Hotărârea nr. 18/2016

18/07.07.2016 privind preluarea de catre SCM Timisoara a locului apartinand CSU Politehnica Timisoara in Liga Nationala de Handbal si a locului in Cupa EHF
Hotararea Consiliului Local 18/07.07.2016
privind preluarea de catre SCM Timisoara a locului apartinand CSU Politehnica Timisoara in Liga Nationala de Handbal si a locului in Cupa EHF


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-16421/05.07.2016, al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului si patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere prevederile Hotararii de Consiliu Local nr. 470/ 30.10.2015 privind infiintarea Clubului Sportiv ’’ Sport Club Municipal Timisoara’’;
Având în vedere Acordul de asociere nr.1921/20.11.2016, incheiat intre Sport Club Municipal si Clubul Sportiv Universitar Politehnica Timisoara;
Având în vedere Adresa nr. 1038/05.07.2016, inaintata de SCM Timisoara la FR Handbal;
Având în vedere Adresa nr. 1039/05.07.2016, inaintata de Clubul Sportiv Universitar Politehnica la FR Handbal;
Avand in vedere avizul prealabil emis de catre FR Handbal prin Adresa nr.1040/05.07.2016;
Avand in vedere prevederile cuprinse in art.9.1. din Regulamentul de organizare si desfasurare a competitiilor de handbal 2016-2017, al FR Handbal;
Avand in vedere prevederile Legii nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului;
Având în vedere prevederile art. 36 alin.2 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
In temeiul art. 45 si art.115 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1. Se aproba preluarea de catre SCM Timisoara a locului apartinand CSU Politehnica Timisoara in Liga Nationala de Handbal si a locului in Cupa EHF.

Art.2. (1) Aceasta preluare se va face cu respectarea art.9.1 din Regulamentul de organizare si desfasurare a competitiilor de handbal 2016-2017, al FR Handbal;
(2) Preluarea nu implica restante financiare, datorii catre terti si alte aspecte patrimoniale de nici un fel, vizand exclusiv locul in Liga Nationala de Handbal si optional, sportivii si colectivul tehnic.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Sport Club Municipal Timisoara.

Art. 4. Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judetean Timis;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Sport-Cultura;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Economice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Directiei Tehnice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare;
- Directiei Dezvoltare;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calitătii;
- Biroului Audit;
- Sport Club Municipal Timisoara;
- Clubului Sportiv Universitar Politehnica;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
P. SECRETAR ALIN STOICA

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA SPORT CLUB MUNICIPAL

SC 2016- 16421/05.07.2016

APROBAT

PRIMAR,

NICOLAE ROBUBd. C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256 -403.800; internet: www.primariatm.ro

REFERAT

privind preluarea de catre SCM Timisoara a locului apartinand CSU Politehnica Timisoara in Liga Nationala de Handbal si a locului in Cupa EHF

Clubul Sportiv''Sport Club Municipal Timisoara''a fost infiintat prin H.C.LM.T.nr.470/30.10.2015, ca instituție publica în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, structura sportiva cu personalitate juridica, de drept public. Scopul clubului sportiv îl constituie organizarea si administrarea de activitati sportive, cu consecinta directa de dezvoltare a sportului de performanta la nivelul municipiului Timisoara,selectia continua, pregatirea sportiva si participarea sportivilor proprii la competitii interne si internationale, precum si organizarea de competiții și evenimente sportive.Sectiile sportive ale clubului sunt: baschet, handbal, rugby si Sportul pentru toti.

Echipa de handbal a clubului a participat in Liga Nationala de handbal masculin,editia 2015/2016, sub denumirea SCM CSU CH Politehnica Timisoara,in baza unui consortiu constituit prin Acordul de asociere nr.1921/20.11.2015, incheiat intre Sport Club Municipal si Clubul Sportiv Universitar Politehnica Timisoara. Acest acord, avizat și de către Federația Română de Handbal stipula ca asociatul C.S.U Politehnica Timisoara participa în cadrul acestei asocieri, cu locul deținut de echipa de handbal în Liga Nationala de handbal masculin, echipă înscrisă în competiție, ediția 2015/2016, pe baza Certificatului de Identitate Sportivă (CIS)TM/A1/00244/2001 nr. 0000134.

La finalul editiei 2015-2016 a Ligii Nationale de handbal masculin, echipa de handbal SCM CSU CH Politehnica Timisoara s-a clasat pe locul 3 si a obtinut dreptul de participare in Cupa EHF (a doua competiție valorică a handbalului european) pentru sezonul 2016-2017.

Avand in vedere ca SCM Timisoara detine Certificatul de Identitate Sportiva TM/A1/00002/2016, nr.0076176, din data de 04.03.2016, si faptul ca Acordul de asociere nr.1921/20.11.2015 a fost incheiat pentru perioada noiembrie 2015 - iunie 2016, aferenta ediției de campionat 2015/2016, este necesar ca pentru editia competitionala 2016-2017 a Ligii Nationale de handbal masculin si a Cupei EHF, echipa de handbal masculin sa fie inscrisa in competitiile nationale si internationale sub CIS-ul SCM Timisoara.Drept pentru care este necesar ca SCM sa preia locul apartinand CSU Politehnica Timisoara in Liga Nationala de Handbal si a locului in Cupa EHF.Astfel va fi posibila continuitatea proiectului de dezvoltare a handbalului de performanta in plan local, national si international.

Prin Adresele inregistrate cu nr. 1038/05.07.2016, respectiv cu nr. 1039/05.07.2016, la FR Handbal, SCM Timisoara si Clubul Sportiv Universitar Politehnica au solicitat federatiei elaborarea unui aviz favorabil privind preluarea de catre SCM Timisoara a locului apartinand CSU Politehnica Timisoara in Liga Nationala de Handbal si a locului in Cupa EHF.

F.R. Handbal a transmis Avizul prealabil favorabil prin Adresa nr.1040/05.07.2016;

Avand in vedere cele prezentate, propunem proiectul de Hotărâre de Consiliu Local, prin care sa se aprobe urmatoarele:

  • 1.Preluarea de catre SCM Timisoara a locului apartinand CSU Politehnica Timisoara in Liga Nationala de Handbal si a locului in Cupa EHF;

  • 2. Aceasta preluare se va face cu respectarea art.9.1 din Regulamentul de organizare si desfasurare a competitiilor de handbal 2016-2017, al FR Handbal.

  • 3. Preluarea nu implica restante financiare, datorii catre terti si alte aspecte patrimoniale de nici un fel, vizand exclusiv locul in Liga Nationala de Handbal si optional, sportivii si colectivul tehnic.

Drept pentru care înaintam proiectul de hotarare ,

Director Economic, Smaranda Haracicu


Director SCM Timisoara,

Radu Toanca

Compartiment Economico-Financiar si Administrativ SCM, Santean Geta

Avizat Juridic,Nr. 1040/05.07.2016

Având in vedere solicitarea SPORT CLUB MUNICIPAL TIMIȘOARA, înregistrata sub nr. 1038/07.05.2016, precum si solicitarea CLUB SPORTIV UNIVERSITAR „POLITEHNICA TIMIȘOARA", înregistrata sub nr. 1039/05.07.2016,

Federația Romana de Handbal emite prezentul

AVIZ PREALABIL

privind preluarea de către SPORT CLUB MUNICIPAL TIMIȘOARA a locului apartinand CLUB SPORTIV UNIVERSITAR „POLITEHNICA TIMIȘOARA" in Liga Naționala de Handbal si a locului in Cupele Europene EHF, cu respectarea prevederilor art. 9.1 din Regulamentul de organizare si desfășurare a competițiilor naționale de handbal 2016-2017.


FederațiaRomână de Handbal / Romanian Handball Federation

Str. Av. Popa Marin nr. 2, sector 1, 011962, București, România, Tel.: 0040-21-231 89 87, 0040-21-231 89 88, Fax: 0040-21-231 89 86 frh(a)frh.rowww.frh.rofac^Cțț^com/frh Cod fiscal: 4266359


SPORT CLUB MUNICIPAL TIMIȘOARA

SCM


TIMIȘOARA


CIF 35245313; CIS TM/A1/00002/2016

Aicea Ripensia, nr.ll Timișoara, județul Timiș Web: www.scmtimisoara.ro c-mail: sport.club@primariatm.ro

IBAN: R047TREZ24A670501200109X

Nr. .'33.../.P5:.^.-.2^


FEDERAȚIA ROMÂNA DE HÂND3/

JNȚRARE

HeșW- Nr. 6 .......

Ziua-OT .. Luna.Oy...Anul jWk

CĂTRE

FEDERAȚIA ROMANA DE HANDBAL

\

Subscrisa SCM Timișoara prin managerul sportive al secției de handbal Dan Dumitru va solicita prin prezenta acordarea unui aviz favorabil privind preluarea de către SCM Timișoara a locului din Liga Naționala de Handbal precum si a locului in Cupele Europene EIIF, a clubului CSIJ Politehnica Timișoara,in vederea promovării unei Hotarari de Consiliu Local in ședința din 07.07.2016.

Aceasta preluare se va face conform art.9.1. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE Șl DESFĂȘURARE A COMPETIȚIILOR NAȚIONALE DE HANDBAL 2016-2017.

“ 9.1. Preluarea unei echipe de către un alt club In situația in care, din motive temeinic justificate si independente de voința sa, un club sportiv nu mai poate susține financiar activitatea unei echipe de handbal care face parte din structura acestuia, motive constatate ca atare prin hotararea Adunării Generale a Clubului sau după caz a Consiliului de Administrație, acesta poate decide preluarea acestei echipe de către alt club sportiv, din aceeași localitate sau județ, care la rândul sau aproba, prin hotararea Adunării Generale sau a Consiliului de Administrație, preluarea acestei echipe la structura sa. înainte de a hotari preluarea unei echipe de handbal de către alta structura sportiva, cele doua cluburi vor solicita avizul prealabil al Federației Romane de Handbal. 9.1.1. Preluarea unei echipe in perioada de transfer Procesul - verbal al Adunării Generale /Consiliului de Administrație al clubului sportiv care nu mai poate susține activitatea echipei sportive handbalistice , precum si procesul - verbal al Adunării Generale /Consiliului de Administrație al clubului care va prelua echipa vor fi autentificate prin Notariat si vor conține in mod obligatoriu condițiile de preluare: a) Clubul care preia echipa, poate prelua totodată, sportivii si colectivul tehnic, astfel : - sportivii pot opta pentru transferul la noua echipa, daca sunt ofertați ; - tehnicienii pot opta pentru angajamentul la noua echipa, daca sunt solicitați ; b)

SPORT CLUB MUNICIPAL TIMIȘOARA

Aleea Ripensia, nr.l 1 Timișoara, județul Timiș

Web: www.scmtimisoara.ro c-mail: sport.club@primariatm.ro


SPORT CLUB MUNICIPAL TIMIȘOARA

CIF 35245313; CIS TM/A1/00002/2016

Aleea Ripensia, nr.l 1 Timișoara, județul Timiș

Web: www.scmtimisoara.ro c-mail: sport.club@primariatm.ro

IBAN: R047TREZ24A670501200109X

SCMDaca echipa preluata are restante financiare fata sportivii sau antrenorii aflati sub contract ori la terminarea acestuia ( certificate de hotararea unei comisii federale sau recunoscute de către clubul predator) acesteia i se retrage dreptul de a efectua transferări, inclusiv la noul club, pana la achitarea restantelor, c) Daca echipa preluata are restante financiare fata de FR I Iandbal, EHF sau 111F, echipa care a preluat nu va fi înscrisa in campionat decât după stingerea acestora.”SPORT CLUB MUNICIPAL TIMTȘOAR,\

Aleea Ripensia. nr.ll Timișoara, județul Timiș

Web: www.scmtimisoara.ro

c-mail: sport.club@primariatm.roClubul â>portib Wniberăitar ^olitdjiiica ^iuiișonrn300222 - Bld. Mihai Viteazu nr.1, Cămin 2 MV, et. 1, Cam. 11

CUI: 6879007


TEL./FAX: 0256-493144


csupolitm@yahoo.com


Nr.....607.........din...05,07,2016.................Către,

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE HANDBAL

Prin prezenta, Clubul Sportiv Universitar „POLITEHNICA TIMIȘOARA”, cu sediul în Timișoara, Blvd Mihai Viteazu nr. 1, Cămin 2 MV, camera 11, jud. Timiș, cod de identificare sportivă nr. TM/A1/00244/2001, reprezentat prin Director Prof.univ.dr. Mircea Chiș, vă solicită acordarea unui aviz favorabil privind predarea de către subscrisa a locului din Liga Națională de handbal masculin și a locului din Cupa EHF către Sport Club Municipal Timișoara, în vederea promovării unei Hotărâri de Consiliu Local în ședința din 07.07.2016.

Această predare se va face conform Art.9.1 din REGULAMENTUL DE ORGANIZARE Șl DESFĂȘURARE A COMPETIȚIILOR NAȚIONALE DE HANDBAL 2016-2017.

”9.7. Preluarea unei echipe de către un alt club In situația in care, din motive temeinic justificate si independente de voința sa, un club sportiv nu mai poate susține financiar activitatea unei echipe de handbal care face parte din structura acestuia, motive constatate ca atare prin hotararea Adunării Generale a Clubului sau după caz a Consiliului de Administrație, acesta poate decide preluarea acestei echipe de către alt club sportiv, din aceeași localitate sau județ, care la rândul sau aproba, prin hotararea Adunării Generale sau a Consiliului de Administrație, preluarea acestei echipe la structura sa. înainte de a hotari preluarea unei echipe de handbal de către alta structura sportiva, cele doua cluburi vor solicita avizul prealabil al Federației Romane de Handbal.

9.1.1. Preluarea unei echipe in perioada de transfer

Procesul - verbal al Adunării Generale /Consiliului de Administrație al clubului sportiv care nu mai poate susține activitatea echipei sportive handbalistice , precum si procesul - verbal al Adunării Generale /Consiliului de Administrație al clubului care

va prelua echipa vor fi autentificate prin Notariat si vor conține in mod obligatoriu condițiile de preluare:

  • a) Clubul care preia echipa, poate prelua totodată, sportivii si colectivul tehnic, astfel : - sportivii pot opta pentru transferul la noua echipa, daca sunt ofertați ; -tehnicienii pot opta pentru angajamentul la noua echipa, daca sunt solicitați;

  • b) Daca echipa preluata are restante financiare fata sportivii sau antrenorii aflati sub contract ori la terminarea acestuia ( certificate de hotararea unei comisii federale sau recunoscute de către clubul predator) acesteia i se retrage dreptul de a efectua transferări, inclusiv la noul club, pana la achitarea restantelor.

  • c) Daca echipa preluata are restante financiare fata de FR Handbal, EHF sau IHF, echipa care a preluat nu va fi inscrisa in campionat decât după stingerea acestora. ”

Vă mulțumim pentru înțelegere, sprijin și colaborare.


CLUB, ircea Chiș