Hotărârea nr. 177/2016

177/15.11.2016 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara a Coşului de fum aferent centralei termice şi Crematoriu ce deserveşte Clinica de Obstetrica şi Ginecologie din Strada Odobescu, nr. 1-3 aflate în administrarea Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara precum şi scoaterea din funcţiune în vederea demolării
Hotararea Consiliului Local 177/15.11.2016
privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara a Coşului de fum aferent centralei termice şi Crematoriu ce deserveşte Clinica de Obstetrica şi Ginecologie din Strada Odobescu, nr. 1-3 aflate în administrarea Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara precum şi scoaterea din funcţiune în vederea demolării


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-26694/01.11.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişele de mijloc fix Nr. inventar 22823 Crematoriu şi Nr. inventar 22826 Cos Fum;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 866/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al municipiilor, oraşelor şi comunelor şi în administrarea consiliilor locale respective;
Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local;
Având în vedere referatele cu propunerea de casare ale Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara cu nr. 15910/16.09.2016 şi nr. 18189/21.10.2016 înregistrate la Municipiul Timişoara sub nr. SC2016-022696/16.09.2016 respectiv nr. SC2016-025846/21.10.2016;
Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea şi scoaterea din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;
Având în vedere art. 867 şi 868 din Codul Civil;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 10 alin. 2 din Legea nr. 213/1998 actualizată, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (2), lit. c ) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara a clădirilor extratabulare - Coş de fum şi Crematoriu ce deservesc Clinica de Obstetrica şi Ginecologie din str. Odobescu 1-3 proprietatea publică a Municipiului Timişoara aflate în administrarea Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara având datele de identificare prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre şi totodată casarea şi demolarea acestora.
Art. 2: Sumele rezultate din valorificarea eventualelor materiale rezultate din demolare, după deducerea cheltuielilor aferente se fac venit la bugetul local.

Art. 3: Procedura de demolare se încredinţează Biroului Tehnic din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Şcoli, Spitale - Compartiment Spitale, Biroul Tehnic ,Direcţia Economică - Compartiment Evidenţă Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara.
Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Birou Şcoli, Spitale ;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ANEXA LA HCL

MIJLOACE FIXE PROPUSE PENTRU SCOATEREA DIN FUNCȚIUNE IN VEDEREA DEMOLĂRII

LA SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA

NR. CRT.

NUMĂR INVENTAR

DENUMIRE MIJLOC FIX

AMPLASARE

VALOARE INVENTAR

1

22823

Crematoriu deșeuri

Bv. 16 Decembrie 1989 nr.23

5.705,00

2

22826

Coș de fum

Bv. 16 Decembrie 1989 nr.24

74.088,00


RESPONSABIL COMPARTIMENT,

ROMÂNIA

APROBAT, PRIMAR

Nicolae Robu


JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA BIROU ȘCOLI, SPITALE COMPARTIMENT SPITALE

SC2016-26694/01.11.2016

REFERAT

Privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului

Timișoara a Coșului de fum aferent centralei termice și Crematoriu ce desevește Clinica de Obstetrica și Ginecologie din Strada Odobescu, nr. 1-3 aflate în administrarea Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara precum și scoaterea din funcțiune în vederea demolării.

Se supune spre analiza Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara materialul întocmit de Biroul Școli, Spitale-Compartiment Spitale, privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a Coșului de fum aferent Centralei termice și Crematoriu ce desevește Clinica de Obstetrica și Ginecologie din Str. Odobescu, nr. 1-3, aflate în administrarea Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara precum și scoaterea din funcțiune în vederea demolării.

Imobilele compuse din construcții și teren aferent în care își desfășoară activitatea fostul Spital Clinic de Obstetrică - Ginecologie '' dr. Dumitru Popescu " Timișoara au trecut din domeniul privat al Statului și din administrarea Ministerului Sănătății, în domeniul public al Municipiului Timișoara și administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în baza HG nr. 866/2002.

În baza OG nr. 70/2002, aceste imobile au fost transmise din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în administrarea Spitalului Clinic de Obstetrică - Ginecologie '' dr. Dumitru Popescu " Timișoara prin H.C.L nr. 144/29.03.2005.

Urmare a HG nr. 871/2011 Spitalul Clinic Municipal de Urgențe Timișoara s-a reorganizat și a preluat și Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „dr.Dumitru Popescu”.

Coșul de fum ce deservește centrala termică și crematoriul aferente Clinicii de Obstetrica și Ginecologie din str. Odobescu, nr. 1-3 au fost construite în anul 1962 și sunt înregistrate în evidența contabilă a mijloacelor fixe a municipiului Timișoara.

Prin Referatele nr. 15910/16.09.2016 și nr. 18189/21.10.2016 înregistrate la instituția noastră sub nr. SC2016-022696/16.09.2016 și nr. SC2016-025846/21.10.2016, Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara în calitate de administrator al imobilelor, a propus casarea Coșului de fum și a Crematoriului în vederea demolării datorită faptului că se află într o stare avansată de degradare prezentând un potențial pericol de prăbușire, unitatea sanitară va trece pe sistemul de încălzire centralizată COLTERM. Aceste construcții sunt edificate parțial pe terenul proprietate privată din Bv. 16 Decembrie, nr, 25 fapt pentru care nu au putut fi întabulate în cartea funciară.

Urmare a celor prezentate mai sus supunem spre analizare și aprobare Consiliului Local emiterea unei hotărâri prin care să se aprobe:

1.Trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a clădirilor extratabulare - Coș de fum și a Crematoriului ce deservesc Clinica de Obstetrica și Ginecologie din str. Odobescu, nr.1-3 proprietatea publică a municipiului Timișoara aflate în administrarea Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara având datele de identificare prevăzute în Anexă care va face parte integrată din hotărâre și totodată casarea și demolarea acestora.

2. Sumele rezultate din valorificarea eventualelor materiale rezultate din demolare, după deducerea cheltuielilor aferente se fac venit la bugetul local;

3.Procedura de demolare se încredințează Biroului Tehnic din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;


VICEPRIMAR,

Dan Diaconu


BIROU ȘCOLI SPITALE, ȘEF BIROU Adrian Faur


DIRECȚIA ECONOMICĂ, DIRECTOR

Steliana Stanciu


Consilier,

Daniela Adam


COMP. EVIDENȚĂ PATRIMONIU,

Responsabil,

Duples Slavița


SERVICIUL JURIDIC, Daniela Ștefan


CONSILIER, Pipelca Simona