Hotărârea nr. 176/2016

176/15.11.2016 privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara str. Izlaz nr. 6
Hotararea Consiliului Local 176/15.11.2016
privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara str. Izlaz nr. 6


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-26352 din 27.10.2016, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr. CT2016-5076 din 12.09.2016, prin care Petrescu Ioan, proprietar a construcţiilor situate în Timişoara str. Izlaz nr.6, înscrise în C.F. nr.434328-Timişoara (conversie a C.F. nr.1108-Chişoda), nr. topo. 2128/635-637/b, a solicitat atribuirea terenului de sub construcţiile cumpărate în baza Legii nr.112/1995;
Conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 275 din 28.07.2009 - privind vânzarea terenurilor aferente imobilelor construcţii dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995, Hotărârii Consiliului Local nr.169 din 02.11.2012 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 275/2009 - privind vânzarea terenurilor aferente imobilelor construcţii dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995 şi Hotărârii Consiliului Local nr.170 din 02.11.2012 - privind aprobarea Regulamentului privind procedura de atribuire şi vânzare a terenurilor aferente imobilelor construcţii dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995 conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 275/2009 modificată şi revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 8/2011. Terenul este inclus în domeniul public al Municipiului Timişoara, atestat prin Hotărârea Guvernului nr.1016/2009, conform înscrisului în Cartea Funciară nr. 434328-Timişoara, poz. B5;
Având în vedere adresa CT2016-5076 din 11.10.2016, a Serviciului Juridic ;
Având în vedere adresa CT2016-5076 din 10.10.2016, a Compartimentului Administrare Fond Funciar ;
Având în vedere adresa CT2016-5076 din 10.10.2016, a Biroului Clădiri;
Conform dispoziţiilor art. 10, alin. (2), din Legea nr. 213/1998 - privind bunurile proprietate publică, trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului, se va face prin hotărâre a Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului aferent construcţiei cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara str. Izlaz nr.6, înscris în C.F. nr. 434328-Timişoara (conversie a C.F. nr.1108-Chişoda), nr. topo.2128/635-637/b, în suprafaţă de 101 m.p.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică - Compartimentul Evidenţa Patrimoniului şi Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - Serviciul Terenuri, Banca de Date Urbane, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timiş;
- Domnului Petrescu Ioan;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

Aprobat:

PRIMAR,

NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Nr.SC2016-26352 din 27.10.2016

REFERAT

Cu privire la trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara, în domeniul privat al municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință, situat în Timișoara str. Izlaz nr.6

Având în vedere adresa nr.CT2016-5076 din 12.09.2016, prin care Petrescu Ioan, proprietar a construcțiilor situate în Timișoara str. Izlaz nr.6, înscrise în C.F. nr.434328-Timișoara(conversie a C.F. nr.1108-Chișoda), nr. topo.2128/635-637/b, a solicitat atribuirea terenului de sub construcțiile cumpărate în baza Legii nr.112/1995, conform prevederilor H.C.L. nr.275 din 28.07.2009, modificată prin H.C.L. nr.169 din 02.11.2012 - privind atribuirea/vânzarea terenurilor aferente imobilelor-construcții, dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995 și H.C.L. nr.170 din 02.11.2012 - privind aprobarea Regulamentului privind procedura de atribuire și vânzare a terenurilor aferente imobilelor construcții dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995. Terenul este inclus în domeniul public al Municipiului Timișoara, atestat prin H.G. nr.1016/2009, conform înscrisului în Cartea Funciară nr.434328-Timișoara, poz.B5;

Având în vedere adresa CT2016-5076 din 11.10.2016, a Serviciului Juridic, prin care ne informează că, pentru imobilul situat în Timișoara str. Izlaz nr.6, nu figurează litigii pe rolul instanțelor de judecată;

Având în vedere adresa CT2016-5076 din 10.10.2016, a Compartimentului Administrare Fond Funciar, prin care ne informează că, imobilul menționat mai sus, nu figurează a fi solicitat de către foștii proprietari sau moștenitorii acestora;

Având în vedere că, în evidența Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse, la data prezentei, imobilul respectiv, nu figurează notificat în baza Legii nr.10/2001 și nici în baza O.U.G. nr. 94/2000-privind retrocedarea unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România;

Conform dispozițiilor art.10, alin.2, din Legea nr.213/1998-privind bunurile proprietate publică, trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului, se va face prin hotărâre a Consiliului Local.

În vederea întocmirii procedurii de atribuire a terenului, față de cele de mai sus,

Cod FO 53-01, ver.2

PROPUNEM:

Emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local, prin care să aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului aferent construcțiilor cu destinația de locuință, situat în Timișoara str. Izlaz nr.6, înscris în C.F. nr. 434328-Timișoara(conversie a C.F. nr.1108-Chișoda), nr. topo.2128/635-637/b, în suprafață de 101m.p.

VICEPRIMAR,

Imre Farkaș

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI și DOTĂRI DIVERSELaura Koszegi

SERVICIUL TERENURI, BANCA DE DATE URBANE și CADASTRU,

Ștefan Brihac

CONSILIER,                      CONSILIER,

Ilie Dumbravă                          Diana Rof

AVIZAT:

Serviciul Juridic, Gabriela Iova

Cod FO 53-01, ver.2