Hotărârea nr. 175/2016

175/15.11.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul 2017
Hotararea Consiliului Local 175/15.11.2016
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul 2017


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr. SC2016-26706/01.11.2016, al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul nr. IF2016 -131971/31.10.2016, al Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara;
Avand in vedere avizele: Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale şi Comisiei pentru cultura, stiinta, învatamânt, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal actualizata, Titlul IX (art.456 alin.2; art.457 alin.1; art.458 alin.2; art.460 alin.10; art.462 alin.2; art.464 alin.2; art.465 alin.9; art.467 alin.2; art.470 alin.2 pct.II; art.470 alin.3; art.470 alin.8 pct.4; art.472 alin.2; art.474 alin.1, alin.4, alin.10, alin.14, alin.15, alin.16 ; art.475 alin.1, alin.2, alin.3, alin.4; art.476 alin.2; art.477 alin.5; art.478 alin.2; art.481 alin.2; art.484 alin.1; art.485 alin.1; art.486 alin.1, alin.4, alin.5; art.487);
Avand in vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata,
Avand in vedere prevederile art. 16 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizata;
Avand in vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.158/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata si actualizata;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile: Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol; Ordinului nr.1846 din 28.11.2014 emis de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale / nr. 2408 din 3.12.2014 emis de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, privind punerea in aplicare a prevederilor art.5 alin.1 din Legea nr.145/2014; Ordinului nr.20 din 13.01.2015 emis de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale/208 din 26.01.2015 emis de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, privind punerea in aplicare a prevederilor art. 9 alin.1 din Legea nr.145/2014;
Avand in vedere Legea nr. 7/1996 republicata, a cadastrului si publicitatii imobiliare;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.197/15.04.2014 privind reglementarea procedurilor de inscriere/radiere a constructiilor realizate fara Autorizatie de Construire/Desfiintare si descrierea corecta a regimului de inaltime a constructiilor inscrise in cartea funciara, modificata prin art.16 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 405/16.10.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul 2016;
Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala;
Avand in vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 alin. (2) lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2017, dupa cum urmeaza:
(1) Pentru cladirile rezidentiale si cladirile-anexa, aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,08% asupra valorii impozabile a cladirii.
(2) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,2% asupra valorii care poate fi:
a) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;
b) valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;
c) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta.
(3) Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,08 % asupra valorii impozabile a cladirii.
(4) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 1% asupra valorii impozabile a cladirii.
(5) Cota taxei pentru servicii de reclama si publicitate este de 3%;
(6) Cota de impozit in cazul impozitului pe spectacole este de:
a) 0%, pentru spectacolul de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitie sportiva interna sau internationala;
b) 0 % in cazul oricarei altei manifestari artistice decat cele enumerate la lit. a).
(7) Nivelurile impozitelor/taxelor locale stabilite in sume fixe sunt prevazute in Anexa 1 la prezenta hotarare.

Art. 2: Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, terenuri sau a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorat pentru intregul an de catre contribuabilii persoane fizice, pana la data de 31 martie a anului 2017, se acorda o bonificatie de 10%.

Art. 3: Se acorda scutirea impozitului/taxei pe cladiri datorate pentru urmatoarele cladiri, astfel:
a) cladirile care, potrivit legii, sunt muzee ori case memoriale, conform Legii nr. 422/2001 republicata si actualizata privind protejarea monumentelor istorice;
b) cladirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale si intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
c) cladirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;
d) cladirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;
e) cladirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, republicata, pentru perioada pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;
f) cladirile afectate de calamitati naturale, pentru o perioada de 5 ani, incepand cu 1 ianuarie a anului in care s-a produs evenimentul;
g) cladirea folosita ca domiciliu aflata in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) cladirile la care proprietarii au executat pe cheltuiala proprie lucrari de interventie pentru cresterea performantei energetice, pe baza procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, intocmit in conditiile legii, prin care se constata realizarea masurilor de interventie recomandate de catre auditorul energetic in certificatul de performanta energetica sau, dupa caz, in raportul de audit energetic, astfel cum este prevazut in Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 158/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in conditiile elaborarii de catre compartimentele de specialitate a procedurii si criteriilor de acordare a scutirii printr-o Hotarare a Consiliului Local;
i) cladirile unde au fost executate lucrari în conditiile Legii nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor, cu modificarile si completarile ulterioare, in conditiile elaborarii de catre compartimentele de specialitate a procedurii si criteriilor de acordare a scutirii printr-o Hotarare a Consiliului Local;
j) cladirile detinute de asociatiile de dezvoltare intercomunitara;
k) cladirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în conditiile elaborarii unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevazut de legislatia în domeniul ajutorului de stat;
l) cladirile detinute de cooperatiile de consum sau mestesugaresti si de societatile cooperative agricole, în conditiile elaborarii unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevazut de legislatia în domeniul ajutorului de stat.

Art. 4: Se acorda scutirea impozitului/taxei pe teren datorate pentru urmatoarele terenuri, astfel:
a) terenul aferent cladirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe durata pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;
b) terenul aferent cladirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 94/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe durata pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;
c) terenul aferent cladirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 83/1999, republicata, pe durata pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;
d) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale si intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
e) terenurile afectate de calamitati naturale, pentru o perioada de 5 ani, incepand cu 1 ianuarie a anului in care s-a produs evenimentul;
f) terenul aferent cladirii de domiciliu aflat in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art.4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) terenul situat in extravilanul localitatilor, pe o perioada de 5 ani ulteriori celui in care proprietarul efectueaza intabularea in cartea funciara pe cheltuiala proprie;
h) suprafetele terenurilor afectate de cercetarile arheologice, pe intreaga durata a efectuarii cercetarilor.
i) terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în conditiile elaborarii unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevazut de legislatia în domeniul ajutorului de stat.

Art. 5: Se acorda scutirea sau reducerea, dupa caz, a impozitului/taxei pe cladiri si a impozitului/taxei pe teren, pentru cladirea folosita ca domiciliu si/sau terenul aferent acesteia, aflate in proprietatea persoanelor ale caror venituri lunare sunt mai mici decat salariul minim brut pe tara ori constau in exclusivitate din indemnizatie de somaj sau ajutor social, in cuantumul si in conditiile prevazute in Anexa nr. 2 la prezenta.

Art. 6: In cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 100%.

Art. 7: (1) Se acorda scutirea taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, pentru:
a) lucrari de intretinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere in valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite in Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizeaza, integral aceste lucrari pe cheltuiala proprie;
b) lucrari destinate pastrarii integritatii fizice si a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice definite in Legea nr. 422/2001, republicata, cu modificarile ulterioare, finantate de proprietarii imobilelor din zona de protectie a monumentelor istorice, in concordanta cu reglementarile cuprinse in documentatiile de urbanism intocmite potrivit legii;
c) lucrari executate in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) lucrari executate in zone de regenerare urbana, delimitate in conditiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, lucrari in care se desfasoara operatiuni de regenerare urbana coordonate de administratia locala, in perioada derularii operatiunilor respective.
(2) Reducerea taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, pentru lucrari de intretinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere in valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite in Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile ulterioare, datorata de proprietarii persoane fizice care realizeaza partial aceste lucrari pe cheltuiala proprie, se acorda in functie de cota de participare la lucrarile pentru care se datoreaza taxa prevazuta in prezentul aliniat.

Art. 8: Se acorda scutiri de la plata taxelor speciale instituite conform art. 484 din codul fiscal, pentru urmatoarele persoane fizice sau juridice:
a) veteranii de razboi, vaduvele de razboi si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi;
b) persoanele prevazute la art.1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, si persoanele fizice prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) institutiile sau unitatile care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice sau a Ministerului Tineretului si Sportului, cu exceptia incintelor folosite pentru activitati economice;
d) fundatiile infiintate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;
e) organizatiile care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte persoane aflate in dificultate, in conditiile legii;
f) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate si reprezentantii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor încadrati în gradul I de invaliditate.

Art. 9: Se acorda scutiri de la plata taxelor instituite conform art. 486 din codul fiscal, pentru urmatoarele persoane fizice sau juridice:
a) veteranii de razboi, vaduvele de razboi si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi;
b) persoanele fizice prevazute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) institutiile sau unitatile care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice sau a Ministerului Tineretului si Sportului, cu exceptia incintelor folosite pentru activitati economice;
d) fundatiile infiintate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;
e) organizatiile care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte persoane aflate in dificultate, in conditiile legii.

Art. 10: Taxele speciale instituite prin prezenta hotarare si cuantumul acestora, sunt prevazute in Anexa nr. 3 la prezenta hotarare.

Art. 11: Regulamentul privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubrizare este prevazut in Anexa nr. 4 la prezenta hotarare.

Art. 12: Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu 01.01.2017.

Art. 13: Anexele 1-4 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 14: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza: Directia Fiscala a Municipiului Timisoara; Directia Tehnica; Directia Secretariat General; Directia Comunicare; Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse; Arhitectul Sef; Directia Urbanism; Directia Mediu; Biroul Salubrizare; Directia de Evidenta a Persoanelor; Directia Politiei Locale Timisoara.


Art. 15: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Secretariat General;
- Directiei Urbanism;
- Arhitectului Sef;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Economice;
- Directiei Dezvoltare;
- Serviciului Achizitii Publice;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Resurse Umane;
- Directiei Politiei Locale Timisoara;
- Directiei de Evidenta a Persoanelor Timisoara;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare;
- Casei de Cultura a Municipiului Timisoara;
- Biroului Scoli-Spitale;
- Biroului Sport-Cultura;
- Serviciului Public Asistenta Medicala Scolara;
- Compartimentului Voluntar pentru Situatii de Urgenta;
- Biroului Administrativ;
- Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
- Centrului Social de Urgenta Pentru Persoane Fara Adapost cu Cantina Sociala;
- Compartimentului Monumente;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Biroului Salubrizare;
- Biroului Tehnic;
- Biroului Monitorizare Activitati Comerciale si Gestiune Spatii Comerciale;
- Compartimentului Eficientizare Energetica Cladiri;
- Compartimentului Relationare cu Asociatiile de Proprietari;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ANEXA nr. la H.C.L. nr.

REGULAMENT

privind stabilirea și aplicarea taxei speciale de salubrizare

DISPOZIȚII GENERALE

în conformitate cu prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale actualizată, coroborate cu prevederile art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice și juridice, consiliul local poate adopta taxe speciale, stabilind cuantumul acestora anual și aprobând regulamentul de stabilire a modului de organizare și funcționare a serviciilor publice de interes local pentru care se propun taxele respective.

Potrivit prevederilor art.26 alin.l din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată și modificată, pentru asigurarea finanțării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin (...):

O taxe speciale, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual fără contract.

Potrivit alin.3 al articolului mai sus menționat, autoritățile administrației publice locale au obligația să instituie taxe speciale, conform prevederilor alin.l lit.c), și să deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local, contravaloarea prestației efectuate la utilizatorii fără contract.

Conform ari.6 alin.l lit.k) din legea mai sus menționată, autoritățile deliberative ale unităților administrativ teritoriale au competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea, coordonarea și atribuirea serviciului de salubrizare a localităților având atribuții în stabilirea taxelor speciale și aprobarea tarifelor pentru servicii de salubrizare, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

La art. 16 alin.2 din Ordinul Președintelui A.N.R.S.C nr.82/9.03.2015 privind aprobarea Regulamentului -cadru al serviciului de salubrizare a localităților, intrat în vigoare la data de 24.03.2015, se prevede că autoritatea deliberativă a administrației publice locale aprobă/instituie tarife/taxe de salubrizare pentru constituirea fondurilor necesare finanțării activității.

Taxa de salubrizare este o taxă cu destinație specială, fiind utilizată în scopul pentru care a fost stabilită și se aprobă de Consiliul Local al Municipiului Timișoara, în fiecare an, pentru anul fiscal următor. Taxa are drept scop acoperirea cheltuielilor serviciului de salubrizare efectuat pentru colectarea, transportul, depozitarea și neutralizarea deșeurilor municipale nepericuloase de la utilizatorii serviciului efectuat pentru persoanele fizice și juridice care nu au încheiat un contract pentru prestarea serviciilor de salubrizare cu operatorul de servicii publice de salubrizare stabilit de Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

Modul de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare este stabilit în Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timișoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.453 din 18.12.2007 cu modificările și completările ulterioare.

Operatorul S.C, Retim Ecologic Service S.A are exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din raza administrativ-teritorială a Municipiului Timișoara.

Persoanele fizice și juridice care nu sunt în relații contractuale cu operatorul de servicii publice de salubrizare și produc la rândul lor deșeuri, similar cu cei care au contractat aceste servicii, beneficiază de aceleași servicii de care beneficiază și acele persoane care au încheiate contracte pentru aceste servicii. în sensul că deșeurile pe care le generează aceste persoane sunt colectate și transportate în vederea eliminării la depozitul Ghizela, situație față de care se impune instituirea taxei speciale de salubrizare.

Destinația taxei speciale de salubrizare este acoperirea serviciilor prestate de către operator în baza documentelor justificative prezentate și în limita sumei încasate, acoperirea costului colectării taxei.

MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE STABILIRE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE

 • 1.     (1) Taxa speeială de salubrizare se instituie în sarcina persoanelor fizice/juridice care produc deșeuri menajere si/sau nemenajere, pe raza Municipiului Timișoara, care nu au încheiat un contract peutru prestarea serviciilor de salubrizare cu operatorul de servicii publice stabilit, în acest scop de Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

(2) Taxa speciala de salubrizare se datorează de către:

 • a)     persoanele fizice cu domiciliul sau reședința în Municipiul Timișoara care nu au încheiat contract de prestări servicii cu operatorul de servicii publice de salubrizare;

 • b)     persoanele juridice cu sediul sau punct de lucru în Municipiul Timișoara care nu au încheiat contract de prestări servicii cu operatorul de servicii publice de salubrizare;

 • c)      persoanele fizice și persoanele juridice ale căror contracte au fost denunțate în mod unilateral de către operatorul de servicii publice de salubrizare, pentru neachitarea contravalorii serviciilor prestate în termen de 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată, prevăzut în contract;

 • d)      chiriașii imobilelor aflate în proprietatea statului, a Municipiului Timișoara sau proprietate privată, care beneficiază de serviciul de salubrizare și care nu au încheiate contracte cu operatorul de servicii publice de salubrizare sau a căror contracte au fost reziliate pentru neachitarea contravalorii serviciilor prestate în termen de 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată, prevăzut în contract;

 • e)      persoanele fizice/juridice care ocupă imobile aflate în proprietatea statului, a Municipiului Timișoara sau proprietate privată, care beneficiază de serviciul de salubrizare și care nu au încheiate contracte cu operatorul de servicii publice de salubrizare sau a căror contracte au fost reziliate pentru necachîtarea contravalorii serviciilor prestate în termen de 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată, prevăzut în contract.

 • 2.     Cuantumul taxei de salubrizare aferent colectării, transportului, depozitării și neutralizării deșeurilor menajere este stabilit în funcție de numărul de persoane din fiecare familie, respectiv numărul locatarilor existenți la respectiva adresă; în cazul persoanelor fizice și în funcție de volumul de deșeu generat/luna comunicat de către operatorul de servicii publice de salubrizare, în cazul persoanelor juridice, astfel:

pentru persoane fizice din gospodării individuale - 11,88 lei/persoană/lună pentru persoane fizice asociate -11,88 lei/persoană/lună pentru persoane juridice -121,46 lei/mc.

3,     (1) Operatorul de servicii publice de salubrizare, SC Retim Ecologic

Service SA, va efectua cu sprijinul Direcției Poliției Locale Timișoara, verificări în teren în vederea depistării și identificării persoanelor fizice și juridice beneficiare ale serviciului public de salubrizare.

Pentru determinarea numărului de persoane dintr-o unitate locativă, va solicita informații de orice autoritate, în condițiile legii, inclusiv de la asociațiile de proprietari.

 • (2)   După stabilirea și identificare persoanelor fizice și juridice beneficiare ale serviciului public de salubrizare care nu au încheiat contract de prestare a serviciului de salubrizare, operatorul SC Retim Ecologic Service SA. va proceda la somarea acestora în vederea încheierii contractului de prestări servicii. In cazul în care persoanele somate nu se prezintă la sediul operatorului de servicii publice de salubrizare, SC Retim Ecologic Service SA, în termen de 5 zile lucrătoare de la data somării, în vederea semnării contractului, ori refuză semnarea acestuia acesta va comunica Biroului Salubrizare din cadrul aparatului de specialitate a Municipiului Timișoara până în ultima zi lucratoare a fiecărei luni, lista utilizatorilor identificați fără contract pentru prestarea serviciilor de salubrizare sau a căror contracte au fost reziliate în vederea instituirii în sarcina acestora a taxei speciale de salubrizare. Lista va conține date de identificare a persoanelor fizice/juridîce ( nume, prenume/denumire societate, CNP/CUI, adresa), numărul persoanelor din fiecare familie și/sau numărul persoanelor care locuiesc la o anumită adresă, cantitatea de deșeuri generate/luna în cazul persoanelor juridice.

 • (3)   în cazul persoanelor fizice și juridice ale căror contracte pentru prestarea serviciilor de salubrizare au fost denunțate în mod unilateral de către operatorul de servicii publice de salubrizare SC Retim Ecologic Service SA, pentru neachitarea contravalorii serviciilor prestate în termen de 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată, acesta va proceda la preavizarea beneficiarului serviciului, urmând ca taxa speciala de salubrizare sa se datoreze începând cu data de 1 a lunii următoare datei la care s-a denunțat contractul pentru prestarea serviciilor de salubrizare.

 • (4)   Biroul Salubrizare verifică informațiile transmise de către SC Retim Ecologic Service SA și transmite până la data de 31 ianuarie a anului 2017 Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara un tabel cuprinzând persoanele în sarcina cărora trebuie instituită taxa specială cu datele de identificare, adrese ale acestora și cuantumul taxei datorate.

 • (5)   în baza tabelului transmis potrivit alin 4, Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara stabilește taxa specială de salubrizare, prin decizie de impunere.

 • (6)   Taxa specială de salubrizare se plătește anual, în 2 rate egale, până la datele de:

 • a)     31 martie pentru lunile ianuarie - iunie

 • b)    30 septembrie pentru lunile iulie - decembrie.

 • (7)   Pentru neachitarea la termenul de scadență a taxei se datorează, după

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara,

Telefon:0256-408300,Fax:0256-490635,

Email:primariatm@primariatm.ro, www.primariatm.ro

REFERAT

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017 in Municipiul Timisoara

Avand in vedere adresa nr.SC2016-026549/31.10.2016 a Primarului Municipiului Timisoara si Raportul nr. IF2016-131971/31.10.2016 al Directorului Executiv al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara, se constata ca:

In baza prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata, consiliul local are competenta sa stabilească: nivelul impozitelor și taxelor locale, când acestea se determină pe bază de cotă procentuală si cand prin lege sunt stabilite limitele minime si maxime; cuantumul impozitelor si taxelor locale prevăzute în sumă fixă; stabilirea nivelului bonificației de până la 10% conform prevederilor art. 462 alin. 2, art. 467 alin. 2, si art. 472 alin. 2 din Legea nr.227/2015; scutiri/reduceri de la plata impozitelor si taxelor locale si a taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, in cazurile expres prevazute de lege in acest sens; alte taxe locale; taxe speciale; majorarea impozitelor si taxelor locale conform art. 489 din Codul fiscal; alte taxe locale.

In vederea stabilirii impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul 2017, propunem urmatoarele:

1.In ceea ce priveste impozitul pe cladiri:

 • a.  In cazul persoanelor fizice, pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, pentru anul 2017 cota ce va fi avuta in vedere la calculul impozitului este de 0,08% asupra valorii impozabile a cladirii.

 • b. Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, pentru anul 2017 cota ce va fi avuta in vedere la calculul impozitului este de 0,2% asupra valorii impozabile a cladirii.

 • c. In cazul persoanelor juridice, pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice , pentru anul 2017 cota ce va fi avuta in vedere la calculul impozitului/taxei pe cladiri este de 0,08% asupra valorii impozabile a cladirii.

 • d. Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, pentru anul 2017 cota ce va fi avuta in vedere la calculul impozitului/taxei pe cladiri va fi de 1 % asupra valorii impozabile a cladirii.

2.In ceea ce priveste taxa pentru servicii de reclama si publicitate, cota ce va fi avuta in vedere la stabilirea taxei este cota de 3%.

3.In ceea ce priveste impozitul pe spectacole:

In conformitate cu prevederile art. 481 alin.2 din Codul fiscal, Consiliile locale hotărăsc cota de impozit după cum urmează:

a) până la 2% pentru spectacolul de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă

internă sau internațională;

b) până la 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a).

Pentru anul 2017, avand in vedere ca, Timisoara este desemnat pentru anul 2021 oras Capitală Europeană a Culturii, in vederea incurajarii organizarii de spectacole, de evenimente culturale, artistice și sportive, cota de impozit va fi de 0 %, atat pentru spectacolul de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională, cat si in cazul oricarei altei manifestari artistice.

4.Referitor la acordarea bonificatiei de 10% prevazuta de art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) și art. 472 alin. (2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata, in anul 2017, contribuabilii persoane fizice vor beneficia de o bonificatie de 10%, pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, terenuri sau a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorat pentru intregul an de catre contribuabilii persoane fizice, pana la data de 31 martie a anului 2017.

5.In ceea ce priveste mijloacele de transport hibride, in anul 2017, pentru aceste mijloace de transport se acorda scutirea de la plata impozitului aferent (reducere 100%).

 • 6. In anul 2017, nivelul impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art.471 alin.8 pct.4 din legea nr.227/2015 - Nave de sport si agrement, va fi de 500 lei.

 • 7. In ceea ce priveste cazurile de scutire de la plata impozitului de la plata impozitului/taxei pe cladiri, prevazute la art.456 alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal:

 • - In anul 2017 se vor mentine scutirile acordate prin HCL in anul 2016.

Propunem si acordarea scutirii prevazuta de art.456 alin.2 lit.n din Codul Fiscal, respectv pentru clădirile unde au fost executate lucrări în condițiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, in conditiile elaborarii de catre compartimentele de specialitate a procedurii si criteriilor de acordare a scutirii printr-o Hotarare a Consiliului Local.

De asemenea, in anul 2017, si scutirea prevazuta de art.456 alin.2 lit.m din Codul Fiscal, se va acorda in conditiile elaborarii de catre compartimentele de specialitate a procedurii si criteriilor de acordare a scutirii printr-o Hotarare a Consiliului Local.

Totodata, in anul 2017 propunem includerea in HCL si a scutirii prevazuta de art.456 alin.2 lit. l si lit.p din Codul Fiscal, respectiv pentru:

 • - clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condițiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislația în domeniul ajutorului de stat;

 • - clădirile deținute de cooperațiile de consum sau meșteșugărești și de societățile cooperative agricole, în condițiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislația în domeniul ajutorului de stat.

 • 8. Cu privire la cazurile de scutire de la plata impozitului/taxei pe teren, prevazute la art.464 alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal:

 • - In anul 2017 se vor mentine scutirile acordate prin HCL in anul 2016.

De asemenea, se va acorda scutirea prevazuta de art.464 alin.2 lit.k din Codul Fiscal, pentru terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condițiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislația în domeniul ajutorului de stat.

 • 9. Referitor la scutirile de la plata taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, prevazute la art.476 alin.2 din Codul fiscal actualizat si a scutirii de la plata taxelor instituite in temeiul art.486 Cod fiscal (Alte taxe) prevăzute de art.487 din Codul fiscal actualizat, se vor menține scutirile acordate prin HCL in anul 2016.

10.In ceea ce priveste scutirea de la plata taxelor speciale, prevazute la art.485 alin.1 din Codul fiscal actualizat, in anul 2017 se vor menține scutirile acordate prin HCL in anul 2016.

In plus, pentru anul 2017, de aceasta scutire vor beneficia și persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare (art.485 alin.1 lit.b din Codul fiscal, actualizat).

 • 11. Nivelurile impozitelor/taxelor locale stabilite in sume fixe sunt prevazute in Anexa nr.1 la prezentul referat.

 • 12. Procedura de acordare a scutirii/reducerii, dupa caz, de la plata impozitului/taxei pe cladiri si a impozitului/taxei pe teren, in baza art.456 alin.2 lit.k si a art.464 alin.2 lit.j din Legea nr.227/2015, (scutirea sau reducerea, dupa caz, a impozitului/taxei pe cladiri si a impozitului/taxei pe teren, pentru cladirea folosita ca domiciliu si/sau terenul aferent acesteia, aflate in proprietatea persoanelor ale caror venituri lunare sunt mai mici decat salariul minim brut pe tara ori constau in exclusivitate din indemnizatie de somaj sau ajutor social), este prevazuta in Anexa nr.2 la prezentul referat.

 • 13. Taxele speciale instituite pentru anul 2017 și cuantumul acestora, sunt prevăzute în Anexa nr.3 la prezentul referat.

Referitor la taxele speciale, pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice și juridice, precum si pentru promovarea turistica a localitatii, consiliile locale pot adopta taxe speciale, in conformitate cu prevederile art.484 din Legea nr.227/2015 privind codul fiscal. Domeniile în care consiliile locale pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum și cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice și juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituția/ serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare și funcționare a acesteia/acestuia, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestații ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu.

Potrivit art.30 alin.1 si alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, pentru functionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice si juridice, consiliile locale aproba taxe speciale, al căror cuantum se stabilește anual.

 • 14. Regulamentul privind stabilirea și aplicarea taxei speciale de salubrizare este prevazut in Anexa nr.4 la prezentul referat.

 • 15. In ceea ce priveste urmatoarele taxe speciale : taxa de eliberare a certificatului de existenta pentru certificarea existentei constructiilor fara autorizatie de construire si adeverintei pentru certificarea existentei / inexistentei autorizatiei de construire si taxa eliberare a certificatului de inexistenta pentru certificarea inexistentei constructiilor fara autorizatie de desfiintare si adeverintei pentru certificarea existentei/ inexistentei autorizatiei de desfiintare, in vederea unei reglementari unitare a taxelor speciale, prin HCLMT nr.405/16.10.2015 au fost revocate art.7, 9 si 10 din HCLMT 197/2014, restul prevederilor referitoare la metodologia si documentatia aferenta ramanand in vigoare.

 • 16. Majorarea impozitului pențru țerenurile agricole nelucrațe țimp de doi ani consecuțiv, prevazuta de art.489 alin.4 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal:

Se propune ca, aceasta majorare sa nu faca obiectul HCL privind impozitele si taxele locale -hotarare care trebuie emisa anual, ci fie prevazuta in cuprinsul unei Hotarari de Consiliu Local distincta, initiata de catre compartimentul de specialitate, care va fi aplicabila in timp pana la data revocarii, prin care se va stabili cota de majorare, procedura si conditiile in care se va aplica majorarea impozitului pentru terenurile agricole nelucrate timp de doi ani consecutiv.

In acest sens, a fost emisa HCLMT nr.124/18.10.2016 privind majorarea impozitului pe teren cu 500% pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, începand cu al treilea an.

 • 17. Majorarea impozitului pe clădiri si impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan, prevazuta de art.489 alin.5 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal:

Se propune ca aceasta majorare sa nu faca obiectul HCL privind impozitele si taxele locale pentru anul 2017, ci fie prevazuta in cuprinsul unei Hotarari de Consiliu Local distincta, initiata de catre compartimentele de specialitate, prin care se va stabili cota de majorare, procedura si conditiile in care se va aplica majorarea impozitului pe clădiri și impozitul pe teren pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan.

Avand in vedere considerentele prezentate mai sus,

PROPUNEM:

- Emiterea de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara a Hotararii privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017 in Municipiul Timisoara, conform proiectului de hotarare anexat prezentului referat.

PRIMAR

NICOLAE ROBU

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA DIRECTOR EXECUTIV ADRIAN BODO

AVIZAT JURIDIC

Anexa nr. 3 la HCLMT nr._________________/2016

TAXELE SPECIALE STABILITE PENTRU ANUL FISCAL 2017

Nr.

Crt.

Denumirea taxei speciale

Nivelul taxei speciale -lei-

Denumirea Directiei/ compartimentului de specialitate care presteaza serviciul taxabil

1.

Taxa cazare Vila Bistra

15 lei/noapte + TVA pentru angajati

20 lei/noapte + TVA - pentru consilierii locali

20 lei/noapte + TVA pentru persoanele invitate

Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse

Biroul Valorificare Spatii cu Alta Destinatie

2.

Taxa imprimat

6 lei

Biroul Autorizare Activitati Comerciale si Gestiune Spatii Publicitare

3.

Cost autocolant

10 lei

Biroul Autorizare Activitati Comerciale si Gestiune Spatii Publicitare

4.

Taxa speciala de salubrizare

-persoane fizice din gospodarii individuale:

11,88 lei/persoana/luna;

-persoane fizice asociate: 11,88 lei/ persoana/ luna;

-persoane juridice: 121,46 lei/mc

Biroul Salubrizare

5.

Taxa urgenta eliberare acte - in termen de 3 zile de la data depunerii, exclusiv ziua depunerii

-in cazul persoanelor fizice si juridice:

100 lei/act

Toate seviciile si compartimentele de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si serviciilor și direcțiilor cu personalitate juridică aflate în subordinea Primarului Municipiului Timișoara sau a

Consiliului Local Obs: Cu exceptia Directiei de Evidenta a Persoanelor Timisoara

6.

Taxa permise de intervenție

100 lei

Direcția Tehnică

7.

Taxa avize de principiu

100 lei

Direcția Tehnică

8.

Taxa predări de amplasament

100 lei

Direcția Tehnică

9.

Taxa permise de spargere

150 lei

Direcția Tehnică

10.

Taxă aviz de principiu mediu urban

50 lei

Direcția Mediu Serviciul Reglementare si Politici Mediu Urban

11.

Taxa eliberare planuri de situatie și planse -persoane fizice si juridice

FORMAT DIGITAL (în format pdf, sunt expediate pe e-mail):

sc.I:500 format A3 - 12 lei; sc. I:5000 format A3 - 12 lei

FORMAT ANALOGIC (pe hârtie, se ridică de la ghișeu):

sc.I:500 format A3 - 14 lei; sc.I:5000 format A3 - 14 lei

sc. I:10000, P.U.Z-uri, P.U.D.-uri, P.U.G., P.A.T. - format A3 - 16 lei planșa

TAXA DE URGENȚĂ pentru toate planurile enumerate mai sus este de 10 lei + contravaloarea planului

Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse Serviciul Terenuri Banca de Date Urbana si Cadastru

12.

Taxa emitere Harta Municipiului Timișoara, P.U.G., P.A.T.

Harta Municipiului Timișoara în format A0, la scara I:10 000

ÎN REGIM NORMAL: 100 lei

TAXA DE URGENȚĂ este de 50 lei + contravaloarea planului

Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse Serviciul Terenuri Banca de Date Urbana si Cadastru

Planșa P.U.G. în forma A0

ÎN REGIM NORMAL: 80 lei

TAXA DE URGENȚĂ este de 50 lei + contravaloarea planului

Planșa P.A.T. în format AI

ÎN REGIM NORMAL: 40 lei

TAXA DE URGENȚĂ este de 50 lei + contravaloarea planului

13.

Taxă imprimare nomenclator stradal și parte scrisa D.T.A.C./D.T.A.D./P.U.G./P.U.Z./

P.U.D.

Format A4 color - 4 lei / fila

Format A4 alb-negru - 2 lei / fila

Format A3 color - 5 lei / fila

Format A3 alb-negru - 4 lei / fila

Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse Serviciul Terenuri Banca de Date Urbana si Cadastru

14.

Taxa eliberare proces-verbal de vecinatati persoane fizice/juridice si proces-verbal de vecinatati conform HG nr. 834/1991

 • a)     pana la 1000 mp inclusiv: 20 lei

 • b)     peste 1000 mp: 20 lei + 1 leu/mp pentru fiecare mp ce depaseste suprafata de 1000 mp

Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse Serviciul Terenuri Banca de Date Urbana si Cadastru

15.

Taxa eliberare certificat de existenta-inexistenta pentru intablare/ radiere constructii executate cu sau fara autorizatie de construire si adeverintei pentru certificarea existentei/inexistentei A.C./A.D. si regimului de inaltime al constructiilor

IN REGIM NORMAL: 200 lei

TAXA DE URGENTA este de 1000 lei+contravaloarea certificatului doar pentru constructiile executate/desfiintate cu A.C./A.D.

Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse Serviciul Terenuri Banca de Date Urbana si Cadastru

16.

Taxa emitere adeverinte teren intravilan

IN REGIM NORMAL: 25 lei

TAXA DE URGENTA este de 50 lei + contravaloarea adeverintei

Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse Serviciul Terenuri Banca de Date Urbana si Cadastru

17.

Abonament G.I.S. - consultare Banca de Date

6 luni - 600 lei

12 luni - 1000 lei

Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse Serviciul Terenuri Banca de Date Urbana si Cadastru

18.

Taxa căutare documente in arhiva

30 lei /document

Directia Secretariat General Compartiment arhivă

19.

Taxa eliberare copii documente

Format A4 - 5 lei/filă

Format A3 - 10 lei/filă

Directia Secretariat General Compartiment arhivă

20.

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in regim de urgenta - in termen de 7 zile lucrătoare

500 lei + contravaloarea taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism (conform Anexei 1)

Directia Urbanism Serviciul Certificari si Autorizari

21.

Taxa pentru eliberarea autorizației de construire in regim de urgență (inclusiv prelungiri) - in termen de 7 zile lucrătoare

10% din contravaloarea taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire

Directia Urbanism Serviciul Certificari si Autorizari

22.

Taxa aviz plan de eliminare deseuri

50 lei

Direcția Mediu Serviciul Reglementare si Politici Mediu Urban

23.

Taxa inscriere la examenul de atestare a persoanelor fizice pentru functia de administrator de imobile

10 lei

Compartimentul Relationare cu Asociatiile Proprietari

24.

Taxa de autorizare a persoanelor juridice pentru desfasurarea activitatii de administrare imobile

60 lei

Compartimentul Relationare cu Asociatiile Proprietari

25.

Taxa pentru eliberarea acordurilor pentru desfășurarea unei activități economice si pentru publicitate temporara

69 lei

Biroul Autorizare Activitati Comerciale si Gestiune Spatii Publicitare

26.

Viza anuala pentru activitatile economice ce fac obiectul Legii nr. 650/2002, altele decat cele de alimentatie publica

50% din cuantumul taxei de autorizare

Biroul Autorizare Activitati Comerciale si Gestiune Spatii Publicitare

27.

Taxa pentru eliberarea autorizației de transport

332 lei

Direcția Tehnică

28.

Taxa pentru eliberarea copiei conforme a autorizației de transport

244 lei

Direcția Tehnică

29.

Taxa pentru inlocuirea autorizatiei de transport, a copiei conforme a autorizatiei de transport sau a licentei de traseu, ocazionate de schimbarea denumirii operatorului de transport/intreprinderii, si/sau a persoanei desemnate, adresei sediului social/domiciliului acestuia sau de schimbarea autovehiculului utilizat pentru serviciul de transport

20% din tariful inițial

Directia Tehnica

30.

Taxa pentru eliberarea autorizației de dispecerat taxi (valabila 5 ani)

500 lei

Direcția Tehnică

31.

Taxa pentru eliberarea duplicatului autorizației de dispecerat taxi

250 lei

Direcția Tehnică

32.

Taxa pentru eliberarea cazierului de conduită profesională

50 lei

Directia Tehnica

33.

Taxa de eliberare a avizului pentru aplicarea de inscrisuri si simboluri care reprezinta publicitate pentru terti pe autovehiculele ce efectueaza serviciul de transport public de persoane in regim de taxi si in regim de inchiriere

50 lei/autovehicul/an

Directia Tehnica

34.

Taxa pentru eliberarea copiei conforme a certificatului de inregistrare la Registrul Comertului, pentru transportul public de persoane in regim de inchiriere (serviciul de inchiriere)

244 lei

Directia Tehnica

35.

Taxa pentru emiterea Avizului de oportunitate, Avizul Arhitectului Sef al Municipiului Timisoara si a Avizului Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului

100 lei

Directia Urbanism Biroul Avizare Conformitati

PUG/PUD/PUZ

36.

Taxa pentru activitățile de informare și consultare a publicului pentru planurile urbanistice

400 lei

Directia Urbanism Biroul Avizare Conformitati

PUG/PUD/PUZ

37.

Taxa pentru inaintarea documentatiilor Plan Urbanistic Zonal/Plan Urbanistic de Detaliu (PUZ/PUD) in plenul Consiliului Local al Municipiului Timisoara

100 lei

Directia Urbanism Biroul Avizare Conformitati

PUG/PUD/PUZ

38.

Taxa de urgență pentru eliberare certificat de nomenclatură stradală și adresă

TAXA DE URGENȚĂ este de 50 lei + 1 leu contravaloarea certificatului conform Anexei nr. 1, Art. 474 alin. (16)

Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse Serviciul Terenuri Banca de Date Urbana si Cadastru

39.

Taxa pentru vizarea autorizației de transport public de persoane în regim de taxi și în regim de închiriere; pentru transportul public de mărfuri sau bunuri în regim de taxi

10% din tariful inițial

Direcția Tehnică

40.

Taxa pentru eliberarea duplicatului autorizației de transport, al unei copii conforme a autorizației de transport, sau al unei licențe de traseu

110 lei

Direcția Tehnică

41.

Taxa pentru eliberarea copiei conforme a autorizației de transport, ocazionate de suspendarea celei eliberate

332 lei

Direcția Tehnică

42.

Taxa pentru vizarea listei de tarife

5 lei/bucata

Direcția Tehnică

43.

Taxa de tranzit, pentru vehiculele de transport marfă de peste 7,5 tone

200 lei

Direcția Tehnică

44.

Taxa    duplicate    acord    pentru

desfasurarea unei activitati economice

69 lei

Biroul Autorizare Activitati Comerciale si Gestiune Spatii Publicitare

45.

Taxa de modificare a acordurilor pentru desfasurarea unei activitati economice

50% din cuantumul taxei de autorizare

Biroul Autorizare Activitati Comerciale si Gestiune Spatii Publicitare

46.

Taxa eliberare a certificatului de existenta pentru certificarea existentei constructiilor fara autorizatie de construire si adeverintei pentru certificarea existentei / inexistentei autorizatiei de construire

2% din valoarea impozabila a constructiilor cu destinatia de locuinte sau anexe la locuinte, actualizata pe baza certificatului fiscal;

SAU

4% din valoarea impozabila a constructiilor pentru restul constructiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta, actualizata pe baza certificatului fiscal

Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse Serviciul Terenuri Banca de Date Urbana si Cadastru

47.

Taxa eliberare a certificatului de inexistenta     pentru     certificarea

inexistentei     constructiilor     fara

autorizatie de desfiintare si adeverintei pentru      certificarea      existentei/

inexistentei autorizatiei de desfiintare

2% din valoarea impozabila a constructiilor, actualizata pe baza certificatului fiscal

Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse Serviciul Terenuri Banca de Date Urbana si Cadastru

Nota:

 • I. Taxa de urgenta, prevăzută la pct. 5 se datorează în toate cazurile în care este posibilă eliberarea în regim de urgenta a actelor solicitate de contribuabili, cu excepția celor pentru care in anexa 5 s-a stabilit expres o taxa speciala de urgență, și se încasează pe baza notei de plata întocmite de către angajații cu atribuții în eliberarea acestora.

 • II. Referitor la taxele prevazute la pct.46 si 47:

- Taxa de 2% pentru constructiile cu destinatia de locuinte sau anexe la locuinte si taxa de 4% pentru restul constructiilor, din valoarea impozabila a constructiei, stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri in conditiile codului fiscal, comunicata de catre Directia Fiscala a Municipiului Timisoara, care reprezinta taxa care ar fi fost perceputa pentru emiterea Autorizatiei de construire a constructiei respective, actualizata la data eliberarii Certificatului de existenta a constructiei/Adeverintei. Pentru constructiile inscrise in cartea funciara pentru care prin Adeverinta se va specifica regimul de inaltime, se achita doar taxa de emitere a certificatului de existenta a constructiei/Adeverintei;

-Taxa de 2% din valoarea impozabila a constructiei, stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri in conditiile codului fiscal, comunicata de catre Directia Fiscala a Municipiului Timisoara, care reprezinta taxa care ar fi fost perceputa pentru emiterea Autorizatiei de desfiintare a constructiei respective, actualizata la data eliberarii Certificatului de inexistenta a constructiei/Adeverintei.

Taxa pentru emiterea adeverintei este echivalenta cu taxa de emitere a certificatului de existenta/inexistenta constructii. Metodologia de aplicare este reglementata prin HCLMT nr.197/15.04.2014 asa cum a fost modificata prin HCLMT nr.405/16.10.2015.

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA DIRECTOR EXECUTIV ADRIAN BODO

Anexa nr.2 la HCLMT nr.____________/2016

Procedura de acordare a scutirii/reducerii a impozitului/taxei pe clădiri si a impozitului/taxei pe teren, acordata in baza art. 456 alin.2 lit.k si a art.464 alin.2 lit.j din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Art.1 - (1) Pentru anul fiscal 2017, beneficiază de scutire/reducere de la plata impozitului pentru clădirea folosită ca locuință de domiciliu si a impozitului pe terenul aferent acesteia (categoria de folosinta curti constructii), în cuantum total de maxim 400 lei inclusiv, fără a depăși impozitul anual datorat, următoarele categorii de persoane:

 • a) persoanele fizice ale căror venituri lunare nete sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară;

 • b) persoanele fizice ale căror venituri lunare nete constau in exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor social.

(2) Scutirea/reducerea prevăzută la alin.(1) se acordă doar în cazul în care persoanele care se încadrează în prevederile alin.(1) literele „a” și „b” nu dețin mai multe proprietăți (cladiri si/sau terenuri) în afara celor de la adresa de domiciliu, cu exceptia situatiei in care a doua proprietate este reprezentata de cladiri cu destinatia de garaje.

Art.2 - (1)Nu se încadrează în prevederile art.1 alin.(1) spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, chiar dacă spațiul respectiv se află la aceeași adresă cu locuința de domiciliu.

 • (2) Nu se încadrează în prevederile art.1 alin.(1) terenurile încadrate în altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, chiar dacă acestea sunt situate la adresa de domiciliu.

 • (3) In cazul cladirilor mixte, scutirea se acorda proportional, pentru spatiul folosit cu destinatia de locuinta.

Art.3 - În cazul persoanelor care dețin în coproprietate un imobil, scutirea se acordă, în condițiile prezentei hotărâri, doar persoanei care îndeplinește condițiile precizate la art.1 din prezenta anexă, și doar pentru cota sa de proprietate.

Art.4 - Reducerea/scutirea de impozit se acorda numai pentru locuinta de domiciliu si terenul aferent acesteia in urma depunerii cererii, impreuna cu documentele justificative stipulate in prezenta.

Art.5 - Cererea va cuprinde :

 • -   elementele de identificare a solicitantului

 • -  elementele de identificare a bunurilor impozabile pentru care se solicita scutirea

 • -   natura obligatiei bugetare pentru care se solicita scutirea.

 • -  mentiunea ca nu detine alte proprietati (cladiri, terenuri) in afara celei de domiciliu pentru care solicita scutirea.

Art.6 - (1) In sustinerea cererii se vor depune urmatoarele documente:

 • - copie de pe buletinul de identitate al solicitantului, certificat in conformitate cu originalul, de catre personalul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara

 • - actele care stau la baza stabilirii sumelor pentru care se solicita scutirea sau reducerea (copie extras CF actualizat, copie contract de vanzare-cumparare)

 • - acte care să dovedeasca veniturile solicitantului (ex : adeverinta de salariu net, cupon de pensie, adeverinta din care sa rezulte ca beneficiaza de ajutor de somaj si/sau alocatie de sprijin, aferente lunii decembrie 2016).

- declaratie pe propria raspundere a solicitantului din care sa rezulte ca nu realizeaza alte venituri decat cele pentru care a depus acte.

(2) Persoanele care nu realizează nici un fel de venit au obligația să prezinte o adeverință de la Direcția Generală a Finanțelor Publice - Administrația Financiară Timișoara în acest sens, aferenta lunii decembrie 2016.

Art.7 - Scutirea/reducerea prevăzută la art.1 din prezenta anexă poate fi solicitata si acordata atat inaintea inceperii executarii silite cat si in timpul executarii acesteia.

Art.8 - (1) Pentru a beneficia de reducerea/scutirea la plata impozitului pe clădire si teren, prevăzută la art.1 din prezenta anexă, solicitantul trebuie sa nu figureze in evidentele fiscale cu debite restante.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), pentru acordarea scutirii, se iau în considerare obligațiile fiscale de natura: impozitului/taxei pe clădiri; impozitului/taxei pe teren; impozitului pe mijloacele de transport, amenzi, precum si obligatii bugetare nefiscale izvorate din contracte de inchiriere, concesiune, administrare, folosinta.

Art.9 - Pentru solutionarea fiecarui dosar privind cererea de scutire sau reducere a impozitului pe cladire si teren, Directia Fiscala, prin serviciul de specialitate, va intocmi un referat care va fi supus aprobarii directorului executiv al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara.

Art.10 - Persoanele fizice beneficiare ale scutirilor, respectiv ale reducerilor ce fac obiectul prezentei anexe, vor fi obligate ca, in situatia in care intervin modificari cu privire la veniturile acestora, sa instiinteze compartimentul de specialitate in cel mult 30 de zile de la data modificarii respective.

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA DIRECTOR EXECUTIV ADRIAN BODO

Anexa nr. 1 La HCLMT NR.______________2016

Nivelurile impozitelor/taxelor locale stabilite in sume fixe

1.Nivelurile impozitului/taxei pe teren pe raza municipiului Timisoara, stabilite in conformitate cu prevederile art.465 alin.2 si alin.7 din Legea nr.227/2015:

(1) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, precum și terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții în suprafață de până la 400 m1, inclusiv, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:

Zona in cadrul localitatii

Nivelurile impozitului/taxei pe teren pe raza municipiului Timisoara -lei/ha

A

6878

B

5199

C

3558

D

1690

(2) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulțită cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut la art. 457 alin. (6):

Nr.crt.

Categoria de folosinta

Impozit - lei -

1

Teren cu construcții

22

2

Teren arabil

42

3

Pășune

20

4

Fâneață

20

5

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1

48

5.1.

Vie până la intrarea pe rod

0

6

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1

48

6.1.

Livadă până la intrarea pe rod

0

7

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 7. 1

8

7.1.

Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție

0

8

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

1

8.1.

Teren cu amenajări piscicole

26

9

Drumuri și căi ferate

0

10

Teren neproductiv

0

2. Impozitul pe mijloacele de transport:

(1) Art.470 alin.2 pct.II din legea nr.227/2015 - Vehicule înregistrate:

1

Vehicule cu capacitate cilindrica

Lei/200 cmc

1.1.

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cmc

4 lei/200 cmc

1.2.

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cmc

6 lei/200 cmc

2

Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată

150 lei/an

3.Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor - Titlul IX cap.V

Tipul taxei

Nivelul pentru anul 2016

Art. 474 alin. (1) Pentru eliberarea certificatului de urbanism, in mediul urban :

Taxa -lei-

a) până la 150 m2 inclusiv

5

b) între 151 și 250 im inclusiv

6

c) între 251 și 500 im inclusiv

7

d) între 501 și 750 im inclusiv

9

e) între 751 și 1.000 îrf inclusiv

12

f) peste 1.000 m2

14 + 0,01 lei/mp pentru fiecare mp care depaseste suprafata de 1.000 mp

Art. 474 alin. (4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului județean

15

Art. 474 alin. (10) Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare și prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice și a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol și alte excavări

8 lei pentru fiecare mp afectat

Art. 474 alin. (14) Taxa pentru autorizarea amplasarii de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și a panouri de afișaj, firme și reclame situate pe căile și în spațiile publice

8 lei pentru fiecare mp de suprafata ocupata de constructie

Art. 474 alin. (15) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu

5 lei pentru fiecare racord

Art. 474 alin. (16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă

1

Art. 475 alin. (1) Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare

20

Art. 475 alin. (2):

 • -   Taxa pentru eliberarea atestatului de producator

 • -   Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

40

20

Art. 475 alin. (3) Taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activitatilor înregistrate în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN

Taxa se datoreaza in functie de suprafetele aferente activitatilor respective, astfel:

 • a. Pentru o suprafata de pana la 50 mp inclusiv

 • b. Pentru o suprafata cuprinsa intre intre 51mp si 100 mp inclusiv

 • c. Pentru o suprafata cuprinsa intre 101 mp si 500 mp inclusiv

 • a.  300 lei

 • b.  500 lei

 • c.  700 lei

d.Pentru o suprafata cuprinsa intre 501 mp si 700 mp inclusiv

d. 1.000 lei

 • e. Pentru o suprafata cuprinsa intre 701 mp si 900 mp inclusiv

 • f. Pentru o suprafata mai mare de 900 mp

OBS. Referitor la activitatile înregistrate în grupa CAEN 932 - Alte activități recreative și distractive, acestea nu se supun autorizarii conform Legii 650/2002, Ordinului 601/2002 si Ordinului 337/2007

 • e.  1.500 lei

 • f.   2.000 lei

4. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate - Titlul IX Cap.VI

Art.478 alin.(2) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate :

 • a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică

 • b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de afișaj pentru reclamă și publicitate

Lei/ mp sau fractiune de mp

32

23

5. Alte taxe locale - Titlul IX Cap.IX

Art. 486 alin. (1) Taxa zilnică pentru utilizarea temporara a locurilor publice

1. Taxa pentru depozitarea de materiale

lei/mp/zi

1 leu/mp/zi

2 a. Taxa pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului în standuri situate de-a lungul drumurilor publice, în parcări, în chioșcuri, tonete amplasate de-a lungul drumurilor publice, rulote, etc.

3 lei/mp/zi in zona A

2 lei in celelalte zone

2 b. Taxa pentru ocuparea domeniului public cu sisteme publicitare

3 lei/mp/zi în zona A

2 lei/mp/zi în celelalte zone

3. Taxa de ocupare a domeniului public pentru desfacere de produse ce fac obiectul comerțului pe terasele sezoniere

2 lei/mp/zi pentru lunile mai, iunie, iulie, august

1 lei/mp/zi pentru lunile martie, aprilie, septembrie, octombrie

0,50 lei/mp/zi pentru lunile ianuarie, februarie, noiembrie, decembrie

4. Taxa de ocupare a domeniului public cu terase sezoniere neutilizate

0,25 lei/mp/zi

5. Taxa pentru utilizarea în scopuri publicitare a panourilor de afișaj proprietate a Primăriei Municipiului Timișoara amplasate pe domeniul public sau privat al Municipiului Timișoara

1,50 lei/mp/zi

6. Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice în vederea comercializării sau distribuirii de presă (vânzători ambulanți)

5 lei/mp/zi

7. Taxa pentru distribuirea de pliante publicitare

5 lei/mp/zi

Art.486 alin.(1) Taxa pentru vizitarea Gradinii Zoologice Timisoara

0 lei pentru copiii cu varsta sub 14 ani; 0 lei pentru persoanele cu dizabilitati;

3 lei pentru copiii cu varsta de peste 14 ani si pentru adulti;

5 lei pentru familie compusa din doi adulti si un copil.Orice alt copil sau adult, va plati conform taxei individuale stabilite mai sus.

Art.486 alin.(4) Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa

500 lei

Art.486 alin.(5) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale

32 lei

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA DIRECTOR EXECUTIV ADRIAN BODO

1

Art.471 alin.8 pct.4 din legea nr.227/2015 - Nave de sport si agrement:_________

| Nave de sport si agrement                                  |                 500 lei