Hotărârea nr. 170/2016

170/31.10.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul " Reabilitare termică bloc, str. Învăţătorului, nr.3"
Hotararea Consiliului Local 170/31.10.2016
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul " Reabilitare termică bloc, str. Învăţătorului, nr.3"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 26449/28.10.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, C omisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale monorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.18/04.03.2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, actualizată;
Având în vedere H.C.L. nr.600/09.12.2014, privind acceptarea de către Municipiul Timişoara a donaţiei făcută de Asociaţia de proprietari, având ca obiect Proiectul nr.85/2014 " Reabilitare termică bloc, str. Învăţătorului, nr.3, bl.B53, sc.A+B " întocmit de către S.C. Eurodraft S.R.L., în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile prin Programul Operaţional Regional;
În conformitate cu H.C.L. nr.87/09.09.2016 privind includerea cu prioritate în programele locale multianuale a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timişoara, pentru care au fost donate cu titlu gratuit de către asociaţiile de proprietari şi acceptate prin Hotărâre a Consiliului Local, documentaţii tehnice, în vederea accesării fondurilor în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Operaţiunea A - Clădiri Rezidenţiale;
În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului privind condiţiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 -Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A - Clădiri Rezidenţiale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.b), art. 36 alin. (4) lit. d), din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă documentaţia tehnico economică elaborată, la faza D.A.L.I., pentru investiţia: " Reabilitare termică bloc, str. Învăţătorului, nr.3 ", în vederea finanţării, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A - Clădiri Rezidenţiale.

Art.2: Se aprobă indicatorii tehnico economici ai investiţiei: " Reabilitare termică bloc, str. Învăţătorului, nr.3 ", faza D.A.L.I, conform Anexei 1, în vederea finanţării, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A - Clădiri Rezidenţiale.

Art.3: Se aprobă Anexa 2, privind descrierea sumară a investiţiei: " Reabilitare termică bloc, str. Învăţătorului, nr.3 ", propusă a fi realizată prin proiect.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Eficientizare Energetică Clădiri şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IULIAN IDOLU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

COMPARTIMENTUL EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIRI

Nr. SC2016 -


APROBAT

PRIMAR NICOLAE ROBU


REFERAT

privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici- faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul " Reabilitare termică bloc de locuințe, str. Învățătorului, nr.3 "


În vederea depunerii proiectelor finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 -Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale, termenul limită fiind 16 noiembrie 2016, propunem aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul " Reabilitare termică bloc de locuințe, str. Învățătorului, nr.3".

Valoarea totală estimată a investiției, conform devizului general, este de 547.780,05 lei (inclusiv TVA), din care C+M este de 466.225,72 lei (inclusiv TVA).


VICEPRIMAR

IMRE FARKAȘ


DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ

STELIANA STANCIU


SERVICIUL JURIDIC


CONSILIER ANA GEORGIU


Red/Dac.A.G,

Ex.1S.C. EURODRAFT S.R.L.

Sânandrei, str. Magnoliei, nr. 14, jud. Timis;

CUI: 27988520; ORC: J35/231/04.02.2011;

E-mail: office@eurodraft.ro

DESCRIEREA INVESTIȚIEI

 • 1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului:

"REABILITARE TERMICĂ BLOC, STR. ÎNVĂȚĂTORULUI, NR. 3, BL. B53, SC. A+B"

1.2. Amplasament:

JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA, STR. ÎNVĂȚĂTORULUI, NR. 3, BL. B53, SC. A+B, CF NR. 400792-C1

1.3. Titularul investiției:

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, B-DUL. C. D. LOGA, NR. 1

1.4. Beneficiarul investiției:

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI,

STR. ÎNVĂȚĂTORULUI, NR. 3, TIMIȘOARA

1.5. Proiectant general:

S.C. EURODRAFT S.R.L.

Sânandrei, str. Magnoliei, nr.14, jud. Timiș

C.U.I. 27988520, O.R.C. J35/231/04.02.2011 e-mail: office@eurodraft.ro

Tel: 0720 315 097

1.6. Date tehnice:

Regim de înălțime: Număr apartamente: Suprafața construită: Suprafața desfășurată: Suprafața utilă totală: Sistemul constructiv:

S+P+4E

22

367,785 mp

1838,925 mp

1564,37 mp

pereți structurali realizați din beton armat monolit

 • 2. DESCRIEREA INVESTIȚIEI

Blocul studiat are un regim de înălțime S+P+4E, are forma în plan dreptunghiulară si are o doua scari. Este compus din 22 apartamente, câte 11 pe fiecare scară din care: 20 apartamente cu 3 camere și 2 apartamente cu 1 cameră. Acoperișul este de tip șarpantă cu structură din lemn, iar învelitoarea este din țiglă ceramică.

 • 2.1. Situația existentă a obiectivului de investiții

 • a. Sistem constructiv

Clădirea are structura din pereți din panouri mari tristrat cu beton armat 9,5 cm la exterior, b.c.a. 12,5 cm și beton armat 5 cm la interior.

Dispunerea pereților este în sistem fagure având deschideri de 4,00, 3,15 și 4,80 m.

 • b. Fundații

Infrastructura este alcătuită din pereții de subsol, iar fundația este continuă din beton turnat monolit.

 • c. Structura

Pereții exteriori sunt din panouri mari tristrat cu beton armat 9,5 cm la exterior, b.c.a. 12,5 cm și beton armat 5 cm la interior.

Planșeele sunt din beton armat turnat monolit cu grosimea de 12 cm.

Scările sunt cu două rampe din beton armat monolit.

Acoperișul este de tip șarpantă cu structură din lemn, iar învelitoarea este din țiglă ceramică.

Nu se observă degradări din punct de vedere structural, care să ducă la reducerea capacității portante a structurii. Construcția se prezintă în stare bună și nu prezintă defecte care iar putea afecta rezistența și stabilitatea.

 • d. Orientarea față de punctele cardinale

Artera principală pe care se găsește imobilul are forma aproximativ rectilinie având orientarea față de punctele cardinale de la NV spre SE.

 • e. Anvelopa

Fațada principală are zone care prezintă desprinderi ale finisajelor. Pe fațadă sunt 12 balcoane.

Fațada secundară prezintă desprinderi ale finisajelor. Pe fațadă sunt 16 balcoane.

Fațada laterală dreapta este alipită fațadei blocului vecin. Pe fațadă nu sunt balcoane sau ferestre.

Fațada laterală stânga prezintă desprinderi ale finisajelor. Pe fațadă sunt 4 balcoane.

Pereții exteriori sunt din panouri mari tristrat cu beton armat 9,5 cm la exterior, b.c.a. 12,5 cm și beton armat 5 cm la interior. Pereții exteriori nu prezintă termoizolație corespunzătoare. Apar punți termice în zonele de monolitizare a panourilor.

Planșeul peste subsol nu este prevăzut cu termoizolație.

Majoritatea tâmplăriei a fost înlocuită cu profile PVC și geam tremoizolant.

Pe fațade avem balcoane deschise, închise cu tâmplărie metalică și geam simplu și închise cu tâmplărie PVC și geam termoizolant.

Finisajele interioare: la casa scării pereții sunt tencuiți, gletuiți și zugrăviți cu zugrăveli pe bază de var, pardoseală în casa scării este de tip mozaic. La subsol nu există finisaje la nivelul pardoselilor și al pereților. Pereții care delimitează ghena de gunoi de casa scării sau apartamente nu sunt prevăzuți cu termoizolație.

Anvelopa clădirii nu respectă prevederile normelor actuale de rezistență termică a elementelor.

 • f. Utilități

Alimentarea cu apă se face de la sursa de apă potabilă existentă (rețeaua orașului), distribuitor local Aquatim.

Încălzirea blocului de locuințe se realizează cu ajutorul unor centrale murale proprii cu tiraj forțat pe gaz.

Alimentarea cu gaz se realizează de la rețeaua orașului, distribuitorul local fiind E-On Gaz.

Alimentarea cu energie electrică este funcțională la nivelul fiecărui apartament și a casei scărilor, distribuitor Enel.

Instalațiile sunt funcționale în subsol, nu necesită reparații.

Proiectul nu propune modificarea modului dea sigurare a utilităților.

 • g. Instalații

Instalația de încălzire se află în stare bună, conductele de încălzire și apă caldă din subsol sunt izolate, există robineți de izolare a coloanelor și majoritatea caloriferelor din imobil sunt noi sau în stare bună de funcționare.

 • 3. DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI

  • 3.1. Descrierea lucrărilor propuse

Pentru reabilitare se propun următoarele lucrări:

 • 1. Izolarea termică a pereților exteriori cu termosistem cu polistiren expandat ignifugat de fațadă cu grosimea de 10 cm, respectiv de 10 cm polistiren extrudat la soclu.

Cerințe minime de calitate și caracteristici ale materialelor folosite:

SOCLU - POLISTIREN XPS300 10 cm - EN 13164 - T2 - DLT(2)5 -CS (10\Y) 300 -CC (2/1,5/10) 5 -WL(T)1,5 - WD(V)3 - FT2-MU100, clasa reactie foc B - s3,d1

ZONA PARTER - POLISTIREN 10 cm EPS120 - EN 13163 - T2 - L1 - W2 - S2 - P4 - BS 170

- CS (10) 120 - DS (N) 2 -DS (70, -) 1 - TR 150-WL(T)2-WD(V)5, clasa de reactie la foc B -s2,d0

RESTUL ETAJELOR - POLISTIREN 10 cm EPS80 - EN 13163 - T2 - L2 - W2 - S2 - P4 - BS

125 - CS (10) 80 - DS (N) 2 -DS (70, -) 2 - TR 120, clasa de reactie la foc B - s2,d0

VATA MINERALA - BAZALTICA 10 cm MW-EN 13162-T5- CS (10/Y) 30 - TR 10-PL(5)250.

SPALETI - POLISTIREN XPS200 2 cm - EN 13164 - T3 -CS (10\Y)200 -- WL(T)3 -

WD(V)35- FT2-MU50, clasa reactie foc B - s3,d1

Operații de pregătire a suprafețelor conform caietelor de sarcini:

 • -   Localizarea și înlăturarea porțiunilor cu tencuială neaderentă și a zonelor cu beton segregat sau cu alte degradări;

 • -   Înlăturarea tencuielilor atacate de mucegai, alge, licheni, mușchi, etc. și a placărilor ceramice;

 • -   Rectificarea tencuielii și a suprafețelor de beton carbonatat, utilizându-se mortar de reparații pentru beton, clasa R3, conform EN 1504;

 • -   Rectificarea rosturilor de pe conturul panourilor prefabricate sau dintre tronsoanele imobilelor învecinate;

 • -   Efectuarea străpungerilor necesare instalațiilor (hote, aer condiționat, coșuri central termice);

 • -   Încheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire a tâmplăriei exterioare (ferestre, uși) precum și a izolației hidrofuge a terasei, dar înainte de fixarea copertinelor pe atice.

Operații propriu zise de aplicare a sistemului:

 • -   Se încep după terminarea înlocuirii tâmplăriilor conform proiectului și după ce este pregătit stratul suport;

 • -   Se trasează orizontalitatea și se montează cu dibluri metalice profilul de soclu la cota din planșele de execuție;

 • -   Se verifică planeitatea fațadei, se evaluează abaterile de la planeitate și se consemnează într-un proces verbal de recepție (PVR);

 • -   Se aplică plăcile în rânduri paralele de jos în sus prin lipire cu adeziv conform prevederilor din caietul de sarcini;

 • -   Se fixează diblurile conform schemelor din caietul de sarcini;

 • -   Se aplică grundul de bază (masa de spaclu) și se înglobează plasa pentru armare respectând prevederile din caietele de sarcini;

 • -   Se aplică finisajul din tencuială decorativă cu specificațiile cromatice din planșele de execuție și respectând prevederile din caietele de sarcini;

 • -   Golurile ferestrelor se bordează cu polistiren extrudat cu grosimea de 2 cm;

Reguli generale:

 • -   Se îndepărtează elementele decorative ale parapeților balcoanelor (realizate din sticlă decorativă sau elemente prefabricate). La balcoanele închise cu tâmplărie PVC se va proceda cu atenție deoarece în unele cazuri balustradele existente au fost folosite impropriu ca elemente de legătură și rigidizare ale parapetului nou creat. Obligatoriu va fi evaluată integritatea acestor parapeți înainte de aplicarea termosistemului;

 • -   La balcoanele închise cu tâmplărie PVC cu parapet din panel, placa balconului va fi termoizolată pe conturul ei și finisată ca și fațadă în camp. Se va dispune un glaf din tablă cu picurător conform planșelor de detalii;

 • -   Toate muchiile orizontale ieșite din fațadă vor fi prevăzute în sistemul termoizolant cu profil de tip picurător. Acestea se vor monta înaintea aplicării masei șpaclu armată;

 • -   Se consideră incluse în sistemul termoizolant toate profilele necesare conform specificațiilor producătorului chiar dacă aceste profile nu apar explicit în listele de cantități.

 • 2. Înlocuirea tâmplăriei din lemn și metal cu tâmplărie etanșă cu ramă din PVC și geamuri duble, tratate low-e și înlocuirea ușilor de acces în clădire cu uși din PVC cu geam termoizolant la partea superioară, iar la cea inferioară panel PVC. Tâmplăria trebuie dotată cu dispositive pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă.

 • -   Operațiunile de înlocuire a tâmplăriei se efectuează înainte de aplicarea termosistemului după operațiunile de rectificare a suprafeței suport;

 • -   La montarea ferestrelor și ușilor se va respecta poziția numărul și distanțele între șuruburile de ancorare indicate de normative. Se va face conform tabloului de tâmplărie din planșele de execuție și a caietelor de sarcini;

 • -   După fixarea tâmplăriei în golul zidăriei și a glafului interior se va executa umplerea rostului dintre toc și zidărie cu material termoizolant și protecția acestuia pe fața de la interior și de la exterior;

 • -   Glaful exterior al ferestrelor se va monta după aplicarea pe fațadă a termoizolației și a stratului de masă șpaclu armată, inclusive racordul acestora cu tocul tâmplăriei;

 • -   După fixarea glafului exterior, pe conturul acestuia se va aplica un chit pentru evitarea infiltrației apei din precipitații între perete și izolația termică sau dispositive special de racord;

 • -   Montarea și efectuarea probelor de funcționare a tâmplăriei constituie faza determinantă.

Cerințe minime de calitate și caracteristici ale materialelor folosite :

Tâmplărie exterioară termoizolantă

 • - Comportarea la încovoiere din vânt - clasa B2

 • - Rezistența la deschidere - închidere repetată - min. 10.000 cicluri pentru ferestre și min. 100.000 cicluri pentru uși

 • - Etanșeitatea la apă - min. clasa 5A

 • - Permeabilitatea la aer - min. clasa 3

 • - Numărul min de schimburi de aer - 0,5 schimburi / oră

 • - Izolarea la zgomot aerian - în funcție de categoria străzii - min. 25 dB.

 • 3.  Închiderea balcoanelor este similar cu cea de schimbare a tâmplăriei și are ca scop îmbunătățirea aspectului clădirii și a creșterii coeficientului termic.

 • -   Pe parapeții existenți se propune întărirea structurii metalice existente, placarea lor cu plăci rezistente la umiditate (prindere mecanică sau chimică) și aplicarea sistemului termoizolant;

 • -   Este interzisă orice modificare a dimensiunilor golurilor existente. Înainte de înaintarea comenzii pentru realizarea tâmplăriei se vor verifica individual toate dimensiunile golurilor și se vor adduce la cunoștiința proiectantului toate neconcordanțele.

 • 4.  Reabilitarea termică a planșeului peste subsol.

 • -   Stratul termoizolant se aplică pe intradosul planșeului peste subsol. Acesta se prelungește pe vertical pe grinzi și pereți exterior (perimetrali) pe 30 cm. Termosistemul compact se realizează din polistiren expandat de 5 cm lipit cu adeziv și fixat mecanic cu dibluri care se protejează cu masă șpaclu armată cu plasă din fibre de sticlă. Finisajul va fi realizat cu vopsele lavabile rezistente la umezeală.

Cerințe minime de calitate și caracteristici ale materialelor folosite :

SUBSOL - POLISTIREN EXPANDAT 8 CM EPS70 - EN 13163 - T2 - L1 - W1 - S1 - P4 - BS 150 - CS (10)70 - DS (N) 5 -DS (70, -) 3 - TR 100, clasa de reactie la foc B - s2,d0

 • 5.  Reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel

 • -   Se decopertează termoizolația și hidroizolația existentă (dacă este cazul);

 • -   Reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel, se execută într-o structură complexă termoizolantă, cu personal calificat. Stratul suport îl constituie beton de pantă. Se va dispune o barieră contra vaporilor pe un strat de amorsă bituminoasă și un strat de difuzie, după care se montează prin lipire, cu adeziv poliuretanic pentru polistiren, termoizolația din polistiren extrudat în grosime de 16 cm. Pentru protectia stratului termoizolant si pentru circulatie, se va turna o sapa de 5 cm, slab armata cu plasa sudata de tip STNB 5x100x100. Operațiunile se realizează conform caietelor de sarcini.

Cerințe minime de calitate și caracteristici ale materialelor folosite :

TERASA/POD - POLISTIREN 8 cm EPS150 - EN 13163 - T2 - L1 - W1 - S2 - P4 - BS 200

 • - CS (10) 150 -DS(N)5-DS(70)1-DLT(1)5-CC(2/1,5/10)150-CP3, clasa de reactie la foc B -s2, d0

 • 4. DURATA DE REALIZARE ȘI ETAPELE PRINCIPALE

Durata de realizare a investiției: 3 luni conform grafic de execuție.

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de la recepția lucrării: 60 de luni.

Nr.

Denumirea

Perioada de desfasurare

REABILITARE TERMICA BLOC, STR. INVATATORULUI NR. 3, BL. 53, SC. A+B

LUNA 1

LUNA 2

LUNA 3

1

REABILITARE TERMICA-FATADA OPACA

2

REABILITARE TERMICA-TERMO-HIDROIZOLARE PLANȘEU SUB POD

3

REABILITARE TERMICA - SUBSOL

4

REABILITARE TERMICA - FATADA PARTE VITRATA

5

ORGANIZARE SANTIER

 • 5. COSTURI ESTIMATIVE

Valoarea totală a investiției inclusiv TVA:

547,78005 mii lei


Din care C+M:


466,22572 mii lei

Capitole de cheltuieli:

In mii lei/mii euro la cursul 4.4300 lei/euro

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuielii

Valoarea (fără T.V.A.)

T.V.A.

Valoarea (inclusiv T.V.A.)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

0

1

2

3

4

5

6

Cap.1.Cheltuieli pt. obținerea și amenajarea terenului.

1.1.

Obținerea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.

Amenajarea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.

Amenajări pt. protecția mediului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOL 1.

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Cap.2.Cheltuieli pt. asigurarea utilităților necesare obiect.

2.1.

Cheltuieli pt. asigurarea utilităților necesare obiect

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOL 2.

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Cap.3.Cheltuilei pt. proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii de teren

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2.

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.3.

Proiectare și inginerie

2,21500

0,50000

0,44300

2,65800

0,60000

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție publică

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.5.

Consultanță

3,79680

0,85707

0,75936

4,55616

1,02848

3.6.

Asistență tehnică

5,69521

1,28560

1,13904

6,83425

1,54272

TOTAL CAPITOL 3.

11,70701

2,64267

2,34140

14,04841

3,17120

Cap.4. Cheltuieli pt. investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

379,68039

85,70663

75,93608

455,61647

102,84796

4.1.1

IZOLARE TERMICA BLOC, STR. INVATATORULUI, NR. 3

379,68039

85,70663

75,93608

455,61647

102,84796

4.2.

Montaj utilaj tehnologic

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.3.

Utilaje. echipamente tehn. și funcț. cu montaj

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4.

Utilaje fără montaj și echipamente de transport.

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5.

Dotări

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.6.

Active necorporale

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTA

L CAPITOL 4

379,68039

85,70663

75,93608

455,61647

102,84796

Cap.5. Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

29,22856

6,59787

5,84571

35,07427

7,91744

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

8,84104

1,99572

1,76821

10,60925

2,39486

5.1.2

Cheltuieli conexe organizații șantierului

20,38752

4,60215

4,07750

24,46502

5,52258

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.2.1.1

Cota ISC 0,1%

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.2.1.2

Cota ISC 0,5%

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.2.2

Cota CSC 0,5%

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute 10%

35,86742

8,09648

7,17348

43,04090

9,71578

TOTA

L CAPITOL 5

65,09598

14,69435

13,01919

78,11517

17,63322

Cap.6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2.

Probe tehnologice si teste

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTA

L CAPITOL 6

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL GENERAL

456,48338

103,04365

91,29667

547,78005

123,65238

Din care C+M

388,52143

87,70235

77,70429

466,22572

105,24282

Întocmit, S.C. EURODRAFT S.R.L.

Ing. Nemeș Bogdan

Anexa 1 la HCL nr. /..........................2016

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI - FAZA D.A.L.I.

DENUMIRE PROIECT

Reabilitare termică bloc, Str. Învățătorului, nr. 3

AMPLASAMENT

Municipiul Timișoara, Str. Învățătorului, nr. 3

TITULARUL INVESTIȚIEI

Primăria Municipiului Timișoara,

Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIȚIEI

Asociația de proprietari Str. Învățătorului, nr. 3

NUMĂR PROIECT

85/2016

DATE TEHNICE

Anul construirii

Regim de inălțime

Număr apartamente

Suprafața construită

Suprafața construită desfășurată

Aria utilă totală Sistemul constructiv

1979

S+P+4E

22

367,785 mp

1838,925 mp

1564,37 mp

pereți structurali din beton armat monolit

INDICATORI VALORICI:

Valoarea totală a investiției conform devizului general, inclusiv T.V.A.:     547.780,05 lei

Din care C+M: 466.225,72 lei

PROIECTANT

SC EURODRAFT SRL