Hotărârea nr. 168/2016

168/31.10.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul " Reabilitare termică bloc, Aleea F.C. Ripensia, nr.4-8 "
Hotararea Consiliului Local 168/31.10.2016
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul " Reabilitare termică bloc, Aleea F.C. Ripensia, nr.4-8 "


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 26466/28.10.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale,Comisiei pentru administraţie loclă, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.18/04.03.2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, actualizată;
Având în vedere H.C.L. nr.218/27.05.2016, privind acceptarea de către Municipiul Timişoara a donaţiei făcută de Asociaţia de proprietari , având ca obiect Proiectul nr.157/2015 " Reabilitare termică bloc, Aleea F.C. Ripensia, nr.4, 6, 8 " întocmit de către S.C. Eurodraft S.R.L., în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2014-2020;
În conformitate cu H.C.L. nr.87/09.09.2016 privind includerea cu prioritate în programele locale multianuale a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timişoara, pentru care au fost donate cu titlu gratuit de către asociaţiile de proprietari şi acceptate prin Hotărâre a Consiliului Local, documentaţii tehnice, în vederea accesării fondurilor în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Operaţiunea A - Clădiri Rezidenţiale;
În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului privind condiţiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 -Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A - Clădiri Rezidenţiale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.b), art. 36 alin. (4) lit. d), din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă documentaţia tehnico economică elaborată, la faza D.A.L.I., pentru investiţia: " Reabilitare termică bloc, Aleea F.C. Ripensia, nr.4-8 " în vederea finanţării, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A - Clădiri Rezidenţiale.

Art.2: Se aprobă indicatorii tehnico economici ai investiţiei: " Reabilitare termică bloc, Aleea F.C. Ripensia, nr.4-8 ", la faza D.A.L.I, conform Anexei 1, în vederea finanţării, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A - Clădiri Rezidenţiale.

Art.3: Se aprobă Anexa 2, privind descrierea sumară a investiţiei: " Reabilitare termică bloc, Aleea F.C. Ripensia, nr.4-8 ", propusă a fi realizată prin proiect.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Eficientizare Energetică Clădiri şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
IULIAN IDOLU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

COMPARTIMENTUL EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIRI

Nr. SC2016 -


APROBAT

PRIMAR NICOLAE ROBU


REFERAT

privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul " Reabilitare termică bloc de locuințe, Aleea F.C. Ripensia, nr.4-8 "


În vederea depunerii proiectelor finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 -Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale, termenul limită fiind 16 noiembrie 2016, propunem aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul " Reabilitare termică bloc Aleea F.C. Ripensia, nr.4-8 "

Valoarea totală estimată a investiției, conform devizului general, este de 1.978.203,67 lei (inclusiv TVA), din care C+M este de 1.700.863,00 (inclusiv TVA).


VICEPRIMAR

IMRE FARKAȘ


DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ STELIANA STANCIU


SERVICIUL JURIDIC


CONSILIER ANA GEORGIU


Red/Dac.A.G,

Ex.1S.C. EURODRAFT S.R.L.

Sânandrei, str. Magnoliei, nr. 14, jud. Timis;

CUI: 27988520; ORC: J35/231/04.02.2011;

E-mail: office@eurodraft.ro

DESCRIEREA INVESTIȚIEI

 • 1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului:

''REABILITARE TERMICĂ BLOC, AL. FC RIPENSIA, NR. 4-8”

1.2. Amplasament:

JUD. TIMIȘ,TIMIȘOARA, AL. FC RIPENSIA, NR. 4-8, CF NR. 402389-C1, NR. TOP. 9148/1/1/3, 9166/1/2/149/3

1.3. Titularul investiției:

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, B-DUL. C. D. LOGA, NR. 1

1.4. Beneficiarul investiției:

ASOCIAȚIILE DE PROPRIETARI,

AL. FC RIPENSIA, NR. 4-8, TIMIȘOARA

1.5. Proiectant general:

S.C. EURODRAFT S.R.L.

Sânandrei, str. Magnoliei, nr.14, jud. Timiș C.U.I. 27988520, O.R.C. J35/231/04.02.2011

e-mail: office@eurodraft.ro

Tel: 0720 315 097

1.6. Date tehnice:

Anul construirii:

Regim de înălțime:

Număr apartamente:

Suprafața construită:

Suprafața desfășurată:

Suprafața utilă totală:

Sistemul constructiv:

~1980

S+P+10E

132

980.00 mp

10630.00 mp

9112.00 mp

pereți structurali din beton armat prefabricate tristrat

 • 2. DESCRIEREA INVESTIȚIEI

Blocul studiat are un regim de înălțime S+P+10E, are forma simetrică în plan, este format dintr-un tronson si are trei scari. Este compus din 132 apartamente astfel: 66 apartamente cu 2 camere și 66 apartamente cu 3 camere. Acoperișul este de tip terasă cu hidroizolație realizată din membrană bituminoasă.

 • 2.1. Situația existentă a obiectivului de investiții

a. Sistem constructiv

Clădirea are structura din pereți din panouri tristrat cu beton armat prefabricate având beton armat de protecție 5 cm, BCA 12 cm, beton armat 10 cm - la exterior și beton armat 15 cm, BCA 12 cm -la interior spre casa scării.

b F.nd^ii

Infrastructura este alcătuită din pereții de subsol, iar fundația este continuă din beton turnat monolit.

 • c. Structura

Pereții exteriori sunt din panouri mari tristrat cu beton armat 10 cm la interior, b.c.a. 12 cm și beton armat 5 cm de protecție la exterior.

Planșeele sunt din beton armat turnat monolit cu grosimea de 13 cm.

Scările sunt cu o rampă din beton armat monolit.

Acoperișul este de tip terasă cu hidroizolație realizată din membrană bituminoasă.

Nu se observă degradări din punct de vedere structural, care să ducă la reducerea capacității portante a structurii. Construcția se prezintă în stare bună și nu prezintă defecte care iar putea afecta rezistența și stabilitatea.

 • d. Orientarea față de punctele cardinale

Artera principală pe care se găsește imobilul are forma rectilinie având orientarea față de punctele cardinale de la S spre N.

 • e. Anvelopa

Fațada principală are zone care prezintă degradări ale finisajelor. Pe fațadă sunt 132 balcoane tip logie.

Fațada secundară prezintă degradări ale finisajelor.

Fațada laterală dreapta prezintă degradări ale finisajelor.

Fațada laterală stânga prezintă degradări ale finisajelor.

Pereții exteriori sunt din panouri tristrat cu beton armat 10 cm la interior, b.c.a. 12 cm și beton armat 5 cm de protecție la exterior. Pereții exteriori nu prezintă termoizolație corespunzătoare. Apar punți termice în zonele de monolitizare a panourilor.

Starea tehnică a acoperișului (terasa) este bună, fără infiltrații la nivelul etajului 10, în cazul ploilor abundente. Se propune realizarea termoizolării întregului planșeu peste ultimul etaj.

Planșeul peste subsol nu este prevăzut cu termoizolație.

Majoritatea tâmplăriei a fost înlocuită cu profile PVC și geam tremoizolant.

Pe fațade avem balcoane de tip logie deschise, închise cu tâmplărie metalică și geam simplu și închise cu tâmplărie PVC și geam termoizolant.

Finisajele interioare: la casa scării pereții sunt tencuiți, gletuiți și zugrăviți cu zugrăveli pe bază de var, pardoseală în casa scării este de tip mozaic. La subsol nu există finisaje la nivelul pardoselilor și al pereților.

Anvelopa clădirii nu respectă prevederile normelor actuale de rezistență termică a elementelor.

 • f. Utilități

Alimentarea cu apă se face de la sursa de apă potabilă existentă (rețeaua orașului), distribuitor local Aquatim.

Încălzirea blocului de locuințe se realizează în două moduri: sistem centralizat, agentul termic fiind furnizat de centrala termică de cartier și cu centrală murală cu tiraj forțat pe gaz.

Alimentarea cu gaz se realizează de la rețeaua orașului, distribuitorul local fiind E-On Gaz.

Alimentarea cu energie electrică este funcțională la nivelul fiecărui apartament și a casei scărilor, distribuitor Enel.

Instalațiile sunt funcționale în subsol, nu necesită reparații.

Proiectul nu propune modificarea modului de asigurare a utilităților.

 • g. Instalații

Instalația de încălzire se află în stare bună, conductele de încălzire și apă caldă din subsol sunt izolate, există robineți de izolare a coloanelor și majoritatea caloriferelor din imobil sunt noi sau în stare bună de funcționare.

 • 3. DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI

  • 3.1. Descrierea lucrărilor propuse

Pentru reabilitare se propun următoarele lucrări:

 • 1. Izolarea termică a pereților exteriori cu termosistem cu polistiren expandat ignifugat de fațadă cu grosimea de 10 cm, respectiv de 10 cm polistiren extrudat la soclu.

Cerințe minime de calitate și caracteristici ale materialelor folosite:

SOCLU - POLISTIREN XPS300 10 cm - EN 13164 - T2 - DLT(2)5 -CS (10\Y) 300 -CC (2/1,5/10) 5 -WL(T)1,5 - WD(V)3 - FT2-MU100, clasa reactie foc B - s3,d1

ZONA PARTER - POLISTIREN 10 cm EPS120 - EN 13163 - T2 - L1 - W2 - S2 - P4 - BS 170

- CS (10) 120 - DS (N) 2 -DS (70, -) 1 - TR 150-WL(T)2-WD(V)5, clasa de reactie la foc B -s2,d0

RESTUL ETAJELOR - POLISTIREN 10 cm EPS80 - EN 13163 - T2 - L2 - W2 - S2 - P4 - BS

125 - CS (10) 80 - DS (N) 2 -DS (70, -) 2 - TR 120, clasa de reactie la foc B - s2,d0

VATA MINERALA - BAZALTICA 10 cm MW-EN 13162-T5- CS (10/Y) 30 - TR 10-PL(5)250.

SPALETI - POLISTIREN XPS200 2 cm - EN 13164 - T3 -CS (10\Y)200 -- WL(T)3 -

WD(V)35- FT2-MU50, clasa reactie foc B - s3,d1

Operații de pregătire a suprafețelor conform caietelor de sarcini:

 • -   Localizarea și înlăturarea porțiunilor cu tencuială neaderentă și a zonelor cu beton segregat sau cu alte degradări;

 • -   Înlăturarea tencuielilor atacate de mucegai, alge, licheni, mușchi, etc. și a placărilor ceramice;

 • -   Rectificarea tencuielii și a suprafețelor de beton carbonatat, utilizându-se mortar de reparații pentru beton, clasa R3, conform EN 1504;

 • -   Rectificarea rosturilor de pe conturul panourilor prefabricate sau dintre tronsoanele imobilelor învecinate;

 • -   Efectuarea străpungerilor necesare instalațiilor (hote, aer condiționat, coșuri central termice);

 • -   Încheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire a tâmplăriei exterioare (ferestre, uși) precum și a izolației hidrofuge a terasei, dar înainte de fixarea copertinelor pe atice.

Operații propriu zise de aplicare a sistemului:

 • -   Se încep după terminarea înlocuirii tâmplăriilor conform proiectului și după ce este pregătit stratul suport;

 • -   Se trasează orizontalitatea și se montează cu dibluri metalice profilul de soclu la cota din planșele de execuție;

 • -   Se verifică planeitatea fațadei, se evaluează abaterile de la planeitate și se consemnează într-un proces verbal de recepție (PVR);

 • -   Se aplică plăcile în rânduri paralele de jos în sus prin lipire cu adeziv conform prevederilor din caietul de sarcini;

 • -   Se fixează diblurile conform schemelor din caietul de sarcini;

 • -   Se aplică grundul de bază (masa de spaclu) și se înglobează plasa pentru armare respectând prevederile din caietele de sarcini;

 • -   Se aplică finisajul din tencuială decorativă cu specificațiile cromatice din planșele de execuție și respectând prevederile din caietele de sarcini;

 • -   Golurile ferestrelor se bordează cu polistiren extrudat cu grosimea de 2 cm;

 • -   La clădirile având înălțimea mai mare de 20 m, din condiții de evitare a propagării focului, în dreptul fiecărui planșeu pe o lățime de 30 cm termoizolația se va face cu vată minerală de 10 cm, aplicată similar termosistemului.

Reguli generale:

 • -   Se îndepărtează elementele decorative ale parapeților balcoanelor (realizate din sticlă decorativă sau elemente prefabricate). La balcoanele închise cu tâmplărie PVC se va proceda cu atenție deoarece în unele cazuri balustradele existente au fost folosite impropriu ca elemente de legătură și rigidizare ale parapetului nou creat. Obligatoriu va fi evaluată integritatea acestor parapeți înainte de aplicarea termosistemului;

 • -   La balcoanele închise cu tâmplărie PVC cu parapet din panel, placa balconului va fi termoizolată pe conturul ei și finisată ca și fațadă în camp. Se va dispune un glaf din tablă cu picurător conform planșelor de detalii;

 • -   Toate muchiile orizontale ieșite din fațadă vor fi prevăzute în sistemul termoizolant cu profil de tip picurător. Acestea se vor monta înaintea aplicării masei șpaclu armată;

 • -   Se consideră incluse în sistemul termoizolant toate profilele necesare conform specificațiilor producătorului chiar dacă aceste profile nu apar explicit în listele de cantități.

 • 2. Înlocuirea tâmplăriei din lemn și metal cu tâmplărie etanșă cu ramă din PVC și geamuri duble, tratate low-e și înlocuirea ușilor de acces în clădire cu uși din PVC cu geam termoizolant la partea superioară, iar la cea inferioară panel PVC. Tâmplăria trebuie dotată cu dispositive pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă.

 • -   Operațiunile de înlocuire a tâmplăriei se efectuează înainte de aplicarea termosistemului după operațiunile de rectificare a suprafeței suport;

 • -   La montarea ferestrelor și ușilor se va respecta poziția numărul și distanțele între șuruburile de ancorare indicate de normative. Se va face conform tabloului de tâmplărie din planșele de execuție și a caietelor de sarcini;

 • -   După fixarea tâmplăriei în golul zidăriei și a glafului interior se va executa umplerea rostului dintre toc și zidărie cu material termoizolant și protecția acestuia pe fața de la interior și de la exterior;

 • -   Glaful exterior al ferestrelor se va monta după aplicarea pe fațadă a termoizolației și a stratului de masă șpaclu armată, inclusive racordul acestora cu tocul tâmplăriei;

 • -   După fixarea glafului exterior, pe conturul acestuia se va aplica un chit pentru evitarea infiltrației apei din precipitații între perete și izolația termică sau dispositive special de racord;

 • -   Montarea și efectuarea probelor de funcționare a tâmplăriei constituie faza determinantă.

Cerințe minime de calitate și caracteristici ale materialelor folosite :

Tâmplărie exterioară termoizolantă

 • - Comportarea la încovoiere din vânt - clasa B2

 • - Rezistența la deschidere - închidere repetată - min. 10.000 cicluri pentru ferestre și min. 100.000 cicluri pentru uși

 • - Etanșeitatea la apă - min. clasa 5A

 • - Permeabilitatea la aer - min. clasa 3

 • - Numărul min de schimburi de aer - 0,5 schimburi / oră

 • - Izolarea la zgomot aerian - în funcție de categoria străzii - min. 25 dB.

 • 3.  Închiderea balcoanelor este similar cu cea de schimbare a tâmplăriei și are ca scop îmbunătățirea aspectului clădirii și a creșterii coeficientului termic.

 • -   Pe parapeții existenți se propune întărirea structurii metalice existente, placarea lor cu plăci rezistente la umiditate (prindere mecanică sau chimică) și aplicarea sistemului termoizolant;

 • -   Este interzisă orice modificare a dimensiunilor golurilor existente. Înainte de înaintarea comenzii pentru realizarea tâmplăriei se vor verifica individual toate dimensiunile golurilor și se vor adduce la cunoștiința proiectantului toate neconcordanțele.

 • 4.  Reabilitarea termică a planșeului peste subsol.

 • -   Stratul termoizolant se aplică pe intradosul planșeului peste subsol. Acesta se prelungește pe vertical pe grinzi și pereți exterior (perimetrali) pe 30 cm. Termosistemul compact se realizează din polistiren expandat de 5 cm lipit cu adeziv și fixat mecanic cu dibluri care se protejează cu masă șpaclu armată cu plasă din fibre de sticlă. Finisajul va fi realizat cu vopsele lavabile rezistente la umezeală.

Cerințe minime de calitate și caracteristici ale materialelor folosite :

SUBSOL - POLISTIREN EXPANDAT 8 CM EPS70 - EN 13163 - T2 - L1 - W1 - S1 - P4 - BS 150 - CS (10)70 - DS (N) 5 -DS (70, -) 3 - TR 100, clasa de reactie la foc B - s2,d0

 • 5.  Reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel

 • -   Se decopertează termoizolația și hidroizolația existentă (dacă este cazul);

 • -   Reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel, se execută într-o structură complexă termoizolantă, cu personal calificat. Stratul suport îl constituie beton de pantă. Se va dispune o barieră contra vaporilor pe un strat de amorsă bituminoasă și un strat de difuzie, după care se montează prin lipire, cu adeziv poliuretanic pentru polistiren, termoizolația din polistiren expandat în grosime de 16 cm. Termoizolația se va proteja cu membrană bituminoasă suport și membrană bituminoasă armată protejată cu ardezie. Terasa propusă va fi necirculabilă.

Cerințe minime de calitate și caracteristici ale materialelor folosite :

TERASA - POLISTIREN 8 cm EPS150 - EN 13163 - T2 - L1 - W1 - S2 - P4 - BS 200 - CS (10) 150 -DS(N)5-DS(70)1-DLT(1)5-CC(2/1,5/10)150-CP3, clasa de reactie la foc B - s2, d0

 • 4. DURATA DE REALIZARE ȘI ETAPELE PRINCIPALE

Durata de execuție:

Durata de realizare a investiției: 6 luni conform grafic de execuție.

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de la recepția lucrării: 60 de luni.

Nr.

Denumirea

Perioada de desfasurare

REABILITARE TERMICA BLOC, AL. FC RIPENSIA, NR. 4-8

LUNA 1

LUNA 2

LUNA 3

LUNA 4

LUNA 5

LUNA 6

1

REABILITARE TERMICA-FATADA OPACA

2

REABILITARE TERMICA-TERMO-HIDROIZOLARE TERASA

3

REABILITARE TERMICA -SUBSOL

4

REABILITARE TERMICA -FATADA PARTE VITRATA

5

ORGANIZARE SANTIER

 • 5. COSTURI ESTIMATIVE

Valoarea totală a investiției inclusiv TVA:

1.978,20367 mii lei

1.700,86300 mii lei


Din care C+M:

Capitole de cheltuieli:

In mii lei/mii euro la cursul 4.4300

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuielii

Valoarea (fără T.V.A.)

T.V.A.

Valoarea (inclusiv T.V.A.)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

0

1

2

3

4

5

6

Cap.1.Cheltuieli pt. obținerea și amenajarea terenului.

1.1.

Obținerea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.

Amenajarea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.

Amenajări pt. protecția mediului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOL 1.

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Cap.2.Cheltuieli pt. asigurarea utilităților necesare obiect.

2.1.

Cheltuieli pt. asigurarea utilităților necesare obiect

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOL 2.

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Cap.3.Cheltuilei pt. proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii de teren

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2.

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.3.

Proiectare și inginerie

2,21500

0,50000

0,44300

2,65800

0,60000

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție publică

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.5.

Consultanță

12,57512

2,83863

2,51502

15,09014

3,40636

3.6.

Asistență tehnică

13,97236

3,15403

2,79447

16,76683

3,78484

TOTAL CAPITOL 3.

28,76248

6,49266

5,75249

34,51497

7,79120

Cap.4. Cheltuieli pt. investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

1.397,23578

315,40311

279,44716

1.676,68294

378,48373

4.1.1

IZOLARE TERMICA BLOC, AL. F.C. RIPENSIA, NR. 4-8

1.397,23578

315,40311

279,44716

1.676,68294

378,48373

4.2.

Montaj utilaj tehnologic

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.3.

Utilaje. echipamente tehn. și funcț. cu montaj

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4.

Utilaje fără montaj și echipamente de transport.

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5.

Dotări

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.6.

Active necorporale

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTA

L CAPITOL 4

1.397,23578

315,40311

279,44716

1.676,68294

378,48373

Cap.5. Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

82,78122

18,68650

16,55624

99,33746

22,42380

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

20,15005

4,54854

4,03001

24,18006

5,45825

5.1.2

Cheltuieli conexe organizații șantierului

62,63117

14,13796

12,52623

75,15740

16,96555

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.2.1.1

Cota ISC 0,1%

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.2.1.2

Cota ISC 0,5%

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.2.2

Cota CSC 0,5%

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute 10%

139,72358

31,54031

27,94472

167,66829

37,84837

TOTA

L CAPITOL 5

222,50480

50,22681

44,50096

267,00576

60,27217

Cap.6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2.

Probe tehnologice si teste

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTA

L CAPITOL 6

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL GENERAL

1.648,50306

372,12258

329,70061

1.978,20367

446,54710

Din care C+M

1.417,38583

319,95165

283,47717

1.700,86300

383,94198

Întocmit, S.C. EURODRAFT S.R.L. Ing. Nemeș Bogdan

Anexa 1 la HCL nr. /


.2016


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI - FAZA D.A.L.I.

DENUMIRE PROIECT

„REABILITARE TERMICĂ BLOC, AL. F.C. RIPENSIA, NR. 4-8”

AMPLASAMENT

Municipiul Timișoara, AL. F.C. RIPENSIA, NR. 4-8, CF NR. 402389-C1, NR. TOP. 9148/1/1/3, 9166/1/2/149/3

TITULARUL INVESTIȚIEI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA,

BDUL. C.D.LOGA, NR.1

BENEFICIARUL INVESTIȚIEI

ASOCIAȚIILE DE PROPRIETARI AL. F.C. RIPENSIA, NR. 4-8, TIMIȘOARA

NUMĂR PROIECT

157/2015

DATE TEHNICE

Anul construirii

Regim de inălțime

Număr apartamente

Suprafața construită

Suprafața construită desfășurată

Aria utilă totală Sistemul constructiv

1980

S+P+10E+ER

132

980.00 mp

10630.00 mp

9112.00 mp

pereți structurali din beton armat prefabricați tristrat

INDICATORI VALORICI:

Valoarea totală a investiției conform devizului general, inclusiv T.V.A.:     1.978.203,67 lei

Din care C+M: 1.700.863,00 lei

PROIECTANT

SC EURODRAFT SRL