Hotărârea nr. 163/2016

163/31.10.2016 privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii a Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara
Hotararea Consiliului Local 163/31.10.2016
privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii a Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 599/16.09.2016 al Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 23196/10.10.2016, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală,juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură,ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică şi se aprobă Statul de funcţii a Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IULIAN IDOLU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Consiliul Local al Municipiului Timișoara


Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara

Căminul pentru Persoane Vârstnice

Timișoara, Str.Inocențiu Klein nr.29, cod 300315, Tel./Fax: 0256-208715

e-mail: caminpensionaritm@yahoo.co

Nr.599/16.09.2016

Aprobat,

Primar

Nicolae Robu

REFERAT

Privind modificarea și aprobarea Statului de funcții a Căminului pentru Persoane Vârstnice Timișoara

Căminul pentru Persoane Vârstnice Timișoara este unitatea de asistență socială cu personalitate juridică, aflat în subordinea Direcției de Asistență Socială Comunitară, care are ca obiectiv principal oferirea de servicii sociale de îngrijire persoanelor vârstnice instituționalizate, cu domiciliul stabil în Timișoara. Direcția de Asistență Socială Comunitară este acreditată de Ministerul Muncii, Familiei,Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice conform certificatului de acreditare seria AF nr.001206 din 16.06.2014, iar Căminul pentru Persoane Vârstnice Timișoara are Licența de funcționare provizorie nr.1700/05.02.2016. Prin H.C.L.nr. 550/31.10.2013 s-a modificat și aprobat Organigrama și Statul de funcții ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Timișoara.

În urma examenului organizat la data de 22.03.2016 pentru promovarea personalului contractual din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Timișoara, în baza H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice dar și a Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de promovare în funcții, grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice a Căminului pentru Persoane Vârstnice Timișoara, propunem modificarea Statului de Funcții prin transformarea:

  • -  unui post de psiholog practicant într-un post de psiholog specialist

În conformitate cu Ordinul 2126/05.11.2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale Anexa 1 Modulul III standard 2, dar și cu Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, dar și a faptului că nu am reușit să angajăm medic datorită faptului că toți cei care s-au prezentat erau medici specialiști astfel încât, propunem modificarea Statului de Funcții prin transformarea:

  • -  unui post de medic într-un 1 post de medic specialist

Având în vedere cele expuse, în baza prevederilor art.36 alin.2 lit.(d) și alin.6 lit. (a), pct.2 din legea nr.215 din 2001 privind administrația publică locală,

Propunem:

Art.1- Modificarea și aprobarea Statului de Funcții a Căminului pentru Persoane Vârstnice Timișoara, conform anexei 1.

Viceprimar, Farkas Imre


Director executiv, Maria Stoianov


Serviciul Juridic, Alin Stoica

Șef serviciu, Elena Iolanda Răducan

Economist, Anca Elena Găină

Cod FO 53-01 ver.2

Anexa nr.1 la HCLMT. Nr.din

APROBAT

PRIMAR

NICOLAE ROBU

STAT DE FUNCȚII

" Căminul pentru Persoane Vârstnice Timișoara”

Nr. Crt.

Denumirea funcției

Nivel studii

Funcții - posturi contractuale

Nr. posturi

Grad

Treapta

A. Funcții contractuale de conducere

1

Șef serviciu

S

1

II

Total funcții de conducere

1

B.Funcții personal contractual de execuție

2

Economist

S

1

I

3

Contabil

M

1

I

4

Inspector de specialitate (Achizitor)

S

1

debutant

5

Auditor

S

1

I

6

Auditor

S

1

II

7

Consilier juridic

S

1

II

8

Medic

S

1

specialist

9

Asistent social

S

1

10

Psiholog

S

1

specialist

11

Kinetoterapeut

S

2

12

Asistent medical

PL

2

principal

13

Asistent medical

PL

1

14

Infirmieră

G

6

15

Îngrijitoare

G

8

16

Spălătoreasă

G

2

17

Administrator

M

1

I

18

Magaziner

M

1

19

Paznic

G

4

20

Muncitor calificat

G

5

II

21

Muncitor calificat

G

1

III

22

Muncitor necalificat

G

1

I

23

Total personal contractual de execuție

43

TOTAL GENERAL

44

Numărul total de posturi

44

din care :

- de conducere

1

- de execuție

43

Șef serviciu

Întocmit, Economist Găină Anca


Răducan Elena Iolanda