Hotărârea nr. 161/2016

161/31.10.2016 de modificare a Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 455/30.10.2015 - "Liniile prioritare de subvenţionare din bugetul local, conform Legii 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială pe anul 2016 "
Hotararea Consiliului Local 161/31.10.2016
de modificare a Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 455/30.10.2015 - "Liniile prioritare de subvenţionare din bugetul local, conform Legii 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială pe anul 2016 "


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 5320/20.10.2016 al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.2 alin.(1), alin.(2) şi alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr.725/2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea Anexei 3 - "Liniile prioritare de subvenţionare din bugetul local, conform Legii 34/1998, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială pe anul 2016" din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.455/2015 asfel:
- se înlocuieşte sintagma "cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în domeniul asistenţei sociale care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistenţă socială" din capitolul Categorii de cheltuieli eligibile, punctul 1. cu "cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă, respectiv personal de specialitate şi auxiliar, precum şi pentru personalul administrativ, gospodărie, întreţinere - reparaţii, deservire";
Nu intră în această categorie personalul de conducere.
- se înlocuieşte sintagma "cheltuieli pentru carburanţii şi lubrifianţii necesari în funcţionarea mijloacelor de transport specific activităţii unităţii de asistenţă socială"din capitolul Categorii de cheltuieli eligibile, cu "Cheltuieli pentru funcţionarea mijloacelor de transport specific activităţii unităţii de asistenţă socială";
- în capitolul Categorii de cheltuieli eligibile se va introduce o nouă categorie de cheltuieli: "Alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparaţii)",
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.455/2015 şi Anexele nr.1 şi nr.2 rămân neschimbate.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, Serviciul pentru Protecţia Copilului şi Familiei Timişoara şi Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică după cum urmează:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară;
- Serviciului pentru Protecţia Copilului şi Familiei Timişoara;
- Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IULIAN IDOLU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Categorii de beneficiari

Tipuri de unități specializate, conform Nomenclatorului instituțiilor de asistenta socială și structura orientativă de personal de specialitate

Categorii de cheltuieli eligibile, conform HG.725/07.10.2016

Nivelul maxim lunar al subvenției pe beneficiar, cf. standardelor de cost stabilite prin HG.23/2010

Liniile prioritare

privind subvenționarea din bugetul local, conform Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, pe anul 2016

I. Unități de asistență socială, cu cazare:

1. Centre rezidențiale, centrele care acordă găzduire mai mult de 24 ore

1. cheltuieli de personal pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv

Persoane cu handicap:

2.7. Locuințe protejate (10 benefîciari/locuință)

personal de specialitate și auxiliar, precum și pentru personalul administrativ, gospodărie, întreținere — reparații, deservire **;

1.233 lei

2.6.Centre de tip Respiro/Centre de Criză

 • 2. cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate;

 • 3. cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei;

 • 4. cheltuieli cu iluminatul;

 • 5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal,

1.417 lei

Persoane victime ale violenței în familie:

4.2.Centre de recuperare

salubrizare ,te lefon;

6. cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate

500 lei*

Persoane vârstnice:

3.2.Locuințe protejate

7. cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire și echipament pentru persoanele asistate;

500 lei*

Persoane fără adăpost:

8.2.Centre de găzduire temporară

 • 8. cheltuieli de transport pentru persoanele asistate și însoțitori;

 • 9. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate;

 • 10. cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate;

 • 11. cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor

500 lei*

ly.io.Mit

Anexa 3 la HCLMT Nr/^1 / conform amendamentului

Categorii de beneficiari

Tipuri de unități specializate, conform Nomenclatorului instituțiilor de asistenta socială și structura orientativă de personal de specialitate

Categorii de cheltuieli eligibile, conform HG.725/07.10.2016

Nivelul maxim lunar al subvenției pe beneficiar, cf. standardelor de cost stabilite prin HG.23/2010

Persoane aflate în situații de dificultate:

9.1 .Centre de primire în regim de urgență

 • 9.4. Centre de asistență medico-socială

 • 9.5. Centre de asistență paleativă

de transport specific activității unității de asistență socială;

12. alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații.)

500 lei*

500 lei*

500 lei*

2. Unități de tip Adăposturi de noapte

Persoane fără adăpost

8.1. Adăposturi de noapte

 • 1. cheltuieli de personal pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență respectiv personal de specialitate și auxiliar, precum și pentru personalul administrativ, gospodărie, întreținere - reparații, deservire **;

 • 2. cheltuieli eu hrana pentru persoanele asistate;

 • 3. cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei;

 • 4. cheltuieli cu iluminatul;

 • 5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon;

 • 6. cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire și echipament pentru persoanele asistate;

 • 7. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate;

 • 8. cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate;

 • 9. cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială;

500 lei*

Categorii de beneficiari

Tipuri de unități specializate, conform Nomenclatorului instituțiilor de asistenta socială și structura orientativă de personal de specialitate

Categorii de cheltuieli eligibile, conform HG.725/07.10.2016

Nivelul maxim lunar al subvenției pe beneficiar, cf. standardelor de cost stabilite prin HG.23/2010

10. alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații.)

II. Unități de asistență socială, fără cazare:

1. Unități de îngrijire și asistență la domiciliu

Persoane vârstnice:

3.4.Centre care acordă servicii de îngrijire și asistență la domiciliu

 • 1. cheltuieli de personal pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență respectiv personal de specialitate și auxiliar, precum și pentru personalul administrativ, gospodărie, întreținere - reparații, deservire **;

 • 2. cheltuieli cu iluminatul (strict pentru spațiul destinat funcționării unității de îngrijiri);

 • 3. cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon;

 • 4. cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate;

 • 5. cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială;

 • 6. alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații.)

400 lei*

2. Unități de tipul Centre de zi

Copii separați sau cu risc de separare de părinți:

Persoane cu handicap

1.4.Centre de zi

(pentru copii din familii în dificultate)

2.8. Centre de Zi

 • 1. cheltuieli de personal pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență respectiv personal de specialitate și auxiliar, precum și pentru personalul administrativ, gospodărie, întreținere - reparații, deservire **;

 • 2. cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate;

 • 3. cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei;

586 lei

Categorii de beneficiari

Tipuri de unități specializate, conform Nomenclatorului instituțiilor de asistenta socială și structura orientativă de personal de specialitate

Categorii de cheltuieli eligibile, conform HG.725/07.10.2016

Nivelul maxim lunar al subvenției pe beneficiar, cf. standardelor de cost stabilite prin HG.23/2010

Persoane aflate în situații de dificultate:

9.6.Centre de informare și consiliere

 • 4. cheltuieli cu iluminatul;

 • 5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon;

 • 6. cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate;

 • 7. cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire și echipament pentru persoanele asistate;

 • 8. cheltuieli de transport pentru persoanele asistate și însoțitorii lor;

 • 9. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate;

 • 10. cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate;

 • 11. cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială;

 • 12. alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații.)

1.091 lei

400 lei *

3. Unități de tipul Cantine sociale

Persoane aflate în situații de dificultate:

9.8.Cantine sociale

 • 1. cheltuieli de personal pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență respectiv personal de specialitate și auxiliar, precum și pentru personalul administrativ, gospodărie, întreținere - reparații, deservire **;

 • 2. cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate;

 • 3. cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei;

400 lei *

Categorii de beneficiari

Tipuri de unități specializate, conform Nomenclatorului instituțiilor de asistenta socială și structura orientativă de personal de specialitate

Categorii de cheltuieli eligibile, conform HG.725/07.10.2016

Nivelul maxim lunar al subvenției pe beneficiar, cf. standardelor de cost stabilite prin HG.23/2010

 • 4. cheltuieli cu iluminatul;

 • 5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon;

 • 6. cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială;

 • 7. alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații.)

Total buget estimat lunar

394.738 lei

Total buget estimat anual

4.736.856 lei

*Nu există standarde de cost prevăzute în H.G. 23/2010 pe aceste tipuri de unități de asistență socială. ** Nu intră în această categorie personalul de conducere

Precizări:

 • 1.  Un beneficiar de servicii sociale nu poate primi subvenție în baza Legii nr. 34/1998 atât de la bugetul de stat cât și de la bugetul local.

 • 2.  Un beneficiar de servicii sociale nu poate beneficia simultan de serviciile acordate de două sau mai multe unități de asistență socială, ambele subvenționate în baza Legii nr. 34/1998, excepție putând face numai serviciile acordate complementar.

Director executiv

Maria Stoianov

Asistent social pr.

Inspector,

Mihaela Dan


Emese Esztero

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA                     Aprobat,

Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara                                 PRIMAR

Nr.                                                        NICOLAE ROBU

R E F E R A T

de modificare a Anexei nr.3 - "Liniile prioritare de subvenționare din bugetul local, conform Legii 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială pe anul 2016 "

aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.455/30.10.2015

Având în vedere publicarea în Monitorul Oficial a Hotărârii de Guvern nr.725/2016 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială;

Având în vedere HCLMT nr. 455 din data 30.10.2015 prin care au fost reglementate procedurile de parcurs în vederea acordării subvențiilor din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 de către asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială;

Având în vedere Anexa nr.3 parte integrantă a HCLMT 455/2015 prin care care au fost aprobate Liniile prioritare pentru subvenționarea din bugetul local în anul 2016 a asociațiilor și fundațiilor care acordă servicii de asistență socială la nivelul municipiului Timișoara, cu categoriile de cheltuieli eligibile;

Având în vedere solicitarea comună a organizațiilor non-guvernamentale, înregistrate la Primăria Municipiului Timișoara cu nr.SC2016-025167/14.10.2016 prin care se solicită adoptarea de urgență a hotărârii consiliului local prin care să se modifice anexa nr.3 la HCLMT nr.455/2015;

Ținând cont de H.G. nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a Regulamentelor-Cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, care prevăd pentru fiecare furnizor de serviciu social existența unui Regulament de Organizare și Funționare propriu, în care sunt prevăzute, printre altele, structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile orientative de personal, conform anexelor prevăzute la nomenclator.

Ținând cont de modificările aduse prin H.G. nr.725/2016 care, la art.2 alin.(1) numesc categoriile de cheltuieli pentru care se acordă subvenții din bugetul de stat, iar la alin.(2) specifică faptul că ”din bugetele locale se acordă subvenții pentru categoriile de cheltuieli curente de funcționare ale unităților de asistență socială, aprobate prin hotărâre a consiliului local.”, dar și introducerea alin.(4) prin care se aduc specificări la descrierea personalului de specialitate - îngrijire, asistență și cel auxiliar;

Ținând cont de prevederile art.6 din HCLMT nr.455/2015, conform cărora ”subvențiile prevăzute în prezenta hotărâre se acordă în completarea resurselor financiare destinate de către asociație sau fundație pentru a fi cheltuite în scopul acordării serviciilor de asistență socială și vor fi utilizate în exclusivitate pentru aceste servicii.”

În baza celor prezentate și în conformitate cu Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 modificate și aprobate prin H.G. nr.725/07.10.2016;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

PROPUNEM

 • 1.  Se aprobă modificarea Anexei 3 - ”Liniile prioritare de subvenționare din bugetul local, conform Legii 34/1998, care înființează și administrează unități de asistență socială pe anul 2016” din HCLMT nr.455/2015, prin înlocuirea sintagmei "cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în domeniul asistenței sociale care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistență socială" din capitolul Categorii de cheltuieli eligibile, punctul 1. cu "cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar”, conform anexei care face parte integrantă din hotărâre.

 • 2.  Celelalte prevederi ale HCLMT nr.455/2015 și anexele nr.1 și nr.2 rămân neschimbate.

Viceprimar,                                                                 Director executiv,

Imre Farkas                                                              Maria Stoianov

Avizat juridic,                                                               Coordonator,

Esztero Emese