Hotărârea nr. 160/2016

160/31.10.2016 privind aprobarea alocarii sprijinului finanaciar, din disponibilul existent in bugetul local catre unitatile de cult de pe raza municipiului Timisoara
Hotararea Consiliului Local 160/31.10.2016
privind aprobarea alocarii sprijinului finanaciar, din disponibilul existent in bugetul local catre unitatile de cult de pe raza municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-25893/24.10.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Procesul Verbal al Comisiei de evaluare si selectie constituita in baza Hotărârii Consiliului Local nr. 116/05.04.2016 intrunita in 25.09.2016;
In conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 aprobata cu modificarile si completarile ulterioare prin Legea nr.125/2002 si Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 privind Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: (1) Se aproba repartizarea de la bugetul local - capitolul bugetar 67.02.06 "Servicii religioase", in suma totala de 64,5 mii lei, dupa cum urmeaza:
a). suma de 20 mii lei catre Parohia Ghiroda Noua in vederea executarii lucrarilor de reabilitare a sarpantei, a turnurilor si invelitorii turnurilor de pe fatada principala a imobilului din str. Flacara nr. 44 si intocmirea unui act aditional la Protocolul de finanţare nr. 2/01.06.2016;
b). suma de 44,5 mii lei catre Biserica Evanghelica Lutherana din Timisoara, pentru doua proiecte ce vizeaza pe de o parte executarea iluminarii artistice a Bisericii, lacas unde de mai multi ani se tin concertele Festivalului de Muzica Veche si pe de alta parte lucrari de renovare la Casa Parohiala, situata in Piata I.C. Bratianu nr.2, in Situl urban Cartier "Cetatea Timisoara", inregistrata ca momunent istoric cu numarul TM-II-m-B-06125 si incheierea Protocolului de finantare;
(2) Contributiile financiare se vor aloca in baza Protocolului de finantare incheiat cu fiecare cult recunoscut, respectiv a unui act aditional, al carui model cadru a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.116/05.04.2016, anexa 4.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Sport Cultura - Compartiment Cultura din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Unitatilor centrale de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IULIAN IDOLU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

Aprobat, PRIMAR, Nicolae RobuJUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

BIROUL SPORT CULTURA

Compartiment Cultura

SC2016 -

pentru aprobarea alocarii sprijinului financiar, din disponibilul existent in bugetul local catre unitatile de cult de pe raza municipiului Timisoara

Prin HCL nr. 116/05.04.2016 s-a aprobat Regulamentul privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania, avand ca scop stabilirea cadrului general si a procedurii de acordare a unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru unitatile de cult.

Pentru anul bugetar 2016 la capitolul bugetar 67.02.06. „Servicii religioase”, s-a prevazut suma de 3.000 mii lei, din care 756,5 mii lei reprezinta sume angajate prin hotarari de consiliul local in anul 2015 si care nu au fost achitate, rezultand o suma initiala disponibila de 2.234,5 mii lei din care prin HCL nr.200/10.05.2016 s-a repartizat catre unitatile de cult religioase de pe raza Municipiului Timisoara suma de 2.170 mii lei, ramand nealocata suma de 64.5 mii lei.

Avand in considerare solicitarile depuse pe adresa Consiliului Local Timisoara din partea reprezentantilor unora dintre cultele recunoscute din Romania de pe raza Municipiului Timisoara, solicitari, ce au fost supuse spre evaluare si selectie Comisiei constituite la nivelul Consiliului Local din membrii comisiei 5, conform Procesului Verbal din data de 25.09.2016, anexat,

Propunem:

> aprobarea repartizarii de la bugetul local a sumei de 44,5 mii lei catre Biserica Evanghelica Lutherana din Timisoara, pentru doua proiecte ce vizeaza pe de o parte executarea iluminarii artistice a Bisericii, lacas unde de mai multi ani se tin concertele Festivalului de Muzica Veche si pe de alta parte lucrari de renovare la Casa Parohiala, situata in Piata I.C. Bratianu nr.2, in Situl urban Cartier „Cetatea Timisoara”, inregistrata ca momunent istoric cu numarul TM-II-m-B-06125 si incheierea Protocolului de finantare;

> aprobarea repartizarii de la bugetul local a sumei de 20 mii lei catre Cultul Ortodox Roman pentru Parohia Timisoara Ghiroda Noua in vederea executarii lucrarilor de reabilitare a sarpantei, a turnurilor si invelitorii turnurilor de pe fatada principala a imobilului din str. Flacara nr.44 si intocmirea unui act adițional la Protocolul de finantare nr. 2/01.06.2016

VICEPRIMAR, Dan Diaconu

Direcția Economica, Steliana Stanciu


Biroul Sport Cultura, Mihai Costa

Consilier, Daniela Ardelean

Serviciul Juridic, Daniela Stefan