Hotărârea nr. 159/2016

159/31.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări în Municipiul Timişoara
Hotararea Consiliului Local 159/31.10.2016
privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări în Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016 - 24521/06.10.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 24521/31.10.2016;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.17 alin.2 şi alin.3 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art.6 şi 31 din Ordonanţa de Urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului, actualizată;
Având în vedere prevederile Anexei la Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;
Având în vedere Procesul-Verbal al Dezbaterii publice din data de 26.10.2016;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.d) şi alin.(6) lit.a) punctul 9 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Regulamentul privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări în Municipiul Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se revocă următoarele articole din actele normative locale în vigoare menţionate:
- de la cap. VII Gestiunea deşeurilor, punctul 2 şi punctul 3, lit. a - h din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 43/24.02.2009 privind aprobarea Regulamentului privind factorii de mediu din zona metropolitană Timişoara;
- de la cap. V 2. Controlul prafului şi emisiilor din construcţii şi demolări punctul 2.2, alin.4 Evaluarea impactului asupra calităţii aerului din Hotărârea Consiliului Local nr.157/24.04.2012 privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.43/24.02.2009 privind aprobarea Regulamentului privind factorii de mediu din zona metropolitană Timişoara (Anexa nr.5);
- de la secţiunea IV Administrarea domeniului public art.6, Secţiunea V Obligaţiile persoanelor juridice, fizice şi fizice autorizate care execută lucrări de construcţii, reparaţii şi demolări la clădiri, lucrări edilitar-gospodăreşti art.7, de la Capitolul II Gestionarea deşeurilor urbane art.8, alin.4, art. 10, alin.1, lit. a, art.12,alin.1, 2, 3, art.13, alin.1, de la Secţiunea I Condiţii privind gestionarea anumitor tipuri de deşeuri art.15, alin. 1, lit.d, e, f, art.16, alin.1, lit.d din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Reglementare şi Politici Mediu Urban - Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art .4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului-Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass- media locale.Presedinte de sedinta
IULIAN IDOLU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

APROBAT PRIMAR NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE MEDIU

SERVICIUL REGLEMENTARE ȘI POLITICI MEDIU URBAN

SC2016-24521/06.10.2016

REFERAT

pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări în municipiul Timișoara

În conformitate cu prevederile art. 17, alin.2, lit.b din Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, producătorii de deșeuri și autoritățile administrației publice locale au obligația de a atinge, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70 % din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din Hotărârea Guvernului nr.856/2002, cu completările ulterioare.

Conform prevederilor art.36 alin.2 lit.b) și alin.6 lit.a) punctul 9 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, consiliul local exercită atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a municipiului, prin asigurarea potrivit competențelor sale și în condițiile legii a cadrului necesar pentru protecția și refacerea mediului.

Prevederi referitoare la modul de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări în municipiul Timișoara sunt prevăzute în mai multe acte normative locale - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.371/2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Consiliului Local nr. 43/24.02.2009 privind aprobarea Regulamentului privind factorii de mediu din zona metropolitană Timișoara, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 157/2012 privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 43/2009 privind aprobarea Regulamentului privind factorii de mediu din zona metropolitană Timișoara - fapt pentru care considerăm că se impune o reglementare unitară.

În vederea reducerii cantităților de deșeuri din construcții și demolări abandonate pe domeniul public/privat, monitorizarea și asigurarea unei gestionări corespunzătoare a acestor tipuri de deșeuri, s-au impus persoanelor fizice și juridice care solicită autorizație de construcție sau demolare, obligativitatea întocmirii unui Plan de eliminare a deșeurilor rezultate din activitățile de construcții, reabilitări si reparații, condiție impusă în Certificatul de Urbanism, în vederea eliberării autorizației de construire/desființare.

În Planul de eliminare a deșeurilor beneficiarii și/sau executanții lucrărilor estimează cantitățile pentru fiecare tip de deșeu în parte. Pentru a urmări modul de gestionare a deșeurilor rezultate de investiție se impune ca la finalizarea investiției beneficiarii și/sau executanții lucrărilor să întocmească un raport final care să conțină tipurile și cantitățile reale rezultate din lucrare, precum și documente justificative privind eliminarea acestor deșeuri.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 157/2012 privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 43/2009 privind aprobarea Regulamentului privind factorii de mediu din zona metropolitană Timișoara s-a introdus fișa de identificare a caracteristicilor șantierului, prin care sunt solicitate mai multe date care se regăsesc în conținutul Planului de eliminare a deșeurilor, precum și în actele normative locale. De asemenea, menționăm faptul că unele puncte din fișă, precum și încadrarea șantierului la categoria de risc pot fi completate doar după finalizarea lucrărilor de construcții/demolare.

Având în vedere cele expuse mai sus, propunem:

Emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timișoara care să aprobe Regulamentul privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări în municipiul Timișoara, conform Anexei care face parte integrantă din hotărâre, precum și revocarea următoarelor articole din actele normative locale în vigoare menționate:

 • -   de la cap. VII Gestiunea deșeurilor, punctul 2 și punctul 3, lit. a - h din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 43/24.02.2009 privind aprobarea Regulamentului privind factorii de mediu din zona metropolitană Timișoara;

 • -   de la cap. V 2. Controlul prafului și emisiilor din construcții și demolări punctul 2.2, alin.4

Evaluarea impactului asupra calității  aerului  din  Hotărârea  Consiliului  Local

nr.157/24.04.2012 privind completarea  Anexei  la  Hotărârea  Consiliului  Local

nr.43/24.02.2009 privind aprobarea Regulamentului privind factorii de mediu din zona metropolitană Timișoara (Anexa nr.5);

 • -   de la secțiunea IV Administrarea domeniului public art.6, Secțiunea V Obligațiile persoanelor juridice, fizice și fizice autorizate care execută lucrări de construcții, reparații și demolări la clădiri, lucrări edilitar-gospodărești art.7, de la Capitolul II Gestionarea deșeurilor urbane art.8, alin.4, art. 10, alin.1, lit. a, art.12,alin.1, 2, 3, art.13, alin.1, de la Secțiunea I Condiții privind gestionarea anumitor tipuri de deșeuri art.15, alin. 1, lit.d, e, f, art.16, alin.1, lit.d din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara, cu modificările și completările ulterioare.

VICEPRIMAR

DAN DIACONU

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU ADRIAN BERE-SEMEREDI

ȘEF SERVICIU REGLEMENTARE ȘI POLITICI MEDIU URBAN DANIEL CORAȘ

CONSILIER

CLAUDIA DOBRE

SERVICIUL JURIDIC

ALIN STOICA

Red.C.D./Dact: C.D.


cod FO53 - 01 ver. 3

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE MEDIU

SERVICIUL REGLEMENTARE ȘI POLITICI MEDIU URBAN

SC2016-24521/31.10.2016

REFERAT

pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări în

municipiul Timișoara


În data de 26.10.2016, a avut loc dezbaterea publică pe tema Regulamentului privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări în municipiul Timișoara. Cu acest prilej, au fost discutate modificările și completările la prezentul regulament, precum și modificările legislației în vigoare survenite în ultima perioadă.

La dezbaterea publică au participat reprezentanți ai Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municpiului Timișoara, reprezentanți ai operatorului de servicii publice de salubrizare S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A., o reprezentantă a Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș, precum și un reprezentant al F.A.L.T.

Având în vedere modificarea legislației privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări precum și modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, se impun următoarele modificări în regulament:

 • - în conformitate cu prevederile art. 17 alin. 2 din actul normativ mai sus menționat, producătorilor de deșeuri și autorităților administrației publice locale le revine obligația să atingă până la 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din gospodării, de minimum 50% din masa totală;

 • - în conformitate cu prevederile art. 17, alin. 3. “Titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construcție și/sau desființări au obligația să gestioneze deșeurile din construcții și desființări astfel încât să atingă progresiv, până la 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere, rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

De asemenea, deșeurile din construcții și desființări sunt deșeurile corespunzătoare codurilor de deșeuri care sunt prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE, exclusiv deșeurile periculoase și materialele geologice naturale, în conformitate cu definiția categoriei 17.05.04.

Totodată, menționăm faptul că au fost însușite propunerile formulate de cei prezenți la dezbatere.

Având în vedere cele expuse, propunem modificarea regulamentului supus dezbaterii, conform celor menționate mai sus.

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU

ADRIAN BERE-SEMEREDI


ȘEF SERVICIU REGLEMENTARE ȘI

POLITICI MEDIU URBAN

DANIEL CORAȘ


CONSILIER

CLAUDIA DOBRE

ANEXĂ LA HCL___________________

REGULAMENTUL PRIVIND GESTIONAREA DEȘEURILOR DIN CONSTRUCȚII ȘI DEMOLĂRI ÎN MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CAPITOLUL I

SECȚIUNEA 1

DISPOZIȚII GENERALE

ART.1 (1) Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, condițiile ce trebuie îndeplinite pentru gestionarea acestor tipuri de deșeuri în condiții de siguranță și protecție a mediului, creșterea gradului de valorificare și reciclare a acestora, precum și reducerea cantității și gradului de periculozitate a deșeurilor rezultate din activitățile de construcții și demolări.

 • (2) Deșeurile din construcții și demolări sunt deșeurile rezultate din activitățile de construire, renovare, reabilitare, reparare, consolidare, demolare a construcțiilor civile, a construcțiilor industriale, a structurilor edilitare, a infrastructurii de transport, precum și a activităților de dragare și decolmatare.

 • (3) Deșeurile care rezultă din lucrările de construcții și demolări sunt: betoane de ciment armate sau nearmate, mixturi asfaltice, materiale ceramice sub formă de cărămidă, blocuri ceramice, țiglă , moloz, elemente din betoane ușoare, piatră spartă și balast amestecate sau nu cu pământ, lemn, sticlă, metale, mase plastice, etc.

Toate aceste materiale pot fi recuperate, reciclate și refolosite prin tehnologii specifice.

 • (4) În municipiul Timișoara colectarea, transportul, valorificarea și depozitarea acestor tipuri de deșeuri se realizează numai de către operatori economici autorizați.

 • (5) Prezentul regulament s-a întocmit cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări.

ART.2 Termenii și noțiunile utilizate în prezentul regulament se definesc după cum urmează:

 • - colectare - strângerea deșeurilor, inclusiv sortarea și stocarea preliminară a deșeurilor în vederea transportării la o instalație de tratare;

 • - colectare separată - colectarea în cadrul căreia un flux de deșeuri este păstrat separat în funcție de tipul și natura deșeurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifică a acestora;

 • - deșeu - orice substanță sau obiect pe care deținătorul îl aruncă ori are intenția sau obligația să îl arunce;

 • - deșeuri din construcții și demolări - deșeurile corespunzătoare codurilor de deșeuri

care sunt prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE, exclusiv deșeurile periculoase și materialele geologice naturale, în conformitate cu definiția categoriei 17.05.04;               ’                                                                     ’

- deținător de deșeuri - producătorul deșeurilor sau persoana fizică ori juridică ce se află în posesia acestora;

 • - deșeuri periculoase - orice deșeu marcat deșeu marcat cu un asterisc (*) în lista deșeurilor va fi considerat deșeu periculos, în temeiul Directivei 2008/98/CE, cu excepția cazului în care se aplică articolul 20 din această directivă.

 • - eliminare - orice operațiune care nu este o operațiune de valorificare, chiar și în cazul în care una dintre consecințele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanțe sau de energie. Anexa nr. 2 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stabilește o listă a operațiunilor de eliminare, listă care nu este exhaustivă;

 • -  gestionarea deșeurilor - colectarea, transportul, valorificarea și eliminarea deșeurilor, inclusiv supervizarea acestor operațiuni și întreținerea ulterioară a amplasamentelor de eliminare, inclusiv acțiunile întreprinse de un comerciant sau un broker;

 • - pregătirea pentru reutilizare - operațiunile de verificare, curățare sau valorificare prin reparare, prin care produsele ori componentele produselor care au devenit deșeuri sunt pregătite pentru a fi reutilizate fără nicio altă operațiune de pretratare;

 • - prevenire - măsurile luate înainte ca o substanță, un material sau un produs să devină deșeu, care reduc:

 • a) cantitatea de deșeuri, inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viață a acestora;

 • b) impactul negativ al deșeurilor generate asupra mediului și sănătății populației; sau

 • c) conținutul de substanțe nocive al materialelor și produselor;

 • - producător de deșeuri - orice persoană ale cărei activități generează deșeuri, producător de deșeuri sau orice persoană care efectuează operațiuni de pretratare, amestecare ori de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compoziției acestor deșeuri;

 • - reciclare - orice operațiune de valorificare prin care deșeurile sunt transformate în produse, materiale sau substanțe pentru a-și îndeplini funcția inițială ori pentru alte scopuri. Aceasta include retratarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică și conversia în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operațiunile de umplere;

 • - reutilizare - orice operațiune prin care produsele sau componentele care nu au devenit deșeuri sunt utilizate din nou în același scop pentru care au fost concepute;

 • - tratare - operațiunile de valorificare sau eliminare, inclusiv pregătirea prealabilă valorificării sau eliminării;

 • - titularul activității de construcții - persoană fizică sau juridică pe numele căreia a fost emisă autorizația de construire/desființare, care desfășoară activități de construcții

 • - valorificare - orice operațiune care are drept rezultat principal faptul că deșeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul că deșeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv în întreprinderi ori în economie în general. Anexa nr. 3 la Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stabilește o listă a operațiunilor de valorificare, listă care nu este exhaustivă.

 • - depozit - amplasament pentru eliminarea finală a deșeurilor, prin depozitare pe sol sau în subteran;

 • - deșeu cu regim special - deșeu a cărui manipulare, colectare, transport și depozitare se supune unui regim reglementat prin acte normative în vederea evitării efectelor negative asupra sănătății oamenilor, bunurilor și asupra mediului înconjurător;

 • - deșeuri provenite din construcții și demolări - deșeuri din construcții și demolări corespunzătoare codurilor de deșeuri prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

 • - deșeu municipal - deșeu menajer și alt tip de deșeu care, prin natură sau compoziție, este similar cu deșeul menajer și care este generat pe raza localității;

 • - operator economic autorizat - operatorul economic autorizat din punct de vedere al protecției mediului care desfășoară activități de colectare, transport, stocare, tratare, valorificare, depozitare finală sau incinerare.

 • - precolectare - activitatea utilizatorului de strângere și depozitare temporară a deșeurilor municipale sau a deșeurilor solide asimilabile cu deșeurile municipale în recipiente, containere ori puncte gospodărești, amplasate în spații special amenajate;

 • - preselectare - activitatea de selectare prealabilă a deșeurilor la sursa de producere, pe tipuri de materiale;

 • - sortare - activitatea de separare pe sortimente și depozitare temporară a deșeurilor reciclabile în vederea transportării lor la operatorii economici specializați.

SECȚIUNEA 2

TIPURI DE DEȘEURI DIN CONSTRUCȚII ȘI DEMOLĂRI

ART.3 Deșeurile din construcții și demolări sunt deșeurile rezultate din activități precum construcția de clădiri și obiective de infrastructură, construcția și întreținerea căilor rutiere, demolarea totală sau parțială a clădirilor sau a obiectivelor de infrastructură, putând include:

 • a) materiale rezultate din construcții și demolări clădiri - ciment, cărămizi, țigle, ceramică, roci, ipsos, plastic, metal, fontă, lemn, sticlă, resturi de tâmplărie, cabluri, soluții de lăcuit/vopsit/izolante, materiale de construcții cu termen de valabilitate expirat;

 • b) materiale rezultate din construcția și întreținerea drumurilor - smoală, nisip, pietriș, bitum, piatră construcții, substanțe gudronate, substanțe cu lianți bituminoși sau hidraulici;

 • c) materiale excavate în timpul activităților de construire, dezafectare, dragare, decontaminare etc. - sol, pietriș, argilă, nisip, roci, resturi vegetale.

ART.4 Deșeurile periculoase din deșeurile de construcții și demolări pot include:

 • a) materiale periculoase - azbest, gudroane și vopsele, metale grele (crom, plumb, mercur), lacuri, vopsele, adezivi, policlorură de vinil, solvenți, compuși bifenili policlorurați, diverse tipuri de rășini utilizate pentru conservare, ignifugare, impermeabilizare etc.;

 • b) materiale nepericuloase care au fost contaminate prin amestecare cu materiale periculoase (ex. materiale de construcții amestecate cu substanțe periculoase, materiale amestecate rezultate în urma activității de demolare neselectivă, etc.);

 • c) soluri și pietrișuri contaminate cu substanțe periculoase.

ART.5 Deșeurile din construcții și demolări sunt deșeurile corespunzătoare codurilor de deșeuri care sunt prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE. Tipurile de deșeuri din construcții și demolări sunt prevăzute în anexa 1 la prezentul regulament.

CAPITOLUL II

SECȚIUNEA 3

GESTIONAREA DEȘEURILOR DIN CONSTRUCȚII ȘI DEMOLĂRI

ART.6 (1)Gestionarea deșeurilor din construcții și demolări cuprinde următoarele etape: precolectarea, colectarea, transportul, tratarea, sortarea, reciclarea, valorificarea, depozitarea finală sau neutralizarea în cazul deșeurilor periculoase din deșeurile din construcții și demolări.

 • (2) Deținătorul cu orice titlu legal al unei cantități de deșeuri din construcții și demolări poartă întreaga responsabilitate privind efectele negative potențiale.

 • (3) Titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construcție și/sau desființări au obligația să gestioneze deșeurile din construcții și desființări astfel încât să atingă progresiv, până la 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere, rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

ART.7 Precolectarea deșeurilor din construcții și demolări

 • (1) În faza de precolectare a deșeurilor, la sursa de producere, este obligatorie depunerea separată a deșeurilor reciclabile de deșeurile nereciclabile în vederea reducerii cantității de deșeuri destinate eliminării finale, valorificării și reintroducerii în circuitul economic a deșeurilor reciclabile și utilizarea lor ca sursă de materii secundare sau ca sursă de energie.

 • (2) Producătorii de deșeuri - persoane fizice și juridice - sunt obligați să asigure sortarea deșeurilor din construcții și demolări, stabilite prin Decizia Comisiei 2014/955/UE, pe tipuri de deșeuri, inclusiv a deșeurilor periculoase din deșeurile din construcții și demolări. Deșeurile reciclabile (plastic, hârtie, carton, lemn, sticlă, metal, diverse ambalaje, etc.) se vor precolecta în recipiente separate și vor fi predate operatorului economic autorizat sau valorificate la unitățile de profil. Este interzisă amestecarea diverselor tipuri de deșeuri rezultate din reparații, construcții și demolări.

 • (3) Producătorii și deținătorii (persoane fizice sau juridice) de deșeuri periculoase din deșeurile din construcții și demolări au obligația de a preda aceste tipuri de deșeuri unor societăți specializate în tratarea/eliminarea acestor tipuri de deșeuri.

 • (4)  Producătorii de deșeuri (casnici-gospodării individuale și asociații de proprietari/locatari, agenți economici, instituții publice și alte persoane juridice - asociații, organizații) organizează activitatea de precolectare , potrivit specificului locului de producere, în condiții salubre, în spații special amenajate, utilizând sistemele stabilite de Consiliul Local al municipiului Timișoara, prin prezentul regulament.

 • (5) În Municipiul Timișoara precolectarea, colectarea și transportul deșeurilor din construcții, reabilitarea și demolarea clădirilor, din reparații în locuințe sau spații comerciale se efectuează numai în recipiente standardizate, de tip containere sau bene tip container de diverse capacități.

 • (6) Deșeurile din construcții și demolări pot fi refolosite, prin reutilizare directă sau indirectă tot ca materiale de construcție, sau valorificate prin reciclare/valorificare energetică.

 • (7) Deșeurile nereciclabile sau cele periculoase din deșeurile din construcții și demolări pot fi valorificate energetic sau eliminate prin depozitare (depozite de deșeuri nepericuloase sau alte soluții de eliminare, după caz) sau, în cazul anumitor deșeuri, prin incinerare.

ART.8 Colectarea și transportul deșeurilor din construcții și demolări

 • (1) Deșeurile din construcții, reabilitarea și demolarea clădirilor, din reparații în locuințe sau spații comerciale, și anexelor gospodărești, sunt de asemenea deșeuri solide (moloz, zidărie, pământ în amestec cu alte materiale sau din excavații, materiale din lemn, metale etc) care nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare a deșeurilor urbane.

 • (2) Deșeurile din construcții și demolări se vor colecta de către operatori economici autorizați, la solicitarea și pe cheltuiala producătorilor/ deținătorilor de deșeuri.

 • (3) Producătorii și deținătorii de deșeuri care solicită colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor din construcții și demolări de către operatori economici autorizați, au obligația de a nu depozita aceste deșeuri în stradă, pe domeniul public, înainte de punerea la dispoziție a recipientelor standardizate, de tip containere, solicitate operatorului economic autorizat.

 • (4) Persoanele fizice care intenționează să se debaraseze de deșeurile rezultate din reparații și amenajări în locuințe, în cantitate de sub 1 mc, au obligația de a sorta aceste deșeuri, pe tipuri de deșeuri, în vederea transportării și predării, gratuit, la unul din punctele de colectare de pe raza municipiului Timișoara, special amenajate în următoarele locații:

 • - Al. Avram Imbroane nr. 70;

 • - Calea Torontalului nr.94;

 • - Calea Șagului nr. 147/G - adresă provizorie (vis-a-vis de CET Sud);

 • - Calea Moșniței nr. 2.

Operatorul punctelor de colectare va elibera cetățenilor un document care justifică preluarea gratuită de către operator a cantitățile predate de către persoanele fizice la punctele de colectare.

5) Tipurile de deșeuri rezultate din reparații și amenajări în locuințe în cantitate de sub 1 mc, care se preiau prin punctele de colectare sunt: resturi de materiale de construcții, obiecte sanitare,geamuri, uși.

 • (6) Deșeurile rezultate din reparații și amenajări în locuințe în cantitate de sub 1 mc, se preiau de la cetățeni o singură dată pe lună, pe baza buletinului sau a cărții de identitate și se înregistrează în registrul de intrări existent la punctul de colectare a operatorului economic autorizat.

 • (7) Colectarea și transportul deșeurilor din construcții și demolări se vor realiza folosind autovehicule compatibile cu sistemul de precolectare, în funcție de tipul, cantitatea și originea deșeurilor.

 • (8) Transportul deșeurilor din construcții și demolări trebuie făcut cu personal instruit pentru încărcarea, transportul și descărcarea deșeurilor în condiții de siguranță și pentru intervenție în cazul unor defecțiuni sau accidente. Este interzisă abandonarea deșeurilor pe traseu.

 • (9) Transportul trebuie însoțit de toate documentele necesare, din care să rezulte deținătorul, destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de încărcare, locul de destinație, cantitatea de deșeuri transportată, codificarea acestora, precum și de existența unui contract încheiat între transportator și deținătorul deșeurilor.

 • (10) Autovehiculele vor fi încărcate astfel încât să nu existe posibilitatea împrăștierii deșeurilor pe căile publice. Operatorii, agenții economici și persoanele fizice, sunt obligați să asigure acoperirea cu prelată sau cu plasă a deșeurilor din construcții și demolări transportate cu benă deschisă. Încărcarea deșeurilor în autovehiculele care le transportă se face direct din recipiente, fiind interzisă răsturnarea conținutului recipientelor pe stradă, trotuare, sau zone verzi în vederea reîncărcării manuale.

 • (11) Este interzisă abandonarea și depozitarea deșeurilor din construcții și demolări pe domeniul public sau privat al municipiului Timișoara.

CAPITOLUL III

SECȚIUNEA 4

PLAN ELIMINARE DEȘEURI

ART.9 (1)Pentru lucrările noi de investiții publice de interes local și pentru lucrările de construcții, reabilitări și demolări a clădirilor civile, publice sau industriale, beneficiarii lucrărilor, vor solicita avizul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timișoara, în vederea obținerii Autorizației de construire sau demolare, condiție care va fi impusă în Certificatul de Urbanism de către Direcția de Urbanism.

Urmărirea punerii în aplicare și respectării Planului de eliminarea a deșeurilor se vor efectua de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timișoara.

 • (2) A. Conținutul Planului de eliminare a deșeurilor rezultate din lucrările noi de investiții publice de interes local și pentru lucrările de construcții, reabilitări și demolări a clădirilor civile, publice sau industriale este următorul:

 • a) denumirea și adresa producătorului/generatorului de deșeuri;

 • b) locul generării deșeurilor (locația investiției);

 • c) tipul și cantitatea deșeurilor ce se vor genera (conform codurilor de deșeuri care sunt prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE);

 • d) descrierea modului de gestiune a deșeurilor generate - precolectare, colectare, transport, depozitare sau altă formă de eliminare finală;

 • e) tipul recipientelor utilizate pentru precolectarea deșeurilor - containere de diverse capacități; în cazul deșeurilor periculoase se va specifica capacitatea recipientelor speciale utilizate;

 • f) denumirea și adresa transportatorului deșeurilor și copia contractului încheiat cu acesta, iar în cazul în care transportul se efectuează în regie proprie se va menționa tipul și numărul de înmatriculare al vehiculului de transport;

 • g) locul depozitării finale sau a incinerării deșeurilor - se prezintă copia contractului încheiat cu operatorul depozitului sau incineratorului;

 • h) numele și prenumele responsabilului cu gestionarea deșeurilor din cadrul unității;

 • i) data întocmirii planului și semnătura responsabilului cu gestionarea deșeurilor.

 • (3) Modelele de completare a Planurilor de eliminare a deșeurilor (2A, 2B, 2C, 2D) sunt prezentate în anexa nr.2 la prezentul regulament.

 • (4) Beneficiarii și/sau executanții lucrărilor au obligația de a respecta Planul de eliminare a deșeurilor avizat de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timișoara.

 • (5) La finalizarea investiției, beneficiarii și/ sau executanții lucrărilor au obligația de a întocmi un Raport final la Planul de eliminare a deșeurilor rezultate din realizarea investiției, avizat de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timișoara.

 • (6) Raportul final se va prezenta compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timișoara, în termen de 10 zile, de la finalizarea investiției.

 • (7) Conținutul Raportului final este prezentat în anexa nr. 3 la prezentul regulament.

ART.10 (1) Deșeurile de la lucrările de intervenții, refaceri și construcții edilitar -gospodărești, vor fi gestionate de producător/generator, care are obligația să prezinte anual, până la data de 15 februarie, compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, Planul de eliminare a deșeurilor pentru activitățile pe care le desfășoară pe teritoriul municipiului Timișoara.

(2) Planul de eliminare a deșeurilor de la lucrările de intervenții, refaceri și construcții edilitar-gospodărești va avea următorul conținut:

 • a) denumirea și adresa producătorului/generatorului de deșeuri;

 • b) locul generării deșeurilor (punct de lucru, etc.);

 • c) tipul și cantitatea deșeurilor ce se vor genera (conform codurilor de deșeuri care sunt prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE), estimate și exprimate în tone; în cazul lucrărilor curente pe baza datelor din anul precedent;

 • d) descrierea modului de gestiune a deșeurilor generate - precolectare, colectare, transport, depozitare sau altă formă de eliminare finală.

 • e) tipul recipientelor utilizate pentru precolectarea deșeurilor - containere de diverse capacități; în cazul deșeurilor periculoase generate din activități medicale se va specifica capacitatea recipientelor speciale utilizate;

 • f) denumirea și adresa transportatorului deșeurilor și copia contractului încheiat cu acesta, iar în cazul în care transportul se efectuează în regie proprie se va menționa tipul și numărul de înmatriculare al vehiculului de transport;

 • g) locul depozitării finale sau a incinerării deșeurilor - se prezintă copia contractului încheiat cu operatorul depozitului sau incineratorului;

 • h) numele și prenumele responsabilului cu gestionarea deșeurilor din cadrul unității;

 • i) data întocmirii planului și semnătura responsabilului cu gestionarea deșeurilor.

CAPITOLUL IV

OBLIGAȚIILE PRODUCĂTORILOR DE DEȘEURI

ART.11 Persoanele juridice, fizice și fizice autorizate care execută lucrări de construcții, reparații și demolări la clădiri, lucrări edilitar-gospodărești au următoarele obligații:

 • a) să nu depoziteze pământul rezultat din lucrările de construcții pe un amplasament fără aprobarea emisă de serviciile de specialitate;

 • b) să nu murdărească căile publice (străzi, trotuare, alei, curți) ca urmare a activităților de încărcare - descărcare a mijloacelor de transport;

 • c) să nu preparare mortarele sau betoanele direct pe sol;

 • d) să nu aștearnă pe traseul lucrărilor edilitar-gospodărești, care urmează a fi supuse lucrărilor de refacere a zonelor verzi, de pământ care are în compoziție resturi materiale de orice fel, sau pământ nefertil, lutos, pământ provenit din straturile inferioare - rezultat din excavații, săpături;

 • e) să efectueze lucrări de salubrizare a domeniului public și a amplasamentelor organizărilor de șantier aprobate, atât pe parcursul derulării lucrărilor edilitar - gospodărești cât și la finalizarea lor;

 • f) să ia măsuri de împiedicare a producerii și răspândirii prafului în și din incinta organizărilor de șantier, pe traseul lucrărilor edilitar - gospodărești și pe amplasamentele de lucrări de demolare construcții, prin realizarea stropirii, prin pulverizare cu apă, a amplasamentului sau porțiunilor din clădire supuse demolării;

 • g) să amenajeze căi de acces din organizările de șantier până la căile și drumurile publice, înainte de începerea construcțiilor/lucrărilor edilitar - gospodărești pentru a preveni murdărirea străzilor, trotuarelor, la ieșirea din zona construibilă;

 • h) să ia măsuri de asigurare a unei rampe de spălare sau de curățare a roților autovehiculelor /utilajelor de orice fel care părăsesc organizările de șantier și neluarea măsurilor necesare pentru a preveni murdărirea căilor publice;

 • i) să ia măsuri de asigurare a recipientelor de precolectare a deșeurilor menajere la punctele de lucru, organizările de șantier, pe traseul lucrărilor edilitar - gospodărești, pentru personalul propriu;

 • j)  să asigure în incinta punctelor de lucru, organizărilor de șantier sau pe amplasamentele lucrărilor de investiții la rețelele publice ori alte lucrări, grupuri sanitare (WC-uri ecologice) pentru personalul propriu;

Grupurile sanitare (WC-urile ecologice) vor fi folosite conform normelor de igienă și se vor goli și dezinfecta zilnic de către operatorul de specialitate pentru a se evita răspândirea mirosurilor neplăcute.

 • k) să împrejmuiască cu panouri speciale de protecție organizările de șantier și amplasamentele pe care execută lucrări de construcție sau intervenție la dotările tehnico -edilitare;

 • l) să nu depoziteze sau să nu abandoneze pe domeniul public al municipiului Timișoara rulote, tonete, chioșcuri, construcții metalice, construcții provizorii, aparate de orice fel ori utilaje defecte, caroserii de autovehicule degradate sau dezmembrate;

 • m) să nu depoziteze direct pe trotuar, sol, sau pe carosabilul străzilor materialele de construcție: mortar, beton, nisip, balast, pământ rezultat din săpături, alte deșeuri amestecate/resturi rezultate din activități de reparații și amenajări la clădiri și locuințe și din demolarea unor construcții civile sau industriale. Fac excepție de la aceste prevederi materialele de construcție ambalate sub orice formă, dacă nu afectează solul, cu condiția achitării taxelor legale pentru ocuparea temporară a domeniului public și depozitarea lor în mod ordonat.

Deșeurile și materialele menționate se depozitează numai în recipiente standardizate (containere de diverse capacități, compatibile cu sistemul de colectare și transport al operatorului economic autorizat sau al constructorului).

 • n) să nu ocupe domeniul public cu materiale de construcție (nisip, balast, piatră, cărămizi, bolțari, țigle, lemne, etc.) sau depozitarea pe domeniul public de paleți / recipiente / containere care conțin materiale de construcții, schele, barăci, fără aprobarea serviciilor de specialitate și fără plata taxei zilnice pentru ocuparea temporară a locurilor publice, stabilită conform legii;

 • o) să nu monteze schele, macarale sau alte utilaje pentru construcții fără aprobare și fără plata taxei zilnice pentru ocuparea temporară a locurilor publice, stabilită conform legii și fără asigurarea schelelor cu plasă de protecție sau fără respectarea condițiilor pentru asigurarea circulației rutiere și pietonale în deplină siguranță. În acest sens, schelele vor fi asigurate cu tunel de trecere acolo unde nu este posibilă asigurarea circulației pietonale prin amenajarea unui trotuar provizoriu din plăci de beton prefabricate sau podină de lemn, sau se va redirija circulația pietonală - cu aprobare prin Avizul Comisiei de Circulație a Primăriei Municipiului Timișoara;

 • p) să nu amplaseze, să nu monteze și să nu ocupe domeniului public cu construcții improvizate (scene, corturi și alte construcții) fără aprobare și fără plata taxei zilnice pentru ocuparea temporară a locurilor publice, stabilite conform legii și fără respectarea condițiilor pentru asigurarea circulației rutiere și pietonale în deplină siguranță;

r) să nu amestece deșeurile din construcții și demolări cu alte tipuri de deșeuri.

s)  persoanele juridice pe numele cărora sunt emise autorizațiile de construcție/desființare au obligații anuale privind nivelul de pregătre pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere, rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale:

 • - minimum 30% din cantitatea de deșeuri provenite din activitățile de construcții în anul 2017;

 • - minimum 45% din cantitatea de deșeuri provenite din activitățile de construcții în anul 2018;

 • - minimum 55% din cantitatea de deșeuri provenite din activitățile de construcții în anul 2019;

 • - minimum 70% din cantitatea de deșeuri provenite din activitățile de construcții în anul 2020.

Notă: Obligațiile anuale se calculează pe baza cantităților de deșeuri generate în anul respectiv.

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII FINALE

ART.12 (1) Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz.

 • (2) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1500 - 2000 lei pentru persoane fizice și de la 2000 - 2500 lei pentru persoane juridice nerespectarea prevederilor art. 7, alin.2 - 5, art.8, alin. 2 - 3, 7 - 11, art.9, alin.4, 6, art.10, alin.1.

 • (3) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1000 - 1500 lei pentru persoane fizice nerespectarea prevederilor art.8, alin.4.

 • (4) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1000 - 1500 lei pentru persoane fizice și de la 1500- 2500 lei pentru persoane juridice nerespectarea prevederilor art. 11, lit.a - r.

 • (5) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoanele împuternicite de Primarul Municipiului Timișoara.

 • (6) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului -verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii pentru contravenția săvârșită și prevăzută în prezentul Regulament, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

 • (7) Împotriva procesului -verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția.

 • (8) Procesul - verbal, neatacat în termen de 15 zile de la înmânare sau de la comunicare, precum și hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a soluționat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

 • (9) Anexele nr.1, nr.2 și nr.3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ART.13 Cadrul legislativ

 • 1) Gestionarea deșeurilor din construcții și demolări este reglementată de numeroase documente legislative atât la nivel european cât și la nivel național.

Cadrul legislativ național prin care este reglementată gestionarea deșeurilor din construcții și demolări cuprinde următoarele acte:

 • - Hotărârea Guvernului nr.349/2005 privind depozitarea deșeurilor, actualizată;

 • - Hotărârea Guvernului nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, actualizată;

 • - Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr.101/2006 serviciului de salubrizare a localităților, republicată;

 • - Ordonanța de Urgență nr.195/2005 privind protecția mediului, actualizată;

 • - Ordonanța nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, actualizată;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

Decizia Comisiei 2014/955/UE, de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

 • 2) La nivel local gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, este reglementată în următoarele acte normative:

 • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 371/2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 453/2007, privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timișoara și a indicatorilor de performanță ai Serviciului de Salubrizare, modificată și completată prin H.C.L. nr. 299/2012, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.157/2012 privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 43/2009 privind aprobarea Regulamentului privind factorii de mediu din zona metropolitană Timișoara.

 • - Hotărârea Consiliului Local nr. 43/24.02.2009 privind aprobarea Regulamentului privind factorii de mediu din zona metropolitană Timișoara.

ȘEF SERVICIU REGLEMENTARE ȘI POLITICI DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU             MEDIU URBAN

ADRIAN BERE-SEMEREDI               DANIEL CORAȘ

CONSILIER

CLAUDIA DOBRE

ANEXA NR.1

Tipurile de deșeuri din construcții și sunt prezentate în tabelul de mai jos.

17 01

beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice

17 01 01

Beton

17 01 02

Cărămizi

17 01 03

țigle și produse ceramice

17 01 06*

amestecuri de beton, cărămizi, țigle sau materiale ceramice cu conținut de substanțe periculoase sau fracții separate din acestea

17 01 07

amestecuri de beton, cărămizi, țigle și produse ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06

17 02

lemn, sticlă și materiale plastice

17 02 01

Lemn

17 02 02

Sticlă

17 02 03

Materiale plastice

17 02 04*

sticlă, materiale plastice și lemn cu conținut de sau contaminate cu substanțe periculoase

17 03

amestecuri bituminoase, gudron de huilă și produse gudronate

17 03 01*

asfalturi cu conținut de gudron de huilă

17 03 02

asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01

17 03 03*

gudron de huilă și produse gudronate

17 04

metale (inclusiv aliajele lor)

17 04 01

cupru, bronz, alamă

17 04 02

Aluminiu

17 04 03

Plumb

17 04 04

Zinc

17 04 05

Fier și oțel

17 04 06

Staniu

17 04 07

Amestecuri metalice

17 04 09*

deșeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase

17 04 10*

cabluri cu conținut de ulei, gudron și alte substanțe periculoase

17 04 11

cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10

17 05

pământ (inclusiv pământ excavat din situri contaminate), pietriș și nămoluri de dragare

17 05 03*

pământ și pietre cu conținut de substanțe periculoase

17 05 04

pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03

17 05 05*

nămoluri de la dragare cu conținut de substanțe periculoase

17 05 06

nămoluri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05

17 05 07*

resturi de balast cu conținut de substanțe periculoase

17 05 08

resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07

17 06

materiale izolante și materiale de construcții cu conținut de azbest

17 06 01*

materiale izolante cu conținut de azbest

17 06 03*

alte materiale izolante constând din sau cu conținut de substanțe periculoase

17 06 04

materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 și 17 06 03

17 06 05*

materiale de construcție cu conținut de azbest

17 08

materiale de construcții pe bază de ghips

17 08 01*

materiale de construcții pe bază de ghips, contaminate cu substanțe periculoase

17 08 02

materiale de construcții pe bază de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01

17 09

alte deșeuri de la construcții și demolări

17 09 01*

deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de mercur

17 09 02*

deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de PCB (de exemplu, masticuri cu conținut de PCB, dușumele pe bază de rășini cu conținut de PCB, elemente cu cleiuri de glazură cu conținut de PCB, condensatori cu conținut de PCB)

17 09 03*

alte deșeuri de la construcții și demolări (inclusiv amestecuri de deșeuri) cu conținut de substanțe periculoase

17 09 04

deșeuri amestecate de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la

’                      17 09 01, ’17’ 09 02 și 17 09 03

5                              s

ANEXA NR. 2

 • A. PLAN DE ELIMINARE A DEȘEURILOR PENTRU LUCRARE EXECUTATĂ ÎN

REGIE PROPRIE (MODEL)

a) Denumirea și adresa producătorului/generatorului de deșeuri: (se va menționa

numele beneficiarului investiției)......................................................

 • b)   Locul generării deșeurilor: (se va menționa locația investiției)

c) Tipul și cantitatea deșeurilor generate (conform codurilor de deșeuri care sunt prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE) - se vor menționa doar deșeurile care rezulta din lucrare

17 01

beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice

17 01 01

Beton

17 01 02

Cărămizi

17 01 03

țigle și produse ceramice

17 01 06*

amestecuri de beton, cărămizi, țigle sau materiale ceramice cu conținut de substanțe periculoase sau fracții separate din acestea

17 01 07

amestecuri de beton, cărămizi, țigle și produse ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06

17 02

lemn, sticlă și materiale plastice

17 02 01

Lemn

17 02 02

Sticlă

17 02 03

Materiale plastice

17 02 04*

sticlă, materiale plastice și lemn cu conținut de sau contaminate cu substanțe periculoase

17 03

amestecuri bituminoase, gudron de huilă și produse gudronate

17 03 01*

asfalturi cu conținut de gudron de huilă

17 03 02

asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01

17 03 03*

gudron de huilă și produse gudronate

17 04

metale (inclusiv aliajele lor)

17 04 01

cupru, bronz, alamă

17 04 02

Aluminiu

17 04 03

Plumb

17 04 04

Zinc

17 04 05

Fier și oțel

17 04 06

Staniu

17 04 07

Amestecuri metalice

17 04 09*

deșeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase

17 04 10*

cabluri cu conținut de ulei, gudron și alte substanțe periculoase

17 04 11

cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10

17 05

pământ (inclusiv pământ excavat din situri contaminate), pietriș și nămoluri de dragare

17 05 03*

pământ și pietre cu conținut de substanțe periculoase

17 05 04

pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03

17 05 05*

nămoluri de la dragare cu conținut de substanțe periculoase

17 05 06

nămoluri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05

17 05 07*

resturi de balast cu conținut de substanțe periculoase

17 05 08

resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07

17 06

materiale izolante și materiale de construcții cu conținut de azbest

17 06 01*

materiale izolante cu conținut de azbest

17 06 03*

alte materiale izolante constând din sau cu conținut de substanțe periculoase

17 06 04

materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 și 17 06 03

17 06 05*

materiale de construcție cu conținut de azbest

17 08

materiale de construcții pe bază de ghips

17 08 01*

materiale de construcții pe bază de ghips, contaminate cu substanțe periculoase

17 08 02

materiale de construcții pe bază de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01

17 09

alte deșeuri de la construcții și demolări

17 09 01*

deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de mercur

17 09 02*

deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de PCB (de exemplu, masticuri cu conținut de PCB, dușumele pe bază de rășini cu conținut de PCB, elemente cu cleiuri de glazură cu conținut de PCB, condensatori cu conținut de PCB)

17 09 03*

alte deșeuri de la construcții și demolări (inclusiv amestecuri de deșeuri) cu conținut de substanțe periculoase

17 09 04

deșeuri amestecate de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la

’                      17 09 01, ’17’ 09 02 și 17 09 03

5                              s

- deșeurile periculoase sunt marcate cu un asterisc (*)

 • d) Descrierea modului de gestiune a deșeurilor generate:

 • - deșeurile reciclabile - plastic, hârtie, carton, lemn, sticla, metal, diverse ambalaje, etc se vor precolecta in recipiente separate si vor fi predate operatorului economic autorizat sau se vor valorifica la unitățile de profil;

 • - betonul, cărămizile, materialele ceramice, amestecurile sau fracțiile separate de beton, cărămizi sau materiale ceramice, amestecurile de deșeuri, etc. se vor precolecta in containere de diverse capacități și vor fi colectate si transportate de către operatorul economic autorizat;

 • - pământul se precolectează în containere si va fi transportat de operatorul economic autorizat sau se va folosi la umpluturi;

 • - materialele izolante/hidroizolante se vor preda unui operator specializat autorizat și se va menționa denumirea acestuia;

 • - deșeurile periculoase (dacă e cazul) se vor preda unor unități specializate in tratarea/eliminarea acestor tipuri de deșeuri și se va menționa denumirea unității.

 • e) Tipul recipientelor utilizate pentru precolectarea deșeurilor - containere de diverse capacități;

 • f) Denumirea și adresa transportatorului deșeurilor: operatorul economic autorizat și alți operatori economici autorizați (dacă e cazul) pentru toate tipurile de deșeuri rezultate din lucrare;

 • - pentru deșeurile periculoase și materialele izolante/hidroizolante se vor menționa denumirea unității/operatorului economic autorizat unde se vor preda aceste deșeuri.

 • g) Locul depozitării finale: Depozit autorizat, incinerator (în cazul deșeurilor periculoase și a altor deșeuri care nu se preiau în depozitele de deșeuri).

 • h) Numele, prenumele, nr. telefon și semnătura responsabilului cu gestionarea deșeurilor. Responsabil cu gestionarea deșeurilor rezultate din investiție este beneficiarul lucrării.

 • i) Data întocmirii planului.

 • B. PLAN DE ELIMINARE A DEȘEURILOR PENTRU LUCRARE EXECUTATĂ DE CATRE SOCIETĂȚI DE CONSTRUCȚII (MODEL)

a) Denumirea și adresa producătorului/generatorului de deșeuri: (se va menționa

societatea care executa lucrarea............................................................................

 • b)   Locul generării deșeurilor: (se va menționa locația investiției)

c) Tipul și cantitatea deșeurilor generate (conform codurilor de deșeuri care sunt prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE) - se vor menționa doar deșeurile care rezultă din lucrare

17 01

beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice

17 01 01

Beton

17 01 02

Cărămizi

17 01 03

țigle și produse ceramice

17 01 06*

amestecuri de beton, cărămizi, țigle sau materiale ceramice cu conținut de substanțe periculoase sau fracții separate din acestea

17 01 07

amestecuri de beton, cărămizi, țigle și produse ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06

17 02

lemn, sticlă și materiale plastice

17 02 01

Lemn

17 02 02

Sticlă

17 02 03

Materiale plastice

17 02 04*

sticlă, materiale plastice și lemn cu conținut de sau contaminate cu substanțe periculoase

17 03

amestecuri bituminoase, gudron de huilă și produse gudronate

17 03 01*

asfalturi cu conținut de gudron de huilă

17 03 02

asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01

17 03 03*

gudron de huilă și produse gudronate

17 04

metale (inclusiv aliajele lor)

17 04 01

cupru, bronz, alamă

17 04 02

Aluminiu

17 04 03

Plumb

17 04 04

Zinc

17 04 05

Fier și oțel

17 04 06

Staniu

17 04 07

Amestecuri metalice

17 04 09*

deșeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase

17 04 10*

cabluri cu conținut de ulei, gudron și alte substanțe periculoase

17 04 11

cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10

17 05

pământ (inclusiv pământ excavat din situri contaminate), pietriș și nămoluri de dragare

17 05 03*

pământ și pietre cu conținut de substanțe periculoase

17 05 04

pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03

17 05 05*

nămoluri de la dragare cu conținut de substanțe periculoase

17 05 06

nămoluri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05

17 05 07*

resturi de balast cu conținut de substanțe periculoase

17 05 08

resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07

17 06

materiale izolante și materiale de construcții cu conținut de azbest

17 06 01*

materiale izolante cu conținut de azbest

17 06 03*

alte materiale izolante constând din sau cu conținut de substanțe periculoase

17 06 04

materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 și 17 06 03

17 06 05*

materiale de construcție cu conținut de azbest

17 08

materiale de construcții pe bază de ghips

17 08 01*

materiale de construcții pe bază de ghips, contaminate cu substanțe periculoase

17 08 02

materiale de construcții pe bază de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01

17 09

alte deșeuri de la construcții și demolări

17 09 01*

deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de mercur

17 09 02*

deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de PCB (de exemplu, masticuri cu conținut de PCB, dușumele pe bază de rășini cu conținut de PCB, elemente cu cleiuri de glazură cu conținut de PCB, condensatori cu conținut de PCB)

17 09 03*

alte deșeuri de la construcții și demolări (inclusiv amestecuri de deșeuri) cu conținut de substanțe periculoase

17 09 04

deșeuri amestecate de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la

’                    17 09 01, ’l7 09 02 și 17 09 03

5                              s

- deșeurile periculoase sunt marcate cu un asterisc (*)

d) Descrierea modului de gestiune a deșeurilor generate:

 • -   deșeurile reciclabile - plastic, hârtie, carton, lemn, sticla, metal, diverse ambalaje, etc se vor precolecta in recipiente separate si vor fi predate operatorului economic autorizat sau se vor valorifica la unitățile de profil;

 • -  betonul, cărămizile, materialele ceramice, amestecurile sau fracțiile separate de beton, cărămizi sau materiale ceramice, amestecurile de deșeuri, etc. se vor precolecta in containere de diverse capacități și vor fi colectate si transportate de către operatorul economic autorizat;

 • -  pământul se precolectează în containere si va fi transportat de operatorul economic autorizat sau se va folosi la umpluturi;

 • -  materialele izolante/hidroizolante se vor preda unui operator specializat autorizat și se va menționa denumirea acestuia;

 • -   deșeurile periculoase (dacă e cazul) se vor preda unor unități specializate in tratarea/eliminarea acestor tipuri de deșeuri și se va menționa denumirea unității.

 • e) Tipul recipientelor utilizate pentru precolectarea deșeurilor - containere de diverse capacități.

 • f) Denumirea și adresa transportatorului deșeurilor: operatorul economic autorizat și alți operatori economici autorizați (dacă e cazul) pentru toate tipurile de deșeuri rezultate din lucrare;

- pentru deșeurile periculoase și materialele izolante/hidroizolante se vor menționa denumirea unității/operatorului economic autorizat unde se vor preda aceste deșeuri.

 • g) Locul depozitării finale: Depozit autorizat, incinerator (în cazul deșeurilor periculoase și a altor deșeuri care nu se preiau în depozitele de deșeuri).

 • h) Numele, prenumele, nr. telefon și semnătura responsabilului cu gestionarea deșeurilor. Responsabil cu gestionarea deșeurilor rezultate din investiție este o persoană din cadrul societății de construcții care va executa lucrarea.

 • i) Data întocmirii planului.

NOTĂ: În cazul în care lucrarea se efectuează de către o societate de construcții se prezintă copia contractului/avizului favorabil încheiat cu operatorul economic autorizat pentru colectarea, transportul și depozitarea/incinerarea (dacă e cazul) deșeurilor rezultate din investiție, precum și copia contractului încheiat între societatea de construcții și beneficiarul lucrării, din care să rezulte obligativitatea societății de a elimina deșeurile din lucrare.

 • C. PLAN DE ELIMINARE A DEȘEURILOR (ÎNSITUAȚIA ÎN CARE BENEFICIARUL INVESTIȚIEI VA ÎNCHEIA CONTRACT DE EXECUȚIE LUCRĂRI CU O SOCIETATE DE CONSTRUCȚII, DOAR DUPĂ OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DEMOLARE) (MODEL)

a) Denumirea și adresa producătorului/generatorului de deșeuri: (se va menționa

numele beneficiarului investiției).........................................................................

 • b)   Locul generării deșeurilor: (se va menționa locația investiției)

c) Tipul și cantitatea deșeurilor generate (conform codurilor de deșeuri care sunt prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE) - se vor menționa doar deșeurile care rezultă din lucrare

17 01

beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice

17 01 01

Beton

17 01 02

Cărămizi

17 01 03

țigle și produse ceramice

17 01 06*

amestecuri de beton, cărămizi, țigle sau materiale ceramice cu conținut de substanțe periculoase sau fracții separate din acestea

17 01 07

amestecuri de beton, cărămizi, țigle și produse ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06

17 02

lemn, sticlă și materiale plastice

17 02 01

Lemn

17 02 02

Sticlă

17 02 03

Materiale plastice

17 02 04*

sticlă, materiale plastice și lemn cu conținut de sau contaminate cu substanțe periculoase

17 03

amestecuri bituminoase, gudron de huilă și produse gudronate

17 03 01*

asfalturi cu conținut de gudron de huilă

17 03 02

asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01

17 03 03*

gudron de huilă și produse gudronate

17 04

metale (inclusiv aliajele lor)

17 04 01

cupru, bronz, alamă

17 04 02

Aluminiu

17 04 03

Plumb

17 04 04

Zinc

17 04 05

Fier și oțel

17 04 06

Staniu

17 04 07

Amestecuri metalice

17 04 09*

deșeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase

17 04 10*

cabluri cu conținut de ulei, gudron și alte substanțe periculoase

17 04 11

cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10

17 05

pământ (inclusiv pământ excavat din situri contaminate), pietriș și nămoluri de dragare

17 05 03*

pământ și pietre cu conținut de substanțe periculoase

17 05 04

pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03

17 05 05*

nămoluri de la dragare cu conținut de substanțe periculoase

17 05 06

nămoluri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05

17 05 07*

resturi de balast cu conținut de substanțe periculoase

17 05 08

resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07

17 06

materiale izolante și materiale de construcții cu conținut de azbest

17 06 01*

materiale izolante cu conținut de azbest

17 06 03*

alte materiale izolante constând din sau cu conținut de substanțe periculoase

17 06 04

materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 și 17 06 03

17 06 05*

materiale de construcție cu conținut de azbest

17 08

materiale de construcții pe bază de ghips

17 08 01*

materiale de construcții pe bază de ghips, contaminate cu substanțe periculoase

17 08 02

materiale de construcții pe bază de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01

17 09

alte deșeuri de la construcții și demolări

17 09 01*

deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de mercur

17 09 02*

deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de PCB (de exemplu, masticuri cu conținut de PCB, dușumele pe bază de rășini cu conținut de PCB, elemente cu cleiuri de glazură cu conținut de PCB, condensatori cu conținut de PCB)

17 09 03*

alte deșeuri de la construcții și demolări (inclusiv amestecuri de deșeuri) cu conținut de substanțe periculoase

17 09 04

deșeuri amestecate de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la

’                      17 09 01, ’17’ 09 02 și 17 09 03

5                              s

- deșeurile periculoase sunt marcate cu un asterisc (*)

d) Descrierea modului de gestiune a deșeurilor generate:

 • -   deșeurile reciclabile - plastic, hârtie, carton, lemn, sticla, metal, diverse ambalaje, etc se vor precolecta in recipiente separate si vor fi predate operatorului economic autorizat sau se vor valorifica la unitățile de profil;

 • -  betonul, cărămizile, materialele ceramice, amestecurile sau fracțiile separate de beton, cărămizi sau materiale ceramice, amestecurile de deșeuri, etc. se vor precolecta in containere de diverse capacități și vor fi colectate si transportate de către operatorul economic autorizat;

 • -  pământul se precolectează în containere si va fi transportat de operatorul economic autorizat sau se va folosi la umpluturi;

 • -  materialele izolante/hidroizolante se vor preda unui operator specializat autorizat și se va menționa denumirea acestuia;

 • -   deșeurile periculoase (dacă e cazul) se vor preda unor unități specializate in tratarea/eliminarea acestor tipuri de deșeuri și se va menționa denumirea unității.

 • e) Tipul recipientelor utilizate pentru precolectarea deșeurilor - containere de diverse capacități.

 • f) Denumirea și adresa transportatorului deșeurilor: operatorul economic autorizat și alți operatori economici autorizați (dacă e cazul) pentru toate tipurile de deșeuri rezultate din lucrare;

- pentru deșeurile periculoase și materialele izolante/hidroizolante se vor menționa denumirea unității/operatorului economic autorizat unde se vor preda aceste deșeuri.

 • g) Locul depozitării finale: Depozit autorizat, incinerator (în cazul deșeurilor periculoase și a altor deșeuri care nu se preiau în depozitele de deșeuri).

 • h) Numele, prenumele, nr. telefon și semnătura responsabilului cu gestionarea deșeurilor. Până la desemnarea constructorului, responsabil cu gestionarea deșeurilor rezultate din investiție este beneficiarul investiției.

 • i) Data întocmirii planului.

Notă: În situația în care beneficiarul lucrării deleagă executantului investiției responsabilitatea gestionării deșeurilor rezultate din investiție, acesta din urmă este obligat să respecte prevederile Planului de eliminare a deșeurilor întocmit de beneficiar și să încheie contract cu un operator economic autorizat pentru colectarea, transportul și depozitarea/incinerarea (dacă e cazul) deșeurilor rezultate din lucrare.

Beneficiarul investiției va menționa cele expuse mai sus, în conținutul Planului de eliminare a deșeurilor rezultate din investiție.

 • D. PLAN DE ELIMINARE A DEȘEURILOR REZULTATE DIN LUCRĂRI DE REPARAȚII ȘI AMENAJĂRI INTERIOARE A LOCUINȚELOR EFECTUATE DE CĂTRE

PERSOANE FIZICE, DIN CARE REZULTĂ DEȘEURI ÎN CANTITATE DE SUB 1 MC (MODEL)

a) Denumirea și adresa producătorului/generatorului de deșeuri: (se va menționa

numele beneficiarului investiției):...............................................................................................

 • b)       Locul       generării       deșeurilor       (locația       investiției):

c) Tipul și cantitatea deșeurilor generate (conform codurilor de deșeuri care sunt prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE) - se vor menționa doar deșeurile care rezultă din lucrare

17 01

beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice

17 01 01

Beton

17 01 02

Cărămizi

17 01 03

țigle și produse ceramice

17 01 06*

amestecuri de beton, cărămizi, țigle sau materiale ceramice cu conținut de substanțe periculoase sau fracții separate din acestea

17 01 07

amestecuri de beton, cărămizi, țigle și produse ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06

17 02

lemn, sticlă și materiale plastice

17 02 01

Lemn

17 02 02

Sticlă

17 02 03

Materiale plastice

17 02 04*

sticlă, materiale plastice și lemn cu conținut de sau contaminate cu substanțe periculoase

17 03

amestecuri bituminoase, gudron de huilă și produse gudronate

17 03 01*

asfalturi cu conținut de gudron de huilă

17 03 02

asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01

17 03 03*

gudron de huilă și produse gudronate

17 04

metale (inclusiv aliajele lor)

17 04 01

cupru, bronz, alamă

17 04 02

Aluminiu

17 04 03

Plumb

17 04 04

Zinc

17 04 05

Fier și oțel

17 04 06

Staniu

17 04 07

Amestecuri metalice

17 04 09*

deșeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase

17 04 10*

cabluri cu conținut de ulei, gudron și alte substanțe periculoase

17 04 11

cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10

17 05

pământ (inclusiv pământ excavat din situri contaminate), pietriș și nămoluri de dragare

17 05 03*

pământ și pietre cu conținut de substanțe periculoase

17 05 04

pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03

17 05 05*

nămoluri de la dragare cu conținut de substanțe periculoase

17 05 06

nămoluri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05

17 05 07*

resturi de balast cu conținut de substanțe periculoase

17 05 08

resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07

17 06

materiale izolante și materiale de construcții cu conținut de azbest

17 06 01*

materiale izolante cu conținut de azbest

17 06 03*

alte materiale izolante constând din sau cu conținut de substanțe periculoase

17 06 04

materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 și 17 06 03

17 06 05*

materiale de construcție cu conținut de azbest

17 08

materiale de construcții pe bază de ghips

17 08 01*

materiale de construcții pe bază de ghips, contaminate cu substanțe periculoase

17 08 02

materiale de construcții pe bază de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01

17 09

alte deșeuri de la construcții și demolări

17 09 01*

deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de mercur

17 09 02*

deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de PCB (de exemplu, masticuri cu conținut de PCB, dușumele pe bază de rășini cu conținut de PCB, elemente cu cleiuri de glazură cu conținut de PCB, condensatori cu conținut de PCB)

17 09 03*

alte deșeuri de la construcții și demolări (inclusiv amestecuri de deșeuri) cu conținut de substanțe periculoase

17 09 04

deșeuri amestecate de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la

’                      17 09 01, ’17’ 09 02 și 17 09 03

5                              s

 • - deșeurile periculoase sunt marcate cu un asterisc (*)

d) Descrierea modului de gestiune a deșeurilor generate:

 • - deșeurile reciclabile - plastic, hârtie, carton, lemn, sticla, metal, diverse ambalaje, etc se vor precolecta in recipiente separate si vor fi predate operatorului economic autorizat sau se vor valorifica la unitățile de profil.

 • - betonul, cărămizile, materialele ceramice, amestecurile sau fracțiile separate de beton, cărămizi sau materiale ceramice, amestecurile de deșeuri, etc. se vor precolecta in saci care se vor depozita temporar in interiorul apartamentului până la transportul acestora la punctul de colectare;

 • - materialele izolante/hidroizolante se vor preda unui operator specializat autorizat și se va menționa denumirea acestuia.

- deșeurile periculoase (dacă e cazul) se vor preda unor unități specializate in tratarea/eliminarea acestor tipuri de deșeuri și se va menționa denumirea unității.

 • e) tipul recipientelor utilizate pentru precolectarea deșeurilor - saci de rafie, recipienți pentru materiale reciclabile.

 • f) Denumirea și adresa transportatorului: transportul deșeurilor se va face cu autoturismul proprietate personală - se va menționa tipul și numărul de înmatriculare al vehiculului de transport;

 • - pentru deșeurile periculoase și materialele izolante/hidroizolante se vor menționa denumirea unității/operatorului economic autorizat unde se vor preda aceste deșeuri.

 • g) Locul depozitării finale - punctul de colectare situat în municipiul Timișoara - se va menționa unul din cele 4 centre

 • ■  Calea Torontalului, nr. 94

 • ■  Al. Avram Imbroane, nr.70

 • ■  Calea Moșniței, nr.2

 • ■  Calea Șagului nr. 147/G - adresă provizorie

- incinerator (în cazul deșeurilor periculoase și a altor deșeuri care nu se preiau în depozitele de deșeuri)

 • h) Numele, prenumele, nr. telefon si semnătura responsabilului cu gestionarea deșeurilor (beneficiarul lucrării)

 • i) Data întocmirii planului.

ANEXA NR. 3

RAPORT FINAL

la Planul de eliminare a deșeurilor avizat cu numărul______ din data de______

 • 1. Denumirea și adresa/producătorului de deșeuri;

 • 2.  Locația investiției;

 • 3.  Responsabilul cu gestionarea deșeurilor rezultate din investiție;

 • 4.  Tipul și cantitatea reală a deșeurilor rezultate din investiție - se vor anexa chitanțele/facturile de la operatorul economic autorizat care a preluat deșeurile rezultate din investiție, precum și documentul justificativ în cazul excepției

  Cod deșeu

  Denumire

  Cantitate reală (kg/tone)

  Nr. chitanță/factură de la operatorul economic autorizat care a preluat deșeurile

  17 01

  beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice

  17 01 01

  Beton

  17 01 02

  Cărămizi

  17 01 03

  țigle și produse ceramice

  17 01 06*

  amestecuri de beton, cărămizi, țigle sau materiale ceramice cu conținut de substanțe periculoase sau fracții separate din acestea

  17 01 07

  amestecuri de beton, cărămizi, țigle și produse ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06

  17 02

  lemn, sticlă și materiale plastice

  17 02 01

  Lemn

  17 02 02

  Sticlă

  17 02 03

  Materiale plastice

  17 02 04*

  sticlă, materiale plastice și lemn cu conținut de sau contaminate cu substanțe periculoase

  17 03

  amestecuri bituminoase, gudron de huilă și produse gudronate

  17 03 01*

  asfalturi cu conținut de gudron de huilă

  17 03 02

  asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01

  17 03 03*

  gudron de huilă și produse gudronate

  17 04

  metale (inclusiv aliajele lor)

  17 04 01

  cupru, bronz, alamă

  17 04 02

  Aluminiu

  17 04 03

  Plumb

  17 04 04

  Zinc

  17 04 05

  Fier și oțel

  17 04 06

  Staniu

  17 04 07

  Amestecuri metalice

  17 04 09*

  deșeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase

  17 04 10*

  cabluri cu conținut de ulei, gudron și alte substanțe periculoase

  17 04 11

  cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10

  17 05

  pământ (inclusiv pământ excavat din situri contaminate), pietriș și nămoluri de dragare

  17 05 03*

  pământ și pietre cu conținut de substanțe periculoase

  17 05 04

  pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03   ’

  17 05 05*

  nămoluri de la dragare cu conținut de substanțe periculoase

  17 05 06

  nămoluri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05

  17 05 07*

  resturi de balast cu conținut de substanțe periculoase

  17 05 08

  resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07

  17 06

  materiale izolante și materiale de construcții cu conținut de azbest

  17 06 01*

  materiale izolante cu conținut de azbest

  17 06 03*

  alte materiale izolante constând din sau cu conținut de substanțe periculoase

  17 06 04

  materiale izolante, altele decât cele specificate la

  17 06 01 și 17 06 03

  17 06 05*

  materiale de construcție cu conținut de azbest

  17 08

  materiale de construcții pe bază de ghips

  17 08 01*

  materiale de construcții pe bază de ghips, contaminate cu substanțe periculoase

  17 08 02

  materiale de construcții pe bază de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01

  17 09

  alte deșeuri de la construcții și demolări

  17 09 01*

  deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de mercur

  17 09 02*

  deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de PCB (de exemplu, masticuri cu conținut de PCB, dușumele pe bază de rășini cu conținut de PCB, elemente cu cleiuri de glazură cu conținut de PCB, condensatori cu conținut de PCB)

  17 09 03*

  alte deșeuri de la construcții și demolări (inclusiv amestecuri de deșeuri) cu conținut de substanțe periculoase

  17 09 04

  deșeuri amestecate de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03

  Excepții

  Se va atașa un document separat prin care se justifică contextul de încadrare ca și excepție

- deșeurile periculoase sunt marcate cu un asterisc (*)

Notă: **se va înscrie numărul și data avizului gestiune deșeuri eliberat

ÎNTOCMIT

(nume, prenume și semnătură)