Hotărârea nr. 156/2016

156/31.10.2016 privind încheierea unui Act adiţional la Contractul nr. 91/01.07.2016 privind „Delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara"
Hotararea Consiliului Local 156/31.10.2016
privind încheierea unui Act adiţional la Contractul nr. 91/01.07.2016 privind „Delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 25215/14.10.2016 al al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 98/01.03.2016 - privind stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara;
Având în vedere Contractul nr. 91/01.07.2016 privind "Delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara".
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 180/10.05.2016 prin care s-au adus modificări la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 444/12.09.2014 privind aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea licitaţiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Timisoara, aprobarea modelului cadru a contractului de concesiune si încheierea de acte adiţionale la contractele de închiriere aflate în derulare;
Luând în considerare Dispoziţia Primarului nr. 75/22.01.2014 privind activitatea de administrare a creanţelor nefiscale de către Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara precum şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.11/02.02.2016 - privind modificarea si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare si a Statului de functii ale Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.d) şi alin. (6) lit.a) pct. 19 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea art. 9 punctul (14) din Contractul nr. 91/01.07.2016 referitor la cuantumul penalităţilor de întârziere care se aplică în cazul neplăţii redevenţei, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din hotărâre.

Art. 2: Se mandatează Primarul Municipiului Timişoara pentru semnarea Actului adiţional conform art. 1.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului-Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei de Mediu;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
-Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
IULIAN IDOLU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECTIA DE MEDIU

SERVICIUL REGLEMENTARE ȘI POLITICI MEDIU COMPARTIMENT GESTIUNE POPULAȚIE CANINĂ DERATIZARE DEZINSECȚIE DEZINFECȚIE SC2016-25215/14.10.2016

APROBAT PRIMAR NICOLAE ROBU


R E F E R A T

privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 91/01.07.2016.

Primăria Municipiului Timișoara a încheiat la data de 01.07.2016 contractul de concesiune nr. 91 din 01.07.2016 privind „Delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timișoara”, cu S.C. DANYFLOR S.R.L..

Prin HCLMT nr. 98/01.03.2016 s-a stabilit modalitatea de „Delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timișoara”.

Prin HCLMT nr. 180/10.05.2016 s-au adus modificări la HCLMT nr. 444/12.09.2014 privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a licitațiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Timisoara, aprobarea modelului cadru a contractului de concesiune si încheierea de acte adiționale la contractele de închiriere aflate în derulare.

Luând în considerare Dispoziția Primarului nr.75/22.01.2014 privind activitatea de administrare a creanțelor nefiscale de către Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara precum și HCLMT nr.11/02.02.2016 privind modificarea și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a DFMT, privind îndeplinirea obiectivului specific referitor la urmărirea creanțelor nefiscale ce rezultă din contractele aflate în evidența sa;

Pentru optimizarea contractelor în derularea ce au ca obiect servicii prestate pentru municipalitate conform prevederilor legale și pentru stabilirea unui cadru unitar, eficient și eficace în condiții de egalitate în tratament, transparență și nediscriminare precum și îmbunătațirea raporturilor contractuale cu titularii contractelor încheiate;

Având în vedere cele expuse PROPUNEM:

Emiterea unei hotărâri de consiliu local privind aprobarea încheierii unui act adițional ce va modifica art. 9 punctul (14) din contractul nr. 91/01.07.2016 referitor la cuantumul penalităților de întârziere care se aplică în cazul neplății redevenței, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din hotărâre.

VICEPRIMAR,

Dan DIACONU

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Steliana STANCIU

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU,

Adrian BERE-SEMEREDI

ȘEF SERVICU REGLEMENTARE

ȘI POLITICI MEDIU URBAN Daniel Marius CORAȘ

RESP. COMP. GEST. POP. CANINĂ D.D.D Consilier Victor Cătălin BIRDA

SERVICIUL JURIDIC

Cod FO 53-01,ver.3

ACT ADIȚIONAL nr. 1 din data de.......................

La Contractul nr. 91/01.07.2016

MUNICIPIUL TIMISOARA, cu sediul în Timisoara, bdul. Constantin Diaconovici Loga, nr.1, telefon 0256408300, fax.02562014177, cod fiscal RO32937000, având contul curent RO17TREZ621502205X020362, deschis la Trezoreria Timișoara, în calitate - concedent, reprezentat prin Nicolae Robu - Primar și Steliana Stanciu - Director Direcția Economică, pe de o parte,

și

S.C. DANYFLOR SRL cu sediul în localitatea Sag, DN59 km12+200M, jud. Timis, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr.J35/3914/1991 cont nr. RO09TREZ6215069XXX002185, deschis la TREZORERIA TIMISOARA, CIF RO 1828770, e-mail danyflorcanisa@yahoo.com, nr.telefon 0727798025 reprezentată prin Dl. Pușcaș Ionel având funcția de Director General, în calitate de concesionar,

În vederea punerii în executare a prevederilor art. 4 din HCLMT nr. 444/2014 modificată și completată cu art. 1 din HCLMT nr. 180/10.05.2016

În temeiul prevederilor din contractul nr .91/01.07.2016 privind „Delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timișoara”, aprobat prin HCLMT nr. 98/01.03.2016, de comun acord, au convenit modificarea și completarea acestuia după cum urmeaza:

I. Dispozițiile contractuale ale cap.III dispoziții speciale, art. 9 punctul (14) privitoare la penalitățile de întârziere care se aplică în cazul neplății redevenței, se modifică și se completează, după cum urmează:

“Art.9

(14) Având în vedere prevederile art.1166, 1178 din Legea nr.287/2009 privind Noul Cod Civil, pă țrile de comun acord, au convenit după cum urmează:

”In cazul nep țlă ii redeven ei la termenele scadente, concesionarul datorează penali țtă i de întârziere care se vor calcula în acele șai con țdiii prevăzute de Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificăr și i completări, vizând majorările de întârziere pentru neplata la scade țn ă a impozitelo șr i taxelor locale”.

II. Toate celelalalte dispozitii ale contractului raman nemodificate.

penalităților de întârziere care se aplică în cazul neplății redevenței, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din hotărâre

Prezentul act aditional a fost încheiat în 3 exemplare din care 1 exemplar a fost înmânat concesionarului și 2 exemplar a rămas la concedent.

CONCEDENT,

MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR NICOLAE ROBU


CONCESIONAR,

S.C. DANYFLOR S.R.L. ADMINISTRATOR IONEL PUȘCAȘ


VICEPRIMAR,

DAN DIACONU

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ,

STANCIU STELIANA

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU,

ADRIAN-AMEDEO BERE-SEMEREDI

SERVICIUL JURIDIC, . CRISTINA BOZAN

Anexa nr. 3 la HCL nr. 98/01.03.2016

CONTRACT-cadru

de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timișoara, prin concesiune nr. _____din data de Ol-ol

CAPITOLUL I PĂRȚI CONTRACTANTE

9

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, cu sediul in Timișoara, Bv. C.D. Loga nr.l, județul Timiș cod fiscal 14756536, tel. 0256-408.300, fax. 0256-490.635, reprezentat prin Nicolae Robu - Primar și Smaranda Haracicu - Director Direcția Economic, în calitate de concedent, pe de o parte,

Și

S.C. DANYFLOR S.R.L. cu sediul în comuna Șag, DN59KM 12+200M, jud. Timiș, înmatriculată la registrul comerțului cu nr. J 35/3914/1991, cod unic de înregistrare RO 1828770, reprezentată de Pușcaș Ionel, având funcția de Director General, în calitate de concesionar, pe de altă parte,

Au încheiat prezentul contract, în temeiul HCLMT de aprobare prin concesiune a delegării serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân cu nr. 98 din data de 01.03.2016.

CAPITOLUL II DISPOZIȚII GENERALE

1. Anexele contractului

Art. 1 (1) Din prezentul contract fac parte integrantă următoarele anexe:

 • a) Caietul de sarcini al serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân;

 • b) Regulamentul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timișoara aprobat prin HCLMT nr. 205/2014;

 • c)  Tarifele pentru serviciile delegate conform ofertei declarată câștigătoare (model Anexa 8 la caietul de sarcini);

 • d) Garanția de bună execuție (instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară)

 • e) propunerea tehnică și propunerea financiară;

 • (2)  Aceste anexe sunt obligatorii la prezentul contract și devin, în consecință, parte integrantă a acestuia, din care vor decurge și efecte economico-financiare, care pot fi revizuite conform prevederilor contractuale, cu acordul ambelor părți.

 • (3) Categorii de bunuri utilizate de concesionar în derularea contractului:

 • a) bunuri proprii- acele bunuri care la încetarea contractului rămân în proprietatea concesionarului;

 • b) bunuri de retur- sunt bunurile publice/private transmise cu titlu gratuit în administrarea concesionarului, inclusiv cele realizate pe durata contractului în scopul îndeplinirii obiectivelor delegării și care, la încetarea contractului, revin de plin drept și gratuit, în bună stare, exploatabile și libere de orice sarcini sau obligații concedentului. în cazul încetării contractului înainte de termen, concedentul este îndreptățit să primească valoarea neamortizată a bunurilor realizate din fondurile sale;

 • c) la începutul contractului se va întocmi un Proces Verbal de constatare privind bunurile de retur pe care concesionarul trebuie să le predea concedentului la sfârșitul contractului, semnat și stampilat de abele părți.

CAPITOLUL III DISPOZIȚII SPECIALE

2. Obiectul contractului

Art.2 Obiectul contractului îl constituie delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timișoara, cât și transmiterea pazei juridice a câinilor fără stăpân concesionarului.

3. Obiective

Art.3 Obiectivele concedentului:

 • a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației;

 • b) dezvoltarea durabilă a serviciului;

 • c) gestionarea serviciului pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență;

 • c) protecția și conservarea mediului înconjurător și a sănătății populației; djrespectarea cerințelor din legislația în vigoare privind gestionarea câinilor fără stăpân.

4. Durata contractului

Art. 4 (1) Durata contractului de delegare a gestiunii este de 3 ani, începând de la data constituirii garanției de bună execuție sau până la epuizarea totala a valorii contractului conform art. 13, alin 5 din prezentul contract.

 • 5. Drepturile și obligațiile părților

Art. 5 - Concedentul are următoarele drepturi:

 • a)  de a solicita concesionarului informații periodice cu privire la nivelul și calitatea serviciului prestat;

 • b) de a sancționa concesionarul în cazul în care acesta nu asigură continuitatea serviciului ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân;

 • c) de a refuza, în condiții justificate, aprobarea ajustării tarifelor propuse de concesionar;

 • d) de a rezilia contractul și de a organiza o nouă procedură pentru delegarea gestiunii serviciului, pentru nerespectarea de către concesionar a obligațiilor contractuale;

 • e) de a rezilia contractul și de a organiza o nouă procedură pentru delegarea gestiunii serviciului, dacă concesionarul nu adoptă programe de măsuri care să respecte condițiile contractuale și să asigure atingerea parametrilor de calitate asumați, în termenul stabilit de către concedent prin notificare;

 • f) de a verifica și controla modul de realizare de către concesionar a serviciului delegat, precum și modul în care este satisfăcut interesul public;

 • g) de a solicita daune-interese în cazul în care concesionarul renunță la prestarea serviciului;

 • h) de a verifica respectarea obligațiilor asumate prin contract, cu notificarea prealabilă a concesionarului și în condițiile prevăzute în caietul de sarcini și în regulamentul serviciului.

Art.6 - Concesionarul are următoarele drepturi:

 • a) de a încasa contravaloarea serviciului prestat, corespunzător tarifului aprobat de concedentul;

 • b) de a propune ajustarea tarifului în condițiile actelor normative în vigoare;

 • c) să exploateze în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, activitățile și serviciile publice care fac obiectul contractului de delegare a gestiunii;

 • d) să propună modificarea și/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării reglementărilor și/sau a condițiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia.

Art. 7 - Concedentul are următoarele obligații:

 • a) să analizeze și dacă se justifică, să aprobe ajustarea tarifelor pe baza fundamentării tehnico-economice prezentată de concesionar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

c) să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natura să aduca atingere drepturilor acestuia.

Art. 8 - Concesionarul are următoarele obligații:

ajprin prezentul contract preia paza juridică a câinilor fără stăpân din Municipiul Timișoara precum și efectivul de câini fără stăpân aflați în adăpost, ca urmare a încheierii contractului anterior, în număr de cca 500 capete;

 • b) preia integral riscul de exploatare a serviciului concesionat.

 • c) să respecte angajamentele luate prin contractul de delegare a gestiunii, precum și legislația, normele, prescripțiile și regulamente privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • d) să respecte legislația și reglementările în vigoare aplicabile serviciului delegat, precum și indicatorii de performanță;

 • e) să presteze activitatea conform prevederilor regulamentului serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân și caietului de sarcini a serviciului;

 • f) să întocmească fișe de fundamentare pe elemente de cheltuieli pentru tarifele propuse spre aprobare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • g) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • h) să întrețină și să asigure reparația autovehiculelor proprii cu personal autorizat și modernizarea continua a bazei proprii;

 • i) să elaboreze planuri anuale de revizii și reparații ale autovehiculelor proprii, executate cu forțe proprii și/sau cu terți;

 • j) să realizeze un sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor, respectiv de rezolvare operativă a acestora;

 • k) să țină evidența gestiunii serviciului și raportarea periodică a situației autorităților competente, conform reglementărilor în vigoare;

 • l) să asigure personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract, precum și conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

 • m) să nu subdelege/subcontracteze serviciul, în tot sau în parte, altor operatori;

 • n) la încetarea contractului de delegare a gestiunii din alte cauze decât ajungerea la termen sau forța majoră, este obligat să asigure continuitatea prestării activității în condițiile stipulate în contract, până la preluarea acesteia de către concedent, dar nu mai mult de 90 de zile;

p) în cazul în care sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării serviciului, va notifica de îndată acest fapt concedentul în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității serviciului;

r) să plătească redevența la valoarea prevăzută și la termenul stabilit în prezentul;

p) să respecte orice prevederi care derivă din legile și reglementările în vigoare, precum și din hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

s) să plătească despăgubiri/daune persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpa sa; ș) să plătească despăgubiri/daune persoanelor fizice pentru traumele suferite din cauza agresiunii câinilor fără stăpân de pe domeniul public și privat al Municipiului Timișoara, stabilite prin hotărâri ale instanțelor de judecată definitive și irevocabile;

t) să respecte condițiile impuse de natura activităților (materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și protejarea patrimoniului, etc.).

6. Nivelul și plata redeventei

Art. 9

 • (1) Redevența este de 0,5% din valoarea totală a facturilor încasate de către concesionar pentru
 • (2) Plata redevenței se efectuează în patru rate anuale în contul nr. R017TREZ621502205X020362 deschis la Trezoreria Municipiului Timșoara pe numele concedentului sau prin casieria Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara.

 • (3) Termenul scadent pentru plata ratelor redevenței este:

Trim I: Până la 31.03. ale anului curent, redevența calculată pentru exploatarea obiectului concesiunii în noiembrie an precedent + decembrie an precedent + ianuarie an curent,

Trim II: Până la 30.06. ale anului curent, redevența calculată pentru exploatarea obiectului concesiunii în februarie an curent + martie an curent + aprilie an curent,

Trim III: Până la 30.09. ale anului curent, redevența calculată pentru exploatarea obiectului concesiunii în mai an curent + iunie an curent + iulie an curent,

Trim IV: Până la 31.12. ale anului curent, redevența calculată pentru exploatarea obiectului concesiunii în august an curent + septembrie an curent + octombrie an curent.

 • (4) Plata redevenței se va efectua în baza unei facturi emisa de către concedent în forma electronică, în format pdf. Concesionarul va comunica concedentului până la data de 1 a ultimei luni din trimestrul în care redevența devine scadentă, respectiv 01.03, 01.06, 01.09, 01.12, un centralizator care cuprinde: luna, valoarea facturilor emise pentru luna respectivă, valoarea facturilor încasate, din care rezultă baza asupra cărora se aplică cota redevenței conform clauzelor contractuale pentru perioadele prevăzute la art. 9, alin. (1) din prezentul act adițional.

 • (5) Factura se va comunică concesionarului prin mijloace electronice- email-, de pe adresa de email veniturinefiscale@dfmt.ro pe adresa de email valida, securizată și comunicată în mod oficial de către concesionar. Comunicarea facturii prin modalitate electronica se va efectua cu cel puțin 20 de zile înainte de împlinirea termenului scadent.

 • (6) Părțile au obligația să întrețină funcționarea continuă a adreselor de email pe toata durata executării contractului.

 • (7) Orice modificare sau nefuncționare a adresei de email se va comunica celeilalte părți în cel mult 24 de ore de la data modificării sau deficienței, în acest ultim caz, cu indicarea timpului pentru remediere.

 • (8) Concesionarul va confirma, prin mijloace electronice la adresa de e-mail veniturinefiscale@dfmt.ro primirea facturii, în 5 cinci zile de la data comunicării.

 • (9) în cazul neprimirii facturii în termenul prevăzut la art. 9, alin. (5), concesionarul va informa proprietarul despre acest aspect în termen de 5 zile lucratoare de la data la care a expirat termenul menționat.

 • (10) în cazul în care comunicarea facturii nu este confirmata de către concesionar în termenul prevăzut la art. 9, alin. (8), factura va fi considerata comunicată și acceptată.

 • (11) Pe cale de excepție, dacă factura nu poate fi comunicată în format electronic, deoarece concesionarul fie nu deține adresa de e-mail, fie aceasta nu este funcțională temporar, concesionarul se obligă să se prezinte la sediul concedentul în vederea remiterii facturii pe suport de hârtie, în termen de 5 zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 9, alin. (5). în acest caz, comunicarea se consideră îndeplinită la data la care concesionarului i-a fost înmânată sub semnătură factura emisă pe suport de hârtie.

 • (12) în caz de neindeplinire de către concesionar a obligației prevăzută la art. 9, alin. (11), factura se consider comunicată în termen de 5 zile de la data expirării termenului prevăzut art. 9, alin. (5), cu toate consecințele ce decurg din acest fapt.

 • (13) Corespondența aferentă prezentului contract, referitoare la îndeplinirea obligațiilor de natură financiară se va purta pe adresele de email puse la dispoziție de părțile implicate.

 • (14) în cazul neplății redevenței la termenele scadente stabilite prin prezentul contract, concedentul va percepe penalități de întârziere calculate în cuantum de 1% pe lună sau fracțiune de lună începând cu data scadenței.

 • (15) La expirarea scadenței, concesionarul este de drept în întârziere fără a fi necesară vreo formalitais-wsalabilă în acest sens.


 • (16) în cazul neachitării redevenței în termen mai mare de 90 de zile de la data scadenței, prin simplul fapt al neexecutării, contractul este reziliat de plin drept, fără a fi necesară punerea în întârziere sau orice formalitate prealabilă.

Art. 10- Garanții

5

 • I. Garanția de bună execuție pentru realizarea serviciile prestate

 • (1) în termen de 14 zile de la data semnării prezentului contract, concesionarul constituie, cu titlu de garanție de bună execuție, o sumă fixă în procent de 2,5 % din valoarea contractului fără TVA.

 • (2) Cuantumul garanției de bună execuție este de 169.323,90 lei și reprezintă 2,5% din valoarea fără TVA a contractului (constituită conform art. 16, alin (2) din Legea 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii).

 • (3) Garanția de bună execuție se constituie de către concesionar în scopul asigurării concedentului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a obligațiilor contractuale.

Concedentul acceptă constituirea garanției de bună execuție prin:

- prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale. în acest sens, concesionarul are obligația de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispoziția autorității contractante, cont care trebuie alimentat la începutul derulării contractului cu 0,5% din prețul acestuia fără TVA. (33.864,78 lei fără TVA)

 • (4)  Concedentul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, concedentul are obligația de a notifica acest lucru concesionarului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

 • (5) Concedentul se obligă să restituie garanția de bună execuție, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea contractului.

II. Garanția de bună execuție pentru realizarea obligației reprezentând redevența datorată

 • (7) în termen de (cel mult) 30 de zile de la data semnării contractului de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timișoara, concesionarul este obligat să depună cu titlul de garanție de bună execuție o sumă de 2.822,06 lei, reprezentând redevența datorată concedentului estimată pentru primele 3 luni de activitate. Aceasta se calculează astfel: [( valoarea totală a contractului / 36 luni) x 3 luni x 0,5 % redevență]

 • (8) Concedentul are dreptul de a executa garanția de bună execuție ori de câte ori concesionarul nu îndeplinește obligația de plată a redevenței în termen de 90 de zile de la data scadenței.

 • (9) în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data executării de către concedent a garanției de bună execuție, concesionarul, sub sancțiunea rezilierii de drept a prezentului contract, este obligat să constituie noua garanție de bună execuție sau să suplinească diferența, după caz, până la nivelul prevăzut la art.7.

 • (10) Plata garanției se efectuează prin casieria Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara sau în contul RO75TREZ6215059XXX017211 al DFMT, CUI 21666630, deschis la Trezoreria Timișoara.

Art. 11 - Concedentul are dreptul să execute garanția de buna execuție în următoarele cazuri:

 • a) concesionarul nu realizează lucrările de investiții, cantitativ și calitativ, la termenele angaj ate;

 • b) pentru a preleva penalitățile și sumele datorate de concesionar din neplata redevenței;

 • c) concesionarul renunță la prestarea activității, caz în care acesta nu este exonerat și de plata unor daune-interese față de concedent.


  :re-semeredi • d) pentru plata despăgubirilor/daunelor suferite de persoane fizice din cauza agresiunii câinilor fără stăpân de pe domeniul public și privat al Municipiului Timișoara, stabilite prin hotărâri ale instanțelor de judecată definitive și irevocabile emise în sarcina Municipiului Timișoara.

Indicatorii de performanță

Art 12 Indicatorii de performanță se regăsesc în Anexa nr. 3 la Regulamentul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timișoara, conform anexei nr. 3 la HCLMT nr. 205/2014.

Tarife

Art.13 (1) Concesionarul va presta serviciile la tarifele prezentate în oferta acceptată în urma licitației publice desfășurate.

 • (2) Tarifele la serviciile delegate la data semnării prezentului contract sunt cuprinse în Anexa nr. 8 la caietul de sarcini.

 • (3) Tarifele se vor ajusta în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

 • (4) Tarifele ajustate vor fi aprobate prin hotărârea Consiliului Local, pentru care se va încheia act adițional la contractul de delegare.

 • (5) Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân va fi decontat în baza tarifelor unitare ofertate pentru fiecare operațiune conform ofertei de tarif, până la epuizarea valorii de 6.772.956,00 lei fără TVA, la care se calculează TVA.

 • (6) Cantitățile din oferta fmaciară sunt estimate, concedentul își rezervă dreptul de a modifica aceste cantități în funcție de situația existentă pe teren și a modificărilor/suspendărilor legislative, dar fără a depăși valoarea totală a contractului, conform art. 13 alin 5.

Răspunderea contractuală

Art. 14 (1) Nerespectarea dovedită de către părțile contractante a obligațiilor prevăzute în prezentul contract atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

(2) Partea în culpă este obligată la plata penalităților, precum și la despăgubiri, în funcție de prejudiciul produs, iar dacă acestea nu acoperă integral prejudiciul, pentru partea neacoperita este obligata suplimentar la plata de daune-interese.

Penalitati

Art.15 (1) Se aplică penalități în procent de:

 • a) 10% din valoarea facturii lunare, dacă un număr cuprins între 1-10 persoane sunt mușcate de către câinii fără stăpân, pe domeniul public sau privat al Municipiului Timișoara, conform sesizărilor înregistrate la Primăria Municipiului Timișoara care să cuprindă date concrete privitoare la persoana agresată, locația agresiunii, animalul care a agresat, precum și adeverința medicală care să ateste mușcătura, eliberată de unitățile sanitare;

 • b) 20% din valoarea facturii lunare, dacă un număr cuprins între 11-20 persoane sunt mușcate de către câinii fără stăpân, pe domeniul public sau privat al Municipiului Timișoara, conform sesizărilor înregistrate la Primăria Municipiului Timișoara care să cuprindă date concrete privitoare la persoana agresată, locația agresiunii, animalul care a agresat, precum și adeverința medicală care să ateste mușcătura, eliberată de unitățile sanitare;

 • c) 30% din valoarea facturii lunare, dacă un număr cuprins între 21-30 persoane sunt mușcate de către câinii fără stăpân, pe domeniul public sau privat al Municipiului Timișoara, conform sesizărilor înregistrate la Primăria Municipiului Timișoara care să cuprindă date concrete privitoare la persoana agresată, locația agresiunii, animalul care a agresat, precum și adeverința medicală care să ateste mușcătura, eliberată de unitățile sanitare;

 • d) 40% din valoarea facturii lunare, dacă un număr mai mare de 31 persoane sunt mușcate de către Timișoara, conform sesizărilor agresată, locația agresiunii, animalul care a agresat, precum și adeverința medicală care să ateste mușcătura, eliberată de unitățile sanitare;

  câinii fănVstăpân, pe domeniul public sau privat al Municipiului ăria Municipiului Timișoara care să cuprindă date A

  SĂMEREDI
 • e) 50% din valoarea facturii lunare, dacă un număr mai mare de 41 persoane sunt mușcate de către câinii fără stăpân, pe domeniul public sau privat al Municipiului Timișoara, conform sesizărilor înregistrate la Primăria Municipiului Timișoara care să cuprindă date concrete privitoare la persoana agresată, locația agresiunii, animalul care a agresat, precum și adeverința medicală care să ateste mușcătura, eliberată de unitățile sanitare;

 • (2)   Lunar se pot aplică penalități în cuantum egal cu valoarea tarifului plătit de concedent concesionarului pentru „colectarea și transportul unui câine” (lei/câine) fără stăpân raportat pe domeniul public sau privat al Municipiului Timișoara ca urmare a controalelor efectuate de către echipe mixte formate din reprezentanți ai concedentului și ai concesionarului;

 • (3) Penalitățile prevăzute la alin.l si 2 se vor putea aplica numai după o perioada de grație de 3 luni de la intrarea în vigoare a contractului.

Sarcinile concesionarului în domeniul investițiilor

Art. 16 (1) Investițiile cad exclusiv în sarcina concesionarului.

(2) Investițiile care se realizează din fonduri proprii ale concesionarului se amortizează de către acesta pe durata derulării contractului.

Forța majoră

Art. 17 (1) Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător, total ori parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract de delegare a gestiunii, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră.

 • (2) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 48 de ore producerea evenimentului, precum și dovada forței majore și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

 • (3) Dacă în termen de 30 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să își notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de delegare a gestiunii fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

 • (4) întârzierea sau neexecutarea obligațiilor asumate din motive de forță majoră nu atrage pentru nici una dintre părți penalizări sau alte compensații.

Condiții de redefinire a clauzelor contractuale

5

Art. 18 (1) Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

(2) Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

Art. 19 (1) Concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract cu notificarea prealabilă, cu 30 de zile, a concesionarului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz.

 • (2) în cazul în care modificarea unilaterală a contractului îi aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul să primească fără întârziere o justă despăgubire.

 • (3) în caz de dezacord între concedentul și concesionarul cu privire la suma despăgubirii, aceasta va fi stabilită de către instanța judecătorească competentă, perioadă în care concesionarul are obligația să

:ontractuale.
Art. 20 Prezentul contract nu poate fi modificat prin act adițional, în sensul introducerii în obiectul acestuia a unei activități care nu a făcut obiectul delegării gestiunii, doar în cazul în care apar modificări legislative după data de încheiere a contrctului, dar tară a depăși valoarea totală a contrcatului conform art. 13, alin.5 din prezentul contract.

Art.21 Contractul poate fi modificat în cazul în care orice prevederi ale acestuia devin discordante cu reglementările în domeniu din legislația națională sau legislația comunitară, cu menținerea echilibrului contractual.

Clauze privind menținerea echilibrului contractual

Art.22 (1) Părțile vor urmări permanent menținerea echilibrului contractual al delegării gestiunii serviciului.

 • (2) Raporturile contractuale dintre concedentul și concesionarul se bazează pe principiul echilibrului financiar al delegării între drepturile care îi sunt acordate concesionarului și obligațiile care îi sunt impuse.

 • (3) Concesionarul nu va fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale, dacă această creștere rezultă în urma unui caz de forță majoră.

încetarea contractului de delegare a gestiunii

Art. 23 Prezentul contract de delegare a gestiunii încetează în următoarele situații:

 • a) la expirarea duratei stabilite prin contract, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condițiile legii;

 • b) în cazul în care concesionarului ii sunt retrase autorizațiile legale necesare desfășurării activității.

 • c) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concedentului;

 • d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către părți sau a constatării unor abateri grave ale concesionarului, prin reziliere unilaterală, cu plata unei despăgubiri;

 • e) în cazul falimentului concesionarului;

 • f) la dispariția, dintr-o cauză de forța majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-1 exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

 • g) în cazuri de forța majoră sau caz fortuit, când concesionarul se afla în imposibilitatea de a continua contractul, prin renunțare fără plata unei despăgubiri;

Art. 24 - (1) Concedentul are dreptul să rezilieze unilateral contractul dacă constată și dovedește nerespectarea de către concesionar a obligațiilor contractuale și dacă acesta nu adoptă măsuri pentru atingerea parametrilor de calitate asumați prin prezentul contract.

(2) Neexecutarea succesiva, pe o perioada de 2 luni, a mai mult de 20 % din volumul/cantitatea lucrărilor delegate, specifice gestionarii câinilor fara stapan, da dreptul concedentului sa procedeze la desființarea acestuia de drept fără punerea în întârziere și fără intervenția instanței de judecată, cu plata penalităților.

Litigii

Art. 25 (1) Concedentul și concesionarul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între aceștia în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

(2) Litigiile de orice fel ce decurg din executarea, modificarea și încetarea contractului de delegare a gestiunii se soluționează de instanța de contencios administrativ de pe raza în care are sediul delegatarul.CAPITOLUL IV DISPOZIȚII FINALE


Art. 26 Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

Art. 27 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât si în momentul primirii.

Art. 28 Comunicările dintre părți se pot face și prin adresă, fax, e-mail sau prin alte mijloace de comunicare convenite între părți, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

Art. 29 Prezentul contract de delegare prin concesiune intră în vigoare la data de.................................

și a fost încheiat azi............................în 3 (trei) exemplare originale.

Art. 30 Limba care guvernează contractul este limba română.


CONCEDENT MUNICIPIUL TIMIȘOARA ■ PRIMAR, NICOLAE ROBCONCESIONAR

S.C. DANYFLOR S.R.L. DIRECTOR GENERALDIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ,

SMARANDA HARACLCU.__________


ADRIAN-AMEDIRECȚIA DE MEDIU,

-SEMEREDI,


ȘEF SERVICIU REGLEMENTARE