Hotărârea nr. 155/2016

155/31.10.2016 privind aprobarea actului adiţional de modificare a Contractului de Inchiriere aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 82/09.09.2016 al Municipiului Timişoara pentru imobilul în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu Program Prelungit nr.16, fără personalitate juridică
Hotararea Consiliului Local 155/31.10.2016
privind aprobarea actului adiţional de modificare a Contractului de Inchiriere aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 82/09.09.2016 al Municipiului Timişoara pentru imobilul în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu Program Prelungit nr.16, fără personalitate juridică


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016- 24668/10.10.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 82/09.09.2016 - privind închirierea imobilului situat în Timişoara, str. Abrud nr. 19, fostă Aleea Detunata nr.6, înscris în C.F. nr. 402743 Timişoara cu nr. top 5668, în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 16;
Având în vedere Contractul de Inchiriere Nr. SC2016-23022/21.09.2016;
Având în vedere Adresa Nr. SC 2016-23022/06.10.2016 a Directiei Economice- Serviciul Financiar;
Ţinând seama de prevederile art. 104 alin. (2) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) şi d) şi alin. (6) lit. a) pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba modificarea Contractului de Inchiriere nr. SC2016-23022/21.09.2016, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.82/09.09.2016, pentru imobilul în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 16 , fără personalitate juridică, care se află în structura Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 53, cu personalitate juridică, conform Actului adiţional care constituie Anexă şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică - Serviciul Financiar şi Biroului Scoli-Spitale -Compartiment Scoli, din cadrul Primariei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroul Audit;
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
- Grădiniţei cu Program Prelungit nr.16;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
IULIAN IDOLU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMĂ NIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA BIROUL ȘCOLI -SPITALE COMPARTIMENT ȘCOLI

ACT A D I T I O NAL NR.

la contractul de închiriere Nr. SC 2016-23022/21.09.2016 aprobat prin HCLMT nr.82/09.09.2016

Prezentul act adițional se încheie în baza Hotărâri Consiliului Local nr...........a

Municipiului Timișoara.

I. Pă rtile contractante

  • A. Marincu Irinel-Ionel domiciliat în sat Chișoda, Comuna Giroc, jud.Timiș, str. Retezat nr.29, Jud. Timiș, identificat cu Cartea de Identitate seria TM nr.394144 eliberat la data de 13.04.2004, CNP 1710917354798 și Marincu Suzana-Camelia în Sat Chișoda, Comuna Giroc, jud.Timiș, str. Retezat nr.29, Jud. Timiș identificat cu Cartea de Identitate seria TM nr.791589 eliberat la data de 03.12.2019, CNP 2820929350018 în calitate de proprietari -LOCATOR

  • B. Grădinița cu Program Prelungit nr.53 cu personalitate juridică, cu sediul în Timișoara, str. Pestalozzi nr.4 reprezentată de Căprariu Adriana în calitate de director, în structura căreia se afla Grădinița cu Program Prelungit nr. 16, fără personalitate juridică, cu sediul în Timișoara, str. Abrud nr. 19, reprezentată prin director Căprariu Adriana în calitate de CHIRIAȘ (Locatar) și Municipiul Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, reprezentată de prof. univ. dr. ing. Nicolae Robu, primar, în calitate de Ordonator Principal de Credite”.

de comun acord au hotărât modificarea unor prevederi contractuale după cum urmează:

  • I. ”Art.1. Se modifică Cap.V.Art.8 - PLATA CHIRIEI al contractului, cu urmatorul cuprins: Plata chiriei se va face lunar de catre ordonatorul terțial de credite Grădinița cu Program Prelungit nr. 53 cu personalitate juridică în structura căreia se află Grădinița cu program prelungit nr. 16, fără personalitate juridica, până cel târziu la 20 (douazeci) a fiecarei lunii calendaristice pentru luna în curs, prin virarea sumei datorate în contul locatorului deschis la UniCredit Tiriac Bank, cont nr. RO72BACX0000000218046000;

  • II. ”Art.2. Se modifică Cap.V. Art.11- PLATA CHIRIEI al contractului, cu urmatorul cuprins: Obligația de plată a chiriei cade în sarcina ordonatorului tertial de credite Grădinița cu Program Prelungit nr. 53 cu personalitate juridica în structura căreia se află Grădinița cu Program Prelungit nr. 16, fără personalitate juridica”;

III.”Art.3. Se modifică Cap. VII. Art.19- OBLIGATIILE LOCATARULUI al contractului, cu următorul cuprins: Locatarul prin ordonatorul terțial de credite Grădinița cu Program Prelungit nr. 53 cu personalitate juridica în structura căreia se află Grădinița cu Program Prelungit nr.16, fără personalitate juridică, se obligă să plătească locatorului chiria la termenele și în condițiile prevăzute la art. 8 din prezentul contract”;

Toate celelalte clauze contractuale rămân neschimbate .

Drept pentru care s-a încheiat prezentul act adițional în 4 exemplare, din care unul pentru fiecare parte.

LOCATOR, Marincu Irinel -Ionel Marincu Suzana-Camelia

LOCATAR,

Grădinița cu Program Prelungit nr.53 în structura c ă reia se află

Gră diniț a cu Program Prelungit nr. 16 prin Director,

Căprariu Adriana

AVIZAT,

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIN

PRIMAR, Nicolae Robu

DIR.DIRECȚIA ECONOMICĂ Steliana Stanciu

SEF BIROU SCOLI-SPITALE, Adrian Faur

COMPARTIMENT ȘCOLI, Anca Lăudatu

SERVICIUL JURIDIC

ROMĂNIA

APROBAT, PRIMAR

Nicolae Robu


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

BIROUL ȘCOLI-SPITALE, COMPARTIMENT ȘCOLI

Nr.SC2016- 24668/10.10.2016

REFERAT

Privind aprobarea actului adițional de modificare a Contractului de Închiriere aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.82/09.09.2016 al Municipiului Timișoara pentru imobilul în care se desfășoară activitatea Grădiniței cu program prelungit nr.16, fără personalitate juridică

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara materialul întocmit de Biroul Școli-Spitale-Compartment Școli, privind aprobarea actului adițional de modificare a Contractului de Închiriere aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.82/09.09.2016 al Municipiului Timișoara pentru imobilul în care se desfășoară activitatea Grădiniței cu program prelungit nr.16, fără personalitate juridică.

Grădinița cu program prelungit nr.53, cu sediul în Timișoara, str.Pestalozzi nr.4 este unitate de învățământ cu personalitate juridică, având arondată Grădinița cu program prelungit nr.16, fără personalitate juridică, cu sediul în Timișoara, str. Abrud nr. 19, care este fără personalitate juridică.

În baza HCLMT nr.82/09.09.2016 a fost încheiat Contractul de închiriere nr.SC2016-23022/21.09.2016 pentru imobilul situat în Timișoara, str. Abrud nr.19, între Marincu Irinel-Ionel și Marincu Suzana-Camelia în calitate de proprietari si Grădinița cu program prelungit nr.16 din Timișoara, fără personalitate juridică, care se află în structura Grădiniței cu program prelungit nr.53, cu personalitate juridică, pe o durată de 3 ani, începând cu data de 30.08.2016 până la data de 29.08.2019, cu o chirie lunară de 2.500 euro/lună care se va plăti în lei la cursul de schimb al BNR din data plații.

Prin adresa nr.SC 2016-23022/06.10.2016 Direcția Economică -Serviciul Financiar ne comunică modul de plată a chirilor pentru unitățile de învățământ în sensul că responsabilitatea plăți revine strict unitătii de învațământ cu personalitate juridică, în cazul nostru Grădinița cu program prelungit nr.53, în structura căreia se află Grădinița cu program prelungit nr. 16, fără personalitate juridică.

Fapt pentru care s-a solicitat modificarea unor articole din contractual de închiriere, după cum urmează:

  • I. “Art.1. Se modifică Cap.V. Art.8 - PLATA CHIRIEI al contractului, cu următorul cuprins: Plata chiriei se va face lunar de către ordonatorul terțial de credite Grădinița cu Program Prelungit nr. 53 cu personalitate juridică în structura căreia se află Grădinița cu program prelungit nr.16, fără personalitate juridică, până cel târziu la 20 (douăzeci) a fiecarei lunii calendaristice pentru luna în curs, prin virarea sumei datorate în contul locatorului deschis la UniCredit Țiriac Bank Timișoara, cont IBAN RO89BACX0000000978089000”;

  • II. “Art.2. Se modifică Cap.V.Art.11-PLATA CHIRIEI al contractului, cu urmatorul cuprins: Obligația de plată a chiriei cade în sarcina ordonatorului terțial de credite Grădinița cu Program Prelungit nr. 53 cu personalitate juridică în structura căreia se află Grădinița cu Program Prelungit nr. 16, fără personalitate juridică;

III.“Art.3. Se modifică Cap. VII. Art.19- OBLIGAȚIILE LOCATARULUI al contractului, cu următorul cuprins: Locatarul prin ordonatorul terțial de credite Grădinița cu Program Prelungit nr. 53 cu personalitate juridica în structura căreia se află Grădinița cu program prelungit nr.16, fără personalitate juridica, se obligă să plătească locatorului chiria la termenele și în condițiile prevăzute la art. 8 din prezentul contract”;

Toate celelalte clauze contractuale rămân neschimbate .

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local;

  • 1. Modificarea Contractului de Închiriere nr.SC2016-23022/21.09.2016, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 82/09.09.2016 al Municipiului Timișoara pentru imobilul în care se desfășoară activitatea Grădiniței cu program prelungit nr.16, fără personalitate juridică, care se află structura Grădiniței cu program prelungit nr. 53, cu personalitate juridică, conform actului adițional.

  • 2. Aprobarea actului adițional conform anexei nr.1.

VICEPRIMAR,

Dan Diaconu

ȘEF BIROU SCOLI-SPITALE, Adrian Faur

CONSILIER, Anca Laudatu

DIR.DIRECȚIA ECONOMICĂ, Steliana Stanciu

Avizat, Serviciul juridic