Hotărârea nr. 154/2016

154/31.10.2016 privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de inchiriere nr.958/2000 incheiat cu SOCIETATEA COOPERATIVA IGIENA si incheierea actului aditional de prelungire
Hotararea Consiliului Local 154/31.10.2016
privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de inchiriere nr.958/2000 incheiat cu SOCIETATEA COOPERATIVA IGIENA si incheierea actului aditional de prelungire


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.CT2016-003411/10.10.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere solicitarea inregistrata cu nr. CT2016-003411/15.06.2016 a SOCIETATII COOPERATIVA IGIENA de prelungire a Contractului de inchiriere nr.958/2000 si solicitarea cu numarul CT2016-005562/04.10.2016 de actualizare a adresei spatiului conform adeverintei de nomenclator stradal eliberata de Primaria Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Contractul de inchiriere nr.958/2000 incheiat intre Municipiul Timisoara si SOCIETATEA COOPERATIVA IGIENA :
Avand in vedere extrasul din Procesul-verbal al Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin Hotărârea Consiliului Local nr.12/26.06.2012 si modificata prin Hotărârile Consiliului Local nr. 386/2014, nr.543/31.10.2014, nr.91/01.03.2016 si nr.21/07.07.2016, din data de 15.09.2016;
În baza art.36 alin. (2) lit. c din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata;
În baza art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba prelungirea Contractului de inchiriere nr.958/2000 încheiat cu SOCIETATEA COOPERATIVA IGIENA , pe o perioada de 3 ani, începand cu data de 13.12.2016 şi pâna la data de 12.12.2019.

Art.2: Se aproba încheierea actului aditional de prelungire, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroului Spaţii cu altă Destinaţie - Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Cladiri , Terenuri si Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Economice;
- Directiei Urbanism;
- Direcţiei Comunicare;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Dezvoltare;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
IULIAN IDOLU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

MUNICIPIUL TIMISOARA ANEXA LA HCLMT .............

DIRECTIA CLADIRI, TERENURI

SI DOTARI DIVERSE

BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE

ACT A D I T I O N AL NR..... /..........................

la contractul de inchiriere nr958/15.02.2000

Prezentul act aditional se incheie in baza HCLMT nr...................................., a adresei

inregistrata cu nr. CT2016-003411/15.06.2016 si CT 2016-005562/04.10.2016 referitoare la actualizarea adresei spațiului închiriat -obiect al contractului de inchiriere nr.958/2000 , precum si a Hotararii Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin HCLMT nr.12/26.06.2012 si modificata prin HCLMT nr. 386/01.08.2014, HCL 543/31.10.2014, HCL nr.91/01.03.2016 si HCL nr.21/07.07.2016, din data de 15.09.2016, dupa cum urmeaza:

I. Partile contractante

MUNICIPIUL TIMISOARA, prin Primar, cu sediul in Timisoara, Bv.C.D.Loga nr. 1, telefon 0256/408300, avand codul fiscal R32937000 si contul curent RO08TREZ62121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Timisoara, reprezentat prin d-nul Primar Nicolae Robu in calitate de LOCATOR, pe de o parte si

SOCIETATEA COOPERATIVA IGIENA cu sediu in Timisoara, str. Vadu Calugareni nr.5, jud.Timis, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.C35/62/17.08.2005, CUI 3042248, reprezentata prin presedinte dl. Ioan Bozga, in calitate de LOCATAR, pe de alta parte, la sediul locatorului Bv.C.D.Loga nr.1, Timisoara, de comun acord au hotarat urmatoarele:

Art.1 Se modifica:adresa spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta -obiect al contractului de inchiriere astfel : din Piata Stefan Furtuna nr.7 in Piata Alexandru Mocioni ,nr.7 (conform adeverintei Serviciului Terenuri ,Banca de Date Urbana si Cadastru cu nr. CT2016-620/22.02.2016 )

Art.2. Se prelungeste durata contractului de concesiune pe o perioada de 3 ani incepand cu data de 13.12.2016 si pana la data de 12.12.2019.

Toate celelalte clauze contractuale ramin neschimbate .

Drept pentru care s-a incheiat prezentul act aditional in 4 exemplare, din care unul pentru locatar .

LOCATOR,

LOCATAR,


MUNICIPIUL TIMISOARA

DIRECTIA CLADIRI TERENURI

SI DOTARI DIVERSE

BIROU SPATII CU ALTA DESTINATIE

CT2016-003411/10.10.2016


P R I M A R, NICOLAE ROBU


Privind aprobarea prelungirii termenului contractului de inchiriere nr.958/2000 incheiat cu SOCIETATEA COOPERATIVA IGIENA si incheierea actului aditional de prelungire

Intre Municipiul Timisoara si SOCIETATEA COOPERATIVA IGIENA este incheiat contractul de inchiriere nr.958/15.02.2000, avand ca obiect spatiul cu alta destinatie din Timisoara, Piata Alexandru Mocioni ,nr.7 (fosta Piata Steefan Furtuna nr.7 ,asa cum rezulta din adeverinta Serviciului Terenuri , BDUC nr.CT2016-620/22.02.2016),avand termen de valabilitate pana la data de 12.12.2016.

Prin adresa cu nr.CT2016-003411/15.06.2016 , SOCIETATEA COOPERATIVA IGIENA solicita prelungirea contractului de inchiriere nr.321/199958/15.02.2000. Cererea a fost depusa in termenul de valabilitate al contractului. Avand in vedere ca SOCIETATEA COOPERATIVA IGIENA este buna platnica si nu are datgorii la bugetul local, Comisia de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de Locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 și modificată prin HCLMT nr. 386/2014 si HCL 543/2014, HCL nr. 91/01.03.2016 si HCL nr.21/07.07.2016, din data de 15.09.2016 a hotarat prelungirea contractului de inchiriere incepand cu data de 13.12.2016 pana la data de 12.12.2019;

Avand în vedere cele menționate mai sus;


PROPUNEM:


Aprobarea prelungirii contractului de inchiriere incheiat cu SOCIETATEA

COOPERATIVA IGIENA , incepand cu data de 13.12.2016 pana la data de 12.12.2019 ;

Aprobarea incheierii actului aditional de prelungire.


VICEPRIMAR

IMRE FARKAS


Pt. DIRECTOR

LAURA KOSZEGI


AVIZAT SERVICIUL JURIDIC

DANIELA STEFAN


Pt. SEF BIROU

MARINELA BANDI


CONSILIER

VIORICA IONICEANU


Cod FP 53-01 ver.1