Hotărârea nr. 151/2016

151/31.10.2016 privind închirierea unui spaţiu din Căminul nr. 2 al Colegiului Tehnic "Regele Ferdinand I ", Timişoara str. Renaşterii nr. 24/A, către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş pentru Secţia 1 Poliţie
Hotararea Consiliului Local 151/31.10.2016
privind închirierea unui spaţiu din Căminul nr. 2 al Colegiului Tehnic "Regele Ferdinand I ", Timişoara str. Renaşterii nr. 24/A, către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş pentru Secţia 1 Poliţie


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016-24922/12.10.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 387/01.08.2014 privind metodologia de închiriere a spaţiilor temporar disponibile din incinta unităţilor de învaţământ preuniversitar de stat din Municipiul Timişoara;
Având în vedere Solicitarea cu nr SC 2016-024588/07.10.2016 a Inspectoratului de Politie Judeţean Timiş,
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) si art. 124 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă închirierea spaţiului cu suprafaţa utila de 1.019,19 mp, situat in Căminul nr. 2 cu P+ 3 etaje, şi a terenului în suprafaţă de 510 mp. din incinta Colegiului Tehnic "Regele Ferdinand I", situat în Timişoara str. Renaşterii nr. 24, inscris in Cartea Funciara nr. 407030, Timisoara, nr. top. 407030-C1, 407030-C2, 407030-C3, 407030-C4, 407030-C5, 407030-C7, 407030-C8, 407030-C9, 407030-C10, 407030-C11, 407030-C12, proprietatea Municipiului Timişoara, către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timis pentru Secţia 1 Poliţie pe bază de contract de închiriere pe o perioadă de 4 ani cu posibilitate de prelungire prin acordul părtilor.
Spaţiul în suprafata de 1.019,19 mp din Căminul nr. 2 cu P+ 3 etaje, al Colegiului Tehnic "Regele Ferdinand I" este dispus după cum urmează:
-Spaţiul situat la parter cu suprafaţa utilă de 74,65 mp evidenţiat în Planşa nr.1.
-Spaţiul situat la etajul I si la etajul II cu suprafaţa utilă de 944,54 mp evidenţiat în Planşa nr. 2

Art.2: Părţile pot rezilia contractul unilateral, cu un preaviz de 30 de zile.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Şcoli-Spitale - Compartiment Şcoli , Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse şi Direcţia Economică din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroul Şcoli-Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Inspectoratului Scolar Judetean Timis;
- Colegiului Tehnic "Regele Ferdinand I";
- Inspectoratului Judetean de Politie Timis;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IULIAN IDOLU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMĂNIA

APROBAT, PRIMAR Nicolae Robu


JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA BIROUL ȘCOLI-SPITALE COMPARTIMENT ȘCOLI Nr. SC2016-24922/12.10.2016

REFERAT

privind închirierea unui spațiu din Căminul nr. 2 al Colegiului ” Tehnic Regele Ferdinand I ”, Timișoara str. Renașterii nr. 24/A, către Inspectoratul de Poliție Județean Timiș pentru Secția 1 Poliție

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara materialul întocmit de Biroul Școli-Spitale-Compartiment Școli, privind închirierea suprafeței de 1.529,19 mp din Căminul nr.2 al Colegiului Tehnic‘’Regele Ferdinand I”, Timișoara str. Renașterii nr. 24, către Inspectoratul de Poliție Județean Timiș pentru Secția 1 Poliție.

Construcțiile și terenul aferent acestora situate în Timișoara, str. Renașterii nr. 24, înscris în Cartea Funciara nr. 407030, Timisoara, nr.top. 407030-C1, 407030-C2, 407030-C3, 407030-C4, 407030-C5, 407030-C7, 407030-C8, 407030-C9, 407030-C10, 407030-C11, 407030-C12, în care își desfășoară activitatea Colegiul Tehnic „Regele Ferdinand I” se află în proprietatea publică a Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

În Căminul nr.2 cu P+ 3 etaje, își desfășoară activitatea Secția nr.1 Poliție Timișoara în baza contractului de închiriere nr.4/01.08.2013 prelungit prin act adițional care a expirat la data de 31.07.2016, încheiat între Municipiul Timișoara și Inspectoratul de Poliție Județean Timiș. In urma expirării, Inspectoratul de Politie Județean Timiș, ne-a transmis solicitare cu nr.SC 2016-024588/07.10.2016, privind încheierea unui nou contract de închiriere.

Inspectoratul de Politie Județean Timiș, este o instituție de interes public, aflata în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, închirierea putând fi făcută prin atribuire directă conform prevederilor art. 124 din Legea nr. 215/2001 administrației publice locale și HCLMT nr. 387/01.08.2014.

Având în vedere cele de mai sus solicităm Consiliului Local al Municipiului Timișoara, să aprobe:

1. Se aprobă închirierea spațiului cu suprafața utilă de 1.019,19 mp, situat în Căminul nr.2 cu P+ 3 etaje, și a terenului în suprafață de 510 mp. din incinta Colegiului Tehnic “Regele Ferdinand I”, situat în Timișoara str. Renașterii nr. 24, înscris în Cartea Funciară nr. 407030, Timisoara, nr. top. 407030-C1, 407030-C2, 407030-C3, 407030-C4, 407030-C5, 407030-C7, 407030-C8, 407030-C9, 407030-C10, 407030-C11, 407030-C12, proprietatea Municipiului Timișoara, către Inspectoratul de Poliție Județean Timis pentru Secția 1 Poliție pe bază de contract de închiriere pe o perioadă de 4 ani cu posibilitate de prelungire prin acordul parților. Părțile pot rezilia contractul unilateral, cu un preaviz de 30 de zile.

Spațiul în suprafață de 1.019,19 mp din Căminul nr. 2 cu P+ 3 etaje, al Colegiului Tehnic “Regele Ferdinand I” este dispus după cum urmează:

-Spațiul situat la parter cu suprafață utilă de 74,65 mp evidențiat în Planșa nr.1.

-Spațiul situat la etajul I și la etajul II cu suprafața utilă de 944,54 mp evidențiat în Planșa nr. 2.

VICEPRIMAR,

Dan Diaconu

ȘEF BIROU SCOLI-SPITALE, Adrian Faur

CONSILIER, Anca Laudatu

DIR.DIRECȚIA ECONOMICĂ, Steliana Stanciu

SERVICIUL JURIDIC, Daniela Ștefan

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

HOL nr


din data de


înregistrat la nr______

din______

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE pentru suprafețele locative cu altă destinație decât aceea de locuință Nr.

 • I.   PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Timișoara. B-dul C.D. Loga nr. 1, reprezentat prin D-nul Primar NICOLAE ROBU, în calitate de LOCATOR și

Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, cu sediul în Timișoara Bulevardul Take lonescu nr. 46 Cod Unic de înregistrare nr. 4250697 reprezentată prin Inspector Șef, comisar șef de poliție Mirescu Ion, în calitate de LOCATAR, a intervenit următorul contract de închiriere.

Primul în calitate de LOCATOR închiriază în baza HCL nr....... iar al doilea în

calitate de LOCATAR ia cu chirie spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Renașterii nr.24, în suprafața de 1.019,19 mp, situat în Căminul nr. 2 cu P+3 etaje și a terenului în suprafață de 510 mp, al Colegiului Tehnic„Regele Ferdinand I”, pentru Secția 1 Poliție Timișoara.

 • II.  OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. Obiectul contractului constă în închirierea și exploatarea de către părțile contractante a spațiului construit în suprafață de 1.019,19 mp și a terenului în suprafață de 510 mp, situat în Timișoara, str. Renașterii nr.24, în Căminul nr. 2 cu P+3 etaje, al Colegiului Tehnic„Regele Ferdinand I”.

Art.2. Predarea-primirea suprafețelor închiriate este consemnată în alăturatul proces-verbal, ce face parte integrantă din prezentul contract.

 • III. DURATA CONTRACTULUI

Art.3. Prezentul contract de închiriere se încheie pe o perioadă de 4 ani, cu începere de la data de..........până la data de....

Intenția de prelungire a contractului va fi notificată de LOCATAR, LOCATORULUI cu cel puțin 90 de zile înainte de expirarea contractului, prin scrisoare recomandată.

 • IV. CHIRIA

Art4. Chiria lunară datorată de LOCATAR pentru spațiul închiriat este de 2,5 lei/mp, pentru suprafața de 1.019,19 mp, în sumă de 2.547,97 lei/lună, și pentru teren în suprafață de 510 mp cu 1,25 lei/mp în sumă de 637,50 lei/luna, calculată pe baza Hotărârii Consiliului Local nr.3 87/01.08.2014. Prețul nu conține TVA.

Chiria lunară va fi modificată pe durata derulării contractului, prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Art. 5. Plata utilităților se va face lunar, în baza unei convenții încheiate cu unitatea de învățământ, locatarul obligându-se să achite eventualele diferențe rezultate ca modificare din variația prețurilor și tarifelor percepute prin apariția de noi acte normative.

 • V. TERMENUL ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

Art.6. Plata chiriei se face lunar, în baza facturii emise de locator, în termen de 15 zile de la primirea facturii de către locatar.

Contul de virament al     locatorului Municipiul Timișoara

R008TREZ62121300205XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Timișoara.

Contul de virament al locatarului RO55TREZ62123610120XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Timișoara .

Art. 7. Nerespectarea termenului de plată, se penalizează cu 0,1% pe zi întârziere din suma datorată, după o perioada de 30 de zile de la expirarea termenului de plata. După perioada de 90 zile de întârziere la plata chiriei, contractul este reziliat de drept, conform dispozițiilor art. 19 din contractul de închiriere.

în termen de 10 zile de la constatarea rezilierii de drept a contractului, locatarul se obligă să pună la dispoziția LOCATORULUI spațiul în cauză; în caz contrar locatarul se obliga să plătească o despăgubire pentru lipsa de folosință a spațiului egală cu chiria până la momentul evacuării și predării efective a spațiului.

 • VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE LOCATORULUI

Art. 8. a) LOCATORUL are dreptul să controleze modul cum este folosită și întreținută de către LOCATAR suprafața locativă închiriată și să se ia măsurile ce se impun în vederea unei bune întrețineri, a folosirii judicioase și potrivit destinației.

 • b) LOCATORUL are obligația să predea suprafața locativă închiriată pe bază de proces-verbal de predare-primire, la standardele și condițiile de funcționare normale, conform destinației pentru care a fost închiriat.

 • c) LOCATORUL are obligația să garanteze pe LOCATAR că are calitatea de unic utilizator al spațiului închiriat.

 • d) LOCATORUL are obligația să asigure LOCATARULUI liberul acces la spațiul supus închirierii în regimul de funcționare al LOCATARULUI. Accesele la spațiul închiriat se fac conform traseelor indicate în planul anexat și care face parte integrantă din contract.

 • VII. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE LOCATARULUI

Art.9. a) LOCATARUL are dreptul de folosință exclusivă a spațiului pe întreagă perioadă de valabilitate a prezentului contract de închiriere cu condiția de a se conforma destinației declarate a spațiului închiriat.

 • b) LOCATARUL are dreptul să facă lucrări de amenajare interioară necesare desfășurării activității sale în spațiul închiriat, numai cu aprobarea scrisă din partea LOCATORULUI. Costurile acestor amenajări simt în sarcina LOCATARULUI.

 • c) LOCATARUL se obligă să plătească chiria la termenul și în condițiile stipulate prin contractul de închiriere.

 • d) LOCATARUL se obligă să efectueze lucrările de întreținere și reparații a elementelor de construcții și instalații aflate în folosința sa exclusivă.

 • e) LOCATARUL se obligă să elibereze spațiul la data împlinirii termenului prevăzut în contractul de închiriere, sau a încetării acestuia în orice alt mod, în aceleași condiții tehnice și de igienă în care au fost preluate pe bază de proces verbal.

 • f) LOCATARUL se obligă să comunice cu cel puțin 90 zile înainte de eliberare, intenția de a renunța la folosința spațiului închiriat, în situația intenției de reziliere a contractului înainte de împlinirea perioadei pentru care s-a încheiat contractul. în caz contrar, LOCATARUL va datora chiria pe o perioada de cel puțin 3 luni de la data notificării intenției de reziliere a contractului.

 • g) LOCATARUL se obligă să ia toate măsurile privind prevenirea și stingerea incendiilor, prevăzute de normele legale în vigoare pentru spațiul închiriat.

 • h) LOCATARUL are obligația de a asigura curățenia și igienizarea în interiorul spațiului închiriat pe toată durata contractului de închiriere.

 • i) LOCATARUL are obligația de a nu depozita materiale explozive, toxice sau radioactive în spațiul închiriat, în dependințele acestuia ori în imediata apropriere a spațiului închiriat.

 • j) LOCATARUL are obligația să predea spațiul închiriat, cel puțin în starea de folosință, la calitatea finisajelor și al dotărilor din momentul predării spațiului pe bază de proces-verbal de predare-primire. în situația în care LOCATARUL a adus îmbunătățiri spațiului închiriat prin lucrări de amenajare și modernizare executate pe perioada derulării contractului, spațiul se va preda cu aceste îmbunătățiri. Totodată LOCATARUL va preda spațiul închiriat liber de orice sarcini. Mențiunile prevăzute mai sus sunt aplicabile cu excepția cazului prevăzut de art, 15 alin, e.

 • VIII. NOTIFICĂRI

Art. 10. în înțelesul prezentului contract, orice notificare adresată de o parte contractantă celeilalte, va fi valabil îndeplinită dacă va fi transmisă acestei ultimei părți la adresa menționată în preambulul prezentului contract, ori menționată în eventualele acte adiționale încheiate la contractul de închiriere, cu confirmare de primire.

Notificările verbale nu simt luate în considerare de nici una din părți dacă nu sunt confirmate printr-un act scris.

XI. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art.ll. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare, părțile contractante datorează despăgubiri, conform legilor în vigoare.

Locatorul răspunde de stricăciunile și distrugerile de orice natură, provocate imobilului din culpa sa.

Art. 12. Forța majoră, legal invocată și dovedită, apără de răspundere părțile, cu obligația înștiințării în termen de 3 zile de la producerea evenimentului.

Cazul de forță majoră se va comunica celeilalte părți de către partea interesată, prin telex, fax, telefon, urmat de o scrisoare recomandată cu mențiunea constatării evenimentului de acest gen de către organele competente.

X. CLAUZE SPECIALE

Art. 13. La expirarea contractului de închiriere acesta poate fi prelungit numai cu acordul scris al părților, cu notificare formulată cu cel puțin 90 de zile înainte de expirarea contractului, în condițiile prevăzute de dispozițiile art. 3 alin. 2.

Art. 14. Denunțarea unilaterală a contractului de către LOCATAR se poate face cu un preaviz de 90 de zile, comunicat în condițiile prevăzute de art. 3 alin. 2.

Art. 15. Contractul de închiriere poate fi reziliat din inițiativa LOCATORULUI în următoarele situații:

 • a) Neacceptarea clauzei privind actualizarea anuală a chiriei;

 • b)  în cazul schimbării destinației spațiului închiriat, fără acordul scris al LOCATORULUI;

 • c) In cazul subînchirierii sau folosirii spațiului prin asociere fără acordul scris al LOCATORULUI;

 • d) Contractul de închiriere se reziliază de drept fără punerea în întârziere a locatarului, dacă acesta nu și-a achitat obligațiile ce-i revin din cheltuielile comune pe o perioadă de 90 de zile.

 • e) Nerespectarea obligațiilor prevăzute în contractul de închiriere cu excepția obligațiilor pentru a căror nerespectare se prevede o altă sancțiune;

 • f) Tacita relocațiune nu este permisă.

Art. 16. Contractul de închiriere încetează de drept în următoarele situații:

 • a) în momentul încetării activității pentru care locatarul a fost autorizat, indiferent de motivul acestei încetări;

 • b) De la data emiterii Hotărârii Consiliului Local de aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu sau a Planului Urbanistic de Zonă, care schimbă destinația anumitor spații;

 • c) De la data emiterii Hotărârii Consiliului Local prin care se hotărăște vânzarea, prin licitație publică, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință închiriat;

 • d)  în situația deschiderii procedurii generale de insolvență împotriva LOCATARULUI;

 • e) Prin ajungerea la termen a contractului de închiriere;

 • f) Dacă bunul este distrus în întregime sau nu mai poate fi folosit potrivit destinației stabilite prin contract;

Art. 17. Locațiunea încetează de drept, odată cu schimbarea titularului dreptului de proprietate asupra spațiului. LOCATARUL va fi notificat cu privire la înstrăinarea spațiului.

Art. 18. în cazul rezilierii sau încetării contractului de închiriere, locatorul nu va putea emite pretenții privind restituirea sumelor investite pe perioada contractului pentru diferite lucrări de întreținere și amenajări ale spațiului închiriat.

Art.19. LOCATARUL recunoaște dreptul LOCATORULUI de a recurge imediat la procedura prevăzută de cap. II din Titlul XI Cod Procedură Civilă, privind procedura de evacuare, conform dispozițiilor art. 1037 Cod Procedură Civilă,

Art.20. în caz de neexecutare a obligațiilor prevăzute la art. 8 lit d. din contract, contractul de închiriere va fi reziliat de plin drept, fără punere în întârziere, conform dispozițiilor art. 1553 alin. 2 C.Civ.

Art. 21. Prin acordul de voință, părțile contractante convin să definească înțelesul noțiunilor de "uz" și "neuz" în cadrul prezentului contract, după cum urmează:

 • -  a. "Uzul" reprezintă folosirea (exploatarea) efectivă, cu caracter de continuitate, pe toată durata contractului, a spațiului închiriat.

Prin "caracter de continuitate" părțile înțeleg folosirea (exploatarea) spațiului conform destinației avute în vedere la încheierea contractului, fără întreruperi, cu excepția situațiilor prevăzute la art, 21 din contract.

 • -  b. "Neuzul" reprezintă nefolosirea (neexploatarea), totală sau parțială a spațiului, conform destinației sale, ori întreruperi ale folosinței (exploatării), mai mari de 30 zile în cursul unui an calendaristic.

Art. 22. Nu constituie situații de "neuz" următoarele întreruperi în folosința (exploatarea) continuă a spațiului.

 • a) concediul de odihnă al locatorului sau personalului acestuia, de cel mult 30 zile într-un an calendaristic.

 • b) efectuarea unor lucrări de reamenajare, modernizare sau reparație, de cel mult 60 zile într-un an calendaristic.

 • c) afectarea spațiului urmare a unor evenimente definite ca "forță majoră" (incendii, inundații, cutremur etc.).

Art.23. Neuzul de către locator a spațiului dă dreptul LOCATORULUI la rezilierea de plin drept a prezentului contract, conform dispozițiilor art. 19 din contract.

Părțile contractante acceptă faptul că închirierea spațiului are drept scop desfășurarea de către locator a unor activități în beneficiul clientelei sale, care este parte a comunității locale și că aceste activități trebuie să aibă un caracter de continuitate.

Art24. Situația de neuz se constată de către inspectorii de specialitate împuterniciți de către Primăria Municipiului Timișoara prin întocmirea unor procese-verbale de constatare.

Art.25. în cazul rezilierii contractului de închiriere, LOCATARUL care nu predă spațiul va plăti o despăgubire de folosință egala cu cuantumul chiriei lunare, până la data predării efective.

Art.26. în situația în care Municipiul Timișoara hotărăște consolidarea imobilului în care se găsește spațiul, dacă execuția lucrărilor de consolidare necesită încetarea activității locatorului, acesta va evacua spațiul.

Art.27 LOCATARUL se obligă ca în termen de 60 de zile de la semnarea contractului să prezinte releveul spațiului deținut întocmit de un proiectant autorizat.

în cazul constatării unor diferențe între schița prezentată și releveul întocmit, se vor face modificările corespunzătoare în contractul de închiriere.

Costul aferent întocmirii releveului nu va fi scăzut din suma reprezentând chiria datorată.

Art. 28. în cazul constatării rezilierii de drept a contractului ori a încetării acestuia, LOCATARUL va putea fi evacuat din spațiu. în acest sens, LOCATARUL va fi notificat, în scris, prin intermediul executorului judecătoresc, punându-i în vedere să elibereze și să-i predea liber imobilul. Notificarea se va face cu cel puțin 30 zile înainte de expirarea termenului.

Art. 29. în situația în care locatarul la momentul rezilierii contractului de închiriere are datorii față de LOCATOR, acesta din urmă este îndreptățit să procedeze la indisponibilizarea bunurilor LOCATARULUI și să exercite un drept de retenție asupra acestora până la data achitării întregului debit, pe baza unui proces-verbal întocmit de reprezentanții ambelor părți.

XI.LITIGII


Art.30. Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract de închiriere sunt de competența instanței judecătorești de drept comun.

Dreptul aplicabil părților contractante este dreptul român.


XILDISPOZITII FINALE


Art 31. Completările și ori/sau modificările la prezentul contract pot fi aduse numai prin act adițional, semnat de ambele părți contractante.

Anexele constituie parte integrantă din prezentul contract.

Prezentul contract se încheie azi, în 4 exemplare, din care unul pentru locatar.


LOCATOR,

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR,

N1COLAE ROBU


LOCATAR,

INSPECTORATUL DE POLIȚIE

JUDEȚEAN TIMIȘ INSPECTOR ȘEF, COMISAR ȘEF DE POLIȚIE, MIRESCUION


VICEPRIMAR,

DAN DIACONI


DIRECTOR ECONOMIC, STELIANA STANCIU


CONTABIL ȘEF, COMISAR ȘEF DE POLIȚIE GHIB IO AN


BIROUL SCOLT-SPITALE

ADRIAN FAUR


COMPARTIMENT JURIDIC,


SERVICIUL JURIDIC,

DANIELA ȘTEFAN


COMPARTIMENT ȘCOLI, ANCA LĂUDATE