Hotărârea nr. 150/2016

150/31.10.2016 privind reglementarea situaţiei juridice a terenului identificat cu nr. cadastral De 445/1/3 în scopul înscrierii acestuia în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară (carte funciară)
Hotararea Consiliului Local 150/31.10.2016
privind reglementarea situaţiei juridice a terenului identificat cu nr. cadastral De 445/1/3 în scopul înscrierii acestuia în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară (carte funciară)


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2016 - 4070,12931/06.10.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere solicitarea lui Ardelian Daniel, Ardelian Diana, Coste Saveta, Coste Traian, Apostol Sorin Daniel, Muntean David, Muntean Adela Barbara, Ghionea Veronica Maria, Samfira Laura Olimpia inregistrata la noi cu nr. UR2016-004070 din data de 16.03.2016 si conform documentatiei intocmite de catre S.C PILOT CAD S.R.L. - Proiect nr.107/2016;
Având în vedere documentaţia întocmită de P.F.A. Livius Ştefan Lupulescu - Proiect nr. 107/2016, avizată şi recepţionată de O.C.P.I cu nr. 166746/22.08.2016 şi nr. 1466/2016, înregistrată la noi cu nr. UR2016-12931/29.08.2016
În baza prevederilor Ordinului nr. 700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr. 1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara;
În baza prevederilor Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, modificată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45, alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba inscrierea in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara (carte funciara) ca prima inscriere a imobilului (teren pentru drum) - nr.cadastral De 445/1/3, aferent nr. topografic 14409/1/1/1 in suprafata de 1336 mp., in proprietatea Municipiului Timisoara - domeniul public.

Art. 2: Toate taxele privind documentatia topografica si operarea acesteia in cartea funciara cad in sarcina Ardelian Daniel, Ardelian Diana, Coste Saveta, Coste Traian, Apostol Sorin Daniel, Muntean David, Muntean Adela Barbara, Ghionea Veronica Maria si Samfira Laura Olimpia.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse - Serviciul Terenuri, Banca de Date Urbana si Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- OCPI Timis;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IULIAN IDOLU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMANIA

APROBAT

PRIMAR NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE

SERVICIUL TERENURI, BANCA DE DATE URBANĂ ȘI CADASTRU

Nr. UR2016-4070,12931/06.10.2016

REFERAT

privind reglementarea situației juridice a terenului identificat cu nr. cadastral De 445/1/3 în scopul înscrierii acestuia în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară (carte funciară)

Se propune spre analiza Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara, materialul întocmit de Serviciul Terenuri, Banca de Date Urbană și Cadastru din cadrul Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse, ca urmare a cererii cu nr. UR2016-004070 din data de 16.03.2016 a S.C. PILOT CAD S.R.L.

Teren intravilan situat in Timisoara, identificat cu nr. De 445/1/3, conform planului avizat de O.C.P.I. cu nr. 166746/22.08.2016, recepționat în baza procesului verbal de recepție nr. 1466/2016, proiect nr. 107/2016 întocmit de P.F.A. Livius Ștefan Lupulescu în suprafață de 1336 mp, teren reprezentand parte din strada Oedip - ce se intersectează în partea de sud cu strada Gavril Musicescu. Folosința actuala a terenului este: drum (strada Oedip).

Obiectul lucrării îl constituie parcela cu nr. cadastral De 445/1/3, din intravilanul localității Timișoara, parte din strada Oedip, în suprafață de 1336 mp. Potrivit Ordinului nr. 700/2014/ANCPI-completat cu Ordinul nr. 1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară - Capitolul IV: Procedura de înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, punctul 4.2.1. - imobilul face obiectul primei înscrieri în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară ca drum.

Parcela cu nr. cadastral De 445/1/3 este evidentiată conform planului avizat de O.C.P.I. cu nr. 166746/22.08.2016, recepționat în baza procesului verbal de recepție nr. 1466/2016, proiect nr. 107/2016 întocmit de P.F.A. Livius Ștefan Lupulescu.

Potrivit adreselor eliberate de Compartimentul Administrare Fond Funciar cu UR2016-12931/07.09.2016,     UR2016-004070/23.03.2016,     DO2016-315/24.02.2016     nr.UR2016-

3255/09.02.2016 - parcela, respectiv drumul de exploatare De 445/1/3 (aferent nr. top. 14409/1/1/1) figurează în evidențele Direcția Secretariat General/Compartiment Administrare Fond Funciar/Municipiul Timișoara, respectiv a Comisiei Municipale de fond funciar Timișoara și a fost creat cu ocazia aplicării Legii Fondului Funciar, în vederea facilitării accesului la parcelele noi create în tarlaua A445/1 (tarla care la data de 01.01.1990 a aparținut fostului C.A.P. Ciarda Roșie) și nu a fost atribuit cu Titlu de proprietate.

Conform adreselor Direcției Urbanism, Serviciul Autorizare și Control Construcții nr. UR2016-4070/31.05.2016 și UR2016-4070/05.08.2016, au fost emise Autorizații de Construire (pentru rețele și construcții) în perioada 1996-2016, pentru imobilele situate pe strada Oedip.

Scopul acestei operațiuni cadastrale este reglementarea juridica a imobilului (teren) -identificat cu nr. cadastral De 445/1/3 în vederea înscrierii acestuia în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară având ca proprietar Municipiul Timisoara- domeniu public - teren pentru drum.

Operatiunea cadastrală ce face obiectul primei înscrieri în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară a imobilului (teren) identificat cu nr. cadastral De 445/1/3, în suprafață de 1336 mp, se face în conformitate cu documentația topo-cadastrală intocmită de P.F.A. Livius Ștefan Lupulescu -

Proiect nr. 107/2016, avizată de O.C.P.I. cu nr. 166746/22.08.2016 și recepționată în baza procesului verbal de recepție nr. 1466/2016.

Conform adreselor de la Serviciul Juridic cu nr. UR2016-12931/06.09.2016; Direcția Cladiri, Terenuri și Dotari Diverese, Biroul Clădiri cu nr. UR2016-12931/05.09.2016 și Compartimentul Administrare Fond Funciar cu nr. UR2016-12931/07.09.2016 se aduce la cunostință că asupra acestui imobil nu figureaza litigii, nu au fost depuse cereri de revendicare și nu este solicitat de către foștii proprietari sau moștenitori.

După analiza celor prezentate mai sus de către comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara, se va aviza documentația întocmita de P.F.A. Livius Ștefan Lupulescu - Proiect nr. 107/2016 ce face obiectul înscrierii în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară (carte funciară) a imobilului (teren) - identificat cu nr. cadastral De 445/1/3, în suprafață de 1336 mp.

Având în vedere cele de mai sus, propunem emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, prin care se aprobă:

Înscrierea în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară (carte funciară) a imobilului (teren pentru drum) - identificat cu nr. cadastral De 445/1/3, în suprafață de 1336 mp, având ca proprietar Municipiul Timișoara- domeniu public.


VICEPRIMAR

FARKAȘ IMRE


DIRECTOR D.C.T.D.D.

LAURA KOSZEGI


COMPARTIMENT ADMINISTRARE FOND FUNCIAR

CRISTIAN JOSAN


CONSILIER S.T.B.D.U.C.

OANA RACOLȚA


DIRECTOR URBANISM SORIN EMILIAN CIURARIU


CONSILIER JURIDIC

GABRIELA IOVA


Red.O.R./Dact.O.R./ Ex.2


Cod FO 53-01, ver.2
PLAN DE

scara 1:


Nr. Pct.

N(X)

[m]

E(Y) [m]

1

476638.27

207050.76

2

476637.70

207055.74

3

476373.08

207021.28

4

476373.64

207016.31


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

Scara 1:5000Certificat de Autorizare seria RO-B-F


3 nr. 1787 / 29.05.2015


LUPULESCU livius-ștefan categoria APRC-CESULUI VERBAL

CEPȚIE Nr.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliarăfiimiș

L O 8 A A D R h CONSILIER