Hotărârea nr. 15/2016

15/07.07.2016 privind aprobarea protocolului de colaborare între Ministerul Apărării Naţionale şi Municipiul Timişoara în vederea punerii în aplicare a prevederilor art.3 alin.(1) din H.G. nr.162/2011
Hotararea Consiliului Local 15/07.07.2016
privind aprobarea protocolului de colaborare între Ministerul Apărării Naţionale şi Municipiul Timişoara în vederea punerii în aplicare a prevederilor art.3 alin.(1) din H.G. nr.162/2011


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-16236 din data de 05.07.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Horărârea de Guvern nr. 162/2011 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, judeţul Timiş;
Având în vedere Protocolul privind transmiterea parţială a imobilului 1366 Timişoara din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înregistrat cu numărul SC10192 din 13.05.2011;
Având în vedere Protocolul privind transmiterea integrală a imobilului 977 Timişoara din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înregistrat cu numărul SC10190 din 13.05.2011;
Având în vedere adresa Ministerului Apărării Naţionale cu nr. A6463 din 02.06.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2016-013944/09.06.2016;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit. c) coroborat cu art.36 alin. (5) lit. a) şi art.36 alin.(2) lit.d) coroborat cu art.36 alin.(6) lit.a) pct.17 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art 1:(1) Se aprobă Protocolul de Colaborare între Ministerul Apărării Naţionale şi Municipiul Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Drepturile şi obligaţiile părţilor sunt cuprinse în protocolul de colaborare, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Se mandatează Primarul Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu, să semneze protocolul menţionat la art.1.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
P.SECRETAR STOICA ALIN

Anexa la HCLMT nr. _ Neclasificat

Exemplarul nr.


MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

MUNICIPIUL TIMIȘOARA


Nr.din 2015

Nr.din 2015

PROTOCOL DE COLABORARE

între Ministerul Apărării Naționale și Municipiul Timișoara,

Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 162/2011 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, județul Timiș,

în temeiul dispozițiilor art. 4 și art. 5 alin. (2) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările și completările ulterioare, și cele ale art. 63 alin. (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

se încheie prezentul protocol de colaborare.

Părțile protocolului de colaborare

Art. 1. - MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE, cu sediul în București, strada Izvor nr. 110, sector 5, reprezentat prin doamna OTILIA SAVA, secretar de stat pentru relația cu Parlamentul, informare publică și creșterea calității vieții personalului,

Și

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, cu sediul în municipiul Timișoara, Bd. C. D. Loga nr. 1, județul Timiș, reprezentat prin domnul NICOLAE ROBU, primarul Municipiului Timișoara, în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. ... (va fi menționat nr. hotărârii prin care este mandatat primarul municipiului Timișoara să semneze protocolul de colaborare).

Obiectul protocolului de colaborare

Art. 2. - Obiectul protocolului de colaborare îl constituie ducerea la îndeplinire a obligațiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 162/2011 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, județul Timiș.

Forme de cooperare

Art. 3. - (1) Cooperarea se realizează prin informarea reciprocă între părți și/sau structurile responsabile desemnate de către părți în sensul îndeplinirii obligațiilor ce reies din prezentul protocol de colaborare.

(2) Structura din Ministerul Apărării Naționale responsabilă de punerea în aplicare a prezentului protocol de colaborare este Direcția domenii și infrastructuri.

(3) Structura din Primăria Municipiului Timișoara responsabilă de punerea în aplicare a prezentului protocol de colaborare este .......... (trebuie menționate obligatoriu o structură sau mai

multe structuri din cadrul primăriei care vor colabora cu Ministerul Apărării Naționale)

Obligațiile părților

Art. 4. - (1) Ministerul Apărării Naționale, are următoarele obligații:

 • a) să pună la dispoziția Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la solicitarea acestei instituții, structura pe camere a unităților locative, ce revin instituției militare, în procent de 33% din numărul de locuințe ce vor fi construite pe amplasamentele fostelor imobile 1366 Timișoara - parțial, respectiv 977 Timișoara - integral, menționate la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 162/2011, dar nu mai puțin de 300 unități locative, împreună cu terenul aferent acestora, ce vor fi realizate prin programe derulate de Agenția Națională pentru Locuințe;

 • b) să lase în domeniul public al municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, jud. Timiș, terenurile având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din H.G. nr. 162/2011, până la finalizarea locuințelor care se vor edifica pe aceste amplasamente de către Agenția Națională pentru Locuințe;

 • c) să nu tulbure posesia asupra terenului, pe toată perioada construirii locuințelor pe amplasamentele descrise mai sus;

 • d) să preia pe bază de protocol de la Consiliul Local al Municipiului Timișoara procentul de 33% din numărul de locuințe construite pe amplasamentele fostelor imobile 1366 Timișoara - parțial, respectiv 977 Timișoara - integral, menționate la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 162/2011, dar nu mai puțin de 300 unități locative, împreună cu terenul aferent acestora, la finalizarea lor pe etape.

(2) Municipiul Timișoara are următoarele obligații:

 • a) să pună la dispoziția Agenției Naționale pentru Locuințe terenul pe care se vor realiza locuințele;

 • b) să asigure de la bugetul local resursele necesare și să realizeze lucrări de drumuri, lucrări necesare asigurării cu utilități și dotări tehnico edilitare a construcțiilor de locuințe, potrivit planurilor de urbanism aprobate în conformitate cu legislația în vigoare, până la recepția și terminarea locuințelor;

 • c) să transmită în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în condițiile legii, un procent de 33% din numărul de locuințe construite pe amplasamentele fostelor imobile 1366 Timișoara - parțial, respectiv 977 Timișoara - integral, menționate la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 162/2011, dar nu mai puțin de 300 unități locative, împreună cu terenul aferent acestora, realizate prin programe derulate de Agenția Națională pentru Locuințe, într-un termen de cel mult 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentului protocol de colaborare;

 • d) să transmită procentul de 33% din numărul de locuințe construite pe amplasamentele fostelor imobile 1366 Timișoara - parțial, respectiv 977 Timișoara - integral, menționate la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 162/2011, dar nu mai puțin de 300 unități locative, împreună cu terenul aferent acestora, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, la finalizarea lor pe etape;

 • e) să își asume prin hotărâre obligațiile instituite prin prezentul protocol de colaborare.

Divergențe

Art. 5. - Eventualele divergențe referitoare la interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului protocol de colaborare vor fi rezolvate pe cale amiabilă, prin consultări între părți, iar în cazul în care soluționarea pe cale amiabilă nu este posibilă, de către instanțele de judecată din România.

Dispoziții finale

Art. 6. - Prezentul protocol de colaborare poate fi denunțat unilateral de către oricare dintre părți printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părți. în acest caz, valabilitatea protocolului de colaborare încetează de la data primirii notificării de către cealaltă parte.

Art. 7. - (1) Prezentul protocol de colaborare intră în vigoare la data ultimei semnături și este valabil pe o perioadă de 10 ani de la data intrării în vigoare;

NECLASIFICAT

2 din 2

 • (2) Prezentul protocol de colaborare poate fi modificat și/sau completat numai cu acordul scris al ambelor părți, prin act adițional;

 • (3) Prezentul protocol de colaborare s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE REPREZENTAT DE SECRETARUL DE STAT PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL, INFORMARE PUBLICĂ ȘI CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII PERSONALULUI 9

MUNICIPIULUI TIMIȘOARA REPREZENTAT DE PRIMAR


NICOLAE ROBU

OTILIA SA VA

NECLASIFICAT

2 din 2

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                                 Aprobat,

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE           PRIMAR

birouL LOCUINȚE

Nr. SC2016-16236/05.07.2016                                NICOLAE ROBU

REFERAT

privind aprobarea protocolului de colaborare între Ministerul Apărării Naționale și Municipiul Timișoara în vederea punerii în aplicare a prevederilor art.3 alin.(1) din H.G. nr.162/2011

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara adresa Ministerului Apărării Naționale cu nr. A6463 din 02.06.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2016-013944/09.06.2016, prin care ni se transmite proiectul de protocol agreat de aceștia.

Prin H.C.L.M.T. nr. 96/30.03.2010 s-a aprobat înaintarea către Guvernul Românei a propunerii de emitere a unei Hotărâri de Guvern privind transmiterea unor imobile din domeniul public al Statului Român, în administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Timișoara, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în vederea sistematizării zonei, respectiv construirea de locuințe colective și funcțiuni complementare spațiilor de locuit de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului prin intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe.

Ca urmare, a fost emisă Hotărârea de Guvern nr.162 din 23.02.2011 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, județul Timiș.

La data de 13.05.2011 s-a semnat ”‘Protocolul privind transmiterea parțială a imobilului 1366 Timișoara din domeniulpublic al statului și din administrareaMinisteruluiApărării Naționale în domeniulpublic al municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local alMunicipiului Timișoara” înregistrat cu nr. SC10192/13.05.2011, respectiv ”‘Protocolul privind transmiterea integrală a imobilului 977 Timișoara din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara” înregistrat cu nr. SC10190/13.05.2011.

Având în vedere cele de mai sus și faptul că proiectul protocolului de colaborare a fost revizuit în sensul că procentul de 33% dar nu mai puțin de 300 de unități locative vor fi transmise în domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale într-un termen de maxim 10 ani de la semnarea acestuia, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor art.3 alin.(1) din H.G. nr.162/2016,

Propunem:

Emiterea unei hotărâri de consiliu local, prin care să se aprobe protocolul de colaborare între Ministerul Apărării Naționale și Municipiului Timișoara, conform Anexei și împuternicirea Primarului Municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu pentru semnarea protocolului.

ADMINISTRATOR PUBLIC,                        DIRECTOR,

Sorin Iacob Drăgoi                                   Laura Koszegi

ȘEF BIROU,

Mihai Boncea

CONSILIER, Simona Bălan

CONSILIER JURIDIC

Cod FO 53-01 ver.2