Hotărârea nr. 148/2016

148/31.10.2016 privind transmiterea unor bunuri mobile în folosinţă gratuită către Universitatea Politehnica Timişoara
Hotararea Consiliului Local 148/31.10.2016
privind transmiterea unor bunuri mobile în folosinţă gratuită către Universitatea Politehnica Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-25596/19.10.2016 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, învatamânt, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Adresa nr. 9067/07.07.2016 a Universităţii Politehnica Timişoara înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RE2016-001316/07.07.2016;
Având în vedere art. 874 din Codul Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi art.124 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: (1) Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită către Universitatea Politehnica Timişoara a unor bunuri mobile constând în vehiculul marca Ford, cu număr de înmatriculare DK526 HG, serie sasiu WFOGXXTTPG7E54528, cu valoare de inventar 2.729 lei şi a vehiculul marca Daihatsu, cu număr de înmatriculare TM 069739, serie sasiu JDAL601S000016538 cu valoare de inventar 1.144 lei.
(2) Transmiterea are loc pe baza Protocolului de predare-primire încheiat între cele două părti, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Dreptul de folosinţă gratuită al Universităţii Politehnica Timişoara asupra celor două bunuri identificate la alin. (1) se păstrează pe durata activităţii didactice şi de cercetare aferentă specializării Autovehicule Rutiere şi Transporturi.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Direcţia Tehnică şi Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotarâre se comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţia Locală
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Universităţii Politehnica Timişoara;
- Biroului Audit;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
IULIAN IDOLU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Anexa


PROTOCOL DE PREDARE - PRIMIRE

Încheiat azi între:

MUNICIPIUL TIMIȘOARA în calitate de predător reprezentată prin :

  • -  2 REPREZENTANȚI AI DIRECȚIEI ECONOMICE

  • -  2 REPREZENTANȚI AI DIRECȚIEI TEHNICE

Și

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA în calitate de primitor

reprezentată prin :

  • - DECAN FACULTATEA DE MECANICA - PROF. DR. ING. INOCENȚIU MANIU;

  • - CONFERENȚIAR DR. ING. LIVIU MIHON.

În conformitate cu H.C.L. nr.........................., se transmite în folosință gratuită un număr

de 2 autovehicule, respectiv autovehiculul marca Ford, cu număr de înmatriculare DK526 HG, serie sasiu WFOGXXTTPG7E54528 și autovehiculul marca Daihatsu, cu număr de înmatriculare TM 069739, serie sasiu JDAL601S000016538.

Dreptul de folosință gratuită a Universității Politehnica Timișoara pentru cele două vehiculule se păstrează pe durata activității didactice și de cercetare aferente specializării Autovehicule Rutiere și Transporturi.

Prezentul protocol s-a încheiat în 4 exemplare, câte două exemplare pentru fiecare parte.

Municipiul Timișoara,


Universitatea Politehnica Timișoara,

ROMÂNIA

APROBAT

PRIMAR

NICOLAE ROBUJUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA TEHNICĂ

SERVICIUL TRANSPORT ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

BIROUL TRANSPORT

NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERAT privind transmiterea unor bunuri mobile în folosință gratuită către Universitatea Politehnica Timișoara

Prin adresa cu nr. 9067/07.07.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. RE2016-001316, Universitatea Politehnica Timișoara, a propus solicitat transmiterea cu titlu gratuit din patrimoniul Municipiului Timișoara a autovehiculelor marca Ford, cu număr de înmatriculare DK526 HG și marca Daihatsu, cu număr de înmatriculare TM 069739. În solicitare se specifică faptul că vehiculele vor fi utilizate exclusiv în scop didactic și de cercetare de către studenții și cadrele didactice a universității - specializarea Autovehicule Rutiere și Transporturi.

Prin Legea nr. 421/2002 s-a stabilit regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. Potrivit acestui act normativ vehiculele în privința cărora există indicii temeinice că ar fi fără stăpân sau că ar fi abandonate, aflate pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, trec de drept în proprietatea privată a unității administrativ-teritoriale în a cărei rază au fost găsite. Constatarea trecerii vehiculului în proprietatea privată a unității administrativ-teritoriale se realizează prin dispoziție a primarului.

Astfel, prin Dispoziția Primarului nr. 231/21.02.2012 vehiculul marca Ford Turneo, de culoare alb, cu număr de înmatriculare DK 526 HG, abandonat pe domeniul public a trecut în proprietatea Municipiului Timișoara. De asemenea, prin Dispoziția nr. 289/13.03.2014, vehiculul marca Daihatsu Move, de culoare alb/galben, cu număr de înmatriculare TM 069739, abandonat pe domeniul public a trecut în proprietatea Municipiului Timișoara.

Cele două vehicule au fost evaluate de către un expert evaluator autorizat și au fost incluse în patrimoniul municipiului Timișoara, având valori de inventar după cum urmează:

  • -  autovehiculul marca Ford, cu număr de înmatriculare DK526 HG, serie sasiu WFOGXXTTPG7E54528, cu valoare de inventar 2.729 lei;

  • -  marca Daihatsu, cu număr de înmatriculare TM 069739, serie sasiu JDAL601S000016538 cu valoare de inventar 1.144 lei.

Potrivit art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, consiliile locale și consiliile județene pot da în folosință gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile și imobile proprietate publică sau privată locală ori județeană, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.

În același sens, menționăm și prevederile art. 874 din Codul Civil potrivit cărora dreptul de folosință asupra bunurilor proprietate publică se acordă, cu titlu gratuit, pe termen limitat, în favoarea instituțiilor de utilitate publică.

Având în vedere cele mai sus prezentate propunem:

  • -  acceptarea transmiterii în folosință gratuită către Universitatea Politehnica Timișoara a unor bunuri mobile constând în vehiculul marca Ford, cu număr de înmatriculare DK526 HG, serie sasiu WFOGXXTTPG7E54528, cu valoare de inventar 2.729 lei și în vehiculul marca Daihatsu, cu număr de înmatriculare TM 069739, serie sasiu JDAL601S000016538 cu valoare de inventar 1.144 lei.

- cele două bunuri mobile vor fi transmise în folosință gratuită Universității Politehnica Timișoara, în baza unui protocol de predare-primire încheiat între cele două părti, conform Anexei, respectiv Primăria Municipiului Timișoara și Universitatea Politehnica Timișoara.

Dreptul de folosință gratuită a Universității Politehnica Timișoara pentru cele două bunuri mobile mai sus menționate, se păstrează pe durata activității didactice și de cercetare afrentă specializării Autovehicule Rutiere și Transporturi.

DIRECTOR, CULIȚĂ CHIȘ

DIRECTOR D.E.,


DIRECTOR D.C.T.D.D.,

STELIANA STANCIU


LAURA KOSZEGISTOIANOV


ȘEF SERVICIU,


ADRIAN COLOJOARĂ


CONSILIER,

NASTASIA POP

SERVICIUL JURIDIC,

CRISTINA BOZAN