Hotărârea nr. 147/2016

147/31.10.2016 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului situat în Timişoara, str. Adam Mickievicz nr.16 înscris în C.F. nr. 420925 Timişoara nr. cad./top. 420925, în vederea concesionării conform Hotărârii Consiliului Local nr.452/2014
Hotararea Consiliului Local 147/31.10.2016
privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului situat în Timişoara, str. Adam Mickievicz nr.16 înscris în C.F. nr. 420925 Timişoara nr. cad./top. 420925, în vederea concesionării conform Hotărârii Consiliului Local nr.452/2014


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.CT2016-004390 din 20.09.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere solicitarea nr. CT2016-004390 din 01.08.2016, depusă de către Oszlanczi Rozalia, proprietarul construcţiilor, situate în Timisoara, str. Mickievicz nr.16 înscris în C.F. nr. 420925 Timişoara nr. cad./top. 420925, C.F. vechi nr.10610 nr.top 18458, 18459, 18460, în vederea concesionării conform Hotărârii Consiliului Local nr.452/2014.
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 452/10.10.2014 - privind concesionarea terenurilor aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă dobândite în baza prevederilor Legii nr.61/1990, Legii nr. 85/1992, Legii nr.112/1995 şi Legii nr. 79/1997;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului înscris în în C.F. nr. 420925 Timişoara nr. cad./top. 420925, C.F. vechi nr.10610 nr.top 18458, 18459, 18460, situat în Timisoara, str. Mickievicz nr.16.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - Serviciul Terenuri, Banca de Date Urbane şi Cadastru şi Direcţia Economică - Compartimentul Evidenţa Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Oszlanczi Rozalia domiciliată în Timisoara, str. Mickievicz nr.16
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IULIAN IDOLU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMĂNIA

APROBAT: PRIMAR,


NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE

SERVICIUL TERENURI,

BANCA DE DATE URBANE ȘI CADASTRU

NR. CT2016-004390 din 20.09.2016

REFERAT

Privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului situat în Timișoara, str. Adam Mickievicz nr.16 înscris în C.F. nr. 420925 Timișoara nr. cad./top. 420925, în vederea concesionării conform HCL nr.452/2014

Având în vedere solicitarea nr. CT2016-004390 din 01.08.2016, depusă de către Oszlanczi Rozalia, proprietarul construcțiilor, situate în Timisoara, str. Mickievicz nr.16 înscris în C.F. nr. 420925 Timișoara nr. cad./top. 420925, C.F. vechi nr. 10610 nr.top 18458, 18459, 18460, în vederea concesionării conform HCL nr.452/2014.

Conform C.F. nr.420925 Timișoara, parcela nr. cad./top. 420925, este inclusă în domeniul public al Municipiului Timișoara și atestată prin H.G. nr.849 din 19.10.2009.

Pentru terenul înscris în C.F. nr. 420925 Timișoara nr. cad./top. 420925, C.F. vechi nr.10610 nr.top 18458, 18459, 18460, în conformitate cu adresa Biroului Clădiri nr.CT2016-004390/29.08.2016, nu au fost depuse cereri de revendicare conform Legii nr.10/2001, art.21, alin. 2,3 și nici cereri depuse în baza O.U.G. nr.94/2000, republicată, modificată și completată prin O.U.G. nr.209/2005, privind retrocedarea unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România. Deasemenea în conformitate cu adresa Serviciului Juridic nr. CT2016-4390/01.09.2016 și adresa Serviciului Administrare Fond Funciar nr. CT2016-4390/06.09.2016, referitor la imobilul de mai sus nu figurează litigii pe rolul instanțelor de judecată și nu a fost solicitat de către foștii proprietari sau moștenitorii acestora;

În baza prevederilor art.10, alin. 2 din Legea nr.213/1998-actualizată, privind bunurile proprietate publică, trecerea din domeniul public în domeniul privat se face prin Hotărâre de Consiliu Local;

În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

În temeiul art.45 alin.3 din legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

PROPUNEM:

1. Emiterea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara, a unei hotărâri privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului înscris în în C.F. nr. 420925 Timișoara nr. cad./top. 420925, C.F. vechi nr.10610 nr.top 18458, 18459, 18460, situat în Timisoara, str. Mickievicz nr.16.

VICEPRIMAR

DIRECTOR

Laura Koszegi


Imre Farkas

ÎNTOCMIT

Mircea Hărăbor

SERVICIUL JURIDIC

Cod FO 53-01, ver.2