Hotărârea nr. 146/2016

146/31.10.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2016
Hotararea Consiliului Local 146/31.10.2016
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2016


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2016 - 26121/25.10.2016, al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 si 2 si art. 20, alin.1, art. 22 alin.1 si art. 23 alin.1 si 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificată;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a, din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata ;
În temeiul art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se rectifică bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016 conform Anexei nr. 1 "Bugetul local pe anul 2016", Anexei nr. 2 - "Buget de Venituri Proprii", Anexei nr. 3 "Program Dezvoltare pe anul 2016", respectiv Anexei nr. 4 - "Proiecte cu finanţare externă nerambursabilă", care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 89/20.09.2016 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Directia Economica, Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Biroul Şcoli - Spitale, Biroul Sport - Cultură, Directia Urbanism , Directia Comunicare, Directia Dezvoltare, Directia de Mediu, Directia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de
Stat a Judetului Timis;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
IULIAN IDOLU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

APROBAT, DIRECȚIA ECONOMICĂ                                     P R I M A R

SERVICIUL BUGET                                       NICOLAE ROBU

Nr. SC2016 - 26121 /25 .10.2016

REFERAT privind rectificarea bugetului local al municipiului Timișoara pe anul 2016

Având în vedere:

 • -   Dispoziția Primarului nr. 1162/06.10.2016, privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2016;

 • -   Referatul Serviciului Buget cu nr. SC 2016 - 24261/20.10.2016, de diminuare a sumei prevazute la cap. 55.02.30.01.01 „dobanzi aferente datoriei publice interne”;

 • -   Adresa nr. 10629 /25.10.2016 a Politiei Locale prin care se solicita redistribuirea unor sume in cadrul cap. 61.02.03.04 „Ordine publica”, titlul II - bunuri si servicii, respectiv titlul VIII - active nefinanciare;

 • -   Referatul nr. SC 2016 - 26022/25.10.2016 al Biroului Tehnic, de disponibilizare a sumei prevazute la cap. 66.02 „Sanatate”, titlul VIII - active nefinanciare, respectiv disponibilizarea unor sume prevazute la cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie”;

 • -   Referatul nr. SC 2016 - 26028/25.10.2016 al Biroului Sport Cultura de disponibilizare a unor sume prevazute la cap. 67.02.03.04 „Institutii publice de spectacole”, titlul VIII - active nefinanciare;

 • -   Referatul nr. SC 2016 - 26007/24.10.2016 al Compartimentului Eficientizare Energetica Cladiri, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 70.02.03.01 „Dezvoltarea sistemului de locuinte”, C - studii si proiecte, pozitia „Expertiza, Audit, D.A.L.I si P.T. la blocuri de locuinte din Municipiul Timisoara”;

 • -   Adresa nr. 17955/18.10.2016 a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, de suplimentare a valorii prevazute la cap. 66.10.06.01 „Spitale Generale”, titlul I -cheltuieli de personal si titlul II - bunuri si servicii;

 • -   Referatul cu nr. SC 2016 - 24261/11.10.2016 al Directiei de Mediu, de disponibilizare a sumei prevazute la cap. 74.02 „Protectia Mediului”, titlul II - bunuri si servicii;

 • -   Adresa nr. 14888/06.10.2016 a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Louis Turcanu”, prin care se solicita suplimentarea sumei prevazute la cap. 66.02 „Sanatate”, titlul VI - transferuri;

 • -   Referatul cu nr. SC 2016 - 24261/10.10.2016 al Directiei Urbanism privind disponibilizarea sumei prevazute in Programul de Dezvoltare pe anul 2016, de la pozitia 70.02.50 „Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii”, punctul C -Dotari independente si alte investitii - b- dotari independente - totemuri de semnalizare a monumentelor istorice, respectiv a sumei prevazute la pozitia 70.02.03.01 „Dezvoltarea sistemului de locuinte”;

 • -   Referatul Directiei Dezvoltare cu nr. SC 2016 - 24261/25.10.2016, privind redistribuirea sumei de 73,00 mii lei de la cap. 51.02.01.03 „Autoritati executive”, titlul II - bunuri si servicii, la cap. 70.02.50 „Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor”, titlul II, reprezentand lucrari de remediere a fatadei la cladirea INCUBOXX;

 • -   Referatul cu nr. SC 2016 - 26170/26.10.2016, al Biroului Salubrizare, privind suplimentarea sumei prevazute la cap. 74.02.05.01 „Salubrizare”, titlul II - bunuri si servicii;

 • -   Referatul cu nr. SC 2016 - 26086/25.10.2016, al Biroului Tehnic, privind suplimentarea sumei de 572,97 mii lei, la cap. 65.02 „Invatamant”, poz.”Reabilitare, constructii si instalatii la corp cladire atelier Colegiul tehnic Ferdinand”;

 • -   Referatul Biroului Tehnic cu nr. SC 2016 - 26031/25.10.2016, privind diminuarea unor sume cuprinse la cap. 51.02.01.03 „Autoritati executive”, respectiv la cap. 66.02.06 „Spitale Generale”, titlul VIII - active nefinanciare;

 • -   Referatul Biroului Tehnic cu nr. SC 2016 - 26088/25.10.2016, privind suplimentarea sumei de 1.500,28 mii lei, la cap. 65.02 „Invatamant” , pozitia „Reabilitare Sala Sport Scoala Generala nr. 18”;

 • -   Adresa nr. 12999/02.09.2016 a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Louis Turcanu” de redistribuire a unor sume prevazute la cap. 66.02 „Sanatate”, titlul VI -transferuri;

 • -   Adresa cu nr. 2011/13.10.2016 a Clubului Sportiv SCM Timisoara, de suplimentare a valorii prevazute la cap. 67.02.05.01 „Sport”, titlul II - bunuri si servicii, respectiv transferul sumei de 10,00 mii lei, de la cheltuieli de personal, la active nefinanciare;

 • -   Adresa cu nr. 125367/11.10.2016 a Directiei de Evidenta a Persoanelor, de disponibilizare a unor sume prevazute la cap. 54.02 „Servicii de evidenta a Persoanelor”, titlul VI - transferuri, respectiv valoarea prevazute la cap. 54.10 , titlul I - cheltuieli de personal si titlul II - bunuri si servicii;

 • -   Adresa nr. IF 2016 - 122906/10.10.2016 a Directiei Fiscale, de redistribuire a unor sume in cadrul cap. 51.02.01.03 „Autoritati executive”, titlul II - bunuri si servicii;

 • -   Adresa nr. 3402/10.10.2016 a Centrului Social de Urgenta pentru persoane fara adapost cu Cantina Sociala de suplimentare a valorii prevazute la cap. 68.02.15.02 „Cantine de ajutor social”, titlul I - cheltuieli de personal, respectiv titlul II;

 • -   Adresa nr. SC 2016 - 24261/10.10.2016 a Compartimentului Voluntar pentru Situatii de Urgenta de disponibilzare a unor sume prevazute la cap. 61.02.05 „Protectie civila”, titlul II - bunuri si servicii, titlul VI - transferuri, respectiv titlul VIII - active nefinanciare;

 • -   Adresa nr. 1508/17.10.2016 a Serviciului Financiar de suplimentare a sumei prevazute la cap. 65.02 „Invatamant”, titlul II - bunuri si servicii, respectiv titlul VIII -active nefinanciare;

 • -   Adresa nr. SJ 2016 - 24568/07.10.2016 a Serviciului Juridic de suplimentare a sumei prevazute la cap. 51.02 „Autoritati executive”, titlul II - bunuri si servicii;

 • -   Adresa Directiei Tehnice cu nr. SC 2016 - 23029/07.10.2016 de suplimentare a valorii prevazute la cap. 84.02 „Transporturi”, Titlul II - bunuri si servicii, Titlul IV -subventii, respectiv diminuarea/redistribuirea sumei prevazute la titlul VIII - active nefinanciare;

 • -   Adresa nr. 4429/05.10.2016 a Teatrului Maghiar, de redistribuire / diminuare /suplimentare a unor sume prevazute la cap. 67.02.03.04 „Institutii publice de spectacole”, titlul II - bunuri si servicii si titlul VIII - active nefinanciare, respectiv cap. 67.10.03.04, titlul VIII - active nefinanciare;

 • -   Adresa nr. 3698/06.10.2016 a Casei de Cultura, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 67.02.03.06 „Case de cultura”, titlul I - cheltuieli de personal, respectiv titlul II - bunuri si servicii;

 • -   Adresa Directiei de Asistenta Sociala Comunitara cu nr. 4753/26.09.2016 de diminuare/redistribuire a unor sume prevazute la cap. 68.02 „Asistenta sociala”, titlul I -cheltuieli de personal, respectiv titlul II - bunuri si servicii;

 • -   Adresa cu nr. SC 2016 - 76/15.09.2016 a Centrului regional de competente si dezvoltare a furnizorilor in sectorul Automotive de suplimentare a sumei prevazute la cap. 70.02.50 „Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor”, titlul II - bunuri si servicii;

 • -   Adresa nr. 8655/18.10.2016 a Spitalului Victor Babes de suplimentare a sumei prevazute la cap. 66.02.06.01 „Spitale generale”, titlul VI - transferuri, Dotari independente;

 • -   Adresa nr. SC 2016 - 14297/17.10.2016 a Serviciului Financiar de diminuare/redistribuire/suplimentare a unor sume prevazute la cap. 65.02 „Invatamant -buget local”, respectiv 65.10 „Invatamant - venituri proprii”, titlul VIII - active nefinanciare;

- Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr.339/2015; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1; precum și OUG 47/01.09.2012 privind modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare și Legea 215/2001 privind administrația publică locală art. 36, alin. 2, lit. b și alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.1, lit. c și alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune rectificarea bugetului local, conform anexei nr.1 „Bugetul Local”, anexei nr. 2 - Buget de Venituri Proprii”, respectiv anexei nr. 3 „Program Dezvoltare 2016”.

DIRECTOR ECONOMIC,

STELIANA STANCIU


SEF SERVICIU BUGET,

RAMONA RADU


AVIZAT JURIDIC,

Cod FP 53 - 01, Ver.

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA SC 2016-

PROGRAM DEZVOLTARE 2016

HCL    /MM

rectificare 5 cu amendament

'ppo'jecfe' Cu '/'nak&.fe "Cx’/W/iiaAPR P Nicol/i

mii lei


Caia 4 Le rS'c?

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2016

Buget Local

Credit IFC

Buget de Stat

Fonduri externe nerambursa bile

0

1—2+3+4+5

2

3

4

5

TOTAL GENERAL I

55.656,39

"52.484,02

403,19

2.713,59

55,59

TOTAL GENERAL II

55.656,39

52.484,02

403,19

2.713,59

55,59

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A

55.391,39

52.479,02

403,19

2.453,59

55,59

LUCRĂRI NOI - B

265,00

5,00

0,00

260,00

0,00

TOTAL GENERAL CHELTUIELI

55.656,39

52.484,02

403,19

2.713,59

55,59

din care pe capitole

Capitolul 65.02 învățământ

7.777,56

7.777,56

0,00

0,00

0,00

65.02.04 învățământ secundar

7.777,56

7.777,56

0,00

0,00

0,00

65.02.04.02 învățământ secundar superior

7.777,56

7.777,56

0,00

0,00

0,00

A. Lucrări în continuare

7.777,56

7.777,56

0,00

0,00

0,00

„Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau-Timișoara”, cod SMIS 54092 HCL 564/2015 HCL 415/2009 HCL 241/2015

1.950,00

1.950,00

0,00

0,00

0,00

„Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Național CD Loga”, cod SMIS 54103 HCL 561/2015

3.190,00

3.190,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educaționale a Liceului Teoretic J.L. Calderon HCL 413/2009 cod SMIS HCL 565/2015

2.637,56

2.637,56

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2016

Buget Local

Credit IFC

Buget de Stat

Fonduri externe nerambursa bile

0

l=2+3+4+S

2

3

4

5

Capitolul 66.02 Sănătate

2.642,76

0,00

395,55

2.241,45

5,76

66.02.06 Spitale

2.642,76

0,00

395,55

2.241,45

5,76

A. Lucrări în continuare

2.642,76

0,00

395,55

2.241,45

5,76

Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de Excelenta pentru imbunatatirea diagnosticului antenatal al malformațiilor fetale in aria Timișoara-Var set HCL 184/24.04.2012

5,76

0,00

0,00

0,00

5,76

Imbunatatirea serviciilor acordate in domeniul Hematologiei si Oncologiei Pediatrice în România, prin achiziția de bunuri, servicii si lucrări de specialitate CF 6987/30.06.2015 (Spital Clinic de Urgenta pentru copii "Louis Țurcanu"mecanismul financiar norvegian 2009-2014)

2.637,00

0,00

395,55

2.241,45

0,00

Capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie

50,90

0,00

7,64

43,26

0,00

67.02.03.04 Instituții publice de spectacole și concerte

50,90

0,00

7,64

43,26

0,00

A. Lucrări în continuare

50,90

0,00

7,64

43,26

0,00

"Cercetarea istoriei teatrului timișorean" din cadrul Programului PA17/RO13/prin MF SEE 2009-2014

Teatrul Maghiar de Stat" Csiky Gergely"

50,90

0,00

7,64

43,26

0,00

Capitolul 68.02 Asigurări și Asistența Socială

265,00

5,00

0,00

260,00

0,00

68.02.15.01 Ajutor Social

265,00

5,00

0,00

260,00

0,00

B. Lucrări noi

265,00

5,00

0,00

260,00

0,00

"Consolidarea educației și dezvoltarea competențelor de muncă și formare" -MFN 2009-2014/ RO 25 - 06 - DASC HCL 542/2015

265,00

5,00

0,00

260,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2016

Buget Loca!

Credit

IFC

Buget de Stat

Fonduri externe neram bursa bile

0

l=2+3+4+5

2

3

4

s

Capitolul 70.02 Locuințe, servicii si dezvoltare publica

33.376,76

33.293,92

0,00

58,50

24,34

70.02.03 Locuințe

16.821,98

16.763,48

0,00

58,50

0,00

70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe

16.821,98

16.763,48

0,00

58,50

0,00

A.Lucrări în continuare

16.821,98

16.763,48

0,00

58,50

0,00

Promovarea unor masuri NZEBR de renovare a clădirilor in sistem "0 energie", inteligente si integrate pe piața europeana a renovărilor de clădiri- NeZeR HCL 108/2014

78,00

19,50

0,00

58,50

0,00

Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună, cod SMIS 48141

7.203,76

7.203,76

0,00

0,00

0,00

“Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 de euro/lună” cod SMIS 48188 (B-dul C. Aradului nr.12, bl A3; B-duI C. Aradului nr. 15, bl 3A; b-dul C. Aradului nr.27, bl4C2; b-dul LC. Bratianu nr. 5; B-dul L. Rebreanu nr.150; B-dul C. Torontalului nr.15, Sc. A+B+C)

3.112,59

3.112,59

0,00

0,00

0,00

“Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună”-faza 4, cod SMIS 48191 (C.Sagului nr.83,bl.9,sc. A+B+C; C. Sagului nr.1-3-5; B-dul 16 Decembrie 1989, nr.79, sc. A+B+C; C. Sgului nr.24; C. Sagului nr.38, bl, 15B; C.Sagului nr.52)

2.981,00

2.981,00

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2016

Buget Local

Credit IFC

Buget de Stat

Fonduri externe neram bursa bile

0

l=2+3+4+S

2

3

4

5

“Sprij inirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună”-faza 3 -cod SMIS 48190 (B-dui C. Torontalului nr.25A, Sc. A+B+C; str. Brândușei nr,14, Sc A+B; B-dul C. Martirilor 1989 nr.23; C. Aradului nr.97, Sc. A+B; B-dul L.Rebreanu nr.141; C. Sever Bocu bl. B 57)

1.147,63

1.147,63

0,00

0,00

0,00

“Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/Iună”-faza 2” Cod SMIS 48189 (str. Ana Ipătescu nr. 29, bl. T22, Calea Șagului nr. 72-78, str. Simion Bărnțiu, nr. 63/A, B-dul Take lonescu nr. 63, B-dul Take lonescu nr. 45, B-dul Take lonescu nr. 37, Calea Șagului nr. 35-37, Calea Șagului nr. 53-55)”

2.299,00

2.299,00

0,00

0,00

0,00

70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

16.554,78

16.530,44

0,00

0,00

24,34

A. Lucrări în continuare

16.554,78

16.530,44

0,00

0,00

24,34

Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timișoara, HCL 352/2010, HCL 566/2015 SMIS 31814

9.964,02

9.964,02

0,00

0,00

0,00

Reabilitare spatii publice din centrul istoric al Municipiului Timișoara (CETATE ), HCL 355/2010, HCL 562/2015 SMIS 31507

6.375,00

6.375,00

0,00

0,00

0,00

Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul Automotive, HCL 179/2012 SMIS 39375 HCL 567/2015

214,58

190,24

0,00

0,00

24,34

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2016

Buget Local

Credit IFC

Buget de Stat

Fonduri externe nerambursa bile

0

l=2+3+4+5

2

3

4

5

Sistemul de supraveghere pentru creșterea siguranței si prevenirea criminalității in municipiul Timișoara HCL 408/13.12.2012 SMIS 40138 HCL 568/2015

1,18

1,18

0,00

0,00

0,00

Capitolul 74.02 Protecția mediului

1.391,00

1.391,00

0,00

0,00

0,00

74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale

1.391,00

1.391,00

0,00

0,00

0,00

A. Lucrări în continuare

1.391,00

1.391,00

0,00

0,00

0,00

Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in județul Timiș (proiect Aquatim) HCL 364/2010, HCL 429/2015

1.391,00

1.391,00

0,00

0,00

0,00

Capitolul 84.02 Transporturi

10.152,41

10.016,54

0,00

110,38

25,49

84.02.03 Transport rutier

10.152,41

10.016,54

0,00

110,38

25,49

84.02.03.02 Transportul în comun

10.152,41

10.016,54

0,00

110,38

25,49

A. Lucrări în continuare

10.152,41

10.016,54

0,00

110,38

25,49

Trafic management si supraveghere video HCL 98/14.09.2012

9.996,00

9.970,51

0,00

0,00

25,49

Adressing Challenges Sustainable Mobility Planning CH4LLENGE

156,41

46,03

0,00

110,38

0,00

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ
întocmit,
ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SC 2016-

PROGRAM DEZVOLTARE 2016

INVESTIT!! HCL /   /O 20

Lista de investiții - rectificare 5 amendament


DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon a te)

PROGRAM KfW

BUGET LOCAL

Credit Kfw

Grant KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

171.957,92

2.000,00

1.235,13

0,00

0,00

168.722,79

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A

34.395,61

2.000,00

0,00

0,00

0,00

32.395,61

LUCRĂRI NOI - B

36.930,98

0,00

0,00

0,00

0,00

36.930,98

DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - C

100.631,33

0,00

1.235,13

0,00

0,00

99.396,20

TOTAL GENERAL

171.957,92

2.000,00

1.235,13

0,00

0,00

168.722,79

din care pe capitole

Capitolul 51.02 Autorități Executive și Acțiuni Externe

4.258,35

0,00

0,00

0,00

0,00

4.258,35

51.02.01.03 Autorități executive

4.258,35

0,00

0,00

0,00

0,00

4.258,35

A.Lucrări în continuare

73,50

0,00

0,00

0,00

0,00

73,50

Amenajări interioare la Sala de Consiliu a PMTHCL 107/2015

73,50

0,00

0,00

0,00

0,00

73,50

B. Lucrări noi

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V. Alecsandri nr.l Timișoara HCL 79/2016

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

C. Dotări independente și alte investiții

3.984,85

0,00

0,00

0,00

0,00

3.984,85

b. Dotări independente

2.987,67

0,00

0,00

0,00

0,00

2.987,67

Dotări Direcția Fiscala

370,56

0,00

0,00

0,00

0,00

370,56

Dotări Primărie

2.617,11

0,00

0,00

0,00

0,00

2.617,11

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

996,88

0,00

0,00

0,00

0,00

996,88

Sistem infogeografic de administrare a PMT + registru spatii verzi

680,00

0,00

0,00

0,00

0,00

680,00

DALI+PT Reabilitare fațade imobile str. V.

Alecsandri nr. 1+ Piața Libertății nr.l

140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET LOCAL

Credit Kfw

Grant

KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

DALI+AC+PT+DE+CSH-LC Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V. Alecsandri nr.l Timișoara

148,20

0,00

0,00

0,00

0,00

148,20

DALI+PT+AC Reamenajare camera 30 din clădirea PMT b-dul CD Loga nr 1

28,68

0,00

0,00

0,00

0,00

28,68

e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor

0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

Contribiția Municipiului Timișoara la patrimoniul inițial al Asociației de Dezvoltare Intercomunitare " Pădurea Bistra" HCL 31/2016

0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale

69,00

0,00

69,00

0,00

0,00

0,00

54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență a populației

69,00

0,00

69,00

0,00

0,00

0,00

C. Dotări independente si alte investiții

69,00

0,00

69,00

0,00

0,00

0,00

b.Dotări independente

69,00

0,00

69,00

0,00

0,00

0,00

Dotări Evidenta populației

69,00

0,00

69,00

0,00

0,00

0,00

Capitolul 61.02. Ordine publică și siguranța națională

2.458,82

0,00

0,00

0,00

0,00

2.458,82

61.02.03.0rdine publică

2.458,82

0,00

0,00

0,00

0,00

2.458,82

61.02.03.04 Poliție locala

2.014,02

0,00

0,00

0,00

0,00

2.014,02

C. Dotări independente și alte investiții

2.014,02

0,00

0,00

0,00

0,00

2.014,02

b.Dotări independente

1.994,02

0,00

0,00

0,00

0,00

1.994,02

Dotări

1.994,02

0,00

0,00

0,00

0,00

1.994,02

Studii și proiecte

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

SF+PT (inclusiv avize) pentru "Monitorizare video Canal Bega si zone limitrofe"

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

61.02.05. Protecție Civilă

444,80

0,00

0,00

0,00

0,00

444,80

C. Dotări independente și alte investiții

444,80

0,00

0,00

0,00

0,00

444,80

b. Dotări independente

374,80

0,00

0,00

0,00

0,00

374,80

Dotări

374,80

0,00

0,00

0,00

0,00

374,80

Studii și proiecte

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,00

Studiu de audibilitate pentru completare sistem de instiintare - alarmare in municipiul Timișoara

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET LOCAL

Credit Kfw

Grant KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

Capitolul 65.02 învățământ

17.089,52

0,00

60,50

0,00

0,00

17.029,02

65.02.03 învățământ preșcolar și primar

651,19

0,00

0,00

0,00

0,00

651,19

65.02.03.01. învățământ preșcolar

651,19

0,00

0,00

0,00

0,00

651,19

B. Lucrări noi

21,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,00

Extindere Grădiniță PP 33 HCL

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Reabilitare termică prin montare termosistem pe fațade la Grădinița PP.27, str. Brândușei 15 HCL 114/2015

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

Reabilitare termică prin montare termosistem pe fațade la la Grădiniță PP1 l,str. Versului nr.2 HCL113/2015

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

C.Dotări independente și alte investiții

630,19

0,00

0,00

0,00

0,00

630,19

a. Achiziții imobile

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

Achiziționare Grădiniță PP 14 str.Odobescu nr.56 HCL 10/31.01.2012

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

b. Dotări independente

170,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170,00

Dotări invatamant preșcolar

170,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a

260,19

0,00

0,00

0,00

0,00

260,19

DALI+PT Extindere corp P+l E la Grădinița PP 20

152,91

0,00

0,00

0,00

0,00

152,91

Audit energetic+Expertiza locala corp vechi+DALI+SF+PT+AC Extindere Grădiniță PP33

107,28

0,00

0,00

0,00

0,00

107,28

65.02.04 învățământ secundar

16.438,33

0,00

60,50

0,00

0,00

16.377,83

65.02.04.01 învățământ secundar inferior

4.188,31

0,00

0,00

0,00

0,00

4.188,31

B. Lucrări noi

2.556,19

0,00

0,00

0,00

0,00

2.556,19

Extindere școala P+2E, Gen.16 HCL 13/2015

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

Reabilitare termică prin montare termosistem pe fațade la Școala Gimnaziala nr,.2,str.

Mureș nr. 8 HCL 112/2015

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

Reabilitare termică prin montare termosistem pe fațade la Școala Gimnaziala nr,.24,str.

Brindusei nr. 7     HCL108/.2015

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon a te)

PROGRAM KfW

BUGET LOCAL

Credit Kfw

Grant KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

Refunctionalizarea/do tarea sălii de așteptare si climatizare scolii Școala Generala 30, Timișoara, str. Aștrilor, nr. 13 HCL

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

Reabilitare fațada la Școala Generala nr. 12 din Timișoara, Bv. Tinereții (actual Regele Carol I), nr. 17HCL 111/03.03.15

139,30

0,00

0,00

0,00

0,00

139,30

Realizare mansarda la corpurile existente in regim P+1E si P-I-2E - etapa I Sc. Gen. 25, Timișoara, str. Cosminului 42 HCL 110/2015, HCL 402/2015

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

Reabilitare acoperiș la Școala Generală nr.7 HCL 217/2015

210,90

0,00

0,00

0,00

0,00

210,90

Reabilitare Sala Sport Sc. Gen. 18 HCL 12/2015

1.825,22

0,00

0,00

0,00

0,00

1.825,22

Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fațade si extindere pe orizontala cu corpuri de construcție D si E in regim de P+2E+3E retras (mansarda) Școala Gen.30, Timișoara, str. Aștrilor nr.13 HCL 401/2015, HCL

85,77

0,00

0,00

0,00

0,00

85,77

Construire sala sport la Școala Generala nr.

25 HCL 115/2015

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

Reabilitare termica prin montare termosistem pe fațade la Școala Gimnaziala nr. 25 in Municipiul Timișoara, str. Cosminului, nr. 42 HCL 109/2015

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

C. Dotări independente și alte investiții

1-632,12

0,00

0,00

0,00

0,00

1.632,12

b. Dotări independente

1.404,45

0,00

0,00

0,00

0,00

1.404,45

Dotări

1.404,45

0,00

0,00

0,00

0,00

1.404,45

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

227,67

0,00

0,00

0,00

0,00

227,67

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET LOCAL

Credit Kfw

Grant KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

DALI+AC+PT+DEH-CS+LC Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fațade si extindere pe orizontala cu corpuri de construcție D si E in regim de P+2E+3E retras (mansarda) Școala Gen.30, Timișoara, str. Aștrilor nr.13

154,20

0,00

0,00

0,00

0,00

154,20

SF+PT Construire corp P+1E la Școala generală nr.13

70,47

0,00

0,00

0,00

0,00

70,47

DALI+PT Reabilitare acoperiș Sc.Gen.7

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

65.02.04.02 învățământ secundar superior

12.250,02

0,00

60,50

0,00

0,00

12.189,52

B. Lucrări noi

2.604,58

0,00

0,00

0,00

0,00

2.604,58

Construire Corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau,pentru Sc. Gimnaziala Nikolaus Lenau, Tmișoara, str. Popa Șapcă nr.5, HCL 398/2015

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

Reabilitare construcții si instalații la corp cladie atelier Colegiul Tehnic Regele Ferdinand str.Renasrerii nr.24/A HCL 301/2015

633,22

0,00

0,00

0,00

0,00

633,22

Mansardare școala P.+1 E. pentru amenajarea 4 săli de clasa, rezultind P.+IE.+M.la Liceul Vlad Tepes” din Timișoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47 HCL 400/2015

1.077,61

0,00

0,00

0,00

0,00

1.077,61

Reabilitare Corp B Lic. W. Shakespeare-instalații corp Piața Romanilor, nr. 13 HCL3 00/2015

359,05

0,00

0,00

0,00

0,00

359,05

Reabilitare Corp A Lic. W. Shakespeare-acoperis si instalații corp I. L. Caragiale, nr.6 HCL 299/2015

356,46

0,00

0,00

0,00

0,00

356,46

Reabilitare construcții,instalaii si utilitati clădirea B2 la Colegiul Tehnic E.Ungureanu , P-ta Huniade nr. 3 HCL 60/2015

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

Reabilitare acoperiș internat Colegiul Silvic HCL 216/2015

163,24

0,00

0,00

0,00

0,00

163,24

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET LOCAL

Credit Kfw

Grant KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

C. Dotări independente și alte investiții

9.645,44

0,00

60,50

0,00

0,00

9.584,94

a. Achiziții imobile

3.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.300,00

Achiziție imobil Colegiul.Națio nai, Banatean HCL 407/2014

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

Achiziție imobil CANTINA +SPALATORIE incinta Colegiul National Banatean HCL

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

b. Dotări independente

4.544,29

0,00

60,50

0,00

0,00

4.483,79

Dotări

4.544,29

0,00

60,50

0,00

0,00

4.483,79

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

1.801,15

0,00

0,00

0,00

0,00

1.801,15

DALI + PT Reabilitare, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului C.D.Loga HCL 414/2009 (faza KfW)

10,50

0,00

0,00

0,00

0,00

10,50

DAL1+ PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timișoara HCL 415/2009 (faza KfW)

8,80

0,00

0,00

0,00

0,00

8,80

Racord si spor de putere la Colegiul National C.D.Loga Timișoara

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

Racord si spor de putere la Liceul Teoretic " Nikolaus Lenau" Timișoara

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

DAL1+PT Recompartmentări și amenajări interioare spațiu internat în săli de clasă, fără modificări structurale la Lic, Pedagogic Carmen Silva

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

DALI+PT Reabilitare, mansardare, modificări interioare și fațadă corp D+P existent rezultînd D+P+M și extindere cu corp în regim Dp +P+2E, amenajare curte interioară din cadrul Liceului G.Moisil corp Doja

110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110,00

DALI +PT Reabilitare termică, schimbare învelitoare, instalații și tâmpiării, renovări interioare clădire gimnaziu, din cadrul Lic. G. Moisil

186,00

0,00

0,00

0,00

0,00

186,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET LOCAL

Credit Kfw

Grant

KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

DALU-PT Extindere și modificări interioare și exterioare la clădirea D+P existentă a fostei Grădinițe PP14, în clădirea P+1E - bazin de înot - din cadrul Colegiului Național Bănățean

110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110,00

DALI+PT+SF+AC. Reabilitare termica COLEGIUL TEHNIC "ELECTROTIMIȘ"

86,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86,00

DALI+SF+PT+AC Reabilitare termica la COLEGIUL TEHNIC "HENRI COANDĂ"

130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130,00

D ALI+SF+PT+AC Refunctional izare LICEU TEHNOLOGIC AGRICOL "PETRU BOTIȘ”

130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130,00

D.A.L.I.+P.T, Reabilitare fațada Colegiul

LC.Bratianu , P-ța Huniade nr,2

130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130,00

ET+DALI+PAC+PT+DDE+CS+AC -Mansardare școala P+1E pentru amenajare 4 săli clasă, rezultând P+1E+M Lic.V.Țepeș din Timișoara str. Surorile Martir Caceu (fosta Negoiu) nr.47

19,70

0,00

0,00

0,00

0,00

19,70

DALI+PT reabilitare corp A Liceul W Shakespeare str. LL.Caragiale nr.6

3,10

0,00

0,00

0,00

0,00

3,10

DALI+PT extindere corp cladie școala cu corp S+P+3E C. Tehnic Regele Ferdinand

40,45

0,00

0,00

0,00

0,00

40,45

DALI+PAC+PT+DDE+CS+AC reabilitare construcții si instalații la corp cladie atelier Colegiul Tehnic Regele Ferdinand str.Renasrerii nr.24/A

44,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44,00

DALI -PT Reabilitare termica COLEGIUL TEHNIC "ION MINCU"

111,30

0,00

0,00

0,00

0,00

111,30

DALI+PT Reabilitare termica LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ

111,30

0,00

0,00

0,00

0,00

111,30

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET LOCAL

Credit Kfw

Grant KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

Capitolul 66.02 Sănătate

29.290,56

2.000,00

854,33

0,00

0,00

26.436,23

66.02.06 Spitale

29.279,40

2.000,00

854,33

0,00

0,00

26.425,07

A. Lucrări în continuare

7.546,79

2.000,00

0,00

0,00

0,00

5.546,79

Modernizare si extindere Unitate de Primire Urgenta la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timișoara (Clinicile Noi), str. Gh. Dima nr.5; HCL 591/2013

2.546,79

0,00

0,00

0,00

0,00

2.546,79

Extindere Corp B, secțiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare clădire existenta la Spitalul "Louis Turcanu"din Timișoara ,str. I. Nemoianu -Dr. L. Gabor, colț cu str. Braila HCL 124/2013

5.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

B. Lucrări noi

543,45

0,00

0,00

0,00

0,00

543,45

Reabilitare imobil Clinica ORL + lift, la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, B-dul Revoluției nr.6 Timișoara HCL 452/30.10.2015

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

Construire si montare lift persoane imobil Clinica de Oncologie , Spitalul Clinic Municipal de Urgenta , str. V. Babes nr,22 Timișoara HCL 451/30.10.2015

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Modernizare și extindere Spital Clinic Municipal de Urgență (Secția de Radioterapie), str. Gh.Dimanr.5, Timișoara HCL

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

Statie de epurare ape uzate, rețele de canalizare de incinta și lucrări rutiere de incinta la Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes"HCL 303/25.06.2015

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septic la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timișoara str. Nemoianu -Dr.Liviu Gabor colt cu str, Braila”HCL

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

Stație și instalații abur la Spitalul V.Babeș, str.Ghe.Adam, nr.13

HCL 302/2015

133,45

0,00

0,00

0,00

0,00

133,45

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET LOCAL

Credit Kfw

Grant KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

C. Dotări independente și alte investiții

21.189,16

0,00

854,33

0,00

0,00

20.334,83

b. Dotări independente

18.641,71

0,00

854,33

0,00

0,00

17.787,38

DOTĂRI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii 'Louis Turcanu"

4.124,05

0,00

15,00

0,00

0,00

4.109,05

DOTĂRI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timișoara

6.603,72

0,00

839,33

0,00

0,00

5.764,39

Dotări Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes

7.913,94

0,00

0,00

0,00

0,00

7.913,94

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

2.547,45

0,00

0,00

0,00

0,00

2.547,45

Spor de putere 600 Kw la Spitalul Clinic Municipal - Clinicile Noi

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700,00

Spor de putere 180 Kw la Spitalul Clinic Municipal - Radiologie Clinicile Noi

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

Spor de putere 100 Kw la Spitalul Clinic Municipal - Clinica ORL

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

Spor de putere 40 Kw la Spitalul Clinic Municipal - Clinica Oncologie Medicala

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

Spor de putere 40 Kw la Spitalul Clinic Municipal - Clinica de Chirurgie Maxlilo-Faciala

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

Proiect complex de investiții +PT Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes Timișoara, etapa I - Extindere centru de recuperare medicala respiratorie

200,62

0,00

0,00

0,00

0,00

200,62

Studiu topografic de acces aerian pentru realizare pista de elicopter la Spitalul Louis Turcanu Timișoara

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET LOCAL

Credit Kfw

Grant KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

Proiect complex de investiții (inclusiv ET)+ PT (inclusiv DDE)+ DTAC + Cerere de finanțare si anexe - Reabilitarea, modernizarea si echiparea Ambulatoriului Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timișoara

307,58

0,00

0,00

0,00

0,00

307,58

ET+ audit energetic+DALI+SF+PT+DDE Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septica la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timișoara str. Nemoianu -Dr.Liviu Gabor colt cu str. Braila

153,60

0,00

0,00

0,00

0,00

153,60

DALI+PT Reabilitare imobil Clinica ORL + lift, la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, B-dul Revoluției nr.6 Timișoara

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

DALI +PT Construire si montare lift persoane imobil Clinica de Oncologie , Spitalul Clinic Municipal de Urgenta , str, V. Babes nr.22 Timișoara -

30,00

... 0,00

, ■ 0,00

• -0,00

0,00

. 30,00

SF/DALI+PT Modernizare si extindere Spital Clinic Municipal de Urgenta ( Secția de Radioterapie) str. Gh. Dima nr.5

165,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165,00

DALI+PT Reabilitare energetica Spitalul Clinic Municipal de Urgență str. Gh. Dima nr.5 Timișoara

80,65

0,00

0,00

0,00

0,00

80,65

66.02.08 Servicii de sanatate publica

11,16

0,00

0,00

0,00

0,00

11,16

C. Dotări independente și alte investiții

11,16

0,00

0,00

0,00

0,00

11,16

b. Dotări independente

11,16

0,00

0,00

0,00

0,00

11,16

Sistem alarma antiefractie pentru cabinetele stomatologice

11,16

0,00

0,00

0,00

0,00

11,16

Capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie

14.277,86

0,00

251,30

0,00

0,00

14.026,56

67.02.03.04 Instituții publice de spectacole și concerte

2.090,17

0,00

251,30

0,00

0,00

1.838,87

B. Lucrări noi

110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110,00

Reabilitare termica si reamenajare parțiala nivel parter corpuri Al, A2 si B ale Palatului Culturii HCL

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET LOCAL

Credit Kfw

Grant KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

Refunctionalizarea clădirilor ce aparțin Paltului Culturii, Piața Victoriei HCL 286/2008

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

C. Dotări independente și alte investiții

1.980,17

0,00

251,30

0,00

0,00

1.728,87

b. Dotări independente

1.521,47

0,00

251,30

0,00

0,00

1.270,17

Dotări Teatrul German

852,00

0,00

0,00

0,00

0,00

852,00

Dotări Teatrul Maghiar

277,17

0,00

51,30

0,00

0,00

225,87

Dotări Filarmonica

392,30

0,00

200,00

0,00

0,00

192,30

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

458,70

0,00

0,00

0,00

0,00

458,70

DALI+PT Reabilitare termica si reamenajare parțiala nivel parter corpuri Al, A2 si B ale Palatului Culturii

160,08

0,00

0,00

0,00

0,00

160,08

SF +PT Refunctionalizarea fostelor ateliere școala ale Colegiului Tehnic I.C.Bratianu (fost MIU), cu spatii de creație pentru Teatrul German de Stat Timișoara

100,20

0,00

0,00

0,00

0,00

100,20

DALI+PT Refunctionalizare clădire din funcțiunea de spital de dermatologie in clădire cu funcțiunea de spațiu multicultural si reactualizare documentație + elaborare documente conform Ghidului Solicitantului Axa 5- POR 2014-2020

183,42

0,00

0,00

0,00

0,00

183,42

DALI+PT Reabilitare construcții si instalații la Galeria Helios, P-ta Victoriei nr,6

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

67.02.03.30 Alte servicii culturale

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

C. Dotări independente și alte investiții

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Dotări independente

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Obiect urban - Piața Unirii

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

67.02.05.01 Sport

3.629,94

0,00

0,00

0,00

0,00

3.629,94

A. Lucrări în continuare

1,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

Sala Politehnica (Polivalenta) HCL 134/2013

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET LOCAL

Credit Kfw

Grant KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

B. Lucrări noi

546,00

0,00

0,00

0,00

0,00

546,00

PT + execuție - Realizare patinoar suprafața sintetica HCL 546/2015

546,00

0,00

0,00

0,00

0,00

546,00

C. Dotări independente și alte investiții

2.083,94

0,00

0,00

0,00

0,00

2.083,94

c. Studii și proiecte

1.648,90

0,00

0,00

0,00

0,00

1.648,90

SF +PT Construire terenuri multifuncționale de minifotbal/baschet/handbal transa I din 2015

88,90

0,00

0,00

0,00

0,00

88,90

SF+PT Construire bazin de înot acoperit, bazin in aer liber, terenuri de tenis, baschet si minifotbal, str. Verde, Silistra-zona Lipovei

160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160,00

SF+ PT Construire bazin de înot acoperit, bazin in aer liber, teren multifuncțional zona Mehala

158,40

0,00

0,00

0,00

0,00

158,40

SF+ PT Construire bazin de înot acoperit, bazin in aer liber, Calea Buziasului, str. N.D.

Cocea, str. A.M. Marinescu

320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

320,00

SF+PT Construire bazin de înot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis, Calea Sagului, str. P.Constantinescu, Alee Dedeman

321,60

0,00

0,00

0,00

0,00

321,60

SF+PT Construire terenuri de sport multifuncționale de minifotbal / baschet/handbal-transa 2 din 2016

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

SF+PT Construire stadion de 5000 locuri, Calea Buziasului, str. Recoltei, str. Legumiculturii, str. N.D. Cocea

540,00

0,00

0,00

0,00

0,00

540,00

b. Dotări independente

435,04

0,00

0,00

0,00

0,00

435,04

Achiziționare robot de curățare piscine, pentru Bazinul de înot din Complexul Sportiv Bega

47,28

0,00

0,00

0,00

0,00

47,28

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET

LOCAL

Credit Kfw

Grant KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

Tribuna modulata din structura metalica pe 3 rânduri, cu scaune din fibra de sticla-120 locuri, pentru Bazinul de înot din Complexul Sportiv Bega

76,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76,00

Dotări Sala Sporturilor Constantin Jude -suprafața sintetica de joc

167,26

0,00

0,00

0,00

0,00

167,26

Dotări pentru patinoar suprafața sintetica

43,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43,00

Dotări Sala Sporturilor Constantin Jude

16,50

0,00

0,00

0,00

0,00

16,50

Dotări Complex Sportiv Bega

25,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,00

Dotări Sport Club Municipal

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

Dotări Vila Bistra + Vila Berta

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

67.02.05.03 întreținere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de agrement

8.457,75

0,00

0,00

0,00

0,00

8.457,75

A. Lucrări în continuare

6.957,78

0,00

0,00

0,00

0,00

6.957,78

Reconstrucția ecologica a bălții de pe strada Lâmâiței HCL 260/29.06.2010

2.280,73

0,00

0,00

0,00

0,00

2.280,73

Modernizarea Parcului Lidia (Pădurice) HCL 249/2012

4.677,05

0,00

0,00

0,00

0,00

4.677,05

B. Lucrări noi

1.268,85

0,00

0,00

0,00

0,00

1.268,85

Amenajare pista skateboard in Parcul Central din Municipiul Timișoara HCL 404/2014

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Modernizarea Parcului Scudier ( Central) HCL 291/2015

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

Modernizarea Parcului Alpinet HCL 464/2010

668,85

0,00

0,00

0,00

0,00

668,85

C. Dotări independente și alte investiții

231,12

0,00

0,00

0,00

0,00

231,12

b. Dotări independente

29,95

0,00

0,00

0,00

0,00

29,95

Dotări pentru Gradina Zoologică

29,95

0,00

0,00

0,00

0,00

29,95

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET LOCAL

Credit Kfw

Grant KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

201,17

0,00

0,00

0,00

0,00

201,17

SF+PT +CS+DE+DTAC Amenajare loc de joaca si zona verde adiacenta str. Paul Constantine seu

62,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62,00

SF+PT+CS+DE+DTAC Amenajare zona verde zona Lîpovei Timișoara

49,60

0,00

0,00

0,00

0,00

49,60

DALI+PT+CS+DEH-DTAC Modernizare Parcul Cetății (Civic)

89,57

0,00

0,00

0,00

0,00

89,57

Capitolul 68.02 Asigurări și Asistența Socială

1.088,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.088,00

68.02.04 Asistenta acordata persoanelor in vârstă

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

C. Dotări independente și alte investiții

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

b. Dotări independente

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

Dotări Căminul pentru persoane vârstnice

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

68.02.05 Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

47,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47,00

68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invalidități

47,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47,00

A. Lucrări în continuare

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

Construire corp clădire nou As.Casa Faenza HCL 14/2015

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

C. Dotări independente și alte investiții

42,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42,00

Dotări independente

42,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42,00

Dotări Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap

42,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42,00

68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii

137,80

0,00

0,00

0,00

0,00

137,80

C. Dotări independente și alte investiții

137,80

0,00

0,00

0,00

0,00

137,80

Dotări independente

137,80

0,00

0,00

0,00

0,00

137,80

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET LOCAL

Credit Kfw

Grant KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

Dotări Serviciul pentru Protecția Copilului si Familiei

137,80

0,00

0,00

0,00

0,00

137,80

68.02.11 Creșe

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

C. Dotări independente și alte investiții

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

SF+PT Construcție clădire cu destinația creșă, str. Cocea

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

SF+PT Construcție clădire cu destinația creșă, str. LI.de Ia Brad

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

68.02.15 Prevenire excluderii sociale

773,20

0,00

0,00

0,00

0,00

773,20

68.02.15.01 Ajutor social

693,20

0,00

0,00

0,00

0,00

693,20

C. Dotări independente și alte investiții

693,20

0,00

0,00

0,00

0,00

693,20

b. Dotări independente

693,20

0,00

0,00

0,00

0,00

693,20

Dotări Direcția de Asistență Socială Comunitară

693,20

0,00

0,00

0,00

0,00

693,20

68.02.15.02 Cantine de ajutor social

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

C Dotări independente și alte investiții

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

Dotări independente

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

Dotări Centrul Social de Urgenta pentru Persoanele fara Adăpost cu Cantina Sociala

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

Capitolul 70.02 Locuințe , servicii si dezvoltare publica

11.725,61

0,00

0,00

0,00

0,00

11.725,61

70.02,03 Locuințe

7.874,02

0,00

0,00

0,00

0,00

7.874,02

70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe

7.874,02

0,00

0,00

0,00

0,00

7.874,02

A.Lucrări în continuare

3.963,42

0,00

0,00

0,00

0,00

3.963,42

Reabilitare clădiri istorice In Municipiul Timișoara HCL 74/2016

2.930,79

0,00

0,00

0,00

0,00

2.930,79

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET LOCAL

Credit Kfw

Grant KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

Reabilitare termica imobil Calea Sagului nr.31-33 HCL /31.10.2016

1.032,63

0,00

0,00

0,00

0,00

1.032,63

B. Lucrări noi

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

Reabilitare clădiri istorice - proprietate privată prin Programul de sprijin financiar al Consiliului Local Timișoara, aprobat prin HCL 514/22.10.2013

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

C. Dotări independente și alte investiții

2.410,60

0,00

0,00

0,00

0,00

2.410,60

a)Achiziții imobile

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

Achiziție imobile

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente

1.410,60

0,00

0,00

0,00

0,00

1.410,60

Audit energetic Blocuri ANL str Milo ia

31,20

0,00

0,00

0,00

0,00

31,20

DALI+PT Reabilitare fațada imobile str.

Ștefan cel Mare nr.30,32,34

48,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48,00

SF+PT anvelopare si mansardare bloc C8 str.

Polona nr.2

29,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,00

Întocmire documentație (DTAC,DTOE, PT+DDE) pentru reabilitare clădiri istorice proprietate publica sau privata

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

Studiu privind evaluarea vulnerabilității clădirilor istorice in caz de seism

86,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86,00

SF Dezvoltarea sistemului de locuințe -Construire locuințe pentru tineri in Municipiul Timișoara

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350,00

Expertiza, Audit, DALI si PT la blocuri locuințe municipiul Timișoara finanțate in cadrul POR 2014-2020

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700,00

Expertiza, Audit, DALI si PT la blocuri locuințe municipiul Timișoara HCL 150/2012

116,40

0,00

0,00

0,00

0,00

116,40

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET LOCAL

Credit Kfw

Grant KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

70.02.05 Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice

916,64

0,00

0,00

0,00

0,00

916,64

70.02,05.01 Alimentări cu apă

916,64

0,00

0,00

0,00

0,00

916,64

A. Lucrări în continuare

606,84

0,00

0,00

0,00

0,00

606,84

Sistem major canal - cartier Ciarda Roșie et.III, HCL 467/2010

606,84

0,00

0,00

0,00

0,00

606,84

C. Dotări independente și alte investiții

309,80

0,00

0,00

0,00

0,00

309,80

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

309,80

0,00

0,00

0,00

0,00

309,80

SF Fantana ornamentala muzicala in Municipiul Timișoara

149,80

0,00

0,00

0,00

0,00

149,80

DALI Reabilitare fântâni publice forate în municipiul Timișoara

31,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31,00

SF +PT Execuție de fântâni publice forate in Muu. Timișoara

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

SF+PT-Alimentare cu apa industriala prin foraje publice

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

DALI - Fantana Ornamentala cu Pești

7,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,00

DALI - Fantana Ornamentala Dacia

7,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,00

SF Execuție Fantana Ornamentala P-ta Balcescu

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

SF+PT Execuție podeț canal desecare Behela -str.Aleea Ghirodei

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

SF+PT Execuție podeț canal desecare CCP263 str. D. Dinicu

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

SF+PT Execuție podeț canal desecare CCP 263 str. Neajlov

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

SF+PT Execuție podeț canal desecare CCP

263 str. N. Stoica de Hațeg

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

70.02.06. Iluminat public și electrificări

1.082,65

0,00

0,00

0,00

0,00

1.082,65

B. Lucrări noi

888,10

0,00

0,00

0,00

0,00

888,10

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET LOCAL

Credit Kfw

Grant KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

Reabilitare, modernizare, extindere, iluminat architectural și implementare sistem de telegestiune pentru serviciul de iluminat public, zona de nord HCL 220/2015, HCL 420/2015

488,10

0,00

0,00

0,00

0,00

488,10

Reabilitare, modernizare, extindere, iluminat architectural și implementare sistem de telegestiune pentru serviciul de iluminat public, zona de sud HCL 220/2015, HCL 420/2015

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

C. Dotări independente și alte investiții

194,55

0,00

0,00

0,00

0,00

194,55

Studii și proiecte

194,55

0,00

0,00

0,00

0,00

194,55

Studiu de oportunitate, de fundamentare, a delegării gestiunii prin concesionare a serviciului de iluminat public, studiu de fezabilitate și caiet de sarcini privind concesionarea serviciului de iluminat public

56,11

0,00

0,00

0,00

0,00

56,11

Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Torontalului (de la Piața Consiliul Europei până la intersecție cu str. Bucovinei)

8,45

0,00

0,00

0,00

0,00

8,45

Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Sever Bocu (de la sensu giratoriu de la Galeria 1 până la Sensul giratoriu cu str. Ion lonescu de la Brad)

10,63

0,00

0,00

0,00

0,00

10,63

Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Biv. Cetății

12,16

0,00

0,00

0,00

0,00

12,16

Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Biv. Take lonecu

9,32

0,00

0,00

0,00

0,00

9,32

Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Biv. Simion Bărnuțiu

8,23

0,00

0,00

0,00

0,00

8,23

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET LOCAL

Credit Kfw

Grant KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Dorobanților de la blc. Simion Bărnuțiu până la str. Bobâlna

9,98

0,00

0,00

0,00

0,00

9,98

Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Aradului până la sensul Giratoriu de la Selgros

19,14

0,00

0,00

0,00

0,00

19,14

Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Circumvalațiunii

12,16

0,00

0,00

0,00

0,00

12,16

Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Șagului (porțiunea între sensul giratoriu luliu Maniu și până la sensul giratoriu str. Ana Ipătescu)

9,32

0,00

0,00

0,00

0,00

9,32

Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Șagului (porțiunea de la sensul giratoriu de de la Shopping City până la str. Ovidiu Cotruș)

11,94

0,00

0,00

0,00

0,00

11,94

Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Buziașului (de la calea ferată până la sensul giratoriu Piața Glie, Domășneanu

15,21

0,00

0,00

0,00

0,00

15,21

SF Privind extinderea iluminatului public în sectorul cuprins între str. Constructorilor și str. Măcin

4,90

0,00

0,00

0,00

0,00

4,90

SF Privind extinderea iluminatului public în parcare str. Simens - Calea Buziașului

2,70

0,00

0,00

0,00

0,00

2,70

SF Privind extinderea iluminatului public pe strada de legătură cuprinsă între Biv. Dr. I. Bulbuca până la str. Prof. Dr.A. Păunescu Podeanu

2,20

0,00

0,00

0,00

0,00

2,20

SF Privind extinderea iluminatului public pe strada Grigore Alexandrescu porțiunea cuprinsă între C. Torontalului și Aleea Viilor

2,10

0,00

0,00

0,00

0,00

2,10

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET LOCAL

Credit Kfw

Grant

KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

1.852,30

0,00

0,00

0,00

0,00

1.852,30

C.Dotări independente și alte investiții

1.852,30

0,00

0,00

0,00

0,00

1.852,30

b. Dotări independente

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

TOTEMURI de semnalizare a monumentelor istorice (monumente, ansambluri, situri, conform LMI422/2010)

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

1.842,30

0,00

0,00

0,00

0,00

1.842,30

PUZ Zona de Agrement Vest

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

PUZ Complex Studențesc

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

PUZ Director zona Stadion

94,01

0,00

0,00

0,00

0,00

94,01

PUZ Calea Buziasului pentru zona sportiva si de agrement

49,95

0,00

0,00

0,00

0,00

49,95

PUZ Calea Șagului pentru zona sportiva si de agrement

56,57

0,00

0,00

0,00

0,00

56,57

Consultanta pentru elaborare Plan Integrat de Dezvoltare a Polului de Creștere Timișoara 2014-2020 (ITI)

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

Plan Urbanistic General - municipiul Timișoara (PUG) + documentații pentru elaborare si avizare

1.516,77

0,00

0,00

0,00

0,00

1.516,77

Capitolul 74.02 Protecția mediului

540,06

0,00

0,00

0,00

0,00

540,06

74.02.05 Salubritate și gestiunea deșeurilor

247,56

0,00

0,00

0,00

0,00

247,56

Studii și proiecte

247,56

0,00

0,00

0,00

0,00

247,56

Studiu de oportunitate și a proiectelor tehnico-economice privind colectarea separată a deșeurilor organice și a uleiurilor alimentare uzate

82,52

0,00

0,00

0,00

0,00

82,52

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET LOCAL

Credit Kfw

Grant KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

Studiu de oportunitate "Stație de reciclarea și valorificarea deșeurilor din construcții în Municipiul Timișoara."

165,04

0,00

0,00

0,00

0,00

165,04

74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale

292,50

0,00

0,00

0,00

0,00

292,50

A. Lucrări în continuare

292,50

0,00

0,00

0,00

0,00

292,50

Reabilitarea tehnologiei de epurare a apei reziduale și modernizarea canalizării pentru populația orașului Timișoara situat în județul Timiș din România” HCL 393/01.08.2014

292,50

0,00

0,00

0,00

0,00

292,50

Capitolul 81.02 Combustibili si energie

850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

850,00

81.02.06 Energie termică

850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

850,00

A. Lucrări în continuare

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distribuție a energiei termice in municipiul Timișoara

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice- CT Dunarea HCL 556/2006

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

C. Dotări independente și alte investiții

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350,00

Studii și proiecte

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350,00

Consultanta intocmire Program de îmbunătățire a eficientei energetice in municipiul Timișoara

225,00

0,00

0,00

0,00

0,00

225,00

Consultanta pentru revizuire documentație proiect “Retehnologizarea sistemului centralizat de termofîcare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - etapa a 11-a” conf. Ghidului Solicitantului POIM 2014-2020

125,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon a te)

PROGRAM KfW

BUGET LOCAL

Credit Kfw

Grant KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

Capitolul 84.02 Transporturi

90.310,14

0,00

0,00

0,00

0,00

90.310,14

84.02.03 Transport rutier

90.310,14

0,00

0,00

0,00

0,00

90.310,14

84.02.03.02 Transportul în comun

47.082,74

0,00

0,00

0,00

0,00

47.082,74

A. Lucrări în continuare

99,86

0,00

0,00

0,00

0,00

99,86

Reabilitarea, reamenajarea si echiparea Centrului de Semnalizări Rutiere HCL 450/2015

99,86

0,00

0,00

0,00

0,00

99,86

C. Dotări independente și alte investiții

46.982,88

0,00

0,00

0,00

0,00

46.982,88

b.Dotări independente

45.537,70

0,00

0,00

0,00

0,00

45.537,70

Mașini, echipamente si mijloace de transnort

45.537,70

0,00

0,00

0,00

0,00

45.537,70

Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar

8.337,70

0,00

0,00

0,00

0,00

8.337,70

Reabilitare tramvaie HCL 328/2015

31.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.700,00

Achiziție autobuze de capacitate mică (20 buc.) •+ autocar

5.500,00

0,00.

' 0,00

0,00

0,00

5.500,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

1.445,18

0,00

0,00

0,00

0,00

1.445,18

SPF Reconfigurare traseu cale ferată pe teritoriul municipiului Timișoara prin introducerea liniilor CF în subteran

137,78

0,00

0,00

0,00

0,00

137,78

SF+PT Optimizarea intersecțiilor pe radiale

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

SF+PT înlocuirea rețelei de contact pentru troleibuze

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

SF+PT Amenajarea rețelei urbane de piste de biciclete - etapa a ILa

412,40

0,00

0,00

0,00

0,00

412,40

Optimizarea planurilor de semaforizare în Municipiul Timișoara pe baza măsurătorilor realizate prin Planul de Mobilitate

170,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170,00

SF+PT Amenajare golfuri pentru vaporetto și agrement (Uzina de Apă+Iosefin)

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon a te)

PROGRAM KfW

BUGET LOCAL

Credit Kfw

Grant KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

SF + PT Amenajare centru administrativ, spații întreținere și depozitare, piste pentru "Atelier biciclete RAT Timișoara" situat în str. Gării, nr. 17

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

SF+PT Amenajare Parcare Supraterana, Bd.

Take lonescu, nr. 56

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

Alte studii și proiecte

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

84.02.03.01 Drumuri si poduri

18.412,56

0,00

0,00

0,00

0,00

18.412,56

B. Lucrări noi

17.859,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.859,00

Pasaj Popa Șapca HCL 604/2014

8.609,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.609,00

Pasaj Jiul HCL 605/2014

9,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.000,00

Reabilitare Podul Eroilor HCL 345/.2015

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Reabilitare Podul Ștefan cel Mare HCL 346/.2015

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Pasaj inferior Solventul HCL 581/2013

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

C. Dotări independente și alte investiții

553,56

0,00

0,00

0,00

0,00

553,56

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

553,56

0,00

0,00

0,00

0,00

553,56

SF+PT Construire Pod peste Bega - str. Jiul

61,97

0,00

0,00

0,00

0,00

61,97

SF+PT Pasaj Inferior Solventul

55,20

0,00

0,00

0,00

0,00

55,20

DALI+PT Reabilitare Podul Eroilor

48,27

0,00

0,00

0,00

0,00

48,27

DALI+PT Reabilitare Podul Ștefan cel Mare

56,70

0,00

0,00

0,00

0,00

56,70

DALI+PT Reabilitare Podul Tinereții

73,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73,00

DALI+PT Reabilitare Podul Muncii

135,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135,00

DALI+PT Pod Metalic - Ady Endre

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

DALI+PT Pasarelă Str. Gelu- str. Crizantemelor

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET LOCAL

Credit Kfw

Grant KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

DALI+PT Pasarelă Parcul Copiilor

19,46

0,00

0,00

0,00

0,00

19,46

SF+PT Reorganizarea circulației rutiere pe inelul I de circulație și reproiectarea infrastructurii rutiere și de transport public (Pasaj Piața Victoriei)

63,96

0,00

0,00

0,00

0,00

63,96

84.02.03.03 Străzi

24.814,84

0,00

0,00

0,00

0,00

24.814,84

A. Lucrări în continuare

13.349,92

0,00

0,00

0,00

0,00

13.349,92

Amenajare str. Muzicescu HCL 395/2009

1.012,39

0,00

0,00

0,00

0,00

1.012,39

Amenajare zona Petuniei -Magnoliei HCL 319/2010

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

Drum de legătură C. Buziasului - str.

Siemens, sens giratoriu Calea

Buziasului;parcare publica HCL 579/2013

107,70

0,00

0,00

0,00

0,00

107,70

Exindere la 4 benzi str. Prof. Dr.Păunescu Podeanu HCL 526/2014

5.294,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.294,00

Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor HCL 488/2014,HCL 186/2015

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

Amenajate Inel IV, sector str. Macin-str.

Constructorilor si racord la str, Demetriade HCL 578/2013

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

Amenajare str.Edgar Quinet HCL 261/2009, HCL 200/2014

925,83

0,00

0,00

0,00

0,00

925,83

B. Lucrări noi

8.833,81

0,00

0,00

0,00

0,00

8.833,81

Amenajare parcare supraterană, Bd. Take loncscu, nr. 56 HCL

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

Amenajare str.Profesor MirceaNeamtu HCL 262/2009, HCL 199/2014

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

Amenajare legătura între str. Constructorilor -LI. De la Brad HCL

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET LOCAL

Credit Kfw

Grant KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

Realizarea drumurilor de legătură si a utilităților aferente, intre str.Popa Șapca, Calea Aradului si str. Oituz HCL 435/2014

1.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.200,00

PT+Executie Sistematizare str. Versului HCL 211/2016

3.828,81

0,00

0,00

0,00

0,00

3.828,81

Amenajare str. Chimistilor, HCL 483/2007, HCL 59/2015

1.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.700,00

Modernizarea străzilor din piatra cubica din municipiul Timișoara, HCL 389/22.09.2015

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

C. Dotări independente și alte investiții

2.631,11

0,00

0,00

0,00

0,00

2.631,11

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

2.631,11

0,00

0,00

0,00

0,00

2.631,11

SF+PT Modernizare străzi zona Xenopol Banul Severinului - Mickiewicz

120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120,00

SF+PT Modernizare străzi zona Orastie -Alpinistilor

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

SF +PT Amenajare str. Barierei (zona Solventul)

53,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53,00

SF+PT Modernizarea străzilor din piatra cubica din Mun. Timișoara

55,53

0,00

0,00

0,00

0,00

55,53

SF+PT Modernizare Calea Urseni (tronson str. Mareșal C.Prezan - str.Musiceseu)

175,00

0,00

0,00

0,00

0,00

175,00

SF+PT Modernizare strada Wilhelm Teii

127,00

0,00

0,00

0,00

0,00

127,00

SF Sistematizare strada Versului

38,75

0,00

0,00

0,00

0,00

38,75

SF+PT Modernizare strada Grădinii (legătură C.Sagului)

17,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17,00

SF+PT Amenajare legătură intre str.

Constructorilor - LI. de la Brad

100,27

0,00

0,00

0,00

0,00

100,27

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2016

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PROGRAM KfW

BUGET

LOCAL

Credit Kfw

Grant KfW

0

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

SF+PT Modernizare strada Sacului (legătură intre str. Banu Udrea si Spaliul Titulescu)

154,00

0,00

0,00

0,00

0,00

154,00

SF+PT Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C. Aradului

36,67

0,00

0,00

0,00

0,00

36,67

SF+PT Modernizare str. Chimistilor

7,71

0,00

0,00

0,00

0,00

7,71

SF+PT Modernizare si extindere la 4 benzi str.Mareșal C-tin Prezan (Lidia) - Venus

11,70

0,00

0,00

0,00

0,00

11,70

SF+PT Inel IV Str. Gării -Dambovita

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

SF+PT închidere inel IV est: Etapa I, UMT-Calea Lugojului

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

SF+PT Amenajare drum de legătură între CI.

Moșniței și DC 149

. .     82,55

■    0,00

. 0,00

0,00

• 0,00

82;55

SF+PT Amenajare strada Gr. Antipa -Margaretelor

23,83

0,00

0,00

0,00

0,00

23,83

SF+PT Modernizare strada Ștrandului

155,00

0,00

0,00

0,00

0,00

155,00

SF+PT Amenajare str. Spătarul Nicolae Milescu

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

SF+PT Amenajare străzi Zona Blașcovici

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350,00

SF+PT Drum de legătură C. Buziasului - str.

Siemens, sens giratoriu Calea Buziasului;parcare publica

3,10

0,00

0,00

0,00

0,00

3,10

DIRECTOR DIRECȚIĂTHg^NOMICĂ

Steliarfa WaNCIU

pt. DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE

Magdalena NICOARAl II a y

Veriflbaț, SEF SERVICIUL MIP GabriMAlCA


întocmit, ./

CONSILIER SERVICIUL MIP linița TOMA


•Aujmz Ar Z. ,                                                            s

L4 ffoTt) Wa W 31.MBUGET VENITURI PROPRII________________________

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

£

Influenta

1

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

361.459,22

3.820,30

365.279,52

L VENITURI CURENTE

2

00.02

338.584,16

2.657,30

341.241,46

C. VENITURI NEFISCALE

3

00.07

338.584,16

2.657,30

341.241,46

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

4

00.08

1.243,51

0,00

1.243,51

Venituri dîin proprietate

5

30.10

1.243,51

0,00

1.243,51

Venituri diin concesiuni si închirieri

6

30.10.05

1.144,78

0,00

1.144,78

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

7

30.10.05.30

1.144,78

0,00

1.144,78

Alte venituri din proprietate

8

30.10.50

98,73

0,00

98,73

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

9

00.09

337.340,65

2.657,30

339.997,95

Venituri din prestări de servicii si alte activitate

10

33.10

313.870,96

3.551,00

317.421,96

Taxe si alte venituri in invatamant

11

33.10.05

3.148,84

0,00

3.148,84

Venituri din prestări de servicii

12

33.10.08

2.792,80

1.820,00

4.612,80

Taxe si alte venituri din protecția mediului

13

33.10.09

10.108,81

-88,00

10.020,81

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

14

33.10.13

410,00

0,00

410,00

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

15

33.10.16

15,00

0,00

15,00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

16

33.10.17

300,00

0,00

300,00

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

17

33.10.19

887,04

51,30

938,34

Venituri din cercetare

18

33.10.20

282,00

0,00

282,00

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

19

33.10.21

244.282,06

-1.391,92

242.890,14

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

20

33.10.30

41.905,00

2.648,62

44.553,62

Venituri din contractele Încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii aie Ministerului Sanatatii

21

33.10.31

6.041,00

511,00

6.552,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

22

33.10.50

3.698,41

0,00

3.698,41

Diverse venituri

23

36.10

23.292,69

-963,70

22.328,99

Alte venituri

24

36.10.50

23.292,69

-963,70

22.328,99

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

25

37.10

177,00

70,00

247,00

Donații si sponsorizări

26

37.10.01

49,00

70,00

119,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

27

37.10.03

-795,70

-32,30

-828,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

28

37.10.04

795,70

32,30

828,00

Alte transferuri voluntare

29

37.10.50

128,00

0,00

128,00

II. VENITURI DIN CAPITAL

30

00.10

2.253,61

0,00

2.253,61

Venituri diin valorificarea unor bunuri

31

39.10

3,64

0,00

3,64

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

32

39.10.01

3,64

0,00

3,64

Incasari din rambursarea Împrumuturilor acordate

33

40.10

2.249,97

0,00

2.249,97

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

34

40.10.15

2.249,97

0,00

2.249,97

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

35

40.10.15.01

889,97

0,00

889,97

I

Sume utilizate de alte instituții din excedentul anului precedent

36

40.10.15.03

1.360,00

0,00

1.300,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

37

00.18

20.621,45

1.163,00

21.704,45

Subvenții de la bugetul de stat

38

42.10

465,00

0,00

405,00

Subvenții de la bugetul de stat către instituțiile publice finanțate parțial sau integral dîn venituri proprii pentru proiecte

39

42.10.39

465,00

0,00

I

4^5,00

Subvenții de la alte administrații

40

43.10

20.156,45

1.163,00

21.3fl9,45

Subvenții pentru instituții publice

41

43.10.09

0,00

28,00

12.8,00

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul santatii

42

43.10.10

1.321,58

0,00

1.3,21,58

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

43

43.10.14

18.765,87

260,00

19.025,87

Sume ale cate de la bugetul local

44

43.10.22

69,00

-69,00

0,00

Sume alcoate de la bugetul local - Secțiunea de dezvoltare

45

43.10.22.02

69,00

-69,00

0,00

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariate

46

43.10.33

0,00

944,00

944,00

TOTAL CHELTUIELI

47

361.459,22

3.820,30

365.279,52

CHELTUIELI CURENTE

48

01

341.360,01

3.597,00

344.957,01

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

49

10

173.543,93

2.688,00

176.231,93

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

50

20

165.884,43

909,00

166.793,43

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

51

57

301,00

0,00

301,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

52

59

1.630,65

0,00

1.630,65

CHELTUIELI DE CAPITAL

53

70

20.099,21

223,30

20.322,51

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

54

71

20.099,21

223,30

20.322,51

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

55

50.10

6.260,90

-1.032,70

5.228,20

Alte servicii publice generale

56

54.10

6.260,90

-1.032,70

5.228,20

CHELTUIELI CURENTE

57

01

6.191,90

-1.032,70

5.159,20

TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL

58

10

3.915,90

-100,00

3.815,90

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

59

20

2.276,00

-932,70

1.343,30

CHELTUIELI DE CAPITAL

60

70

69,00

0,00

69,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

61

71

69,00

0,00

69,00

Din total capitol

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

62

54.10.10

6.260,90

-1.032,70

5.228,20

Partea a llll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63

64.10

355.198,32

4.853,00

360.051,32

Invatamani

64

65.10

31.627,78

-88,00

31.539,78

CHELTUIELI CURENTE

65

01

31.479,28

0,00

31.479,28

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

66

10

6.284,67

0,00

6.284,67

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

67

20

24.472,96

0,00

24.472,96

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

68

57

301,00

0,00

301,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

69

59

420,65

0,00

420,65

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

70

148,50

-88,00

60,50

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

71

148,50

-88,00

60,50

Din total capitol

Invatamani: preșcolar si primar

72

65.10.03

14.897,16

0,00

14.897,16

Invatamani: preșcolar

73

65.10.03.01

10.423,60

0,00

10.423,60

Invatamant primar

74

65.10.03.02

4.473,56

0,00

4.473,56

Invatamani: secundar

75

65.10.04

12.049,56

-88,00

11.961,56

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Invatamant secundar inferior

76

65.10.04.01

2.207,23

0,00

2.207,23

Invatamant secundar superior

77

65.10.04.02

9.287,55

-88,00

9.199,55

Invatamam profesional

78

65.10.04.03

554,78

0,00

554,78

Invatamant postliceal

79

65.10.05

2.677,76

0,00

2.677,76

Servicii auxiliare pentru educație

80

65.10.11

2.003,30

0,00

2.003,30

Internate si cantine pentru elevi

81

65.10.11.03

2.003,30

0,00

2.003,30

Sanatate

82

66.10

320.490,00

4.843,00

325.333,00

CHELTUIELI CURENTE

83

01

300.808,29

4.583,00

305.391,29

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

84

10

162.903,36

2.763,00

165.666,36

TITLUL IIEÎUNURI SI SERVICII

85

20

136.694,93

1.820,00

138.514,93

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

86

59

1.210,00

0,00

1.210,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

87

70

19.681,71

260,00

19.941,71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

88

71

19.681,71

260,00

19.941,71

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

89

66.10.06

320.490,00

4.843,00

325.333,00

Spitale generale

90

66.10.06.01

320.490,00

4.843,00

325.333,00

Cultura, recreere si religie

91

67.10

2.550,54

98,00

2.648,54

CHELTUIELI CURENTE

92

01

2.350,54

46,70

2.397,24

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

93

10

440,00

25,00

465,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

94

20

1.910,54

21,70

1.932,24

CHELTUIELI DE CAPITAL

95

70

200,00

51,30

251,30

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

96

71

200,00

51,30

251,30

Din total capitol

Servicii culturale

97

67.10.03

2.550,54

98,00

2.648,54

Instituții publice de spectacole si concerte

98

67.10.03.04

1.700,54

98,00

1.798,54

Case de cultura

99

67.10.03.06

850,00

0,00

850,00

Asigurări si asistenta sociala

100

68.10

530,00

0,00

530,00

CHELTUIELI CURENTE

101

01

530,00

0,00

530,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

102

20

530,00

0,00

530,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI DE CAPITAL

103

70

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta

104

68.10.04

530,00

0,00

530,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

105

68.10.05

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

106

68.10.05.02

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

107

68.10.06

0,00

0,00

0,00

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

108

96.10

0,00

0,00

0,00

REZERVE

109

97.10

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

110

98.10

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

111

99.10

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

341.360,01

3.597,00

344.957,01

TOTAL VENITURI

2

00.01

341.360,01

3.597,00

344.957,01

I. VENITURI CURENTE

3

00.02

337.788,46

2.625,00

340.413,46

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

337.788,46

2.625,00

340.413,46

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

5

00.08

1.243,51

0,00

1.243,51

Venituri din proprietate

6

30.10

1.243,51

0,00

1.243,51

Venituri dîn concesiuni si închirieri

7

30.10.05

1.144,78

0,00

1.144,78

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

8

30.10.05.30

1.144,78

0,00

1.144,78

Alte venituri din proprietate

9

30.10.50

98,73

0,00

98,73

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

10

00.09

336.544,95

2.625,00

339.169,95

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

11

33.10

313.870,96

3.551,00

317.421,96

Taxe si alte venituri in invatamant

12

33.10.05

3.148,84

0,00

3.148,84

Venituri din prestări de servicii

13

33.10.08

2.792,80

1.820,00

4.612,80

Taxe si alte venituri din protecția mediului

14

33.10.09

10.108,81

-88,00

10.020,81

Contribuției de întreținere a persoanelor asistate

15

33.10.13

410,00

0,00

410,00

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

16

33.10.16

15,00

0,00

15,00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

17

33.10.17

300,00

0,00

300,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat L. .

Influenta

Program rectificat

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

18

33.10.19

887,04

51,30

938,34

Venituri din cercetare

19

33.10.20

282,00

0,00

282,00

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

20

33.10.21

244.282,06

-1.391,92

242.890,14

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

21

33.10.30

41.905,001

2.648,62

44.553,62

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

22

33.10.31

6.041,00

511,00

6.552,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

23

33.10.50

3.698,41

0,00

3.698,41

Diverse venituri

24

36.10

23.292,69

-963,70

22.328,99

Alte venituri

25

36.10.50

23.292,69

-963,70

22.328,99

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

26

37.10

-618,70

37,70

-581,00

Donații si sponsorizări

27

37.10.01

49,00

70,00

119,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

28

37.10.03

-795,70

-32,30

-828,00

Alte transferuri voluntare

29

37.10.50

128,00

0,00

128,00

II. VENITURI DIN CAPITAL

30

00.10

2.249,97

0,00

2.249,97

Incasari don rambursarea împrumuturilor acordate

31

40.10

2.249,97

0,00

2.249,97

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

32

40.10.15

2.249,97

0,00

2.249,97

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

33

40.10.15.01

889,97

0,00

889,97

Sume utilizate de alte institut» din excedentul anului precedent

34

40.10.15.03

1.360,00

0,00

1.360,00

SUBVENȚII! DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

35

00.18

1.321,58

972,00

2.293,58

Subvenții de Ia alte administrații

36

43.10

1.321,58

972,00

2.293,58

Subvenții pentru instituții publice

37

43.10.09

0,00

28,00

28,00

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul santatii

38

43.10.10

1.321,58

0,00

1.321,58

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor sallariale

39

43.10.33

0,00

944,00

944,00

TOTAL CHELTUIELI

40

341.360,01

3.597,00

344.957,01

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

I

l

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI CURENTE

41

01

341.360,01

3.597,00

344.957,01

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

42

10

173.543,93

2.688,00

176.231,93

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

43

20

165.884,43

909,00

166.793,43

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

44

57

301,00

0,00

301,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

45

59

1.630,65

0,00

1.630,65

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

46

50.10

6.191,90

-1.032,70

5.159,20

Alte servicii publice generale

47

54.10

6.191,90

-1.032,70

5.159,20

CHELTUIELI CURENTE

48

01

6.191,90;

-1.032,70

5.159,20

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

49

10

3.915,90

-100,00

3.815,90

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

50

20

2.276,00

-932,70

1.343,30

Din total capitol

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

51

54.10.10

6.191,90

-1.032,70

5.159,20

Partea a IIK-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

52

64.10

335.168,11

4.629,70

339.797,81

Invatamant

53

65.10

31.479,28

0,00

31.479,28

CHELTUIELI CURENTE

54

01

31.479,28

0,00

31.479,28

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

55

10

6.284,67

0,00

6.284,67

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

56

20

24.472,96

0,00

24.472,96

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

57

301,00

0,00

301,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

58

59

420,65

0,00

420,65

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

59

65.10.03

14.897,16

0,00

14.897,16

Invatamant preșcolar

60

65.10.03.01

10.423,60

0,00

10.423,60

invatamant primar

61

65.10.03.02

4.473,56

0,00

4.473,56

Invatamant secundar

62

65.10.04

11.901,06

0,00

11.901,06

Invatamant secundar inferior

63

65.10.04.01

2.207,23

0,00

2.207,23

Invatamant secundar superior

64

65.10.04.02

9.139,05

0,00

9.139,05

Invatamant profesional

65

65.10.04.03

554,78

0,00

554,78

Invatamant postliceal

66

65.10.05

2.677,76

0,00

2.677,76

Servicii auxiliare pentru educație

67

65.10.11

2.003,30

0,00

2.003,30

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Internate si cantine pentru elevi

68

65.10.11.03

2.003,30

0,00

2.003,30

Sanatate

69

66.10

300.808,29

4.583,00

305.391,29

CHELTUIELI CURENTE

70

01

300.808,29

4.583,00

305.391,29

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

71

10

162.903,36

2.763,00

165.666,36

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

72

20

136.694,93

1.820,00

138.514,93

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

73

59

1.210,00

0,00

1.210,00

Din total capitol

Servicii medicale in unîtati sanitare cu paturi

74

66.10.06

300.808,29

4.583,00

305.391,29

Spitale generale

75

66.10.06.01

300.808,29

4.583,00

305.391,29

Cultura, recreere si religie

76

67.10

2.350,54

46,70

2.397,24

CHELTUIELI CURENTE

77

01

2.350,54

46,70

2.397,24

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

78

10

440,00

25,00

465,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

79

20

1.910,54

21,70

1.932,24

Din total capitol

Servicii culturale

80

67.10.03

2.350,54

46,70

2.397,24

Instituții publice de spectacole si concerte

81

67.10.03.04

1.500,54

46,70

1.547,24

Case de cultura

82

67.10.03.06

850,00

0,00

850,00

Asigurări si asistenta sociala

83

68.10

530,00

0,00

530,00

CHELTUIELI CURENTE

84

01

530,00

0,00

530,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

85

20

530,00

0,00

530,00

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta

86

68.10.04

530,00

0,00

530,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

87

68.10.05

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

88

68.10.05.02

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

89

68.10.06

0,00

0,00

0,00

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

96.10

0,00

0,00

.0,00

REZERVE

91

97.10

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

92

98.10

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

93

99.10

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

SEC TI UN EL A DEZVOLTARE

1

20.099,21

223,30

20.322,51

TOTAL VENITURI

2

00.01

20.099,21

223,30

20.322,51

I. VENITURI CURENTE

3

00.02

795,70

32,30

828,00

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

795,70

32,30

828,00

C2. VANZARl DE BUNURI SI SERVICII

5

00.09

795,70

32,30

828,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

6

37.10

795,70

32,30

828,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

7

37.10.04

795,70

32,30

828,00

II. VENITURI DIN CAPITAL

8

00.10

3,64

0,00

3,64

Venituri diin valorificarea unor bunuri

9

39.10

3,64

0,00

3,64

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

10

39.10.01

3,64

0,00

3,64

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

11

00.18

19.299,87

191,00

19.490,87

Subvenții de la bugetul de stat

12

42.10

465,00

0,00

465,00

Subvenții ele la bugetul de stat către instituțiile publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte

13

42.10.39

465,00

0,00

465,00

Subvenții de la alte administrații

14

43.10

18.834,87

191,00

19.025,87

Subvenții ele la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

15

43.10.14

18.765,87

260,00

19.025,87

Sume aleeate de la bugetul local

16

43.10.22

69,00

-69,00

0,00

Sume alcoate de Ia bugetul local - Secțiunea de dezvoltare

17

43.10.22.02

69,00

-69,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI

18

20.099,21

223,30

20.322,51

CHELTUIELI CURENTE

19

01

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

20

70

20.099,21

223,30

20.322,51

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

21

71

20.099,21

223,30

20.322,51

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

22

50.10

69,00

0,00

69,00

Alte servicii publice generale

23

54.10

69,00

0,00

69,00

CHELTUIELI CURENTE

24

01

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

25

70

69,00

0,00

69,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

26

71

69,00

0,00

69,00

Din total capitol

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

27

54.10.10

69,00

0,00

:        69,00

Partea a Ul-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

28

64.10

20.030,21

223,30

20.253,51

Invatamant

29

65.10

148,50

-88,00

60,50

CHELTUIELI CURENTE

30

01

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

31

70

148,50

-88,00

60,50

TITLUL Xîlll ACTIVE NEFINANCIARE

32

71

148,50

-88,00

60,50

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

33

65.10.03

0,00

0,00

0,00

Invatamant preșcolar

34

65.10.03.01

0,00

0,00

0,00

Invatamant primar

35

65.10.03.02

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar

36

65.10.04

148,50

-88,00

60,50

Invatamant secundar inferior

37

65.10.04.01

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar superior

38

65.10.04.02

148,50

-88,00

60,50

Invatamant profesional

39

65.10.04.03

0,00

0,00

0,00

Invatamant postliceal

40

65.10.05

0,00

0,00

0,00

Servicii auxiliare pentru educație

41

65.10.11

0,00

0,00

0,00

Internate si cantine pentru elevi

42

65.10.11.03

0,00

0,00

0,00

Sanatate

43

66.10

19.681,71

260,00

19.941,71

CHELTUIELI CURENTE

44

01

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

45

70

19.681,71

260,00

19.941,71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

46

71

19.681,71

260,00

19.941,71

Din total oapitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

47

66.10.06

19.681,71

260,00

19.941,71

Spitale generale

48

66.10.06.01

19.681,71

260,00

19.941,71

Cultura, recreere si religie

49

67.10

200,00

51,30

251,30

CHELTUIELI CURENTE

50

01

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

51

70

200,00

51,30

251,30

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

52

71

200,00

51,30

251,30

Din total capitol

DENUMIREA INDICATORILOR

Servicii culturale

Instituții publice de spectacole si concerte

Case de cultura

Partea a Vlll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

REZERVE_________________________

EXCEDENT

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

53

67.10.03

200,00

51,30

251,30

54

67.10.03.04

200,00

51,30

251,30

55

67,10.03.06

0,00

0,00

0,00

56

96.10

0,00

0,00

0,00

57

97.10

0,00

0,00

0,00

58

98.10

0,00

0,00

0,00

59

99.10

0,00

0,00

0,00

SEF SERVICIU BUGET,

MUNICIPIUL TIMIȘOARA


BUGET LOCAL cU        tsFri&VT


l_A              m>,4^G

c£i<a <3t.//c>, Zc>S<o

Hotărârea nr...........

DENUMIREA INDICATORILOR

I         Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

. Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

977.703,60

6.750,81

984.454,41

VENITURI PROPRII

2

49.90

600.732,33

17.072,06

617.804,39

I. VENITURI CURENTE

3

00.02

792.011,80

16.131,59

808.143,39

A. VENITURI FISCALE

4

00.03

750.383,98

6.225,05

756.609,03

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

5

00.04

432.914,59

-5.115,00

427.799,59

A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

6

00.05

2.281,48

0,00

2.281,48

Impozit pe profit

7

01.02

2.281,48

0,00

2.281,48

Impozit pe profit de Ia agenții economici

8

01.02.01

2.281,48

0,00

2.281,48

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

9

00.06

428.383,51

-5.115,00

423.268,51

Impozit pe venit

10

03.02

11.596,28

0,00

11.596,28

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

11

03.02.18

11.596,28

0,00

11.596,28

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

12

04.02

416.787,23

-5.115,00

411.672,23

Cote defalcate din impozitul pe venit

13

04.02.01

414.072,23

-5.115,00

408.957,23

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

14

04.02.04

2.715,00

0,00

2.715,00

A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

15

00.07

2.249,60

0,00

2.249,60

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

16

05.02

2.249,60

0,00

2.249,60

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

17

05.02.50

2.249,60

0,00

2.249,60

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

18

00.09

92.530,86

11.068,33

103.599,29

Impozite si taxe pe proprietate

19

07.02

92.530,96

11.068,33

103.599,29

Impozit pe clădiri

20

07.02.01

78.463,20

10.828,00

89.291,20

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Impozit pe clădiri - PF

21

07.02.01.01

25.229,52

6.463,32

31.692,84

Impozit pe clădiri - PJ

22

07.02.01.02

53.233,68

4.364,68

57.598,36

Impozit pe terenuri

23

07.02.02

9.575,80

240,33

9.816,13

Impozit pe terenuri - PF

24

07.02.02.01

4.572,56

225,45

4.798,01

Impozit pe terenuri - PJ

25

07.02.02.02

4.618,76

0,00

4.618,76

Impozit pe terenurile extravilane

26

07.02.02.03

384,48

14,88

399,36

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

27

07.02.03

4.387,16

0,00

4.387,16

Alte impozite si taxe de proprietate

28

07.02.50

104,80

0,00

104,80

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

29

00.10

222.789,43

161,92

222.951,35

Sume defalcate din TVA

30

11.02

191.279,47

0,00

191,279,47

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

31

11.02.02

184.875,60

0,00

184.875,60

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

32

11.02.06

4.132,87

0,00

4.132,87

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

33

11.02.09

2.271,00

0,00

2.271,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

34

12.02

781,04

0,00

781,04

Taxe hoteliere

35

12.02.07

781,04

0,00

781,04

Taxe pe servicii specifice

36

15.02

351,72

161,92

513,64

Impozit pe spectacole

37

15.02.01

284,20

0,00

284,20

Alte taxe pe servicii specifice

38

15.02.50

67,52

161,92

229,44

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

39

16.02

30.377,20

0,00

30.377,20

Taxa asupra mijloacelor de transport

40

16.02.02

24.676,60

0,00

24.676,60

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

41

16.02.02.01

15.342,28

0,00

15.342,28

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

42

16.02.02.02

9.334,32

0,00

9.334,32

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

43

16.02.03

0,20

0,00

0,20

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

44

16.02.50

5.700,40

0,00

5.700,40

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

45

00.11

2.149,00

109,80

2.258,80

Alte impozite si taxe fiscale

46

18.02

2.149,00

109,80

2.258,80

Alte impozite si taxe

47

18.02.50

2.149,00

109,80

2.258,80

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

C. VENITURI NEFISCALE

48

00.12

41.627,82

9.906,54

51.534,36

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

49

00.13

21.790,96

9.084,04

30.875,00

Venituri din proprietate

50

30.02

21.783,80

9.084,04

30.867,84

Venituri din concesiuni si închirieri

51

30.02.05

16.215,28

0,00

16.215,28

Alte venituri din concesiuni si închirieri de catre instituțiile publice

52

30.02.05.30

16.215,28

0,00

16.215,28

Venituri din dividende

53

30.02.08

5.568,52

9.084,04

14.652,56

Venituri din dividende varsate de

54

30.02.08.01

0,00

0,00

0,00

Venituri din dividende de la alti plătitori

55

30.02.08.02

5.568,52

8.990,40

14.558,92

Dividende de la societățile °i companiile naționale °i societățile cu capital majoritar de stat

56

30.02.08.03

0,00

93,64

93,64

Venituri din dobânzi

57

31.02

7,16

0,00

7,16

Alte venituri din dobânzi

58

31.02.03

7,16

0,00

7,16

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

59

00.14

19.836,86

822,50

20.659,36

Venituri din prestări de servicii si alte activitali

60

33.02

272,80

30,00

302,80

Venituri din prestări de servicii

61

33.02.08

1,24

0,00

1,24

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

62

33.02.12

263,76

0,00

263,76

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

63

33.02.28

7,80

30,00

37,80

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

64

34.02

2.927,08

0,00

2.927,08

Taxe extrajudiciare de timbru

65

34.02.02

2.927,08

0,00

2.927,08

Amenzi, penalitati si confiscări

66

35.02

11.457,98

0,00

11.457,98

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

67

35.02.01

11.367,88

0,00

11.367,88

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

68

35.02.01.02

11.367,88

0,00

11.367,88

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

69

35.02.02

0,02

0,00

0,02

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

70

35.02.03

90,08

0,00

90,08

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

71

35.02.03.01

90,08

0,00

90,08

Diverse venituri

72

36.02

5.179,00

792,50

5.971,50

Taxe speciale

73

36.02.06

3.640,60

0,00

3.640,60

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti

74

36.02.32

0,00

292,50

292,50

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilo rprecedenti, aferente secțiunii de dezvoltare

75

36.02.32.02

0,00

292,50

292,50

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte venituri

76

36.02.50

1.538,40

500,00

2.038,40

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

77

37.02

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

78

37.02.03

-60.384,82

7.585,05

-52.799,77

Varsaminte din secțiunea de funcționare

79

37.02.04

60.384,82

-7.585,05

52.799,77

11. VENITURI DIN CAPITAL

80

00.15

0,00

940,47

940,47

Venituri din valorificarea unor bunuri

81

39.02

0,00

940,47

940,47

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

82

39.02.01

0,00

1,35

1,35

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

83

39.02.03

0,00

174,53

174,53

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

84

39.02.07

0,00

501,22

501,22

Depozite speciale pentru construcții de construinte

85

39.02.10

0,00

263,37

263,37

IV. SUBVENȚII

86

00.17

26.758,09

1.593,04

28.351,13

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

87

00.18

26.758,09

1.593,04

28.351,13

Subvenții de la bugetul de stat

88

42.02

25.284,22

1.593,04

26.877,26

A. De capital

89

18.001,54

0,00

18.001,54

Suventii de Ea bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate

90

42.02.16

2.000,00

0,00

2.000,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții in sanatate

91

42.02.16.03

2.000,00

0,00

2.000,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

92

42.02.20

16.001,54

0,00

16.001,54

B. Curente

93

7.282,68

1.593,04

8.875,72

Ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

94

42.02.34

44,40

0,00

44,40

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

95

42.02.41

7.238,28

0,00

7.238,28

Sume alocate de bugetul de stat pentru corecții financiare

96

42.02.62

0,00

1.593,04

1.593,04

Subvenții de la alte administrații

97

43.02

1.473,87

0,00

1.473,87

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa

98

43.02.30

1.473,87

0,00

1.473,87

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

99

45.02

158.933,71

-11.914,29

147.019,42

Fondul European de Dezvoltare regionala

100

45.02.01

158.933,71

-17.510,11

141.423,60

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

101

45.02.01.01

0,00

134,67

134,67

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

102

45.02.01.02

158.933,71

-17.644,78

141.288,93

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

i i

i_______

Program rectificat

Fon du! Social European

103

45.02.02

0,00

2.856,10

2.856,10

Sume primite in contul plătitor efectuate in anul curent

104

45.02.02.01

0,00

1.949,10

1.949,10

Sume primite in contul plătitor efectuate in anii anteriori

105

45.02.02.02

0,00

907,00

907,00

Fondul de Coeziune

106

45.02.03

0,00

2.710,59

2.710,59

Sume primite in contul plătitor efectuate in anii anteriori

107

45.02.03.02

0,00

2.710,59

2.710,59

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

108

45.02.15

0300

29,13

29,13

Prefinantari

109

45.02.15.03

0,00

29,13

29,13

TOTAL CHELTUIELI

110

980.427,55

6.750,81

987.178,36

CHELTUIELI CURENTE

111

01

759.291,34

19.375,01

778.666,35

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

112

10

253.862,28

2.631,00

256.493,28

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

113

20

284.648,06

11.215,54

295.863,60

TITLUL III DOBÂNZI

114

30

19.932,82

-3.000,00

16.932,82

TITLUL IV SUBVENȚII

115

40

70.000,00

17.295,00

87.295,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

116

51

29.348,53

-3.953,90

25.394,63

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

117

55

2.272,69

0,00

2.272,69

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

118

56

53.680,53

-1.032,63

52.647,90

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

119

57

27.771,43

-3.280,00

24.491,43

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

120

59

17.775,00

-500,00

17.275,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

121

70

162.967,11

-12.624,20

150.342,91

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

122

71

162.966,81

-12.624,20

150.342,61

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

123

72

0,30

0,00

0,30

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

124

81

58.169,10

0,00

58.169,10

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

125

50.02

95.272,22

-5.875,70

89.396,52

Autoritari publice si acțiuni externe

126

51.02

70.741,40

-1.873,00

68.868,40

CHELTUIELI CURENTE

127

01

64.183,05

427,00

64.610,05

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

128

10

38.244,98

0,00

38.244,98

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

129

20

15.638,07

427,00

16.065,07

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

130

59

10.300,00

0,00

10.300,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

131

70

• 6.558,35

-2.300,00

4.258,35

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

132

71

6.558,05

-2.300,00

4.258,05

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

133

72

0,30

0,00

0,30

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

134

51.02.01

70.741,40

-1.873,00

68.868,40

Autorități executive

135

51.02.01.03

70.741,40

-1.873,00

68.868,40

Alte servicii publice generale

136

54.02

4.598,00

-1.002,70

3.595,30

CHELTUIELI CURENTE

137

01

4.598,00

-1.002,70

3.595,30

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

138

20

650,00

30,00

680,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATÎ ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

139

51

3.948,00

-1.032,70

2.915,30

CHELTUIELI DE CAPITAL

140

70

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contracte/garantate de administrațiile publice locale

141

54.02.07

0,00

0,00

0,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

142

54.02.10

3.948,00

-1.032,70

2.915,30

Alte servicii publice generale

143

54.02.50

650,00

30,00

680,00

Tranzacții privind datoria publicași împrumuturi

144

55.02

19.932,82

-3.000,00

16.932,82

CHELTUIELI CURENTE

145

01

19.932,82

-3.000,00

16.932,82

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

146

20

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI

147

30

19.932,82

-3.000,00

16.932,82

CHELTUIELI DE CAPITAL

148

70

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat

149

55.02.00

19.932,82

-3.000,00

16.932,82

Partea a li-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

150

59.02

26.913,62

-94,20

26.819,42

Ordine publica si siguranța naționala

151

61.02

26.913,62

-94,20

26.819,42

CHELTUIELI CURENTE

152

01

24.383,60

-23,00

24.360,60

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

153

10

21.000,00

0,00

21.000,00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

154

20

3.168,60

-8,00

3.160,60

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

155

51

15,00

-15,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

156

59

200,00

0,00

200,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

157

70

2.530,02

-71,20

2.458,82

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

158

71

2.530,02

-71,20

2.458,82

Din total capitol

Ordine publica

159

61.02.03

25.782,62

0,00

25.782,62

Politie locala

160

61.02.03.04

25.782,62

0,00

25.782,62

Protecție civila si protecție contra incendiilor (proiecție civila nonmilitara)

161

61.02.05

1.131,00

-94,20

1.036,80

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

162

64.02

474.263,00

-19.139,17

455.123,83

invatamant

163

65.02

223.707,49

4.415,43

228.122,92

CHELTUIELI CURENTE

164

01

207.593,90

3.500,00

211.093,90

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

165

10

144.622,50

0,00

144.622,50

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

166

20

47.650,00

3.500,00

51.150,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

167

55

2.272,69

0,00

2.272,69

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

168

56

7.777,56

0,00

7.777,56

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

169

57

2.571,43

0,00

2.571,43

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

170

59

2.699,72

0,00

2.699,72

CHELTUIELI DE CAPITAL

171

70

16.113,59

915,43

17.029,02

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

172

71

16.113,59

915,43

17.029,02

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

173

65.02.03

77.139,20

-257,00

76.882,20

Invatamant preșcolar

174

65.02.03.01

43.559,13

-257,00

43.302,13

Invatamant primar

175

65.02.03.02

33.580,07

0,00

33.580,07

Invatamant secundar

176

65.02.04

145.035,39

4.672,43

149.707,82

Invatamant secundar inferior

177

65.02.04.01

47.351,65

292,94

47.644,59

Invatamant secundar superior

178

65.02.04.02

94.371,67

4.379,49

98.751,16

Invatamant profesional

179

65.02.04.03

3.312,07

0,00

3.312,07

Invatamant postliceal

180

65.02.05

1.507,80

0,00

1.507,80

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

181

65.02.50

25,10

0,00

25,10

Sanatate

182

66.02

60.265,51

-17.696,83

42.568,68

CHELTUIELI CURENTE

183

01

32.918,53

301,30

33.219,83

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

184

10

8.838,07

0,00

8.838,07

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

185

20

5.022,92

0,00

5.022,92

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

186

51

19.057,54

301,30

19.358,84

CHELTUIELI DE CAPITAL

187

70

27.346,98

-17.998,13

9.348,85

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

188

71

27.346,98

-17.998,13

9.348,85

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

189

66.02.06

50.893,36

-17.696,83

33.196,53

Spitale generale

190

66.02.06.01

50.893,36

-17.696,83

33.196,53

Servicii de sanatate publica

191

66.02.08

9.372,15

0,00

9.372,15

Cultura, recreere si religie

192

67.02

122.917,91

-4.529,37

118.388,54

CHELTUIELI CURENTE

193

01

103.727,48

1.634,50

105.361,98

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

194

10

17.266,00

151,00

17.417,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

195

20

81.961,48

4.983,50

86.944,98

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

196

51

4.500,00

-3.500,00

1.000,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

197

70

19.190,43

-6.163,87

13.026,56

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

198

71

19.190,43

-6.163,87

13.026,56

Din total capitol

Servicii culturale

199

67.02.03

43.146,66

776,91

43.923,57

Instituții publice de spectacole si concerte

200

67.02.03.04

26.873,46

-1.547,09

25.326,37

Case de cultura

201

67.02.03.06

16.173,20

2.324,00

18.497,20

Alte servicii culturale

202

67.02.03.30

100,00

0,00

100,00

Servicii recreative si sportive

203

67.02.05

75.840,45

-5.306,28

70.534,17

Sport

204

67.02.05.01

33.911,18

-1.641,24

32.269,94

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

205

67.02.05.03

41.929,27

-3.665,04

38.264,23

Servicii religioase

206

67.02.06

3.000,00

0,00

3.000,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

207

67.02.50

930,80

0,00

930,80

Asigurări si asistenta sociala

208

68.02

67.372,09

-1.328,40

66.043,69

CHELTUIELI CURENTE

209

01

66.284,09

-1.328,40

64.955,69

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

210

10

23.793,15

2.480,00

26.273,15

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

211

20

10.887,67

-28,40

10.859,27

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

212

51

1.827,99

0,00

1.827,99

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

213

57

25.200,00

-3.280,00

21.920,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

214

59

4.575,28

-500,00

4.075,28

CHELTUIELI DE CAPITAL

215

70

1.088,00

0,00

1.088,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

216

71

1.088,00

0,00

1.088,00

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta

217

68.02.04

1.956,00

0,00

1.956,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

218

68.02.05

37.982,31

0,00

37.982,31

Asistenta sociala in caz de invaliditate

219

68.02.05.02

37.982,31

0,00

37.982,31

Asistenta sociala pentru familie si copii

220

68.02.06

3.329,96

0,00

3.329,96

Crese

221

68.02.11

3.127,92

20,00

3.147,92

Prevenirea excluderii sociale

222

68.02.15

20.975,90

-1.348,40

19.627,50

Ajutor social

223

68.02.15.01

12.503,87

-1.637,60

10.866,27

Cantine de ajutor social

224

68.02.15.02

8.472,03

289,20

8.761,23

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

225

68.02.50

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

226

68.02.50.50

0,00

0,00

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

227

69.02

161.693,53

497,98

162.191,51

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

228

70.02

140.762,47

-2,02

140.760,45

CHELTUIELI CURENTE

229

01

80.568,66

648,81

81.217,47

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

230

10

97,58

0,00

97,58

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

231

20

46.086,03

1.681,44

47.767,47

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

232

56

34.385,05

-1.032,63

33.352,42

CHELTUIELI DE CAPITAL

233

70

12.376,44

-650,83

11.725,61

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

234

71

12.376,44

-650,83

11.725,61

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

235

81

47.817,37

0,00

47.817,37

Din total capitol

Locuințe

236

70.02.03

24.846,00

-150,00

24.696,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

237

70.02.03.01

24.846,00

-150,00

24.696,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

238

70.02.03.30

0,00

0,00

0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

239

70.02.05

11.433,46

0,00

11.433,46

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alimentare cu apa

240

70.02.05.01

11.433,46

0,00

11.433,46

Iluminat public si electrificări rurale

241

70.02.06

11.556,11

26,54

11.582,65

Alimentare cu gaze naturale in localitati

242

70.02.07

800,00

0,00

800,00

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

243

70.02.50

92.126,90

121,44

92.248,34

Protecția mediului

244

74.02

20.931,06

500,00

21.431,06

CHELTUIELI CURENTE

245

01

20.391,00

792,50

21.183,50

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

246

20

19.000,00

500,00

19.500,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

247

51

0,00

292,50

292,50

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

248

56

1.391,00

0,00

1.391,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

249

70

540,06

-292,50

247,56

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

250

71

540,06

-292,50

247,56

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

251

74.02.05

19.247,56

500,00

19.747,56

Salubritate

252

74.02.05.01

13.000,00

2.000,00

15.000,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

253

74.02.05.02

6.247,56

-1.500,00

4.747,56

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

254

74.02.06

1.683,50

0,00

1.683,50

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

255

79.02

222.285,18

31.361,90

253.647,08

Combustibili si energie

256

81.02

20.850,00

0,00

20.850,00

CHELTUIELI CURENTE

257

01

20.000,00

0,00

20.000,00

TITLUL IV SUBVENȚII

258

40

20.000,00

0,00

20.000,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

259

70

850,00

0,00

850,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

260

71

850,00

0,00

850,00

Din total capitol

Energie termica

261

81.02.06

20.850,00

0,00

20.850,00

Transporturi

262

84.02

201.435,18

31.361,90

232.797,08

CHELTUIELI CURENTE

263

01

114.710,21

17.425,00

132.135,21

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

264

20

54.583,29

130,00

54.713,29

TITLUL IV SUBVENȚII

265

40

50.000,00

17.295,00

67.295,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

266

56

10.126,92

0,00

10.126,92

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI DE CAPITAL

267

70

76.373,24

13.936,90

90.310,14

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

268

71

76.373,24

13.936,90

90.310,14

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

269

81

10.351,73

0,00

10.351,73

Din total capitol

Transport rutier

270

84.02.03

201.435,18

31.361,90

232.797,08

Drumuri si poduri

271

84.02.03.01

18.502,56

-90,00

18.412,56

Transport in comun

272

84.02.03.02

102.948,99

33.237,40

136.186,39

Străzi

273

84.02.03.03

79.983,63

-1.785,50

78.198,13

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

274

84.02.50

0,00

0,00

0,00

Partea a VU-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

275

96.02

0,00

0,00

0,00

REZERVE

276

97.02

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

277

98.02

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

278

99.02

2.723,95

0,00

2.723,95

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

740.383,53

23.424,14

763.807,67

TOTAL VENITURI

2

00.01

740.383,53

23.424,14

763.807,67

VENITURI PROPRII

3

49.90

600.732,33

15.839,09

616.571,42

1. VENITURI CURENTE

4

00.02

731.626,98

23.424,14

755.051,12

A. VENITURI FISCALE

5

00.03

750.383,98

6.225,05

756.609,03

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

6

00.04

432.914,59

-5.115,00

427.799,59

A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

7

00.05

2.281,48

0,00

2.281,48

Impozit pe profit

8

01.02

2.281,48

0,00

2.281,48

Impozit pe profit de la agenții economici

9

01.02.01

2.281,48

0,00

2.281,48

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

10

00.06

428.383,51

-5.115,00

423.268,51

Impozit pe venit

11

03.02

11.596,28

0,00

11.596,28

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

12

03.02.18

11.596,28

0,00

11.596,28

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

13

04.02

416.787,23

-5.115,00

411.672,23

Cote defalcate din impozitul pe venit

14

04.02.01

414.072,23

-5.115,00

408.957,23

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

15

04.02.04

2.715,00

0,00

2.715,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

16

00.07

2.249,60

0,00

2.249,60

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

17

05.02

2.249,60

0,00

2.249,60

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

18

05.02.50

2.249,60

0,00

2.249,60

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

19

00.09

92.530,96

11.068,33

103.599,29

Impozite si taxe pe proprietate

20

07.02

92.530,96

11.068,33

103.599,29

Impozit pe clădiri

21

07.02.01

78.463,20

10.828,00

89.291,20

Impozit pe clădiri - PF

22

07.02.01.01

25.229,52

6.463,32

31.692,84

Impozit pe clădiri - PJ

23

07.02.01.02

53.233,68

4.364,68

57.598,36

Impozit pe terenuri

24

07.02.02

9.575,80

240,33

9.816,13

Impozit pe terenuri - PF

25

07.02.02.01

4.572,56

225,45

4.798,01

Impozit pe terenuri - PJ

26

07.02.02.02

4.618,76

0,00

4.618,76

Impozit pe terenurile extravilane

27

07.02.02.03

384,48

14,88

399,36

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

28

07.02.03

4.387,16

0,00

4.387,16

Alte impozite si taxe de proprietate

29

07.02.50

104,80

0,00

104,80

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

30

00.10

222.789,43

161,92

222.951,35

Sume defalcate din TVA

31

11.02

191.279,47

0,00

191.279,47

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

32

11.02.02

184.875,60

0,00

184.875,60

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

33

11.02.06

4.132,87

0,00

4.132,87

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

34

11.02.09

2.271,00

0,00

2.271,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

35

12.02

781,04

0,00

781,04

Taxe hoteliere

36

12.02.07

781,04

0,00

781,04

Taxe pe servicii specifice

37

15.02

351,72

161,92

513,64

Impozit pe spectacole

38

15.02.01

284,20

0,00

284,20

Alte taxe pe servicii specifice

39

15.02.50

67,52

161,92

229,44

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

40

16.02

30.377,20

0,00

30.377,20

Taxa asupra mijloacelor de transport

41

16.02.02

24.676,60

0,00

24.676,60

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

42

16.02.02.01

15.342,28

0,00

15.342,28

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

43

16.02.02.02

9.334,32

0,00

9.334,32

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

44

16.02.03

0,20

0,00

0,20

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

45

16.02.50

5.700,40

0,00

5.700,40

A6- ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

46

00.11

2.149,00

109,80

2.258,80

Alte impozite si taxe fiscale

47

18.02

2.149,00

109,80

2.258,80

Alte impozite si taxe

48

18.02.50

2.149,00

109,80

2.258,80

C. VENITURI NEFISCALE

49

00.12

-18.757,00

17.199,09

-1.557,91

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

50

00.13

21.790,96

9.084,04

30.875,00

Venituri din proprietate

51

30.02

21.783,80

9.084,04

30.867,84

Venituri din concesiuni si închirieri

52

30.02.05

16.215,28

0,00

16.215,28

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

53

30.02.05.30

16.215,28

0,00

16.215,28

Venituri din dividende

54

30.02.08

5.568,52

9.084,04

14.652,56

Venituri din dividende varsate de

55

30.02.08.01

0,00

0,00

0,00

Venituri din dividende de la alti plătitori

56

30.02.08.02

5.568,52

8.990,40

14.558,92

Dividende de la societățile °i companiile naționale °i societățile cu capital majoritar de stat

57

30.02.08.03

0,00

93,64

93,64

Venituri din dobânzi

58

31.02

7,16

0,00

7,16

Alte venituri din dobânzi

59

31.02.03

7,16

0,00

7,16

C2. VANZAR! DE BUNURI SI SERVICII

60

00.14

-40.547,96

8.115,05

-32.432,91

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

61

33.02

272,80

30,00

302,80

Venituri din prestări de servicii

62

33.02.08

1,24

0,00

1,24

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

63

33.02.12

263,76

0,00

263,76

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, împutatii si despăgubiri

64

33.02.28

7,80

30,00

37,80

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

65

34.02

2.927,08

0,00

2.927,08

Taxe extrajudiciare de timbru

66

34.02.02

2.927,08

0,00

2.927,08

Amenzi, penalitati si confiscări

67

35.02

11.457,98

0,00

11.457,98

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

68

35.02.01

11.367,88

0,00

11.367,88

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

69

35.02.01.02

11.367,88

0,00

11.367,88

Penalitati pentru nedepu nerea sau depunerea cu Întârziere a declarației de impozite si taxe

70

35.02.02

0,02

0,00

0,02

Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

71

35.02.03

90,08

0,00

90,08

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

72

35.02.03.01

90,08

0,00

90,08

Diverse venituri

73

36.02

5.179,00

500,00

5.679,00

Taxe speciale

74

36.02.06

3.640,60

0,00

3.640,60

Alte venituri

75

36.02.50

1.538,40

500,00

2.038,40

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

76

37.02

-60.384,82

7.585,05

-52.799,77

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

77

37.02.03

-60.384,82

7.585,05

-52.799,77

IV. SUBVENȚII

78

00.17

8.756,55

0,00

8.756,55

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

79

00.18

8.756,55

0,00

8.756,55

Subvenții de la bugetul de stat

80

42.02

7.282,68

0,00

7.282,68

B. Curente

81

7.282,68

0,00

7.282,68

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

82

42.02.34

44,40

0,00

44,40

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

83

42.02.41

7.238,28

0,00

7.238,28

Subvenții de la alte administrații

84

43.02

1.473,87

0,00

1.473,87

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa

85

43.02.30

1.473,87

0,00

1.473,87

TOTAL CHELTUIELI

86

740.383,53

23.424,14

763.807,67

CHELTUIELI CURENTE

87

01

682.214,43

23.424,14

705.638,57

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

88

10

253.862,28

2.631,00

256.493,28

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

89

20

284.648,06

11.215,54

295.863,60

TITLUL III DOBÂNZI

90

30

19.932,82

-3.000,00

16.932,82

TITLUL IV SUBVENȚII

91

40

70.000,00

17.295,00

87.295,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

92

51

5.952,15

-937,40

5.014,75

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

93

55

2.272,69

0,00

2.272,69

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

94

57

27.771,43

-3.280,00

24.491,43

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

95

59

17.775,00

-500,00

17.275,00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

96

81

58.169,10

0,00

58.169,10

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

97

50.02

88.644,87

-3.506,70

85.138,17

Autorități publice si acțiuni externe

98

51.02

64.183,05

427,00

64.610,05

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI CURENTE

99

01

64.183,05

427,00

64.610,05

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

100

10

38.244,98

0,00

38.244,98

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

101

20

15.638,07

427,00

16.065,07

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

102

59

10.300,00

0,00

10.300,00

Din totai capitol

Autoritati executive si legislative

103

51.02.01

64.183,05

427,00

64.610,05

Autoritati executive

104

51.02.01.03

64.183,05

427,00

64.610,05

Alte servicii publice generale

105

54.02

4.529,00

-933,70

3.595,30

CHELTUIELI CURENTE

106

01

4.529,00

-933,70

3.595,30

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

107

20

650,00

30,00

680,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATl ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

108

51

3.879,00

-963,70

2.915,30

Din total capitol

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contracte/garantate de administrațiile publice locale

109

54.02.07

0,00

0,00

0,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

110

54.02.10

3.879,00

-963,70

2.915,30

Alte servicii publice generale

111

54.02.50

650,00

30,00

680,00

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

112

55.02

19.932,82

-3.000,00

16.932,82

CHELTUIELI CURENTE

113

01

19.932,82

-3.000,00

16:932,82

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

114

20

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI

115

30

19.932,82

-3.000,00

16.932,82

Din total capitol

Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat

116

55.02.00

19.932,82

-3.000,00

16.932,82

Partea a Ii-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

117

59.02

24.383,60

-23,00

24.360,60

Ordine publica si siguranța naționala

118

61.02

24.383,60

-23,00

24.360,60

CHELTUIELI CURENTE

119

01

24.383,60

-23,00

24.360,60

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

120

10

21.000,00

0,00

21.000,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

121

20

3.168,60

-8,00

3.160,60

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATl ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

122

51

15,00

-15,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

123

59

200,00

0,00

200,00

Din total capitol

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Ordine publica

124

61.02.03

23.768,60

0,00

23.768,60

Politie locala

125

61.02.03.04

23.768,60

0,00

23.768,60

Protecție civila si protecție contra incendiilor (proiecție civila nonmilitara)

126

61.02.05

615,00

-23,00

592,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

127

64.02

379.419,06

7.347,40

386.766,46

Invatamant

128

65.02

199.816,34

3.500,00

203.316,34

CHELTUIELI CURENTE

129

01

199.816,34

3.500,00

203.316,34

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

130

10

144.622,50

0,00

144.622,50

TITLUL ll BUNURI SI SERVICII

131

20

47.650,00

3.500,00

51.150,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

132

55

2.272,69

0,00

2.272,69

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

133

57

2.571,43

0,00

2.571,43

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

134

59

2.699,72

0,00

2.699,72

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

135

65.02.03

76.231,01

0,00

76.231,01

Invatamant prescolar

136

65.02.03.01

42.650,94

0,00

42.650,94

Invatamant primar

137

65.02.03.02

33.580,07

0,00

33.580,07

Invatamant secundar

138

65.02.04

122.052,43

3.500,00

125.552,43

Invatamant secundar inferior

139

65.02.04.01

43.456,28

0,00

43.456,28

Invatamant secundar superior

140

65.02.04.02

75.284,08

3.500,00

78.784,08

Invatamant profesional

141

65.02.04.03

3.312,07

0,00

3.312,07

Invatamant posti iceal

142

65.02.05

1.507,80

0,00

1.507,80

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

143

65.02.50

25,10

0,00

25,10

Sanatate

144

66.02

14.091,15

41,30

14.132,45

CHELTUIELI CURENTE

145

01

14.091,15

41,30

14.132,45

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

146

10

8.838,07

0,00

8.838,07

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

147

20

5.022,92

0,00

5.022,92

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATi ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

148

51

230,16

41,30

271,46

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

149

66.02.06

4.730,16

41,30

4.771,46

Spitale generale__

150

66.02.06.01

4.730,16

41,30

4.771,46

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Servicii de sanatate publica

151

66.02.08

9.360,99

0,00

9.360,99

Cultura, recreere si religie

152

67.02

99.227,48

5.134,50

104.361,98

CHELTUIELI CURENTE

153

01

99.227,48

5.134,50

104.361,98

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

154

10

17.266,00

151,00

17.417,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

155

20

81.961,48

4.983,50

86.944,98

Din total capitol

Servicii culturale

156

67.02.03

39.840,20

2.144,50

41.984,70

Instituții publice de spectacole si concerte

157

67.02.03.04

23.667,00

-179,50

23.487,50

Case de cultura

158

67.02.03.06

16.173,20

2.324,00

18.497,20

Alte servicii culturale

159

67.02.03.30

0,00

0,00

0,00

Servicii recreative si sportive

160

67.02.05

55.456,48

2.990,00

58.446,48

Sport

161

67.02.05.01

25.650,00

2.990,00

28.640,00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

162

67.02.05.03

29.806,48

0,00

29.806,48

Servicii religioase

163

67.02.06

3.000,00

0,00

3.000,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

164

67.02.50

930,80

0,00

930,80

Asigurări si asistenta sociala

165

68.02

66.284,09

-1.328,40

64.955,69

CHELTUIELI CURENTE

166

01

66.284,09

-1:328,40

64.955,69

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

167

10

23.793,15

2.480,00

26.273,15

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

168

20

10.887,67

-28,40

10.859,27

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

169

51

1.827,99

0,00

1.827,99

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

170

57

25.200,00

-3.280,00

21.920,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

171

59

4.575,28

-500,00

4.075,28

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta

172

68.02.04

1.906,00

0,00

1.906,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

173

68.02.05

37.935,31

0,00

37.935,31

Asistenta sociala in caz de invaliditate

174

68.02.05.02

37.935,31

0,00

37.935,31

Asistenta sociala pentru familie sî copii

175

68.02.06

3.192,16

0,00

3.192,16

Crese

176

68.02.11

3.047,92

20,00

3.067,92

Prevenirea excluderii sociale

177

68.02.15

20.202,70

-1.348,40

18.854,30

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Ajutor social

178

68.02.15.01

11.810,67

-1.637,60

10.173,07

Cantine de ajutor social

179

68.02.15.02

8.392,03

289,20

8.681,23

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

180

68.02.50

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

181

68.02.50.50

0,00

0,00

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

182

69.02

113.000,98

2.181,44

115.182,42

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

183

70.02

94.000,98

1.681,44

95.682,42

CHELTUIELI CURENTE

184

01

46.183,61

1.681,44

47.865,05

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

185

10

97,58

0,00

97,58

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

186

20

46.086,03

1.681,44

47.767,47

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

187

81

47.817,37

0,00

47.817,37

Din total capitol

Locuințe

188

70.02.03

0,00

0,00

0,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

189

70.02.03.01

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

190

70.02.03.30

0,00

0,00

0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

191

70.02.05

10.516,82

0,00

10.516,82

Alimentare cu apa

192

70.02.05.01

10.516,82

0,00

10.516,82

Iluminat public si electrificări rurale

193

70.02.06

9.000,00

1.500,00

10.500,00

Alimentare cu gaze naturale in localitati

194

70.02.07

800,00

0,00

800,00

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

195

70.02.50

73.684,16

181,44

73.865,60

Protecția mediului

196

74.02

19.000,00

500,00

19.500,00

CHELTUIELI CURENTE

197

01

19.000,00

500,00

19.500,00

TITLUL ll BUNURI SI SERVICII

198

20

19.000,00

500,00

19.500,00

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

199

74.02.05

19.000,00

500,00

19.500,00

Salubritate

200

74.02.05.01

13.000,00

2.000,00

15.000,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

201

74.02.05.02

6.000,00

-1.500,00

4.500,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

202

74.02.06

0,00

0,00

0,00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

203

79.02

134.935,02

17.425,00

152.360,02

Combustibili si energie

204

81.02

20.000,00

0,00

20.000,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI CURENTE

205

01

20.000,00

0,00

20.000,00

TITLUL IV SUBVENȚII

206

40

20.000,00

0,00

20.000,00

Din total capitol

Energie termica

207

81.02.06

20.000,00

0,00

20.000,00

Transporturi

208

84.02

114.935,02

17.425,00

132.360,02

CHELTUIELI CURENTE

209

01

104.583,29

17.425,00

122.008,29

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

210

20

54.583,29

130,00

54.713,29

TITLUL IV SUBVENȚII

211

40

50.000,00

17.295,00

67.295,00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

212

81

10.351,73

0,00

10.351,73

Din total capitol

Transport rutier

213

84.02.03

114.935,02

17.425,00

132.360,02

Drumuri si poduri

214

84.02.03.01

0,00

0,00

0,00

Transport in comun

215

84.02.03.02

61.551,73

17.425,00

78.976,73

Străzi

216

84.02.03.03

53.383,29

0,00

53.383,29

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

217

84.02.50

0,00

0,00

0,00

Partea a VH-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

218

96.02

0,00

0,00

0,00

REZERVE

219

97.02

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

220

98.02

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

221

99.02

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

1

237.320,07

-16.673,33

220.646,74

TOTAL VENITURI

2

00.01

237.320,07

-16.673,33

220.646,74

VENITURI PROPRII

3

49.90

0,00

1.232,97

1.232,97

I. VENITURI CURENTE

4

00.02

60.384,82

-7.292,55

53.092,27

C. VENITURI NEFISCALE

5

00.12

60.384,82

-7.292,55

53.092,27

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

6

00.14

60.384,82

-7.292,55

53.092,27

Diverse venituri

' 7

36.02

0,00

292,50

292,50

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedent!

8

36.02.32

0,00

292,50

292,50

Sume provenite din finanțarea bugetara a anîlo rprecedenti, aferente secțiunii de dezvoltare

9

36.02.32.02

0,00

292,50

292,50

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

10

37.02

60.384,82

-7.585,05

52.799,77

Varsaminte din secțiunea de funcționare

11

37.02.04

60.384,82

-7.585,05

52.799,77

II. VENITURI DIN CAPITAL

12

00.15

0,00

940,47

940,47

Venituri din valorificarea unor bunuri

13

39.02

0,00

940,47

940,47

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

14

39.02.01

0,00

1,35

1,35

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

15

39.02.03

0,00

174,53

174,53

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

16

39.02.07

0,00

501,22

501,22

Depozite speciale pentru construcții de construinte

17

39.02.10

0,00

263,37

263,37

IV. SUBVENȚII

18

00.17

18.001,54

1.593,04

19.594,58

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

19

00.18

18.001,54

1.593,04

19.594,58

Subvenții de la bugetul de stat

20

42.02

18.001,54

1.593,04

19.594,58

A. De capital

21

18.001,54

0,00

18.001,54

Suventii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate

22

42.02.16

2.000,00

0,00

2.000,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții in sanatate

23

42.02.16.03

2.000,00

0,00

2.000,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

24

42.02.20

16.001,54

0,00

16.001,54

B. Curente

25

0,00

1.593,04

1.593,04

Sume alocate de bugetul de stat pentru corecții financiare

26

42.02.62

0,00

1.593,04

1.593,04

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

27

45.02

158.933,71

-11.914,29

147.019,42

Fondul European de Dezvoltare regionala

28

45.02.01

158.933,71

-17.510,11

141.423,60

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

29

45.02.01.01

0,00

134,67

134,67

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

30

45.02.01.02

158.933,71

-17.644,78

141.288,93

Fondul Social European

31

45.02.02

0,00

2.856,10

2.856,10

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

32

45.02.02.01

0,00

1.949,10

1.949,10

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

33

45.02.02.02

0,00

907,00

907,00

Fondul de Coeziune

34

45.02.03

0,00

2.710,59

2.710,59

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

35

45.02.03.02

0,00

2.710,59

2.710,59

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

36

45.02.15

0,00

29,13

29,13

Prefinantari

37

45.02.15.03

0,00

29,13

29,13

TOTAL CHELTUIELI

38

240.044,02

-16.673,33

223.370,69

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

1.. .                    _____...

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI CURENTE

39

01

77.076,91

-4.049,13

73.027,78

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

40

51

23.396,38

-3.016,50

20.379,88

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

41

56

53.680,53

-1.032,63

52.647,90

CHELTUIELI DE CAPITAL

42

70

162.967,11

-12.624,20

150.342,91

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

43

71

162.966,81

-12.624,20

150.342,61

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

44

72

0,30

0,00

0,30

Partea i-a SERVICII PUBLICE GENERALE

45

50.02

6.627,35

-2.369,00

4.258,35

Autorități publice si acțiuni externe

46

51.02

6.558,35

-2.300,00

4.258,35

CHELTUIELI CURENTE

47

01

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

48

70

6.558,35

-2.300,00

4.258,35

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

49

71

6.558,05

-2.300,00

4.258,05

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

50

72

0,30

0,00

0,30

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

51

51.02.01

6.558,35

-2.300,00

4.258,35

Autoritati executive

52

51.02.01.03

6.558,35

-2.300,00

4.258,35

Alte servicii publice generale

53

54.02

69,00

-69,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

54

01

69,00

-69,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

55

51

69,00

-69,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

56

70

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contracte/garantate de administrațiile publice locale

57

54.02.07

0,00

0,00

0,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

58

54.02.10

69,00

-69,00

0,00

Alte servicii publice generale

59

54.02.50

0,00

0,00

0,00

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

60

59.02

2.530,02

-71,20

2.458,82

Ordine publica si siguranța naționala

61

61.02

2.530,02

-71,20

2.458,82

CHELTUIELI CURENTE

62

01

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

63

70

2.530,02

-71,20

2.458,82

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

64

71

2.530,02

-71,20

2.458,82

Din total capitol

Pag. 21125

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator I______ .

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Ordine publica

65

61.02.03

2.014,02

0,00

2.014,02

Politie locala

66

61.02.03.04

2.014,02

0,00

2.014,02

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

67

61.02.05

516,00

-71,20

444,80

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

68

64.02

94.843,94

-26.486,57

68.357,37

Invatamant

69

65.02

23.891,15

915,43

24.806,58

CHELTUIELI CURENTE

70

01

7.777,56

0,00

7.777,56

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

71

56

7.777,56

0,00

7.777,56

CHELTUIELI DE CAPITAL

72

70

16.113,59

915,43

17.029,02

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

73

71

16.113,59

915,43

17.029,02

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

74

65.02.03

908,19

-257,00

651,19

Invatamant preșcolar

75

65.02.03.01

908,19

-257,00

651,19

Invatamant primar

76

65.02.03.02

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar

77 ;

65.02.04

22.982,96

1.172,43

24.155,39

Invatamant secundar inferior

78

65.02.04.01

3.895,37

292,94

4.188,31

Invatamant secundar superior

79

65.02.04.02

19.087,59

879,49

19.967,08

Invatamant profesional

80

65.02.04.03

0,00

0,00

0,00

Invatamant postliceal

81

65.02.05

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

82

65.02.50

0,00

0,00

0,00

Sanatate

83

66.02

46.174,36

-17.738,13

28.436,23

CHELTUIELI CURENTE

84

01

18.827,38

260,00

19.087,38

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

85

51

18.827,38

260,00

19.087,38

CHELTUIELI DE CAPITAL

86

70

27.346,98

-17.998,13

9.348,85

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

87

71

27.346,98

-17.998,13

9.348,85

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

88

66.02.06

46.163,20

-17.738,13

28.425,07

Spitale generale

89

66.02.06.01

46.163,20

-17.738,13

28.425,07

Servicii de sanatate publica

90

66.02.08

11,16

0,00

11,16

Cultura, recreere si religie

91

67.02

23.690,43

-9.663,87

14.026,56

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

i

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI CURENTE

92

01

4.500,00

•3.500,00

1.000,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

93

51

4.500,00

-3.500,00

1.000,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

94

70

19.190,43

-6.163,87

13.026,56

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

95

71

19.190,43

-6.163,87

13.026,56

Din total capitol

Servicii culturale

96

67.02.03

3.306,46

-1.367,59

1.938,87

Instituții publice de spectacole si concerte

97

67.02.03.04

3.206,46

-1.367,59

1.838,87

Case de cultura

98

67.02.03.06

0,00

0,00

0,00

Alte servicii culturale

99

67.02.03.30

100,00

0,00

100,00

Servicii recreative si sportive

100

67.02.05

20.383,97

-8.296,28

12.087,69

Sport

101

67.02.05.01

8.261,18

-4.631,24

3.629,94

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

102

67.02.05.03

12.122,79

-3.665,04

8.457,75

Servicii religioase

103

67.02.06

0,00

0,00

0,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

104

67.02.50

0,00

0,00

0,00

Asigurări si asistenta sociala

105

68.02

1.088,00

0,00

1.088,00

CHELTUIELI CURENTE

106

01

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

107

70

1.088,00

0,00

1.088,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

108

71

1.088,00

0,00

1.088,00

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta

109

68.02.04

50,00

0,00

50,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

110

68.02.05

47.00

0,00

47,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

111

68.02.05.02

47,00

0,00

47,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

112

68.02.06

137,80

0,00

137,80

Crese

113

68.02.11

80,00

0,00

80,00

Prevenirea excluderii sociale

114

68.02.15

773,20

0,00

773,20

Ajutor social

115

68.02.15.01

693,20

0,00

693,20

Cantine de ajutor social

116

68.02.15.02

80,00

0,00

80,00

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor si asistentei sociale

117

68.02.50

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

118

68.02.50.50

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

.....

Influenta

Program rectificat

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

119

69.02

48.692,55

-1.683,46

47.009,09

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

120

70.02

46.761,49

-1.683,46

45.078,03

CHELTUIELI CURENTE

121

01

34.385,05

-1.032,63

33.352,42

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

122

56

34.385,05

-1.032,63

33.352,42

CHELTUIELI DE CAPITAL

123

70

12.376,44

-650,83

11.725,61

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

124

71

12.376,44

-650,83

11.725,61

Din total capitol

Locuințe

125

70.02.03

24.846,00

-150,00

24.696,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

126

70.02.03.01

24.846,00

-150,00

24.696,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

127

70.02.03.30

0,00

0,00

0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

128

70.02.05

916,64

0,00

916,64

Alimentare cu apa

129

70.02.05.01

916,64

0,00

916,64

Iluminat public si electrificări rurale

130

70.02.06

2.556,11

-1.473,46

1.082,65

Alimentare cu gaze naturale în localitati

131

70.02.07

0,00

0,00

0,00

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

132

70.02.50

18.442,74

-60,00

18.382,74

Protecția mediului

133

74.02

1.931,06

0,00

1.931,06

CHELTUIELI CURENTE

134

01

1.391,00

292,50

1.683,50

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

135

51

0,00

292,50

292,50

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

136

56

1.391,00

0,00

1.391,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

137

70

540,06

-292,50

247,56

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

138

71

540,06

-292,50

247,56

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

139

74.02.05

247,56

0,00

247,56

Salubritate

140

74.02.05.01

0,00

0,00

0,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

141

74.02.05.02

247,56

0,00

247,56

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

142

74.02.06

1.683,50

0,00

1.683,50

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

143

79.02

87.350,16

13.936,90

101.287,06

Combustibili si energie

144

81.02

850,00

0,00

850,00

CHELTUIELI CURENTE

145

01

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

—Program rectificat—

CHELTUIELI DE CAPITAL

146

70

850,00

0,00

850,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

147

71

850.00

0,00

850,00

Din total capitol

i

Energie termica

148

81.02.06

850.00

0,00

850,00

Transporturi

149

84.02

86.500,16

13.936,90

100.437,06

CHELTUIELI CURENTE

150

01

10.126,92

0,00

10.126,92

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NE RAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

151

56

10.126,92

0,00

10.126,92

CHELTUIELI DE CAPITAL

152

70

76.373,24

13.936,90

90.310,14

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

153

71

76.373,24

13.936,90

90.310,14

Din total capitol

Transport rutier

154

84.02.03

86.500,16

13.936,90

100.437,06

Drumuri si poduri

155

84.02.03.01

18.502,56

-90,00

18.412,56

Transport in comun

156

84.02.03.02

41.397,26

15.812,40

57.209,66

Străzi

157

84.02.03.03

26.600,34

-1.785,50

24.814,84

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

158

84.02.50

0,00

0,00

0,00

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

159

96.02

0,00

0,00

0,00

REZERVE

160

97.02

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

161

98.02

0,00

0,00

0,00

DEFICIT_________ș-,,    /'/__________ ___________________________________

162

99.02

2.723,95

0,00

2.723,95