Hotărârea nr. 144/2016

144/18.10.2016 privind modificarea Comisiei de analiză şi evaluare a proiectelor sportive şi a modului de îndeplinire a obiectivelor, de către structuri sportive si organizatii finanţate de la bugetul local al Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 144/18.10.2016
privind modificarea Comisiei de analiză şi evaluare a proiectelor sportive şi a modului de îndeplinire a obiectivelor, de către structuri sportive si organizatii finanţate de la bugetul local al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-24992/12.10.2016, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 89/01.03.2016, privind constituirea Comisiei de analiză şi evaluare a proiectelor sportive şi a modului de îndeplinire a obiectivelor, de către structuri sportive şi organizaţii finanţate de la bugetul local al municipiului Timişoara;
Ţinând cont de prevederile Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Timisoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 436/2015;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.d) şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea Comisiei de analiză şi evaluare a proiectelor sportive in cadrul sesiunilor de selectii publice de proiecte, precum şi a modului de îndeplinire a obiectivelor cuprinse în contractele de finanţare, de către structuri sportive si organizaţii, finanţate din bugetul local al Municipiului Timişoara, în următoarea componenţă:
- consilier local Grigoroiu Grigore;
- consilier local Ieremia Ion Ardelean;
- consilier local Moşiu Simion;
- consilier local Mateescu Ioan;
- consilier local Tîrziu Adelina Larissa.

Art. 2: Comisia de analiză şi evaluare va avea atributii conform prevederilor Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Timisoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.436/2015.

Art. 3: La data emiterii prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 89/01.03.2016, privind constituirea Comisiei de analiză şi evaluare a proiectelor sportive şi a modului de îndeplinire a obiectivelor, de către structuri sportive şi organizaţii finanţate de la bugetul local al Municipiului Timişoara.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Sport-Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Membrilor comisiei;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

BIROUL SPORT-CULTURĂ

COMPARTIMENT SPORT

NR.SC2016-

APROBAT

PRIMAR,


NICOLAE ROBUBd C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256 -403.800; internet: www.primariatm.ro

REFERAT

privind modificarea Comisiei de analiză și evaluare a proiectelor sportive și a modului de îndeplinire a obiectivelor, de către structuri sportive si organizatii finanțate de la bugetul local al Municipiului Timișoara

Analiza și evaluarea proiectelor de activitate sportivă a fost efectuată în baza prevederilor Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Timișoara, de către comisia numită prin HCLMT nr.89/01.03.2016, care a avut următoarea componență:

  • - consilier local Olteanu Ramona-Isabela;

  • - consilier local Moșiu Simion;

  • - consilier local Vesa Vasile-Teodor;

  • - consilier local Mateescu Ioan;

  • - consilier local Wolf Elena;

Urmare a modificării componenței Consiliului Local al Municipiului Timișoara, prin alegerile locale din data de 05.06.2016, se impune modificarea comisie de analiză și evaluare a proiectelor sportive și a modului de îndeplinire a obiectivelor, de către structuri sportive si organizatii finanțate de la bugetul local al Municipiului Timișoara

Propunem:

aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a unui proiect de hotărâre privind modificarea Comisiei de analiză și evaluare a proiectelor sportive în cadrul sesiunilor de selectii publice de proiecte, precum și a modului de îndeplinire a obiectivelor cuprinse în contractele de finanțare nerambursabilă, de către structuri sportive și organizații, finanțate din bugetul local al Municipiului Timișoara, având următoarea componență:

  • - consilier local Grigoroiu Grigore;

  • - consilier local Ieremia Ion Ardelean;

  • - consilier local Moșiu Simion;

  • - consilier local Mateescu Ioan;

  • - consilier local Tîrziu Adelina Larissa;

Comisia de analiză și evaluare va avea atribuții conform prevederilor Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Timișoara, aprobat prin HCLMT nr.436/2015.

La data emiterii prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.89/01.03.2016, privind constituirea Comisiei de analiză și evaluare a proiectelor sportive și a modului de îndeplinire a obiectivelor, de către structuri sportive și organizații finanțate de la bugetul local al municipiului Timișoara.

Viceprimar, Dan Diaconu

Șef Birou, Ioan Mihai Costa

Compartiment Sport,

Florica Hongu

Serviciul Juridic, Daniela Ștefan