Hotărârea nr. 140/2016

140/18.10.2016 privind numirea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Clusterul de Energii Sustenabile din România - ROSENC
Hotararea Consiliului Local 140/18.10.2016
privind numirea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Clusterul de Energii Sustenabile din România - ROSENC


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016-23368/23.09.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, Domnul Nicolae ROBU;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara Local nr. 320/27.09.2011 privind aprobarea aderării Municipiului Timişoara la Clusterul de Energii Sustenabile din România - ROSENC;
Având în vedere Statutul Asociaţiei Clusterul de Energii Sustenabile din România - ROSENC;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu,Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (1), alin. (2) litera b) şi alin. (4) litera f) din Legea nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă numirea Domnului CĂLDĂRARU LUCIAN - consilier local, ca reprezentant al Municipiului Timişoara în cadrul Clusterului de Energii Sustenabile din România - ROSENC.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu a Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Clusterului de Energii Sustenabile din România - ROSENC;
- Domnului Căldăraru Lucian;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

STATUTUL

ASOCIAȚIEI


Clusterul de Energii Sustenabile din România ROSENC Romanian Sustainable Energy Cluster ROSENC

Art. 1. PREAMBUL

Asociația se constituie și funcționează ca persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial conform prezentului Statut și a Ordonanței Guvernului României nr. 26/2000. Asociații, în temeiul O.G. nr. 26/2000 constituie prezenta Asociație punând în comun o contribuție materială, cunoștințele și aportul lor pentru realizarea scopului Asociației.

Art, 2. DENUMIRE

 • 2.1.   Denumirea Asociației este Clusterul de Energii Sustenabile din România ROSENC (Romanian Sustainable Energy Cluster ROSENC)”.

 • 2.2.   Asociația se identifică și sub abrevierea (acronimul) „ROSENC”, denumire ce poate fi întrebuințată în siglă, antet, corespondență, anunțuri, publicații sau orice alte documente provenite de la aceasta. Asociația are ștampilă și însemne proprii.

Art. 3. FORMA JURIDICĂ

Asociația este persoană juridică română, de drept privat fără scop patrimonial, neguvernamentală, non-profit, apolitică și independentă, care funcționează potrivit legislației române și prezentului Statut.

Art, 4, SEDIUL

Sediul Asociației este în România, Timișoara, Județul Timiș, Timișoara, Bld. Republicii nr. 9, cam. 01, cod poștal 300159, el putând fi schimbat prin Hotărârea Adunării Generale și respectarea procedurii prevăzute de O.G. nr. 26/2000. Asociația, își va putea constitui filiale sau sucursale, acestea din urmă fiind fără personalitate juridică.

Art. 5. DURATA

Durata pentru care se constituie Asociația este nelimitată în timp.

Ari. 6. SCOPUL ASOCIAȚIEI

Scopul Asociației îl reprezintă promovarea României, a Regiunii Vest și a județului Timiș, pe termen lung, ca lider în sectoarele energiilor regenerabile, eficientei energetice și noilor energii sustenabile și participarea în rețelele internaționale ca partener sau coordonator de proiecte pentru creșterea competitivității organizațiilor din Asociație, prin cooperare națională și internațională.

Art. 7. OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI :

 • a) Promovarea și participarea la elaborarea politicilor, managementului și ingineriei competitivității integrate în domeniul energiei sustenabile;

 • b) Promovarea și dezvoltarea competitivă a următoarelor domenii: cercetare, educație, inovare, producție, comercializare și utilizare eficientă a energidl^din surse convenționale, a energiei din surse regenerabile și a noilor tehnologii energetice sustenabile:

 • -  producția de energie ecologică / verde prin valorificarea potențialului și resurselor regenerabile existente, hidroenergie produsa prin micro-hidrocentrale, energie geotermală și pompe de căldură, biocombustibili, pile cu hidrogen și pile de combustie, alte tipuri de energie sustenabilă ce vor fi dezvoltate in viitor;

 • -  cercetarea-dezvoltarea si inovarea in domeniul de activitate al clusterului;

 • -  promovarea tehnologiilor inovative și sustenabile, a eficienței energetice în domeniul construcțiilor clădirilor, administrării și întreținerii acestora, a materialelor și echipamentelor, managementul fluxului de materiale, valorificarea deșeurilor;

 • -  dezvoltarea sectorului de afaceri din domeniul energiei, prin sprijinirea sectorului de inovare, producție a echipamentelor si tehnologiilor energetice, stimularea cererii pieței la toate categoriile de utilizatori.

 • c) Reprezentarea intereselor membrilor Asociației

 • d) Sprijinea dezvoltării firmelor din domeniu, înființării noilor firme și atragerea de investiții noi în domeniul economic de interes.

Art. 8 DOMENIILE DE ACȚIUNE ALE ASOCIAȚIEI :

 • a)   Elaborarea și implementarea strategiei de competitivitate a clusterului;

al) Desfășurarea de activități de cercetare-dezvoltare-inovare.

a2) Activitati de studiere a pieței si de sondare a opiniei publice.

a3) Realizare studii tehnico-economice si științifice.

a4) Realizare studii socio-economice.

a5) Activitati combinate de secretariat si servicii suport pentru intreprinderi.

a6) Activitati de fotocopiere, de pregătire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat.

a7) Activitati de organizare a expozițiilor, târgurilor si congreselor

 • b)   Elaborarea și/sau implementarea de proiecte cu finanțare europeana; națională și/sau din surse terțe cu scopul de a dezvolta clusterul si a realiza progresul entităților componente ale Asociației;

 • c)   Promovarea și realizarea de parteneriate public-private în domeniul(iile) de interes al Asociației;

 • d)    Asigurarea diseminării informațiilor privind progresul tehnologic si a instruirii profesionale continue a membrilor clusterului;

 • e)   Desfășurarea unor acțiuni de lobby (promovare) pe lângă instituțiile guvernamentale, în vederea adoptării de acte normative în domeniul de activitate al clusterului;

 • f)    Desfășurarea unor acțiuni de lobby (promovare) pe lângă persoane fizice sau juridice a căror participare în cadrul clusterului ar putea aduce beneficii acestuia;

 • g)   Asigurarea unei infrastructuri corespunzătoare dezvoltării clusterului;

 • h)   Capacitarea autorităților publice locale pentru susținerea dezvoltării clusterului;

 • i)    Stabilirea și dezvoltarea relațiilor de colaborare între firme membre ale clusterului într-un climat de afaceri propice, respectând regulile concurenței loiale, prin mijloace proprii cât și prin efortul membrilor;

 • j)    Colaborarea cu instituțiile guvernamentale naționale și internaționale pentru a facilita misiunile economice și vizitele de afaceri in domeniul de activitate al clusterului, în vederea dezvoltării colaborării economice reciproc avantajbgsefiRifr

 • k)   Identificarea grupurilor de interese specifice din interiorul clusterului și organizarea acestora pentru derularea de programe și proiecte specifice în domenii de interes, care să faciliteze colaborarea în cadrul clusterului si in afara acestuia;

 • l)    Elaborarea și exploatarea unui sistem informațional comun și derularea unor proiecte complementare comune;

 • m)  Susținerea și promovarea înființării megaclusterelor (clustere de clustere) și a rețelelor de firme de succes în Uniunea Europeana;

 • n)   Susținerea și promovarea activităților de cercetare și inovare ale agentilor economici în zonă, facilitând transferul de politici, management, tehnologie avansată;

 • o)  Organizarea de evenimente tehnico-economice cu impact major în mediul de afaceri și socio-cultural;

 • p)   Promovarea surselor noi și regenerabile de energie pe piața națională și regională;

 • q)   Promovarea realizării unor lucrări/investiții în domeniul infrastructurii energetice care să tină seama de programele Uniunii Europene, cele naționale și regionale;

 • r)   Managementul unor structuri de promovare si susținere a afacerilor din domeniul specific de interes al Asociației;

 • s)   Promovarea si armonizarea activităților comune în domeniul de protecție a mediului;

 • t)   Crearea si promovarea brand-ului pentru cluster;

 • u)   Organizarea cadrului de colaborare între membrii clusterului prin creșterea volumului schimburilor de informații, prin implementarea unei conexiuni permanente între bazele de date și promovarea constantă a relațiilor de afaceri între firme;

 • v)   Informarea publicului larg cu privire la domeniul energiei provenite din surse regenerabile;

 • w)  Oferirea de consultantă și asistentă pentru membri Asociației și pentru terți, contra unei taxe diferențiate în funcție de beneficiarul acestor servicii, respectiv membru sau nemembru al Asociației;

 • x)   Asocierea cu alte organizații din țară și din străinătate;

 • y)   Desfășurarea unor activități comerciale generatoare de venituri, cu caracter accesoriu;

 • z)   Alte activități care să asigure realizarea scopului și a obiectivelor Asociației.

Art. 9, PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI

Patrimoniul Asociației se constituie inițial cu suma totală de 52.000 lei provenită din libera alegere și egala subscriere a Membrilor fondatori.

Art. 10. VENITURILE ASOCIAȚIEI

 • 10.1. Veniturile Asociației provin din: cotizațiile membrilor, obligații la plata acestora; taxele de intrare achitate de Membrii asociați; dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii; dividendele societăților comerciale înființate de către Asociație sau la care Asociația este asociată sau acționară; donații, sponsorizări sau legate; resurse atrase de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale; venituri din participarea la proiecte-prc activitatea de implementare a acestora; venituri realizate c economice directe; alte venituri provenind din activități desfășun legii și în conformitate cu scopul și obiectivele Asociației.

  z^ O''A

  f/ "..v-! 0

  >grame și din lin activităfi 3te conform


 • 10.2. Folosirea mijloacelor materiale și bănești se face corespunzător hotărârii Adunării Generale.

 • 10.3.  Asociația are dreptul de a refuza orice donație, legate sau contribuție în cazul în care acestea sunt oferite în termeni inacceptabili sau care contravin scopului Asociației.

 • 10.4.  Cuantumul cotizației lunare și cel al taxei de intrare vor fi stabilite anual, în prima ședință a Adunării generale ordinare a Asociației.

 • 10.5.  Cotizația lunară va fi achitată trimestrial până în data de 30 a primei luni din fiecare trimestru.

Art.ll. MEMBRII

 • 11.1.  Toți membrii, cu excepția celor de onoare, sunt obligați la plata cotizației lunare.

 • 11.2.  în categoria membrilor Asociației sunt cuprinși;

 • 1.     Membrii fondatori;

 • 2.     Membrii asociați;

 • 3.     Membrii cotizanți fără drept de vot;

 • 4.    Membrii de onoare;

 • 1. Membrii fondatori ai Asociației sunt persoanele fizice și juridice semnatare ale prezentului Statut, ce beneficiază de drept de vot în cadrul Adunării Generale.

 • 2. Membrii asociați sunt persoanele fizice și juridice care dobândesc calitatea de membru al Asociației ulterior constituirii acesteia prin hotărârea luată cu majoritate de voturi a Adunării Generale și care dobândesc drept de vot în cadrul acesteia în schimbul achitării unei taxe de intrare.

 • 3.  Membrii cotizanți fără drept de vot, sunt persoanele fizice și juridice care dobândesc calitatea de membru al Asociației ulterior constituirii acesteia prin hotărârea Adunării Generale și care nu beneficiază de drept de vot în cadrul acesteia.

4. Membrii de onoare sunt persoanele fizice și juridice care dobândesc acest statut în baza hotărârii Adunării Generale în considerarea unor contribuții deosebite, la inițiativa Consiliului Director sau a unui Membru fondator ori asociat, nefiind obligați la plata cotizației lunare și nebeneficiind de drept de vot în cadrul Adunării Generale.


Calitatea de membru al Asociației va fi exercitată de către reprezintă în mod legal persoana juridică, cu condiția ca a mandatată de propria organizație.

' 7opi/X


Calitatea de Membru asociat și Membru cotizant fără drept         se-'

dobândește prin admiterea unei cereri de înscriere adresată Adunării Generale, precum și achitarea taxei de intrare în cazul Membrilor asociati.

 • 11.5. Dobândirea calității de membru se va face prin hotărâre AGA, conform articolului 11.2, fără ca prin aceasta să se modifice Actul Constitutiv respectiv Statutul Asociației.

Art.12. DREPTURILE MEMBRILOR:

toti membri au dreptul să participe la ședințele Adunării Generale, să ridice probleme și să ia parte la dezbateri atât în ceea ce privește activitatea Asociației cât și a problemelor de interes pentru aceasta;

 • -  Membri fondatori și Membri asociati au dreptul să voteze în Adunarea Generală;

Membri fondatori și Membri asociati au dreptul să fie aleși în Consiliul Director după expirarea primului mandat in care sunt aleși doar Membrii fondatori;

 • -  Membri fondatori și Membri asociati au dreptul să fie aleși în funcția de Președinte al Asociației;

 • -  toti membri au dreptul să beneficieze de serviciile și activitățile pe care Asociația le desfășoară pentru membrii;

 • -  toti membri au dreptul să utilizeze calitatea de membru pentru promovarea imaginii proprii, pe baza regulilor stabilite în manualul de identitate specific al Asociației;

 • -  toti membri au dreptul să li se reprezinte, apere și promoveze interesele;

 • -  toti membri au dreptul să se retragă din Asociație la cererea lor;

 • -  membrii cotizanți fără drept de vot au dreptul să devină membri asociati prin achitarea taxei de intrare.

Art.13. OBLIGAȚI LE MEMBRILOR:

 • -  să respecte Statutul Asociației, precum și orice alte regulile stabilite de Asociație;

 • -  să-și achite la termen îndatoririle fată de Asociație, respectiv cotizația lunară, iar în cazul Membrilor asociati și a taxei de intrare;

 • -  să-și aducă aportul la realizarea scopului și obiectivelor Asociației;

 • -  să respecte hotărârile Adunării Generale și ale Consiliului Director;

 • -  să promoveze interesele Asociației;

 • -  să nu întreprindă acțiuni care prin natura lor pot leza imaginea Asociației;

Art.14, SANCȚIUNI

 • 14.1. Renunțarea la calitatea de membru se va face prin cerere scrisă adresată Consiliului Director cu cel puțin o lună înainte de ziua retragerii sale din Asociație.

 • 14.2. Excluderea unui membru va fi hotărâtă de Adunarea Generală.

 • 14.3. Cauzele excluderii pot fi:

- nerespectarea prevederilor Statutului, a hotărârilor Adunării Consiliului Director;


 • -  neplata cotizației mai mult de 3 luni consecutiv;

 • -  săvârșirea unor fapte care aduc sau pot aduce atingere gravă imaginii clusterului;

 • 14.4. Membrii excluși, nu pot pretinde restituirea contribuțiilor aduse în Asociație.

Art.15. ORGANELE DE CONDUCERE

Organele de conducere ale Asociației sunt:

 • ■  Adunarea Generală

 • ■   Consiliul Director și

 • ■  Președintele.

Art.16. ADUNAREA GENERALĂ

 • 16.1.  Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociației. Adunarea generală este alcătuită la momentul constituirii sale din totalitatea Membrilor fondatori, iar ulterior, cu începere de la momentul admiterii primului Membru asociat, din totalitatea Membrilor fondatori și a Membrilor asociați cu taxa de intrare achitată. Membrii cu drept de vot, pot participa la Adunarea Generală și își pot exercita dreptul de vot numai dacă au achitat la zi cotizația lunară. La Adunarea generală pot participa, potrivit dispozițiilor art. 12 din Statut și membrii cotizanți fără drept de vot și membrii de onoare, fără drept de vot.

 • 16.2.  Adunarea Generală are următoarele atribuții esențiale:

 • a) stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale Asociației;

 • b) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a situației financiare anuale;

 • c) alegerea și revocarea membrilor Consiliului Director și stabilirea atribuțiilor fiecărei funcții;

 • d) alegerea și revocarea Președintelui, a Directorului Executiv si a Secretarului Asociației;

 • e) numirea și revocarea organului de control financiar intern al Asociației;

 • f)  modificarea Actului Constitutiv și a Statutului;

 • g) înființarea de filiale, sucursale, puncte de lucru și reprezentanțe;

 • h) validează admiterea membrilor, validarea excluderii și retragerii membrilor;

 • i)  ratificarea hotărârilor Consiliului Director;

 • j)  dizolvarea și lichidarea Asociației și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;

 • k) stabilirea cuantumului cotizațiilor și a taxei de intrare, precum și modificarea cuantumului acestora;

 • l)  conferirea calității de Membru de onoare;


  m)

  n)

  o)

  P) q)


aprobarea Regulamentului de funcționare al Consiliului Director

aprobarea majorării sau diminuării patrimoniului, precum șt a schimbării sediului;

aprobarea asocierii cu alte organizații și a cooperării cu instituții naț internaționale;

aprobarea organigramei și politicii de personal ale Asociației; orice alte atribuții prevăzute în lege.


 • 16.3. Adunarea Generală se întrunește cel puțin o dată pe an și are drept de control asupra Consiliului Director și a organului de control financiar intern al Asociației.

Art. 17. CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE

 • 17.1.  Adunarea Generală va fi convocată de către Președintele Asociației, de către majoritatea calificată (2/3 sau 2/3 plus 1) dintre membrii Consiliului Director ori dintre membrii Adunării Generale în forma scrisă.

 • 17.2.  Ordinea de zi a Adunărilor Generale ordinare va include și rapoartele de activitate ale membrilor învestiți cu funcții la nivelul Asociației, ale Consiliului Director și ale organului de control financiar.

 • 17.3.  Convocarea va cuprinde locul, data și ordinea de zi și va fi efectuată prin fax, E-mail și corespondență, cu minim 15 zile calendaristice înainte de data ședinței.

 • 17.4.  Dacă la prima convocare nu se întrunește cvorumul necesar aceasta se reconvoacă după 7 zile calendaristice in același loc si la aceeași ora.

 • 17.5.  Dacă la a doua convocare nu se întrunește cvorumul necesar aceasta își va desfășura lucrările cu membrii prezenți ce fac parte din Adunarea Generală.

 • 17.6.  Adunările Generale Extraordinare se convoacă ori de câte ori Consiliul Director apreciază că este necesar, la solicitarea motivată a organului de control financiar al Asociației sau a cel puțin o treime din numărul membrilor Asociației.

 • 17.7.  Adunarea Generală este statutară în prezența majorității simple a membrilor săi, din care cel puțin 14 membri fondatori, reprezentând 50%+1, să își exprime votul.

Art. 18. HOTĂRÂRILE ASOCIAȚIEI

 • 18.1.  Hotărârile Asociației vor fi luate cu votul majorității calificate a membrilor Adunării Generale cu drept de vot, din care cel puțin 50%+l din voturile exprimate ale membrilor fondatori.

 • 18.2.  Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii și ale Statutului sunt obligatorii pentru toți membrii Asociației, inclusiv pentru cei care nu au participat la Adunare sau au votat împotrivă. în cazul în care unul din Membrii fondatori sau Membrii asociați nu poate participa efectiv la Adunarea Generală, acesta poate mandata în scris un alt Membru fondator sau asociat să îi reprezinte


  interesele în Adunarea Generală, acesta putând să reprezinte prin un număr maxim de alți doi Membrii fondatori sau asociați.


andat scris

Membrul fondator sau Membrul asociat care, într-o anumită proble supusă Adunării Generale, este interesat personal sau prin soțul său, ascenderîțîksQU^ descendenții săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare și nici la vot, fiind răspunzător de daunele cauzate Asociației, dacă fără votul său nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută.

Ari. 19. CONSILIUL DIRECTOR

 • 19.1.  Consiliul Director este organul de conducere și de administrare al Asociației și este alcătuit din 26 persoane, ca reprezentanți legali ai Membrilor fondatori sau asociați ai acesteia, mandatul lor fiind de 4 ani, cu posibilitatea de a fi prelungit pe noi perioade.

 • 19.2.  în cazul în care unul din membrii Consiliului Director nu poate participa efectiv la ședințe, acesta poate mandata în scris un alt membru al Consiliului Director să îi reprezinte interesele în acest for de conducere. Un membru al Consiliului poate reprezenta prin mandate scris un număr maxim de alți doi membrii.

 • 19.3.  Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale, exercitând următoarele atribuții esențiale:

 • a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, situația financiară anuală, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și programul anual de dcțiuni al Asociației;

 • b) hotărăște admiterea membrilor;

 • c) încheie acte juridice, în numele și pe seama Asociației conform mandatului primit de la Adunarea Generală;

 • d) propune spre aprobare organigrama și politica de personal ale Asociației;

 • e) gestionează patrimoniul Asociației conform celor convenite de Adunarea Generală;

 • f)  hotărăște desfășurarea de activități lucrative;

 • g) propune Adunării Generale modificarea Statutului;

 • h) propune Adunării Generale eventuala asociere, afiliere la organizații similare din țară sau străinătate;

 • i)  propune înscrierea de Membrii de onoare;

 • j)  ține evidența tuturor activităților desfășurate în vederea realizării scopului și a obiectului de activitate al Asociației;

 • k) propune retragerea calității de membru al Asociației, prin excluderea acestuia;

 • l)  îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală;

 • m) poate delega din atribuțiile sale Președintelui Asociației;

 • n) desemnează cei doi Vicepreședinți ai Asociației pentru cel puțin doua mandate;

 • o) desemnează Secretarul Asociației.


  19.4.


Consiliul Director se întrunește lunar sau ori de câte ori este convocarea Președintelui Asociației, funcționând pe baza unui Regulament propriu aprobat de Adunarea Generală in maximum 30 de zile de la înființarea Asociației. In cadrul acestui Regulament se vor stabili structura si funcțiunile Consiliului Director.

 • 19.5.  Consiliul Director, respectiv fiecare membru al acestuia, sunt personal răspunzători pentru toate daunele produse din culpa sa în exercitarea funcției, atât fată de terți, cât și față de Asociație.

 • 19.6.  Consiliul Director poate lua hotărâri valide prin exprimarea majorității simple a membrilor săi și cu votul majorității calificate din numărul celor care și-au exprimat în mod valabil votul. Exprimarea votului poate fi realizată prin vot fizic, prin fax cu confirmare de primire, prin E-mail cu confirmare de primire sau teleconferință.

 • 19.7.  Consiliul Director va putea stabili anumite obligații pentru fiecare membru al Asociației și va putea împuternici și persoane care nu au calitatea de membru al său pentru a exercita anume atribuții, însă numai cu condiția aprobării prealabile a respectivei măsuri de către Adunarea Generală.

Art.20. PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI

 • 20.1.  Președintele Asociației este și Președintele Consiliului Director.

 • 20.2.  Președintele angajează organizația în raporturile cu terții față de care o și reprezintă. Președintele poate delega o parte din atribuțiile sale membrilor Consiliului Director, sau altor persoane cu funcții executive în Asociație.

 • 20.3.  Președintele Asociației va fi ales prin hotărârea Adunării Generale dintre membrii Asociației, pe o perioadă de 4 ani.

 • 20.4.  Președintele Asociației are următoarele atribuții:

 • a) reprezintă Asociația in relațiile cu terții;

 • b) convoacă si prezidează ședințele Consiliul Director si cele ale Adunării Generale;

 • c) propune Consiliului Director aprobarea organigramei Asociației, politica de personal și salarizare;

 • d) propune Adunării Generale numirea si revocarea din funcție a Directorului Executiv si a Secretarului Asociației;

 • e) propune spre aprobarea Adunării Generale proiectele cu finanțare nerambursabilă din domeniul de activitate specific al asociației, la care ROSENC dorește să fie Beneficiar;

 • f)  este responsabil pentru punerea în aplicare a deciziilor Adunării Generale;

 • g) are calitatea reprezentării în justiție;

 • h) asigură respectarea Statutului și urmărește îndeplinirea obligațiilor membrilor asociați.


  • i)

  j)

  k)


exercită funcția de ordonator principal de credite; reprezintă Asociația față de terți, asociați, și în raporturi publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și strc organisme din țară și străinătate;

îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală

 • 20.5. Președintele ales pentru primul mandat este domnul DIMECA Radu Dragoș, cetățean român, domiciliat în România, jud. Timiș, Timișoara, str. Vasile Lucaciu, nr. 19,’identificat prin CI TM 183820, CNP 1571128354735.

Art. 21, VICEPREȘEDINTELE

Funcția de Vicepreședinte va fi deținută de câte doi membri ai Consiliului Director prin rotație pentru o perioada de 4 luni, aleși prin votul Consiliului Director. Primul mandat începe din data de 01.06.2011.

Art. 22. DIRECTORUL ASOCIAȚIEI

 • 22.1.  Directorul Asociației are funcție executivă, de management, având atribuții stabilite prin Statut, prin hotărârile Adunării Generale și ale Consiliului Director, prin deciziile Președintelui și înscrise în contractul de management încheiat cu Asociația.

 • 22.2.  Directorul Asociației este numit pe perioada determinată.

 • 22.3.  Eliberarea din funcție se face în condițiile contractului de management sau pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanță precizați în respectivul contract.

Art. 23. CONTROLUL FINANCIAR INTERN

 • 23.1.  Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de către un membru desemnat de Adunarea Generală a Asociației.

 • 23.2.  în realizarea competenței sale, organul de control financiar intern al Asociației îndeplinește următoarele atribuții:

 • a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației;

 • b) întocmește rapoarte și le prezintă Consiliului Director și Adunării Generale;

 • c) poate participa la ședințele Consiliului Director și Adunării Generale fără drept de vot;

 • 23.3.  Mandatul organului de control financiar este de 2 ani, acesta putând fi prelungit pe noi perioade.

 • 23.4.  Organul de control financiar controlează gestiunea Asociației, verifică executarea bugetului și toate operațiunile economico-financiare ale Asociației. Verificarea se va face cel puțin trimestrial.Asociafia poate angaja personal propriu sau colaboratori externi, cu respectarea legislației în vigoare, în baza propunerii Președintelui și în limita bugetului aprobat, cu condiția aprobării prealabile a Consiliului Director.

Art. 25. DIZOLVAREA ASOCIAȚIEI

 • 25.1.  Dizolvarea Asociației se va face potrivit prevederilor O.G. nr. 26/2000 și a legislației în vigoare.

 • 25.2.  Asociația se dizolvă :

 • a) de drept pentru motivele prevăzute la art. 55(1) din O.G. nr. 26/2000;

 • b) prin hotărâre judecătorească potrivit art. 56 din O.G. nr. 26/2000;

 • c) prin hotărârea Adunării Generale.

 • 25.3. în cazul dizolvării Asociației bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. Aceste bunuri vor fi transmise către persoanele juridice membre și/sau către alte persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, potrivit hotărârii Adunării Generale a membrilor sau a instanței.

Art. 26. LICHIDAREA ASOCIAȚIEI

 • 26.1.  în cazurile de dizolvare mai sus-menționate, lichidatorii vor fi numiți prin hotărâre judecătorească, în afară de cazul dizolvării prin hotărârea Adunării Generale, când lichidatorii vor fi numiți de către Adunarea Generală.

 • 26.2.  în toate cazurile, mandatul Consiliului Director încetează o dată cu numirea lichidatorilor.

 • 26.3.   Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice, în condițiile legii.

 • 26.4.  Lichidarea Asociației se va realiza cu respectarea O.G. nr.26/2000 și a legislației

  în vigoare.


Art. 27. Personalitatea juridică a Asociației încetează la data radierii acesteia din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

Art. 28. Asociația va avea însemne proprii (ștampilă și siglă proprie), cont în bancă, iar membri săi își vot dovedi apartenența pe baza unei legitimații.

Art. 29. Prezentul Statut se completează cu prevederile O.G. nr.26/2000.

Prezentul statut s-a întocmit în 6 exemplare în limba română.

Dl. Georgică Cornu - Camera de Comerț, Industrie si Agricultura Ti

Dna. ANDREEA VIORELA IANCU - CABINET INDIVIDUAL I

RADA MIRCEA - SC ARMAND CONSULTING SRL

SERGIU BALAȘA - CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ - A TIMIȘ

MOCAN MARIAN LIVIU- EXPERT CONSULTING SRL s.c

VIȘOIU HOREA - SC RENTINVEST SRL

? S C

DIMECA RADU DRAGOȘ - SC SOLAR FIRE SRL

"'•••nu',

MOROAICĂ CRISTIAN - ASOCIAȚIE ROMÂNIA PITOREASCĂ

CARMEN NICORICI-CALANCE - S


TOMA MIȘCA - SC EE TEST SA


TECTC

Zp zA


CARLO MARCHEGIANO - SC-N

A


PAUL PÎRSAN - UNIVERSITATEXDDȘTm

li o

BALAN MIRCEA - SC AGASȚSRL(/^

IULIU MEISSNER-SC ELBA SA


ONO-ART SRL

)

ev^&cOle și a

AS qTx? de   /


.....<


'ERINARĂ TIMISOARAf j


RADU ILIESCU - SC FI-RI VIGONIA

MIRCEA STOIAN - SC GAUSS SRL

GEORGE STANCIU - BIROUL DE AR


MILITA PLEASCAR - SC UZINELE TEXTILE TIMIȘOARA SA


EORGE STANCIU

VIOREL ȘERBAN - UNIVERSITATEA “POLITEHNICA “ DIN TIMIȘOARA J

MARILEN PIRTEA - UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

NICOLAE STRÎMBEANU - SC PRO AIR CLEAN SA

DOBOSIIOAN SILVIU -


RUXANDRA Bl ZER A

•AVOCAT

în conformitate cu disp art 3 al 1 teza a 3-a din Legea nr 51/1995 atest data identitatea pârtilor si conținutul prezentului act redactat demn b \

Nr.înreq.             Data               X*

Senmătu! A


SC DOSETIMPEX SR,

I -1

CC

O /


J RUXANDRA


B1ZERA

AVOCAT COLABORATOR


\ o-

...........- c


Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.