Hotărârea nr. 14/2016

14/07.07.2016 privind respingerea functionării in continuare in spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Alba Iulia nr. 2 a Compartimentului Centrul de Informare Turistica din cadrul Directiei de Comunicare
Hotararea Consiliului Local 14/07.07.2016
privind respingerea functionării in continuare in spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Alba Iulia nr. 2 a Compartimentului Centrul de Informare Turistica din cadrul Directiei de Comunicare


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-16191/05.07.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 467/30.10.2015 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara;
Având în vedere Procesul -Verbal al Şedinţei Extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 07.07.2016;
Având în vedere extrasul din procesul verbal al sedintei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara infiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.12/26.02.2012, modificată prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 386/01.08.2014; nr. 543/31.10.2014 si nr. 91/01.03.2016, din data de 27.04.2016;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Având în vedere că Proiectul de hotărâre privind functionarea in continuare in spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Alba Iulia nr. 2 a Compartimentului Centrul de Informare Turistica din cadrul Directiei de Comunicare nu a întrunit cerinţele impuse de prevederile art.45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se respinge functionarea in continuare a Compartimentului Centrul de Informare Turistica din cadrul Directiei de Comunicare al Primariei Municipiului Timisoara, (destinatia sediu al Biroului de informare turistică şi a Infocentrului Turistic) in spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Alba Iulia nr. 2, situat la parterul imobilului in partea dreapta, avand intrarea din strada Alba Iulia, inscris in C.F. nr. 417847 Timisoara ( CF vechi 127057) , nr. top. 249, proprietatea Primariei Municipiului Timisoara, compus dintr- o incapere cu suprafata utila de 56,16 mp, pe o perioada de 1 an.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - Biroul Spatii cu alta Destinatie, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
P. SECRETAR ALIN STOICA

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

APROBAT

PRIMAR


NICOLAE ROBU


DIRECȚIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE BIROU SPATII CU ALTA DESTINATIE

NR. SC2016-16191/05.07.2016

REFERAT

privind funcționarea in spațiul cu alta destinație decat aceea de locuința din Timișoara, str. Alba Iulia nr. 2 a Compartimentului Centrul de Informare Turistica din cadrul Directiei de Comunicare -

Spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Alba Iulia nr. 2, situat la parterul imobilului in partea dreapta, avand intrarea din strada Alba Iulia, este inscris in C.F. nr. 417847 Timisoara, ( CF vechi 127057 ) nr. top. 249, in proprietatea Primariei Municipiului Timisoara, este compus dintr- o incapere cu suprafata utila de 56,16 m.p si a fost atribuit spre inchiriere in urma licitatiei desfasurata din data de 03.06.2005, incheindu-se contractul de inchiriere nr. 1469/06.06.2005, intre Primaria Municipiului Timisoara si SC Miticor SRL. In baza HCL nr. 102/28.03.2006, spatiul a fost atribuit in folosinta gratuita, pe o perioada de 10 ani, catre Casa de Cultura a Municipiului Timisoara cu destinatia de sediu al Biroului de informare turistica si a Infocentrului Turistic Timisoara.

Prin adresa inregistrata cu nr. SC2016-10194/25.04.2016 Compartimentul Centrul de Informare Turistica din cadrul Directiei de Comunicare a solicitat aprobarea functionarii in continuare a Centrului de Informare Turistica Timisoara in acest spatiu pe o perioada de 10 ani.

În sedinta Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea municipiului Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara constituita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.12/26.02.2012, modificata prin Hotararile Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 386/01.08.2014; nr. 543/31.10.2014 si 91/01.03.2016 din data de 27.04.2016 s-a analizat situatia spatiului din Timisoara, str. Alba Iulia nr. 2, hotarandu-se inaintarea unui proiect de hotarare catre Consiliului Local al Municipiului Timisoara in vederea aprobarii functionarii in continuare in acest spatiu a Compartimentului Centrul de Informare Turistica din cadrul Directiei de Comunicare al Primariei Municipiului Timisoara cu destinatia de sediu al Biroului de informare turistică și a Infocentrului Turistic Timișoara.

Avand in vedere cele prezentate,

PROPUNEM :

1. Aprobarea de catre Consiliului Local al municipiului Timisoara a unui proiect de hotarare privind functionarea Compartimentul Centrului de Informare Turistica din cadrul Directiei de Comunicare al Primariei Municipiului Timisoara, (destinatia sediu al Biroului de informare turistică și a Infocentrului Turistic) in spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Alba Iulia nr. 2, situat la parterul imobilului in partea dreapta, avand intrarea din strada Alba Iulia, inscris in C.F. nr. 417847 Timisoara ( CF vechi 127057) , nr. top. 249, in proprietatea Primariei Municipiului Timisoara, compus dintr-o incapere cu suprafata utila de 56,16 m.p., pe o perioada de 1 an.

ADMINISTRATOR PUBLIC

SORIN IACOB DRAGOI


DIRECTOR, LAURA KOSZEGI

SERVICIUL JURIDIC,

DANIELA STEFAN

SEF BIROU, MARINELA BANDI