Hotărârea nr. 139/2016

139/18.10.2016 privind modificarea componenţei Comisiei Speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 139/18.10.2016
privind modificarea componenţei Comisiei Speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 21117/30.08.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Conform prevederilor art. 21 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică;
În baza Hotărârii Guvernului nr.548/08.07.1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor,oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(9) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică Comisia Specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Timişoara, având următoarea componenţă:
- NICOLAE ROBU -Primarul Municipiului Timişoara - preşedinte;
- SIMONA DRĂGOI - Secretarul Municipiului Timişoara - secretar;
- STANCIU STELIANA - Director Direcţia Economică - membru;
- EMILIAN SORIN CIURARIU - Director Direcţia Urbanism- membru;
- MIHAI BONCEA - Şef Birou Locuinţe-Direcţia Cădiri, Terenuri şi Dotări Diverse-membru;
- ALIN STOICA - Consilier juridic Serviciul Juridic - membru;


Art. 2: Comisia Specială va fi sprijinită de următorii membri:
- DUMITRESCU GHEORGHE -Consilier Compartiment Administrare Fond Funciar - membru;
- DIANA ROF - Consilier Serviciu T.B.D.U.C - membru;
- CIEV ZAHARIE - Consilier Serviciu T.B.D.U.C - membru;
- ILIE DUMBRAVĂ - Consilier Serviciu T.B.D.U.C - membru;


Art. 3: La data emiterii prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.42/02.02.2016 - privind modificarea componenţei Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Timişoara, comisie constituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 213/13.07.1999.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economică;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Membrilor comisiei;
- Mass-media locală.


Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                                        APROBAT

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE

SERVICIU TERENURI,BANCA DE DATE URBANĂ ȘI CADASTRU                PRIMAR

SC2016- 21117 / 30.08.2016                                     NICOLAE ROBU

REFERAT

privind modificarea componenței Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Timișoara

În baza H.C.L.M.T. 213 / 1999 a fost constituită Comisia Specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Timișoara, modificată prin HCLMTnr.42/02.02.2016 în baza Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu următoarea componență:

 • -  NICOLAE ROBU - Primarul Municipiului Timișoara - președinte;

 • -  IOAN COJOCARI - Secretarul Municipiului Timișoara - secretar;

 • -  LAURA KOSZEGI - Direcția Cădiri, Terenuri și Dotări Diverse - membru;

 • -  EMILIAN SORIN CIURARIU - Arhitect Șef - membru;

 • -  TEODORA GENTIMIR - Consilier Serviciul Juridic - membru;

 • -  SMARANDA HARACICU - Director Direcția Economică - membru;

Având în vedere necesitatea modificării componenței comisiei, deoarece unii membri nu mai au un raport de muncă cu Primăria Municipiului Timișoara sau au fost propuși alți membri conform adresei nr. SC2016-19922/25.08.2016 a Serviciului Juridic, Biroul Consultanță Juridică, și având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 548 / 1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, Anexa 1, cap.II, alin.(2), pct.(b),

PROPUNEM

Modificarea Comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Timișoara, având următoarea componență:

 • -  NICOLAE ROBU - Primarul Municipiului Timișoara - președinte;

 • -  SIMONA DRĂGOI - Secretarul Municipiului Timișoara - secretar;

 • -  STANCIU STELIANA - Director Direcția Economică    - membru;

 • -  EMILIAN SORIN CIURARIU - Director Direcția Urbanism- membru;

 • -  LAURA KOSZEGI - Director Direcția Cădiri, Terenuri și Dotări Diverse-membru;

 • -  ALIN STOICA - Consilier juridic Serviciul Juridic - membru;

Totodată, conform pct.III alin.(1) din Anexa 1 la Hotărârea nr.548/1999, comisia va fi sprijinită de următorii membri:

-Consilier Compartiment Fond Funciar

-Consilier Serviciu T.B.D.U.C

-Consilier Serviciu T.B.D.U.C

-Consilier Serviciu T.B.D.U.C


 • - membru;

 • - membru;

 • - membru;

 • - membru;


 • - DUMITRESCU GHEORGHE

 • -  DIANA ROF

 • -  CIEV ZAHARIE

 • -  ILIE DUMBRAVĂ

  VICEPRIMAR

  FARKAS IMRE


SECRETAR

SIMONA DRĂGOI

DIRECTOR D.C.T.D.D.

LAURA KOSZEGI

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ

STANCIU STELIANA

AVIZAT JURIDIC

GABRIELA IOVA

DIRECTOR DIRECȚIA URBANISM

EMILIAN SORIN CIURARIU

CONSILIER T. B.D.U. C

DIANA ROF