Hotărârea nr. 138/2016

138/18.10.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea Titlului de "Cetăţean de onoare al Municipiului Timişoara"
Hotararea Consiliului Local 138/18.10.2016
privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea Titlului de "Cetăţean de onoare al Municipiului Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2016 - 22818/19.09.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Adresa nr. SC2016- 18631/28.07.2016 a domnilor consilieri Iulian Daniel Idolu, Căldăraru Lucian, Ion Ardeal Ieremia şi Lucian Taropa;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (8) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Regulamentul pentru acordarea Titlului de "Cetăţean de onoare al Municipiului Timişoara", conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: La data emiterii prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 258/ 28.06.2005 - privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea Titlului de " Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara".

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Anexa Regulamentul pentru acordarea Titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Timișoara”

Titlul de „Cetățean de onoare al municipiului Timișoara” reprezintă cea mai înaltă distincție acordată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

Capitolul I - Dispoziții generale

Art. 1 - Titlul se acordă, după caz, din inițiativa:

 • a) Primarului;

 • b) Consilierilor locali;

 • c) Persoanelor juridice care desfășoară activitate în domeniul/domeniile în care s-a afirmat cel propus;

 • d) Unui număr de cel puțin 5% din populația cu drept de vot a municipiului Timișoara, pe baza unui tabel semnat de către aceștia, promovat de către un consilier sau un grup de consilieri locali.

Art. 2 - Acordarea Titlului nu este condiționată de:

 • a)  cetățenie;

 • b) naționalitate;

 • c)  vârstă;

 • d) domiciliul;

 • e)  sex;

 • f)  religie;

 • g) apartenență politică.

Art. 3 - Titlul se acordă, după caz:

 • a)  în timpul vieții celui în cauză;

 • b) post-mortem:

Art. 4 - Titlul are următoarele caracteristici:

 • a)  este personal;

 • b) este netransmisibil;

 • c)  este un drept al titularului;

 • d) are valabilitate nedeterminată.

Capitolul II - Categorii de personalități îndreptățite la primirea Titlului

Art. 5 - Sunt îndreptățite să fie propuse pentru acordarea Titlului, categoriile de personalități care se găsesc în una din situațiile următoare:

 • a) personalități cu recunoaștere națională sau universală care și-au pus amprenta asupra dezvoltării municipiului Timișoara și a imaginii acestuia;

 • b) persoane care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele municipiului Timișoara, în țară și străinătate;

 • c) persoane care, prin acțiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente deosebit de grave, sau prin sacrificiul suprem au salvat viețile concetățenilor lor, în municipiul Timișoara;

 • d) persoane care, prin acțiunile lor dezinteresate (donații, acțiuni umanitare, etc.), au produs o îmbunătățire simțitoare a condițiilor de viață a locuitorilor municipiului Timișoara;

 • e)  unor foști deținuți politic sau veterani de război care prin activitatea lor ulterioară au un aport la realizarea unei imagini pozitive a municipiului Timișoara în lume;

 • f)  unor sportivi, artiști, medici, ingineri și orice alți specialiști cu rezultate deosebite, recunoscute ca atare pe plan național/ internațional.

Capitolul III - Incompatibilități

Art. 6 - Nu pot deține Titlul, persoanele care se găsesc în una din următoarele situații:

 • a) condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru infracțiuni contra statului, crime împotriva umanității, fapte penale;

 • b) care au dosare pe rol, în cauze care ar leza imaginea Titlului, propunerea se va face după clarificare situației juridice.

 • c) care au fost lucrător al Securității din regifhul comunist sau colaborator al acesteia, în sesnul desfășurării de activități de poliție politică. In acest sens, persoana propusă pentru acordarea titlului trebuie să completeze o declarație pe propria răspundere prin care să declare acest fapt.

 • d) A deținut funcții de conducere la nivel local și/sau național în structurile de conducere ale P.C.R.

Art. 7 - Persoanele care se găsesc în una din situațiile prevăzute la articolul 6, după caz:

 • a) nu pot obține Titlul;

Capitolul IV - Procedura acordării, înmânării și înregistrării Titlului

Art. 8 - Procedura dezbaterii candidaturilor este următoarea:

 • (1) Documentele cu propunerile se înregistrează la Biroul de evidența și circulația documentelor pentru Direcția Comunicare;

 • (2) Documentele vor cuprinde cel puțin următoarele înscrisuri:

 • a.  Actul de identitate (xerocopia vizată în conformitate cu originalul);

 • b.  Curriculum vitae (în original);

 • c.  Certificat de cazier judiciar (în original) sau declarație pe propria răspundere;

 • d.  Expunerea de motive a inițiatorului (în original);

 • e.  Actul de deces al celui propus, după caz, (copie vizată cu originalul);

 • (3) Direcția Comunicare întocmește referatul și proiectul de HCL și le înaintează Biroului Corp Control Primar pentru a fi aprobate de primar și discutate în comisiile de specialitate ale Consiliului Local;

 • (4) Propunerile se dezbat în plenul Consiliului Local al municipiului Timișoara, în ședință ordinară sau extraordinară;

 • (5) Referatul întocmit de Direcția Comunicare va fi citit în ședința plenului Consiliului Local al municipiului Timișoara, de către președintele de ședință;

 • (6) Acordarea Titlului se va face de către plenul Consiliului Local cu votul a două treimi;

 • (7) Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere în aceeași legislatură;

 • (8) Decernarea Titlului se face de către Primarul municipiului Timișoara în cadrul ședințelor extraordinare ale Consiliului Local al municipiului Timișoara;

Art. 9 - Metodologia înmânării Titlului este următoarea:

 • a) președintele de ședință anunță festivitatea ce urmează să se desfășoare;

 • b) primarul municipiului Timișoara prezintă expunerea de motive care au stat la baza propunerii de HCL;

 • c) primarul municipiului Timișoara înmânează Diploma de „Cetățean de onoare al municipiului Timișoara” și o plachetă de argint realizată în acest scop, persoanei laureate sau persoanei care o reprezintă;

 • d) ia cuvântul persoana laureată sau reprezentantul acesteia;

 • e) pot să ia cuvântul și alte persoane prezente care doresc să sublinieze pe scurt meritele laureatului;

 • f)  laureatul este invitat să scrie câteva rânduri în Cartea de onoare a municipiului Timișoara.

Capitolul V - Drepturi dobândite de deținătorii Titlului

Art. 10 - Deținătorii Titlului dobândesc următoarele drepturi specifice:

 • a) dreptul de a lua cuvântul în ședințele Consiliului Local al municipiului Timișoara la dezbaterea materialelor care privesc întreaga comunitate;

 • b) dreptul de a participa la toate manifestările desfășurate sub patronajul Consiliului Local al municipiului Timișoara sau în care acesta este co-organizator;

 • c) dreptul de a călători gratuit pe toate mijloacele de transport în comun din municipiului Timișoara;

 • d) dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural-sportive organizate de instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local.

Art. 11 - Drepturile prevăzute la art. 11 încetează în următoarele situații:

 • a)  decesul titularului;

 • b) retragerea Titlului.

Capitolul VI - Retragerea Titlului

Art. 12 - Titlul se retrage în următoarele situații:

a) atunci când ulterior decernării, apar incompatibilitățile prevăzute la art. 6;

 • h) atunci când persoana laureată produce prejudicii de imagine sau de altă natură municipiului Timișoara, locuitorilor săi sau țării.

Art. 13 - Retragerea Titlului se face de către Consiliul Local al municipiului Timișoara, după următoarea metodologie:

 • a) este sesizat Consiliului Local al municipiului Timișoara de către persoanele menționate la art. 1;

 • b) dezbaterea cazului se va face în cadrul comisiilor Consiliului Local;

 • c) retragerea Titlului se va face prin Hotărâre a Consiliului Local cu votul a două treimi din totalul membrilor Consiliului Local, conform procedurii similare stabilită la art. 8 pentru dezbaterea candidaturii;

 • d) la ședința consiliului va fi invitat deținătorul Titlului, iar dacă va fi prezent i se va acorda cuvântul, la solicitarea sa;

 • e) în caz de neparticipare, hotărârea urmează să i se comunice în termen de 15 zile.

Capitolul VII - îndatoriri ale Cetățenilor de Onoare

Art. 14 - Cetățenii de Onoare au datoria de a promova imaginea Timișoarei.

Art. 15 - Fiecare Cetățean de Onoare va planta un copac pe care va fi aplicată o plăcuță cu numele acestuia.

Capitolul VIII - Dispoziții finale

Art. 16 - Informațiile publice referitoare la „Cetățenii de onoare” vor fi publicate și în format electronic pe portalul Primăriei Municipiului Timișoara.

întocmit

.arie


Annemarie Dragoi


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

BIROUL RELAȚII PUBLICE

SC


Se aprobă Primar


Nicolae RobuBd C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256 204886, e-mail: relatii.publice@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro


Referat


Cu privire la aprobarea unui nou regulament pentru acordarea Titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Timișoara”


Prin HCL 258/ 28.06.2005 a fost aprobat Regulamentul pentru acordarea Titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Timișoara”.

Acest regulament în forma sa inițială a încercat să cuprindă în linii mari problematica legată de atribuirea acestui titlu până în prezent.

Având în vedere adresa cu numarul SC2016-018631 din 28.07.2016 (anexa 1) depusa de domnii Lucian Căldăraru, Iulian Daniel Idolu, Ion Ardeal Ieremia și Lucian Dorel Taropa, consilieri locali, precum si datorită dinamicii vieții actuale și a problematicilor cu care se confruntă executivul primăriei și consiliul local în evaluarea meritelor personalităților propuse pentru Titlul de „Cetățean de onoare”din diversele domenii ale vieții sociale, este necesară îmbunătățirea acestui regulament, completarea și discutarea lui în actualul Consiliu Local.


Viceprimar, Dan Diaconu


Inspector de specialitate Annemarie Alina Dragoi


Serviciul juridic