Hotărârea nr. 137/2016

137/18.10.2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 334/10.12.2002, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţelor pe raza municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 137/18.10.2016
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 334/10.12.2002, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţelor pe raza municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-24745 din data de 10.10.2016 al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere adresa Direcţiei Poliţiei Locale nr. 8536/26.08.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara sub numărul SC2016-20951/29.08.2016, prin care am adus în atenţia doamnei consilier Adelina Tîrziu şi a domnului consilier Sandu Constantin Ştefan necesitatea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 334/10.12.2002;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 334/10.12.2002, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţelor pe raza municipiului Timişoara;
In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. a) si alin. (3), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 334/10.12.2002, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţelor pe raza municipiului Timişoara, după cum urmează:
După art. 20 se introduc art. 21 şi art. 22 cu următorul conţinut:

"Art. 21
Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională următoarele fapte:
a) Neasigurarea curăţeniei şi dezinfecţiei la locul de precolectare a deşeurilor provenite din activitatea pieţei.
b) Neasigurarea curăţeniei pe culoarele şi încăperile cu acces public din pieţe pe toată perioada programului de funcţionare.
c) Neînlocuirea pubelelor, coşurilor de gunoi deteriorate din incinta pieţelor şi neigienizarea acestora.
d) Comercializarea fără drept a cărnii şi preparatelor din carne, fără respectarea legislaţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor în vigoare.
e) Comercializarea laptelui, produselor lactate, a cărnii şi preparatelor din carne în condiţii improprii, în afara vitrinelor frigorifice.
f) Neafişarea la loc vizibil a unei copii a Atestatului de producător.
g) Neprezentarea documentelor care să ateste calitatea de producător sau comerciant, respectiv a documentelor de proveninţă a mărfurilor, la solicitarea organelor de control.
h) Folosirea altui mobilier destinat comercializării produselor decât cel pus la dispoziţie de administraţia pieţei.
i) Modificarea suprafeţelor meselor destinate comercializării produselor, folosind sisteme improvizate, lăzi, paleţi.
j) Comercializarea, depozitarea produselor agroalimentare sau a mărfurilor de orice fel pe căile de acces şi culoarele pietonale.
k) Depozitarea în perimetrul locului de vânzare a ambalajelor.
l) Abandonul de deşeuri vegetale sau ambalaje în incinta sau perimetrul pieţei agroalimentare la finalizarea programului de funcţionare.
m) Comercializarea murăturilor, a plantelor pentru ceai, a siropurilor din plante sau fructe, a preparatelor din fructe şi legume fără a deţine avizele prevăzute de legislaţia în vigoare.
n) Ocuparea cu mărfuri a unei suprafeţe mai mari decât cea aprobată de administraţia pieţelor.
o) Folosirea de umbrele şi pavilioane murdare sau improvizaţii inestetice.
p) Dormitul în incinta pieţelor agroalimentare sau în parcările şi platourile adiacente acestora.
q) Depozitarea mărfurilor de orice fel, a ambalajelor sau alte obiecte pe mese, în perimetrul locurilor de vânzare aflate în incinta pieţei, după terminarea programului sau înainte de începerea acestuia.
r) Ocuparea unui loc de vânzare în pieţele agroalimentare fără drept sau fără cerere aprobată, respectiv înainte de expirarea interdicţiei aplicate conform Hotărârii Consiliului Local nr. 186/2014, în cazul comercianţilor, producătorilor agricoli care au acumulat 3 puncte de penalizare."

"Art. 22
alin. (1) Contravenţiile prevăzute la art. 21, lit a), b), c) se sancţionează cu amendă de la 400 la 600 lei şi se aplică administratorului/lucrătorului comercial al pieţei agroalimentare aflat în serviciu la data şi ora controlului.
alin. (2) Contravenţiile prevăzute la art. 21, lit d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q) se sancţionează cu amendă de la 200 la 600 lei.
alin. (3) Contravenţiile prevăzute la art. 21, lit r) se sancţionează cu amendă de la 600 la 1000 lei. Bunurile care au servit sau au fost destinate sa serveasca la savarsirea faptei prevazute la art. 5, lit. r), daca sunt ale contravenientului, precum si sumele de bani si bunurile dobandite prin savarsirea contraventiei se confisca."


Art. 2: Celelalte articole rămân nemodificate şi se renumerotează.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara si S.C. Piete S.A. Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- S.C PIEŢE S.A Timişoara
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA POLIȚIEI LOCALE

Număr operator de date cu caracter personal: 5082

Str. Avram Imbroane, nr. 54, 300129 Timișoara; C.I.F. 27872311 Tel./Fax: +40-256-246112; E-mail : contact@politialoctm.ro Web : www.polcomtim.roNr. 6787 din data de 10.10.2016 SC2016 - 24745 /10.10.2016

Se aprobă

PRIMAR

ROBU NICOLAE

R E F E R A T

Privind modificarea și completarea HCLMT 334/10.12.2002, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a piețelor pe raza municipiului Timișoara

În data de 11.08.2016 a avut loc la sediul Direcție Poliției Locale, ședința legată de funcționarea piețelor agroalimentare de pe raza municipiului Timișoara, la care au participat consilierii locali Adelina Tîrziu și Sandu Constantin Ștefan, șeful Biroului de Ordine Publică pentru Mediu Urban, subcomisar Bobei Remus din cadrul Poliției Municipiului Timișoara - Secția 2 Poliție Urbană Timișoara, Consilier Prohab Ionică din cadrul Ministerului Agriculturii - Direcția Generală Control Antifraudă și Inspecție, Comp. Județean Timiș, dl. Dorel Cojan, Directorul Poliției Locale Timișoara, dl. Ardelean Valentin, Șeful Serviciului Circulație Rutieră, dl. Strugariu Cosmin, Șeful Biroului Poliția Piețelor și dl. Ursu Ionel, Șef Serviciu TimPark. În cadrul ședinței au fost analizate problemele legate de funcționarea piețelor agroalimentare de pe raza municipiului Timișoara și s-au stabilit reguli și obligații pentru comercianți, care prin aplicarea lor să îmbunătățească modul de desfășurare a activităților și să aducă un plus de civilizație și siguranță pentru cetățenii Timișoarei.

Prin adresa nr. 8536/26.08.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara sub numărul SC2016-20951/29.08.2016 am adus în atenția doamnei consilier Adelina Tîrziu și a domnului consilier Sandu Constantin Ștefan necesitatea modificării HCLMT 334/10.12.2002, în sensul stabilirii unor obligații și restricții prin care activitățile desfășurate în piețele agroalimentare din municipiul Timișoara să se facă în condiții legale și civilizate.

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 348 din 18 martie 2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice;

Având în vedere prevederile Ordinului ANSVSA nr. 111 din 16 decembrie 2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală;

Având în vedere prevederile Ordinului 690 din 28 septembrie 2004 al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale pentru aprobarea Normei privind condițiile și criteriile pentru atestarea produselor tradiționale;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 34 din 17 aprilie 2000 actualizată privind produsele agroalimentare ecologice;

Având în vedereprevederile Hotărârii Guvernului nr. 924 din 11 august 2005,privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor;

Propunerea Direcției Poliției Locale a fost analizată de Comisiile de specialitate din cadrul CLT, fiind avizată favorabil.

Având în vedere cele expuse mai sus,

Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 334/10.12.2002, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a piețelor pe raza municipiului Timișoara, după cum urmează:

După art. 20 se introduc art. 21 și art. 22 cu următorul conținut:

“Art. 21

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională următoarele fapte:

 • a) Neasigurarea curățeniei și dezinfecției la locul de precolectare a deșeurilor provenite din activitatea pieței.

 • b) Neasigurarea curățeniei pe culoarele și încăperile cu acces public din piețe pe toată perioada programului de funcționare.

 • c) Neînlocuirea pubelelor, coșurilor de gunoi deteriorate din incinta piețelor și neigienizarea acestora.

 • d) Comercializarea fără drept a cărnii și preparatelor din carne, fără respectarea legislației Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor în vigoare.

 • e) Comercializarea laptelui, produselor lactate, a cărnii și preparatelor din carne în condiții improprii, în afara vitrinelor frigorifice.

 • f) Neafișarea la loc vizibil a unei copii a Atestatului de producător.

 • g) Neprezentarea documentelor care să ateste calitatea de producător sau comerciant, respectiv a documentelor de provenință a mărfurilor, la solicitarea organelor de control.

 • h) Folosirea altui mobilier destinat comercializării produselor decât cel pus la dispoziție de administrația pieței.

 • i)  Modificarea suprafețelor meselor destinate comercializării produselor, folosind sisteme improvizate, lăzi, paleți.

 • j) Comercializarea, depozitarea produselor agroalimentare sau a mărfurilor de orice fel pe căile de acces și culoarele pietonale.

 • k) Depozitarea în perimetrul locului de vânzare a ambalajelor.

 • l) Abandonul de deșeuri vegetale sau ambalaje în incinta sau perimetrul pieței agroalimentare la finalizarea programului de funcționare.

 • m) Comercializarea murăturilor, a plantelor pentru ceai, a siropurilor din plante sau fructe, a preparatelor din fructe și legume fără a deține avizele prevăzute de legislația în vigoare.

 • n) Ocuparea cu mărfuri a unei suprafețe mai mari decât cea aprobată de administrația piețelor.

 • o) Folosirea de umbrele și pavilioane murdare sau improvizații inestetice.

 • p) Dormitul în incinta piețelor agroalimentare sau în parcările și platourile adiacente acestora.

 • q) Depozitarea mărfurilor de orice fel, a ambalajelor sau alte obiecte pe mese, în perimetrul locurilor de vânzare aflate în incinta pieței, după terminarea programului sau înainte de începerea acestuia.

 • r) Ocuparea unui loc de vânzare în piețele agroalimentare fără drept sau fără cerere aprobată, respectiv înainte de expirarea interdicției aplicate cf. HCL186/2014, în cazul comercianților, producătorilor agricoli care au acumulat 3 puncte de penalizare.”

„Art. 22:

alin. (1) Contravențiile prevăzute la art. 21, lit a), b), c) se sancționează cu amendă de la 400 la 600 lei și se aplică administratorului/lucrătorului comercial al pieței agroalimentare aflat în serviciu la data și ora controlului.

alin. (2) Contravențiile prevăzute la art. 21, lit d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q) se sancționează cu amendă de la 200 la 600 lei.

alin. (3) Contravențiile prevăzute la art. 21, lit r) se sancționează cu amendă de la 600 la 1000 lei. Bunurile care au servit sau au fost destinate sa serveasca la savarsirea faptei prevazute la art. 5, lit. r), daca sunt ale contravenientului, precum si sumele de bani si bunurile dobandite prin savarsirea contraventiei se confisca.“

Celelalte articole rămân nemodificate și se renumerotează.

DIRECTOR

JR. EC. COJAN DOREL

ȘEF SERVICIU ORDINE PUBLICĂ Ing. POPA - UȚĂ ILIE

ȘEF BIROU POLIȚIA PIEȚELOR Ing. STRUGARIU COSMIN

ȘEF BIROU JURIDIC Jr. MARIN BLAJIN

ȘEF BIROU CONSULTAȚĂ JURIDICĂ Jr. DANIEL VĂCĂRESCU