Hotărârea nr. 136/2016

136/18.10.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 129/11.03.2014 modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 114/05.04.2016, privind aprobarea înfiinţării şi funcţionării Pieţei ţărăneşti de tip piaţă volantă în Municipiul Timişoara
Hotararea Consiliului Local 136/18.10.2016
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 129/11.03.2014 modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 114/05.04.2016, privind aprobarea înfiinţării şi funcţionării Pieţei ţărăneşti de tip piaţă volantă în Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 24746 din data de 10.10.2016 al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere adresa Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara nr. 8259/18.08.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara sub numărul SC2016-20314/19.08.2016 si Referatul doamnei consilier Adelina Tîrziu şi al domnului consilier Sandu Stefan, înregistrat la Primăria municipiului Timişoara sub nr. SC2016-024280 din data de 05.10.2016;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.129/11.03.2014 modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 114/05.04.2016, privind aprobarea înfiinţării şi funcţionării Pieţei ţărăneşti de tip piaţă volantă în Municipiul Timişoara;
In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. a) si alin. (3), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 129/11.03.2014 modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 114/05.04.2016, privind aprobarea înfiinţării şi funcţionării Pieţei ţărăneşti de tip piaţă volantă în Municipiul Timişoara, după cum urmează:

Se modifică art. 5, care va avea următorul conţinut:

"Art. 5
Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională următoarele fapte:

a) Comercializarea în piaţa ţărănească a produselor agroalimentare provenite din import sau a produselor care nu sunt cuprinse în obiectul de activitate al pieţei.
b) Comercializarea produselor agroalimentare şi expunerea spre vânzare direct pe carosabil/sol. Comercianţii vor folosi mese pliante, cu un aspect îngrijit, pe care îşi vor expune produsele. Se accepta depozitarea pe jos a produselor ambalate în saci. Produsele voluminoase din gama pepeni, varză, etc se vor comercializa din maşini sau din ţarcuri cu capacitate de până la 1 mc.
c) Folosirea unor sisteme de vânzare sau ambalare a produselor neîngrijite, neigienizate, respectiv pavilioane sau umbrele murdare.
d) Comercializarea laptelui şi produselor lactate în condiţii improprii, fără vitrină frigorifică şi sursă de curent, care să asigure temperatura de păstrare prevăzută de normele DSVSA.
e) Comercializarea fără drept a cărnii şi preparatelor din carne, care prin modul de obţinere, de transport, depozitare şi expunere la vânzare pot pune în pericol sănătatea consumatorului.
f) Neafişarea la loc vizibil a unei copii a Atestatului de producător.
g) Neprezentarea Atestatului de producător şi a Carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol la solicitarea organelor de control.
h) Rezervarea locurilor de vânzare cu paleţi, ambalaje, sau alte obiecte.
i) Rezervarea locurilor de vânzare cu remorci, autoturisme uzate, care nu corespund din punct de vedere tehnic circulaţiei pe drumurile publice.
j) Folosirea unor persoane care nu sunt consemnate în Carnetul de comercializare şi nu sunt membri ai familiei producătorului agricol, în scopul comercializării produselor.
k) Neîntreţinerea curăţeniei la locul de vânzare.
l) Abandonul de deşeuri vegetale sau ambalaje pe amplasamentul pieţei volante la finalizarea programului.
m) Comercializarea murăturilor, a plantelor pentru ceai, a siropurilor din plante sau fructe, a preparatelor din fructe şi legume fără avizele prevăzute de lege.
n) Comercializarea de produse agroalimentare pe amplasamentele unde funcţionează pieţele volante, în alte zile decât cele stabilite sau în afara orarului de funcţionare. În acest sens zilele de funcţionare a pieţelor volante şi orarul de funcţionare sunt următoarele:
1. Piaţa Volantă zona Stadion Dan Păltinişanu: zilele de miercuri şi sâmbătă ale lunii, în intervalul orar 05 - 16.
2. Piaţa Volantă din Piaţa Traian: zilele de joi ale lunii, în intervalul orar 05 - 15.
o) Comercializarea ambulantă de mărfuri în incinta şi perimetrul pieţelor volante.
p) Accesul autovehiculelor în Piaţa Traian şi staţionarea lor în afara intervalului orar 05 -07, respectiv 14 - 15. În intervalul orar 05 - 07 producătorii agricoli vor amenaja şi aproviziona standurile de vânzare, iar în intervalul orar 14 - 15 vor aduna standurile, mărfurile rămase şi ambalajele.
q) Ocuparea unui loc de vânzare în pieţele volante fără drept sau fără cerere aprobată.
În acest sens cererile vor fi depuse la sediul S.C PIEŢE S.A semestrial şi vor fi analizate şi aprobate de membrii comisiei, formate din: un reprezentant al S.C PIEŢE S.A, un reprezentant al Direcţiei Poliţiei Locale, un reprezentant al Ministerului Agriculturii - Direcţia Generală Control Antifraudă şi Inspecţie, Consilierul Local Sandu Ştefan, care va fi preşedintele comisiei şi un reprezentant al producătorilor agricoli care va fi desemnat de aceştia. Cererea care nu are semnăturile tuturor membrilor comisiei se consideră nulă."

Se modifică art. 8, care va avea următorul conţinut:

"Art. 8
alin. (1) Contravenţiile prevăzute la art. 5, lit b), c), d), f), h), k), l), m), n), o), p) se sancţionează cu amendă de la 200 la 600 lei.
alin. (2) Contravenţiile prevăzute la art. 5, lit e), g), i), j) se sancţionează cu amendă de la 1000 la 1500 lei.
alin. (3) Contravenţiile prevăzute la art. 5, lit a), q) se sancţionează cu amendă de la 2000 la 2500 lei. Bunurile care au servit sau au fost destinate sa serveasca la savarsirea vreuneia dintre faptele prevazute la art. 5, lit. a) şi q), daca sunt ale contravenientului, precum si sumele de bani si bunurile dobandite prin savarsirea contraventiei se confisca. Producătorului agricol şi membrilor familiei acestuia, consemnaţi în Carnetul de comercializare, dacă au fost sancţionaţi cf. art. 5, lit. a), respectiv q) li se interzice dreptul de a mai comercializa produse agroalimentare în pieţele volante de pe raza municipiului Timişoara pentru o perioadă de 12 luni de la data aplicării sancţiunii. Interdicţia se aplică titularului şi tuturor membrilor familiei consemnaţi în Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, indiferent care din aceştia a fost sancţionat conform prevederilor mai sus amintite."

Art. 2: Celelalte articole rămân nemodificate.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara si S.C. Piete S.A. Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- S.C PIEŢE S.A Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA POLIȚIEI LOCALE

Număr operator de date cu caracter personal: 5082

Str. Avram Imbroane, nr. 54, 300129 Timișoara; C.I.F. 27872311

Tel./Fax: +40-256-246112; E-mail : contact@politialoctm.ro

Web : www.polcomtim.ro


Nr. 6786 din data de 10.10.2016

SC2016 - 24746 / 10.10.2016

Se aprobă

PRIMAR ROBU NICOLAE

R E F E R A T

Privind modificarea HCLMT 129/11.03.2014 modificată prin HCLMT 114/05.04.16, privind aprobarea înființării și funcționării Pieței țărănești de tip piață volantă în Municipiul Timișoara

În data de 11.08.2016 a avut loc la sediul Direcție Poliției Locale, ședința legată de funcționarea piețelor volante de pe raza municipiului Timișoara, la care au participat consilierii locali Adelina Tîrziu și Sandu Constantin Ștefan, șeful Biroului de Ordine Publică pentru Mediu Urban, subcomisar Bobei Remus din cadrul Poliției Municipiului Timișoara - Secția 2 Poliție Urbană Timișoara, Consilier Prohab Ionică din cadrul Ministerului Agriculturii - Direcția Generală Control Antifraudă și Inspecție, Comp. Județean Timiș, dl. Dorel Cojan, Directorul Poliției Locale Timișoara, dl. Ardelean Valentin, Șeful Serviciului Circulație Rutieră, dl. Strugariu Cosmin, Șeful Biroului Poliția Piețelor și dl. Ursu Ionel, Șef Serviciu TimPark. În cadrul ședinței au fost analizate problemele legate de funcționarea Piețelor Țărănești de tip Piață Volantă de pe raza municipiului Timișoara și s-au stabilit reguli și obligații pentru comercianți, care prin aplicarea lor să îmbunătățească modul de desfășurare a activităților și să aducă un plus de civilizație și siguranță pentru cetățenii Timișoarei.

Prin adresa nr. 8259/18.08.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara sub numărul SC2016-20314/19.08.2016 am adus în atenția doamnei consilier Adelina Tîrziu și a domnului consilier Sandu Constantin Ștefan necesitatea modificării HCLMT nr. 129/11.03.2014 modificată prin HCLMT nr. 114/05.04.16, în sensul modificării Art. 5 și stabilirii unor obligații și restricții prin care activitățile desfășurate în aceste piețe să se facă în condiții legale și civilizate.

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 348 din 18 martie 2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice;

Având în vedere prevederile Ordinului ANSVSA nr. 111 din 16 decembrie 2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală;

Având în vedere prevederile Ordinului 690 din 28 septembrie 2004 al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale pentru aprobarea Normei privind condițiile și criteriile pentru atestarea produselor tradiționale;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 34 din 17 aprilie 2000 actualizată privind produsele agroalimentare ecologice;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 924 din 11 august 2005, privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor;

Propunerea Direcției Poliției Locale a fost analizată de Comisiile de specialitate din cadrul CLT, fiind avizată favorabil.

Având în vedere cele expuse mai sus,

P R O PU N E M :

Modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 129/11.03.2014 modificată prin HCLMT 114/05.04.16, privind aprobarea înființării și funcționării Pieței țărănești de tip piață volantă în Municipiul Timișoara, după cum urmează:

Se modifică art. 5, care va avea următorul conținut:

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională următoarele fapte:

 • a) Comercializarea în piața țărănească a produselor agroalimentare provenite din import sau a produselor care nu sunt cuprinse în obiectul de activitate al pieței.

 • b) Comercializarea produselor agroalimentare și expunerea spre vânzare direct pe carosabil/sol. Comercianții vor folosi mese pliante, cu un aspect îngrijit, pe care își vor expune produsele. Se accepta depozitarea pe jos a produselor ambalate în saci. Produsele voluminoase din gama pepeni, varză, etc se vor comercializa din mașini sau din țarcuri cu capacitate de până la 1 mc.

 • c) Folosirea unor sisteme de vânzare sau ambalare a produselor neîngrijite, neigienizate, respectiv pavilioane sau umbrele murdare.

 • d) Comercializarea laptelui și produselor lactate în condiții improprii, fără vitrină frigorifică și sursă de curent, care să asigure temperatura de păstrare prevăzută de normele DSVSA.

 • e) Comercializarea fără drept a cărnii și preparatelor din carne, care prin modul de obținere, de transport, depozitare și expunere la vânzare pot pune în pericol sănătate consumatorului.

 • f) Neafișarea la loc vizibil a unei copii a Atestatului de producător

 • g) Neprezentarea Atestatului de producător și a Carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol la solicitarea organelor de control.

 • h) Rezervarea locurilor de vânzare cu paleți, ambalaje, sau alte obiecte.

 • i) Rezervarea locurilor de vânzare cu remorci, autoturisme uzate, care nu corespund din puct de vedere tehnic circulației pe drumurile publice.

 • j) Folosirea unor persoane care nu sunt consemnate în Carnetul de comercializare și nu sunt membri ai familiei producătorului agricol, în scopul comercializării produselor.

 • k) Neîntreținerea curățeniei la locul de vânzare.

 • l) Abandonul de deșeuri vegetale sau ambalaje pe amplasamentul pieței volante la finalizarea programului.

 • m) Comercializarea murăturilor, a plantelor pentru ceai, a siropurilor din plante sau fructe, a preparatelor din fructe și legume fără avizele prevăzute de lege.

 • n) Comercializarea de produse agroalimentare pe amplasamentele unde funcționează piețele volante, în alte zile decât cele stabilite sau în afara orarului de funcționare. În acest sens zilele de funcționare a piețelor volante și orarul de funcționare sunt următoarele:

 • 1. Piața Volantă zona Stadion Dan Păltinișanu: zilele de miercuri și sâmbătă ale lunii, în intervalul orar 05 - 16.

 • 2. Piața Volantă din Piața Traian: zilele de joi ale lunii, în intervalul orar 05 - 15.

 • o) Comercializarea ambulantă de mărfuri în incinta și perimetrul piețelor volante.

 • p) Accesul autovehiculelor în Piața Traian și staționarea lor în afara intervalului orar 05 -07, respectiv 14 - 15. În intervalul orar 05 - 07 producătorii agricoli vor amenaja și aproviziona standurile de vânzare, iar în intervalul orar 14 - 15 vor aduna standurile, mărfurile rămase și ambalajele.

 • q) Ocuparea unui loc de vânzare în piețele volante fără drept sau fără cerere aprobată.

În acest sens cererile vor fi depuse la sediul S.C PIEȚE S.A semestrial și vor fi analizate și aprobate de membrii comisiei, formate din: un reprezentant al S.C PIEȚE S.A, un reprezentant al Direcției Poliției Locale, un reprezentant al Ministerului Agriculturii -Direcția Generală Control Antifraudă și Inspecție, Consilierul Local Sandu Ștefan, care va fi președintele comisiei și un reprezentant al producătorilor agricoli care va fi desemnat de aceștia. Cererea care nu are semnăturile tuturor membrilor comisiei se consideră nulă.

Se modifică art. 8, care va avea următorul conținut:

Al (1) Contravențiile prevăzute la art. 5, lit b), c), d), f), h), k), l), m), n), o), p) se sancționează cu amendă de la 200 la 600 lei.

Al (2) Contravențiile prevăzute la art. 5, lit e), g), i), j) se sancționează cu amendă de la 1000 la 1500 lei. Al. (3) Contravențiile prevăzute la art. 5, lit a), q) se sancționează cu amendă de la 2000 la 2500 lei. Bunurile care au servit sau au fost destinate sa serveasca la savarsirea vreuneia dintre faptele prevazute la art. 5, lit. a) și q), daca sunt ale contravenientului, precum si sumele de bani si bunurile dobandite prin savarsirea contraventiei se confisca. Producătorului agricol și membrilor familiei acestuia, consemnați în Carnetul de comercializare, dacă au fost sancționați cf. art. 5, lit. a), respectiv q) li se interzice dreptul de a mai comercializa produse agroalimentare în piețele volante de pe raza municipiului Timișoara pentru o perioadă de 12 luni de la data aplicării sancțiunii. Interdicția se aplică titularului și tuturor membrilor familiei consemnați în Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, indiferent care din aceștia a fost sancționat conform prevederilor mai sus amintite.

Celelalte articole rămân nemodificate.

DIRECTOR

JR. EC. COJAN DOREL

ȘEF SERVICIU ORDINE PUBLICĂ

Ing. POPA - UȚĂ ILIE

ȘEF BIROU POLIȚIA PIEȚELOR

Ing. STRUGARIU COSMIN

ȘEF BIROU JURIDIC

Jr. MARIN BLAJIN

ȘEF BIROU CONSULTANȚĂ JURIDICĂ Jr. DANIEL VĂCĂRESCU