Hotărârea nr. 135/2016

135/18.10.2016 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Clubului Sportiv ’’ Sport Club Municipal Timisoara’’ aprobat prin Hotărârea consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 470/30.10.2015 şi modificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 47/02.02.2016
Hotararea Consiliului Local 135/18.10.2016
privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Clubului Sportiv ’’ Sport Club Municipal Timisoara’’ aprobat prin Hotărârea consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 470/30.10.2015 şi modificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 47/02.02.2016


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2016 - 23061/21.09.2016 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Clubului Sportiv "Sport Club Municipal Timisoara" aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 470/30.10.2015 şi modificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 47/02.02.2016;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului de Administratie cu nr. 27/10.09.2016 a Clubului Sportiv "Sport Club Municipal Timisoara";
In baza art. 191 alin. (2) Cod Civil;
În baza prevederilor art. 21, alin (3), art. 23, art. 24, alin. (1), art. 37 din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, actualizată;
Având în vedere prevederile art. 9, lit. d), art.10, lit. d), art.11, art.12, alin.(3), art.16, art.17, lit. d), art. 18 lit d), art. 26 din Hotărârea de Guvern nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a dispoziţiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit.d) şi alin. (6) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
In temeiul art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă completarea Art. 7 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Sport Club Municipal Timişoara, la solicitarea Directorului clubului, cu avizul Consiliului de Administraţie, cu pct. 2^2 şi 2^3, astfel:
"Art.7. (1) Sport Club Municipal Timisoara are in structura sectii pe ramuri sportive;
(2) La data aprobarii prezentului Regulament, Sport Club Municipal Timisoara are în structura sa următoarele sectii sportive: a) baschet, b) handbal, c) rugby, d) sportul pentru toti; e) volei.
(2^1) Federatiile sportive nationale la care "Sport Club Municipal Timisoara" se va afilia sunt urmatoarele: Federatia Romana de Baschet, Federatia Romana de Handbal, Federatia Romana de Rugby, Federatia Romana "Sportul pentru Toti" si Federatia Romana de Volei.
(2^2) Structura Sport Club Municipal Timişoara se completează cu următoarele secţii sportive:
a) fotbal;
b) atletism;
c) canotaj;
d) caiac-canoe;
e) judo;
f) tenis de masă;
g) tenis de camp;
h) karate;
i) motociclism viteză;
j) badminton;
k) box;
l) gimnastică;
m) gimnastică ritmică;
n) haltere;
o) lupte
p) nataţie şi pentathlon modern.
(2^3) Federatiile sportive nationale la care Sport Club Municipal Timisoara se va afilia sunt urmatoarele: Federatia Româna de Fotbal; Federatia Romană de Atletism; Federatia Romană de Canotaj; Federatia Romană de Kaiac Canoe; Federatia Romană de Judo; Federatia Romană de Tenis de Masa; Federatia Romană de Tenis; Federatia Romană de Karate; Federatia Romană de Motociclism; Federatia Romană de Badminton; Federatia Romană de Box; Federatia Romană de Gimnastică; Federatia Romană de Gimnastică Ritmică; Federatia Romană de Haltere; Federatia Romană de Lupte; Federatia Romană de Natatie şi Pentatlon Modern."
Art. 2: La art. 7 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Sport Club Municipal Timişoara, după alin. (4) se va introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:
"(5) Asocierea fiecărei discipline sportive la federaţia de specialitate se va face prin vot al Consiliului Local în baza unui studiu de oportunitate care să cuprindă şi alocarea bugetară precum şi obiectivele sportive destinate fiecărui sport: fotbal, atletism, canotaj, caiac - canoe, judo, tenis de masă, tenis de câmp, karate, motociclism viteză, badminton, box, gimnastică ritmică, haltere, lupte, nataţie şi pentathlon modern."
Restul alineatelor de la art. 7 rămân nemodificate şi se renumerotează în consecinţă.
Art. 3: Regulamentul de organizare si functionare al Clubului Sportiv "Sport Club Municipal Timisoara" cu modificarile aduse, in forma completa, este cuprins in Anexa 1 la prezenta hotarare.

Art. 4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se incredinteaza Clubul Sportiv "Sport Club Municipal Timisoara".

Art. 5: Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judetean Timis;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Resurse Umane;
- Biroului Sport- Cultura;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Clubului Sportiv "Sport Club Municipal Timisoara";
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Anexa nr.1 la HCLMT nr. 135 Din data de 18.10.2016

REGULAMENT de organizare si funcționare al Clubului Sportiv''Sport Club Municipal Timisoara'' -MODIFICAT, cu amendament

CAPITOLUL I .DISPOZIȚII GENERALE

9

Art.1.(1) Clubul Sportiv ''Sport Club Municipal Timisoara''( denumit in cele ce urmeaza ''Sport Club Municipal Timisoara'') este structura sportiva de interes local cu personalitate juridica, de drept public, infiintat ca instituție publica in subordinea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 470/30.10.2015, in temeiul Legii nr. 69/2000 a Educatiei Fizice si Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare, a HCLMT nr. 470/30.10.2015.

 • (2) Clubul sportiv de drept public''Sport Club Municipal Timisoara'' isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cele ale prezentului Regulament de organizare si functionare(denumit generic Regulament).

 • (3) ''Sport Club Municipal Timisoara''are deplina autonomie in stabilirea si realizarea programelor proprii, in consens cu strategiile si politicile sportive ale autoritatilor locale, concepute pentru a raspunde comenzilor sociale, nevoilor comunitatii timisorene.

 • (4) In vederea realizarii obiectivelor propuse,''Sport Club Municipal Timisoara'' colaboreaza cu toate institutiile locale sau centrale de stat, de drept public sau privat, de asemenea pe linie de specialitate atât din punct de vedere metodologic cât si organizatoric, colaboreaza cu federatiile sportive nationale si straine, asociatiile judetene pe ramuri de sport, cu Ministerul Tineretului si Sportului, Directia Judeteana pentru Tineret si Sport Timis, si cu Comitetul Olimpic si Sportiv Roman.

Art.2.(1) Denumirea structurii sportive este Clubul Sportiv ''Sport Club Municipal Timisoara''.

 • (2)Schimbarea denumirii poate fi facuta numai prin hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, pe baza avizului Ministerului Tineretului si Sportului, ca urmare a unui raport motivat al initiatorului unei astfel de operatiuni.

 • (3) Insemnele Sport Club Municipal Timisoara sunt reprezentate de o sigla care a carui model se regaseste in Anexa 2 la prezenta hotarare, aceasta sigla urmand a fi reprodusa pe embleme, fanioane, insigne, etc.

(3A1) Sigla este reprezentata de un model configurat si delimitat de culoarea albastru inchis, fondul este galben-mustar. In mijlocul figurii se afla stema Timisoarei in cerc pe fond alb,iar in partea de jos este inscrisul cu initiale al clubului (SCM Timisoara).

(3A2) Culorile clubului sunt reprezentative fiecarei sectii sportive si sunt urmatoarele: alb, violet, galben, albastru, rosu, negru.

Art.3.Sediul Clubului Sportiv ''Sport Club Municipal Timisoara'' este in Timisoara, Aleea FC Ripensia ,nr.11.

CAPITOLUL II. Scopul si obiectul de activitate - structura organizatorică

Art.4 (1)Scopul ''Sport Club Municipal Timisoara'' îl constituie organizarea si administrarea de activitati sportive, cu consecinta directa de dezvoltare a sportului de performanta la nivelul municipiului Timisoara,selectia continua, pregatirea sportiva si participarea sportivilor proprii la competitii interne si internationale, precum si organizarea de competiții și evenimente sportive, in baza regulamentelor si statutelor federatiilor sportive nationale;

 • (2) Obiectul de activitate al Sport Club Municipal Timisoara cuprinde urmatoarele:

 • 1. Dezvoltarea continua a activitatii sportive prin:

 • a) desfasurarea unei sustinute activitati de popularizare a sportului; initierea, desfasurarea si participarea la programe, actiuni cu mesaj sau caracter sportiv;

 • b) evidențierea contribuției semnificative și constante a sportului de performanță la reprezentarea și sporirea prestigiului municipiului Timisoara si României pe plan internațional;

 • c) promovarea actiunilor/activitatilor cuprinse in sfera de activitate, mai ales in randul tinerilor pentru încurajarea practicării activităților fizice și sportive în mod continuu, formarea deprinderilor necesare pentru a putea fi promovati si selectati pentru sportul de performanta, marind astfel baza de selectie a tinerelor talente pentru viitor.

 • 2. Dezvoltarea sportului de performanta prin:

 • a) asigurarea functionarii in cele mai bune conditii a activitatii de performanta:initierea, desfasurarea si participarea la programe,actiuni,competitii interne si internationale;

 • b) depistarea, selectionarea si pregatirea tinerilor cu insusiri psihice si aptitudini pentru obtinerea de inalte performante in sport, asigurarea participarii acestora la o viata sportiva organizata;

 • c) perfecționarea sistemelor de selecție, pregătire și competiționale pentru fiecare ramură de sport reprezentata ca sectie sportiva a clubului;

 • d) promovarea baschetului, a handbalului, a rugbyului, a voleiului ca discipline sportive, si /sau a altor discipline , in cazul infiintarii de noi sectii sportive;

 • d) susținerea activității de performanță la nivelul copiilor și juniorilor;

 • e) promovarea cu prioritate a ramurilor/ disciplinelor și a probelor sportive, în funcție de tradiția și de gradul de dezvoltare a fiecăreia la nivel local, asigurarea conditiilor organizatorice si financiare pentru dezvoltarea jocurilor sportive, cu mare priza la populatie si care au impact pozitiv in comunitate, precum si celor care sunt cuprinse in programul jocurilor olimpice;

 • f) asigurarea aplicarii ferme a regulilor de organizare si desfasurare a pregatirii sportive, constientizarea spiritului de responsabilitate si respectarea normelor vietii sportive la toti sportivii de performanta;

 • g) luarea de masuri pentru prezentarea in cele mai bune conditii la competitii a echipelor sau sportivilor din sectiile clubului;

 • h) respectarea prevederile specifice din normele si regulamentele federatiilor si a ligilor profesioniste nationale si internationale;

 • i) cultivarea spiritului de competitie si fair-play al tinerilor practicanti ai sportului de performanta, al suporterilor si nu numai, precum si a respectului pentru valorile perene ale sportului romanesc;

 • j) promovarea combaterii dopajului, discriminarii si violentei la modul general in conformitate cu Legea nr. 4/2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si, in mod special, la evenimentele si competitiile organizate sub tutela Sport Club Municipal Timisoara;

 • k) asigurarea realizarii veniturilor clubului si utilizarea rationala a acestora, in conformitate cu scopul clubului si cu respectarea prevederilor legale;

 • l) initierea unor activitati pentru atragerea unor potentiali sponsori, agenti economici persoane juridice, persoane fizice, din tara si strainatate;

 • m) promovarea si organizarea de schimburi sportive, cu caracter documentar- stiintific, intre structuri similare, institutii neguvernamentale,asociatii profesionale, intersectand sfera sa de activitate;

 • n) sprijinirea activitatilor de studii si cercetari referitoare la activitatea sportiva;

 • o) acordarea de burse, premii si prime, organizarea de cursuri de specialitate in tara si strainatate;

 • p) producerea, editarea si difuzarea de carti si reviste, materiale audio-video si alte asemenea activitati legate de activitatea sportiva;

 • 3. Preocuparea pentru intretinerea, folosirea si dezvoltarea bazei materiale a activitatii sportive:

 • a) intretinerea si amenajarea permanenta a bazelor sportive aflate in patrimoniul/administrate de Sport Club Municipal Timisoara;

 • b) intretinerea si utilizarea in mod rational a materialelor si echipamentelor sportive; 4.Sport Club Municipal Timisoara poate desfasura si alte activitati in vederea realizarii scopului si a obiectului de activitate, in conditiile legii;

Art.5.Activitatea clubului sportiv se desfasoara pe baza calendarelor sportive interne si internationale, elaborate in baza calendarelor organizatiilor de specialitate la care este afiliat clubul.

Art.6.Clubul sportiv se poate afilia la federatiile sportive nationale, corespunzatoare sectiilor pe ramurile sportive proprii si dupa caz,la asociatiile judetene, regionale sau internationale corespunzatoare.

Art.7. (1) Sport Club Municipal Timisoara are in structura sectii pe ramuri sportive;

 • (2) La data aprobarii prezentului Regulament, Sport Club Municipal Timisoara are în structura sa următoarele sectii sportive: a) baschet, b) handbal, c) rugby,d) sportul pentru toti; e) volei.

(2A1) Federațiile sportive naționale la care ''Sport Club Municipal Timisoara''se va afilia sunt urmatoarele: Federatia Romana de Baschet, Federatia Romana de Handbal, Federatia Romana de Rugby, Federatia Romana ‘'Sportul pentru Toti'' si Federatia Romana de Volei.

(2A2) Structura Sport Club Municipal Timișoara se completează cu următoarele secții sportive:

 • a) fotbal;

 • b) atletism;

 • c) canotaj;

 • d) caiac-canoe;

 • e) judo;

 • f) tenis de masă;

 • g) tenis de camp;

 • h) karate;

 • i)  motociclism viteză;

 • j) badminton;

 • k) box;

 • l)  gimnastică;

 • m) gimnastică ritmică;

 • n) haltere;

 • o) lupte

 • p) natație și pentathlon modern.

(2A3) Federațiile sportive naționale la care Sport Club Municipal Timișoara se va afilia sunt urmatoarele: Federatia Româna de Fotbal; Federatia Romană de Atletism; Federatia Romană de Canotaj; Federatia Romană de Kaiac Canoe; Federatia Romană de Judo; Federatia Romană de Tenis de Masa; Federatia Romană de Tenis; Federatia Romană de Karate; Federatia Romană de Motociclism; Federatia Romană de Badminton; Federatia Romană de Box; Federatia Romană de Gimnastică; Federatia Romană de Gimnastică Ritmică; Federatia Romană de Haltere; Federatia Romană de Lupte; Federatia Romană de Natatie și Pentatlon Modern.

 • (3) Sectiile pe ramuri sportive sunt subunitati prin care se realizeaza selectia, pregatirea si participarea la competitii;

 • (4) Infiintarea unei sectii pe ramura de sport in Sport Club Municipal Timisoara se face prin Hotarare a Consiliului local al Municipiului Timisoara, cu avizul Ministerului Tineretului si Sportului, astfel:

 • a) la solicitarea Sport Club Municipal Timisoara;

 • b) la propunerea federatiilor sportive nationale de specialitate;

 • c) la propunerea Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

 • (5) Asocierea fiecărei discipline sportive la federația de specialitate se va face prin vot al Consiliului Local în baza unui studiu de oportunitate care să cuprindă și alocarea bugetară precum și obiectivele sportive destinate fiecărui sport: fotbal, atletism, canotaj, caiac - canoe, judo, tenis de masă, tenis de câmp, karate, motociclism viteză, badminton, box, gimnastică ritmică, haltere, lupte, natație și pentathlon modern.

 • (6) Desfiintarea unei sectii pe ramura de sport se poate face prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara, astfel:

 • a) la solicitarea Sport Club Municipal Timișoara, prin Regulamentul de Organizare și Funcționare;

 • b) la propunerea federațiilor sportive naționale de specialitate;

 • c) la propunerea Consiliului Local al Municipiului Timisoara;

 • (7) In cazul desfintarii unei sectii pe ramura de sport, Sport Club Municipal Timisoara va intreprinde demersurile necesare in conformitate cu prevederile legale pentru radierea acesteia din evidentele federatiilor nationale de specialitate, si dupa caz, si din cele ale asociatiilor judetene pe ramura de sport.

Art.8.(1) Structura organizatorica si statul de functii ale Sport Club Municipal Timisoara se aproba anual prin hotarare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara, la solicitarea Directorului clubului, cu avizul Consiliului de Administratie.

 • (2) Sport Club Municipal Timisoara are in structura sa următoarele compartimente: Compartimentul Economico-Financiar si Administrativ ;

Sectia sportiva baschet; Sectia sportiva handbal;

Sectia sportiva rugby;

Sectia sportiva Sportul pentru toti;

Sectia sportiva volei. Compartimentul Juridic si Resurse Umane.

 • (3) Structura de conducere a Sport Club Municipal Timisoara este formata dupa cum urmeaza: a) organul de conducere deliberativa: - Consiliul de Administratie;

 • b) conducerea executiva: -director; -sefi sectii sportive;

Art.9 Structura organizatorica si statul de functii ale Sport Club Municipal Timisoara se pot modifica la solicitarea Directorului''Sport Club Municipal Timisoara'', cu avizul Consiliului de Administratie, si se aproba de Consiliul Local al Municipiului Timisoara, prin hotarare.

CAPITOLUL III. Patrimoniul, finantarea, bugetul de venituri si cheltuieli Art.10. (1) Patrimoniul Sport Club Municipal Timisoara este format din drepturile si obligatiile patrimoniale dobandite în conditiile legii.

(2)Patrimoniul initial al clubului este format din bunuri mobile si imobile necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii, care este pus la dispozitie de catre Primarie si va fi inregistrat in evidentele clubului.

 • (3)Patrimoniul se stabileste anual, pe baza bilantului contabil incheiat la data de 31 decembrie.

 • (4) Sport Club Municipal Timisoara administreaza cu diligenta unui bun proprietar bunurile aflate în patrimoniul sau atribuite, în condițiile legii, prin Hotarare a Consiliului Local Timisoara.

 • (5) Clubul sportiv administreaza bazele sportive aflate în patrimoniul Municipiului Timisoara, primite spre administrare sau folosinta gratuita. Bazele si instalatiile sportive primite spre administrare sau folosinta gratuita sunt considerate partrimoniu sportiv și nu îsi pot schimba destinația sportivă fară aprobarea Ministerului Tineretului și Sportului , conform Legii nr. 69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu modificarile si completarile ulterioare, si a consiliului local.

 • (6) Patrimoniul Sport Club Municipal Timisoara poate fi modificat numai în conformitate cu dispozitiile legale.

Art.11. (1) Cheltuielile curente și de capital ale Sport Club Municipal Timisoara sunt finanțate din alocații de la bugetul local și, în completare, din veniturile proprii realizate si alte surse, în condițiile legii.

(2) Veniturile proprii realizate de Sport Club Municipal Timisoara în conformitate cu Legea nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulteioare, pot fi realizate din urmatoarele activitați:

 • a) activitați economice realizate în legatură directă cu scopul si obiectul de activitate;

 • b) cotizații si contribuții bănești ale simpatizanților;

 • c) venituri realizate din actiuni/evenimente/competitii sportive, din vanzare bilete si abonamente;

 • d) donații și sponsorizari;

 • e) reclamă si publicitate;

 • f) valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul Sport Club Municipal Timisoara, altele decat cele de domeniu public;

 • g) indemnizații obținute din participarea la competițiile și demonstrațiile sportive;

 • h) indemnizatii obținute din transferul sportivilor;

 • i) sume ramase din exercitiul financiar precedent;

 • j) alte venituri, conform dispozitiilor legale.

Art.12. (1) Veniturile proprii obținute din activitatea Sport Club Municipal Timisoara se incaseaza, se gestioneaza si se utilizeaza la nivelul Sport Club Municipal Timisoara pentru realizarea scopului si obiectului de activitate, fară varsaminte la bugetul de stat si fară afectarea alocațiilor de la bugetul de stat.

 • (2) Liberalitățile de orice fel vor putea fi acceptate potrivit legii, numai dacă nu sunt grevate de condiții și sarcini.

 • (3) Pentru realizarea scopului și a obiectivelor stabilite în Consiliul de Administratie, Sport Club Municipal Timisoara va putea:

 • a) încheia convenții de cooperare economică cu persoane juridice, fizice, române sau străine, doar în conformitate cu prevederile legale;

 • b) organiza evenimente sportive singur și/sau în colaborare/asociere, etc.cu persoane juridice,fizice, române sau străine, doar în conformitate cu prevederile legale.

Art.13.(1) Pentru buna desfasurare a activitatii si indeplinirea obiectivelor de performanta sportiva, clubul sportiv va putea încheia contracte/conventii civile de prestari servicii cu sportivii de performanta /antrenorii/persoanele din staff-ul tehnic, din cadrul sectiilor pe ramuri de sport ale Sport Club Municipal Timisoara.

 • (2)  Cheltuielile cu renumeratiile convenite de cele doua parti, club si sportiv/ antrenor/persoana din staff-ul tehnic, vor fi suportate din bugetul anual al Sport Club Municipal Timisoara.

 • (3) In cazul neindeplinirii obiectivelor propuse si asumate de antrenor/ sau sportiv, contractele/conventiile civile de prestari servicii incheiate intre parti se pot diminua, sau rezilia, dupa caz.

CAPITOLUL IV Organele de conducere, administrare, coordonare si control

Art. 14(1).Sport Club Municipal Timisoara este condus de un Consiliu de Administratie care are rol deliberativ si un Director care are atributii executive.

 • (2) Consiliul de Administratie al Sport Club Municipal Timisoara va avea in componenta un numar impar de membri, maxim 11 si este format din: director, 3 membri numiti prin hotarare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara, dintre care doi reprezentanti ai Consiliului Local al Municipiului Timisoara, iar 1 este reprezentantul Primarului Municipiului Timisoara; reprezentantul Compartimentului Economico-Financiar si Administrativ; sefii de sectii sportive; reprezentanti sponsori.

 • (3) Sponsorii pot avea calitatea de membru in cadrul Consiliului de Administratie, sub conditia asigurarii unei sume de minim 50000 euro pe parcursul a doi ani consecutivi, sau in echivalent bunuri sau servicii. Propunerea de a fi membru in consiliul de administratie va fi inaintata Consiliului local de catre Primar/ Director, in prima sedinta a acestuia, dupa ce se face dovada achitarii/angajamentului in vederea achitarii sumei mai sus mentionate.

 • (4) In cazul in care dupa completarea Consiliului de Administratie cu reprezentantii sponsorilor, numarul membrilor total este par, Primarul va desemna inca un reprezentant.

 • (5) Sponsorul va decadea din calitatea de membru in cazul in care nu mai asigura suport financiar sau material.

Art.15. Sport Club Municipal Timisoara hotaraste încheierea de convenții/protocoale de cooperare sportiva cu persoane juridice, fizice, române sau străine, în conformitate cu prevederile legale, cu avizul Consiliului de Administratie.

Art.16. Sport Club Municipal Timisoara hotaraste, in conditiile legii, cu acordul prealabil al Consiliului Local al Municipiului Timisoara, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine , cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni sau proiecte de interes public local.

Art.17 (1) Consiliul de Administratie, ca for deliberativ, are urmatoarele atributii:

 • a) analizeaza, dezbate și hotărăște asupra strategiei sportive, programelor si proiectelor, planurilor de activitate și de dezvoltare a Sport Club Municipal Timisoara, propuse de director și periodic analizează stadiul realizarii acestora.

 • b) avizeaza și înainteaza spre aprobare la Consiliul Local al Municipiului Timisoara urmatoarele:

 • - proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Sport Club Municipal Timisoara;

 • - bilantul contabil al Sport Club Municipal Timisoara;

 • - modificari la Regulamentul de organizare si functionare al Sport Club Municipal Timisoara; - organigrama si statul de functii conform propunerilor directorului si in concordanta cu obiectivele și scopul Sport Club Municipal Timisoara;

 • - strategia Sport Club Municipal Timisoara cu privire la activitatea sectiilor sportive, defalcat pe ramuri sportive;

 • c) urmareste buna folosire și gospodărire a patrimoniului pe care îl are în administrare și, dupa caz, ia masuri în recuperarea eventualelor prejudicii;

 • d) avizeaza, în condițiile legii, înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniul Sport Club Municipal Timisoara, altele decat bunurile imobile;

 • e) aprobă programele de pregatire, calendarul competițional intern si international ale sectiilor sportive ale Sport Club Municipal Timisoara;

 • f) stabileste modul in care se utilizeaza bugetul si sunt orientate sumele realizate din venituri extrabugetare, conform dispozitiilor legale;

 • g) stabileste cuantumul amenzilor aplicate ca masuri disciplinare;

 • h) aproba colaborarea Sport Club Municipal Timisoara cu persoane juridice atat din țară cît și strainatate;

 • i) are rol deliberativ si in alte chestiuni importante ce privesc activitatea Sport Club Municipal Timisoara;

 • j) indeplineste orice alte atributii stabilite prin prevederi legale, prin hotariri ale Consiliului Local al Municipiului Timisoara, pentru buna desfasurare a activitatilor la Sport Club Municipal Timisoara;

 • (2) Consiliul de Administratie se intruneste la convocarea si data stabilita de director in sedinta ordinara de lucru, lunar, sau in sedinta extraordinara, ori de cate ori se impune, locatia fiind la sediul Sport Club Municipal Timisoara sau cea stabilita de director. Convocarea se face in scris, fax, e-mail ,SMS sau telefonic cu cel putin 3 zile inainte;

 • (3) Dezbaterile Consiliului de Administratie se concretizeaza in hotarari care se adopta cu respectarea legislatiei in vigoare.Sedintele Consiliului se consemneaza intr-un registru de procese verbale.

Art. 18. Conducerea executiva, respectiv Directorul si sefii de sectii sportive au obligatia de a duce la indeplinire toate atributiile institutiei, respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare.

18.1. Directorul

(1) Activitatea la Sport Club Municipal Timisoara este condusa de catre un Director numit in conditiile legii.Directorul are urmatoarele relatii:

 • a) - ierarhice de subordonare Consiliului Local al Municipiului Timisoara, Primarului Municipiului Timisoara , Consiliului de Administratie al Sport Club Municipal Timisoara;

- este superior pentru salariatii din cadrul compartimentelor clubului, conform art.8 alin(2);

 • b) functionale, cu toate persoanele angrenate in activitatea de organizare si desfasurare a actiunilor/ competitiilor sportive;

 • c) de colaborare, cu toate institutiile de drept public sau privat implicate in activitatile sportive si /sau in sustinerea acestora.

 • d) relatii de reprezentare: -reprezinta personal sau prin delegat Sport Club Municipal Timisoara in relatiile cu organismele sportive interne si/sau internationale, cu celelalte institutii publice sau private, organisme jurisdictionale, organizatii sau agenti economici, precum si cu persoane fizice si juridice romane si/sau straine;

(2) Directorul are urmatoarele atributii:

 • a) indeplineste atrib specifice de angajator conform legislatiei muncii;

 • b) indeplineste atributii specifice calitatii de ordonator tertiar de credite;

 • c) raspunde de managemenul clubului, de organizarea si functionarea in conditii de eficienta si eficacitate si cu respectarea prevederilor legale;

 • d) concepe si aplica, cu avizul Consiliului de Administratie, strategia care va fi urmata in vederea realizarii obiectivelor propuse pentru a fi indeplinite;

 • e) intocmeste programe si proiecte etapizate, conforme cu avizul Consiliului de Administratie, pentru activitatea Sport Club Municipal Timisoara;

 • f) organizeaza si conduce activitatea Sport Club Municipal Timisoara si raspunde de buna desfasurare a acesteia, asigura si aplica respectarea dispozitiilor legale in vigoare;

 • g) avizeaza programele de pregatire, Calendarul Competitional intern si extern si modalitatea propusa pentru desfasurarea si/sau organizarea competitiilor;

 • h) negociaza si semneaza contracte si alte acte juridice de angajare a Sport Club Municipal Timisoara;

 • i) organizeaza si conduce personal sau prin delegat toate activitatile tehnice, sportive, economice, sociale sau de alta natura, stabilind si delegand atributii pe trepte ierarhice si functii avand in vedere prerogativele functiei, structura organizatorica si Regulamentul de Organizare si Functionare al Sport Club Municipal Timisoara;

 • j) indruma, coordoneaza si controleaza activitatea defasurata in sectiile sportive la ramurile de sport existente;

 • k) indruma si aproba activitatea antrenorilor la intocmirea planurilor de pregatire, anuale, de etapa, saptamanale, zilnice ; urmareste respectarea acestora si evidenta muncii efectuate in asa fel incat realizarea obictivelor intermediare si finale sa fie atinse;

 • l) stabilește cu antrenorii, prin contract/conventie, obiective intermediare și finale;

 • m) aproba planul de munca al antrenorilor si planurile de pregatire pentru echipa, planurile de pregatire individuale pentru sportivii condusi de acestia si analizeaza periodic cu acestia nivelul atins, rezultatele obtinute etc.;

 • n) constata daca obiectivele stabilite au fost atinse, neindeplinirea acestora fiind supusa sanctionarii cu pana la rezilierea contractului/conventiei civile sau altui asemenea act pentru cei vinovati;

 • o) asigura si raspunde de integritatea si buna intretinere a patrimoniului Sport Club Municipal Timisoara precum și functionarea la parametri impusi de normele prevazute a bazelor sportive primite in administrare/folosinta;

 • p) dispune masuri pentru combaterea dopajului, promovarea spiritului de fairplay, a respectarii legislatiei in vigoare Legea nr. 4/2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive;

r) primeste si analizeaza informari scrise despre modul cum s-a desfasurat competitia (deplasare,masa,cazare,meci etc.), de la antrenorii echipelor participante, in 24 de ore dupa terminarea evenimentului sportiv.

s) asigura aplicarea si respectarea dispozitiilor privind constituirea si actualizarea permanenta a fondului documentar si a bancii de date ale Sport Club Municipal Timisoara referitor la:

- actele normative in vigoare privind activitatea sportiva;

- regulamentul de organizare si functionare propriu;

- regulamentul intern;

- hotararile Consiliului Local al Municipiului Timisoara privind activitatea Sport Club Municipal Timisoara;

- statutele si regulamentele federatiilor nationale de specialitate la care Sport Club Municipal Timisoara este afiliat; - programele strategice de dezvoltare pe termen mediu si scurt al Sport Club Municipal Timisoara;

- evidenta antrenorilor, clasificarea acestora, a sportivilor legitimati si clasificarea lor la fiecare disciplina sportiva;

- rezultatele obtinute de sportivii Sport Club Municipal Timisoara la competitiile oficiale si amicale interne si/sau internationale;

t) elaboreaza si pune in practica obiective, politici, strategii si sisteme coerente in domeniul resurselor umane;

u) organizeaza controlul indeplinirii sarcinilor de catre personalul din subordine si urmareste aplicarea masurilor pe care le dispune;

 • v) indeplineste orice alte atributii pe care legea si actul constitutiv al Sport Club Municipal Timisoara le prevăd, cu exceptia celor date potrivit reglementarilor legale in competenta altor organe;

 • x) la solicitare, informeaza Consiliul Local al Municipiului Timisoara asupra rezultatelor sportive, economico financiare si alte activitati desfasurate;

y) aplică și respectă procedurile de sistem, procedurile operaționale, precum și procedurile de proces, in scopul funcționării optime a Sistemului de Management al Calității, în vederea atingerii obiectivelor in propria activitate;asigură implementarea documentelor SMC elaborate referitoare la procesele coordonate;stabilește și asigură implementarea corecțiilor/   acțiunilor   corective/   acțiunilor preventive   pentru

neconformitățile apărute în  procesul  coordonat;  participă  și răspunde  pentru

implementarea și dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul Primăriei Municipiului Timișoara / compartimentelor clubului / activității ;

 • (3) In exercitarea atributiilor sale, Directorul emite decizii care se comunica potrivit legii, Primarului Municipiului Timisoara.

 • (4) In perioada absentei din institutie, atributiile postului de director sunt preluate de o persoana desemnata de acesta prin decizie.

18.2. Sectia sportiva

1.Seful de sectie sportiva:

(1) Seful de sectie sportiva are urmatoarele relatii:

 • 1. - ierarhice de subordonare Directorului Sport Club Municipal Timisoara;- are in subordine secția sportiva pe ramura de sport a carei activitate o conduce;

 • 2. - functionale,cu toate persoanele angrenate in activitatea de organizare si desfasurare a competitiilor sportive;

 • 3. - de colaborare, cu tot personalul clubului și cu toate compartimentele implicate in sprijinul activitatilor sportive; de colaborare, cu toate institutiile de drept public sau privat implicate in activitatile sportive si /sau in sustinerea acestora.

 • 4. -de reprezentare: ca persoana delegata de catre Director, reprezinta Sport Club Municipal Timisoara in relatiile cu organismele sportive interne si/sau internationale, cu celelalte institutii publice sau private, organisme jurisdictionale, organizatii sau agenti economici, precum si cu persoane fizice si juridice romane si/sau straine;

(2) Atributiile Sefului de sectie sportive sunt:

 • a) organizeaza si conduce toate activitatile tehnice și sportive ale sectiei;

 • b) verifica si avizeaza planurile de pregatire, anuale,de etapa, saptaminale, zilnice intocmite de antrenori, le supune aprobarii Directorului Sport Club Municipal Timisoara. Urmareste respectarea acestora si evidenta muncii efectuate in asa fel incat realizarea obictivelor intermediare si finale sa fie atinse;

 • c) stabileste pentru antrenori (pentru echipa pe care o pregatesc) obiective de clasament la sfirsitul sezonului competitional, cit si obiective pentru pregatirea fizica a echipei si individual la componentii acesteia,in planul de pregatire si le supune aprobarii Directorului Sport Club Municipal Timisoara;

 • d) participa si urmareste evolutia sportivilor la competitiile oficiale si amicale cuprinse in calendarul intern si international; aduce la cunostinta Directorului Sport Club Municipal Timisoara daca obiectivele stabilite au fost atinse, propune acordarea de premii pentru indeplinirea acestora si sanctionari cu pana la rezilierea contractului/conventiei civile sau altui asemenea act pentru cei vinovati de neindeplinirea obiectivilor;

 • e) organizeaza selectia continua a sportivilor, stabileste pentru fiecare antrenor, numarul de grupe de sportivi pe niveluri valorice si numarul de sportivi din grupe;

 • f) intocmeste planuri cu masuri pentru combaterea dopajului promovarea spiritului de fair-play, a respectarii legislatiei in vigoare (Legea nr. 4/2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive) si le supune aprobarii Directorului Sport Club Municipal Timisoara;

 • g) are in atentie si analizeaza informari scrise de la sefii de delegatie despre modul cum sa desfasurat activitatea (deplasare,masa,cazare,meci etc.)si de la antrenorii echipelor participante analiza meciului si/sau competitiei, concursului dupa terminarea evenimentului sportiv. Prezinta sinteza acestora Directorului Sport Club Municipal Timisoara;

 • h) duce la indeplinire intreaga activitate si o prezinta Directorului Sport Club Municipal Timisoara, privind constituirea si actualizarea permanenta a fondului documentar si a bancii de date ale Sport Club Municipal Timisoara referitor la: - actele normative in vigoare privind activitatea sportiva; - regulamentul de organizare si functionare propriu; -regulamentul intern; - hotararile Consiliului Local al Municipiului Timisoara privind activitatea Sport Club Municipal Timisoara; - statutele si regulamentele federatiilor nationale de specialitate la care Sport Club Municipal Timisoara; este afiliat; -programele strategice de dezvoltare pe termen mediu si scurt al Sport Club Municipal Timisoara; - evidenta antrenorilor, clasificarea acestora, a sportivilor legitimati si clasificarea lor la fiecare disciplina sportiva; - rezultatele obtinute de sportivii Sport Club Municipal Timisoara; la competitiile oficiale si amicale interne si/sau internationale;

 • i) indruma si organizeaza controlul indeplinirii sarcinilor reiesite din atributiile functionale de catre personalul din subordine si urmareste aplicarea masurilor ce se impun; Elaborează și semnează fisele de post pentru salariații din subordine conform statului de functii aprobat, precum si evaluarea performantelor profesionale individuale ale salariatilor din subordine.

 • j) in cazul in care primeste delegare de competenta din partea Directorului Sport Club Municipal Timisoara preia atributiile postului de director, pe perioada consemnata in decizie;

 • k) colaboreaza si intocmeste Regulamentul Intern, Calendarul Competitional intern si extern, si modalitatea propusa pentru desfasurarea si/sau organizarea competitiilor, le supune aprobarii la Directorul Sport Club Municipal Timisoara;

 • l) coordonează și controlează activitatea desfășurată în cadrul secțiilor pe ramură de sport din cadrul clubului, precum și a antrenorilor și organizatorului de competiții în vederea realizării scopului și obiectului de activitate al clubului;

 • m) analizează, periodic, împreună cu organizatorul de competiții, antrenorii și personalul medical stadiul îndeplinirii obiectivelor stabilite și rezultatele realizate de sportivii legitimați la club;

 • n) urmărește pregătirea și participarea sportivilor la competițiile prevăzute în calendarul competițional intern și internațional al clubului, precum și organizarea competițiilor proprii și acțiunilor de selecție;

 • o) intocmeste pentru fiecare antrenor, numărul de grupe de sportivi pe niveluri valorice și numărul minim de sportivi legitimați sau nelegitimați cuprinși în pregătire si le supune aprobarii Directorului Sport Club Municipal Timisoara;;

 • p) elaborează și coordonează programe de colaborare cu toate structurile sportive, cu corespondent la secția clubului, din Municipiul Timisoara;, precum și cu grupări sportive din judet, euroregiune, Romania sau strainatate;

r) monitorizeaza in permanenta activitatea concurentei si utilizeaza mijloace si metode pentru gestionarea corecta si in favoarea Sport Club Municipal Timisoara;. a situatiilor concrete constatate;

s) colaboreaza cu structurile informatice pentru infiintarea, crearea,actualizarea paginii de web a Sport Club Municipal Timisoara;

t) se ocupă de publicitate si promovare, planifica si conduce politicile si programele de publicitate, sau produce materiale conexe acestui domeniu;

u) promovează imaginea clubului pe plan local și național;

 • v) tine legatura cu federatiile sportive de specialitate la nivel national pentru buna informare in domeniu, prin personalul de specialitate ,organizeaza activitatea cabinetului metodic si sprijina perfectionarea profesionala a tehnicienilor din cadrul clubului;

w) identifica soluțiile optime de promovare , pentru atragerea mai multor sponsori, inclusiv și deplasarea la diverse firme și instituții pentru a face cat mai cunoscute meciurile din etapele de campionat ale clubului;

 • x) asigură implementarea standardelor de control intern /managerial;

y) indeplineste orice alte atributii ce reies din Regulamentul de Organizare si Functionare prin decizia organelor de conducere;

z) colaboreaza direct cu fortele de ordine din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi, a Gruparii Mobile de Jandarmi si Politia Locala a Municipiului Timisoara, la manifestarile sportive organizate de Sport Club Municipal Timisoara.

 • 2. Expertul sportiv:

 • a) organizeaza si efectueaza toate activitatile tehnice și sportive ale sectiei;

 • b) urmareste modul de punere in practica a planurilor de pregatire, anuale,de etapa, saptaminale, zilnice intocmite de antrenori

 • c) participa si urmareste evolutia sportivilor la competitiile oficiale si amicale cuprinse in calendarul intern si international;

 • d) se implica in organizarea programelor de selectie continua a sportivilor;

 • e) intocmeste notele de fundamentare, referatele pentru cheltuielile necesare meciurilor disputate acasa sau in deplasare si le supune spre aprobare sefului de sectie;

 • f) intocmeste in calitate de sef delegatie informari scrise despre modul cum s-a desfasurat activitatea (deplasare,masa,cazare,meci etc.)si colecteaza de la antrenorii echipelor participante analiza meciului si/sau competitiei, concursului dupa terminarea evenimentului sportiv;

 • g) pune la dispozitie materiale pentru analizele periodice, împreună cu seful sectiei, antrenorii și personalul medical a stadiul îndeplinirii obiectivelor stabilite și rezultatelor realizate de sportivii legitimați la club;

 • h) gestioneaza și raspunde de magazia cu echipamente și materiale sportive a sectiilor sportive ale clubului;

 • i) verifică după toate acțiunile organizate în salile administrate de club , să nu fie defecțiuni și alte nereguli cu privire la mijloacele fixe și obiectele de inventar.

 • j) controlează desfășurarea în condiții tehnice corespunzătoare a programelor de antrenament, competițiilor sportive și a celorlalte activități care se desfășoară în salile de sport;

 • k) asigura cooperarea cu fortele de ordine din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi, a Gruparii Mobile de Jandarmi si Politia Locala a Municipiului Timisoara, la manifestarile sportive organizate de Sport Club Municipal Timisoara.

 • l) asigură necesarul de materiale de întreținere, reparații și curățenie pentru obiectivele sportive ale clubului;

 • m) îndeplinește atribuții de cadru tehnic în domeniul apărării împotriva incendiilor, control și supraveghere a măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

 • n) indeplineste orice alte atributii ce reies din Regulamentul de Organizare si Functionare prin decizia organelor de conducere.

Art.19 .Aparatul functional al clubului sportiv

19.1.Atributiile Compartimentului Economico-Financiar si Administrativ:

 • 1. activitatea economico-financiara

 • a) indeplineste atributiile specifice prevazute de lege, referitoare la planificare, prognoza, executare si evidentierea operatiunilor economice, financiare,patrimoniale ale institutiei;

 • b) asigura efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor contabile privind toate operațiunile economice ce se efectuează în cadrul clubului;

 • c) urmareste executarea bugetului prin incadrarea cheltuielilor in limitele prevazute la fiecare articol bugetar, dupa aprobarea acestuia

 • d) intocmeste situatiile financiare, lunare, trimestriale si anuale;

 • e) asigura verificarea actelor si a inregistrarilor notelor contabile atat in contabilitate cat si in executie;

 • f) exercita si raspunde de controlul financiar-preventiv propriu, conform legii;

 • g) asigura aplicarea masurilor privind integritatea patrimoniului institutiei si recuperarea pagubelor aduse acesteia;

 • h) planifica si elaboreaza,in conformitate cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, necesarul lunar de credite si monitorizeaza executia bugetara a lunii precedente;

 • i) intocmeste lunar contul de executie bugetara;

 • j) organizeaza si raspunde de activitatea de inventariere a bunurilor apartinand Sport Club Municipal Timisoara, in conformitate cu prevederile legale;

 • k) coordoneaza si verifica intocmirea actelor comisiilor de receptie, inventariere, casare si declasare,transferare a bunurilor.

 • l) intocmeste proiectul bugetului de venituri si cheltuieli anual;

 • m) atributii privind achizitiile publice, cu respectarea prevederilor legale;

 • n) raspunde de gestionarea eficienta a resurselor publice aflate la dispozitia institutiei;

 • o) raspunde de completarea registrelor contabile conform legislatiei in vigoare;

 • p) avizeaza documentatia aferenta activitatilor sportive, referitor la devizele estimative cuprinzand cheltuielile de transport,masa,cazare taxa de inscriere in competitie,diurna si onorariul, dupa caz;

r) repartizeaza pe activitati fondurile aprobate prin buget si creditele bugetare deschise;

s) verifica actele de casa si banca,deconturile,situatia inventarierilor,raspunde de efectuarea eficienta si legala a tuturor cheltuielilor si veniturilor;

t) raspunde de organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale privind activitatea Sport Club Municipal Timisoara;

u) urmareste operatiunile privind angajarea,lichidarea si ordonantarea cheltuielilor si raspunde de efectuarea acestora in termen,de incadrarea platilor in prevederile bugetare,contractuale si legale;

 • v) urmareste debitele institutiei si raspunde de instintarea conducerii privind situatia acestora; x) urmareste modul de intocmire a planurilor financiare la timp si corect de catre personalul abilitat din sectiile clubului, derularea licitatiilor si a contractelor de investitii din punct de vedere financiar;

y) centralizeaza si tine evidenta executiei proiectelor sportive;

z) raspunde de respectarea obligatiilor de plata ce deriva din legile cu caracter fiscal si de varsare de catre institutie, integral si la termenele stabilite a sumelor aferente acestor obligatii;

w) intocmeste ordonantarile de plata, planurile financiare, notele de fundamentare pentru cheltuielile necesare meciurilor disputate acasa sau in deplasare si le supune spre aprobare directorului de la Sport Club Municipal Timisoara;

 • q) coordoneaza procesul de scoatere din functiune a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, precum si activitatea presupusa de derularea operatiunilor cu caracter economico-financiar care urmeaza acestora,in conformitate cu legislatia in vigoare;

 • x) asigura salarizarea personalului,stabileste deducerile personale de baza si a drepturilor salariale in vederea calcularii impozitului pe salarii si intocmirea fiselor fiscale, asigurarea indemnizaților sportivilor, relaționarea cu sportivii etc. ;

y) indeplineste atributiile pe linie de casierie:- efectueaza incasari si plati in numerar asigurand integritatea si securitatea banilor aflati in posesie;

-urmareste sa fie decontate la timp cheltuielile curente efectuate cu ocazia diferitelor evenimente sportive;

- intocmeste registrul de casa cu documentele care reflecta operatiunile efectuate;

-asigura depunerea in conditii de securitate a numerarului incasat la trezorerie sau la banca.

z) arhivează și păstrează toate documentele clubului , conform prevederilor legale.

 • q) asigură implementarea standardelor de control intern /managerial;

qA1) indeplineste orice alte atributii ce reies din Regulamentul de Organizare si Functionare

prin decizia organelor de conducere.

 • 2. activitatea administrativa

a) intocmeste necesarul de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

 • b) analizează periodic și întreprinde măsuri pentru optimizarea activității din cadrul compartimentului, precum și funcționarea în condiții optime a bazei materiale a clubului;

 • c) cunoaște și respectă Legea nr. 4/2008 - privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor sportive, cu modificările și completările ulterioare;

 • d) răspunde de patrimoniul clubului, asigura gestiunea obiectelor de inventar a mijloacelor fixe si mobile;

 • e) indeplinesc orice alte atributii ce reies din Regulamentul de Organizare si Functionare prin decizia organelor de conducere.

19.2. Atributiile Compartimentului Juridic si Resurse Umane:

a) asigura indeplineste obligatile angajatorului in conformitate cu legislatia in vigoare; b )asigura ocuparea posturilor cu respectarea prevederilor legale;

 • c) evidentiaza timpul lucrat si nelucrat al salariatilor;

 • d) urmareste respectarea de catre salariati a prevederile Regulamentului Intern;

 • e) stabileste drepturile salariatilor conform prevederilor legale;

 • f) raspunde de securitatea si sanatatea in munca a salariatilor;

 • g) fundamenteaza fondul de salarii din cadrul bugetului de venituri si cheltuieli;

 • h) elaborează procedurile necesare intocmirii tuturor fiselor de post si de evaluare a performantelor profesionale individuale ale salariatilor;

 • i) intocmeste si actualizeaza Registrul de evidenta al salariatilor;

 • j) intocmeste impreuna cu celelalte compartimente din cadrul Sport Club Municipal Timisoara, proiectul programului de masuri si propuneri privind protectia muncii, raspunde de instruirea in domeniul protectiei muncii, trimestrial si anual, dupa caz, a personalului din cadrul Sport Club Municipal Timisoara;, in baza unor documente scrise si de luare la cunostinta, analizeaza cauzele unor eventuale accidente de munca si a imbolnavirilor profesionale si propune in scris masurile legale de eliminare ale acestora;

 • k) intocmeste regulamente, note si instructiuni, precum si orice alte acte cu caracter normativ, care sunt in legatura cu atributiile si activitatea institutiei;

 • l) asigura reprezentarea institutiei publice in fata instantelor de judecata, organelor de urmarire penala , a notariatelor publice si apara drepturile si interesele legitime ale acesteia in raporturile cu autoritati si institutii de orice natura, precum si cu orice persoana juridica sau fizica romana sau straina, in conditiile legii;

 • m) redacteaza,verifica,avizeaza acte cu caracter juridic;

 • n) avizeaza din punct de vedere al legalitatii contractele incheiate de institutie cu terti;

 • o) avizeaza din punct de vedere al legalitatii deciziile emise de Director;

 • p) exprima puncte de vedere privind interpretarea actelor normative la cererea compartimentelor si acorda asistenta de specialitate acestora; raspunde de aplicarea actelor normative in toate domeniile de activitate a institutiei;

 • r) la sesizarea compartimentului economico-financiar stabileste impreuna cu conducerea institutiei modul de recuperare a debitelor;

 • s) asigură implementarea standardelor de control intern /managerial;

CAPITOLUL V. Recompense si masuri disciplinare

Art.20. Pentru rezultatele deosebite obtinute in competitiile interne si internationale,ca si pentru recunoasterea contributiei unor specialisti sau persoane fizice ori juridice la dezvoltarea activitatii sportive, Sport Club Municipal Timisoara poate acorda urmatoarele recompense, conform legii:

a) titlul de membru de onoare al clubului;

b) distinctii, trofee, premii si prime.

Art.21. (1) Abaterile de la Regulamentul de Organizare si Functionare, Regulamentul Intern, fisa postului se analizeaza de conducerea clubului care, in functie de gravitatea acestora, poate aplica urmatoarele sanctiuni: a) pentru sportivii, antrenorii si oficialii clubului:

 • 1. avertisment scris;

 • 2. amenda;

 • 3. suspendarea temporara din activitatea competitionala1-3 etape;

 • 4. suspendarea temporara din activitatea competitionala pe un sezon competitional;

 • 5. reducerea sau anularea premiilor sau a recompenselor;

 • 6. rezilierea conventiei/ contractului;

b) in cazul angajatilor clubului, acestora le sunt aplicabile dispozitiile prevazute de legislatia muncii.

Art.22.Cuantumul amenzilor se stabileste de Consiliul de Administratie si se stipuleaza in Regulamentul Intern.

CAPITOLUL VI. Dispozitii finale

Art.23.Consiliul Local al Municipiului Timisoara si Primarul Municipiului Timisoara exercita supravegherea si controlul asupra Sport Club Municipal Timisoara.

Art.24. (1) Sport Club Municipal Timisoara este supus inregistrarii in Registrul Sportiv in conformitate cu Hotararea Guvernului Romaniei nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare.

2) Ca urmare a inregistrarii, Sport Club Municipal Timisoara va primi un numar de identificare si un Certificat de Identitate Sportiva.

Art.25. Sport Club Municipal Timisoara detine exclusivitate cu privire la:

 • a) dreptul asupra imaginii de grup sau individual, statica sau in miscare, a sportivilor proprii,in echipamentul de reprezentare sau de concurs;

 • b) dreptul de folosinta asupra siglei/emblemei proprii;

 • c) dreptul de reclama, publicitate si de televiziune la competitiile pe care le organizeaza sau la care participa, dupa caz.

Art.26. Prezentul Regulament de Organizare si Functionare al Sport Club Municipal Timisoara se completeaza de drept cu dispozitiile Legii nr. 69/2000 a Educatiei Fizice si Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale altor acte normative care reglementeaza aceasta activitate.

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256-403.800 ; internet: www.primariatm.ro

APROBAT

PRIMAR,

NICOLAE ROBU

REFERAT

privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Clubului Sportiv „Sport Club Municipal Timisoara„ aprobat prin HCLMT nr. 470/30.10.2015 și modificat prin HCLMT nr. 47/2.02.2016

Prin H.C.L.M.T. nr. 470/30.10.2016 s-a aprobat înființarea instituției publice Clubul Sportiv''Sport Club Municipal Timisoara'', în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, structura sportiva cu personalitate juridica, de drept public. Totodata, s-a aprobat Regulamentul de organizare si functionare, Organigrama si Statul de functii ale clubului sportiv.

Conform prevederilor Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, actualizată, Ministerul Tineretului și Sportului organizează, în condițiile stabilite prin prezenta lege, evidenta structurilor sportive prin Registrul sportiv, atribuind fiecărei structuri înscrise un număr de identificare și Certificatul de identitate sportivă.

Toate structurile sportive, indiferent de scopul lor specific și de forma juridică, se înscriu în Registrul sportiv.

Procedurile de înregistrare și de atribuire a Certificatului de identitate sportivă și a numărului de identificare se stabilesc prin Regulamentul de aplicare a Legii nr.69/2000 (actualizata), aprobat prin H.G. nr. 884/2001.

Recunoașterea unei structuri sportive, în sensul legii, se dovedește prin Certificatul de identitate sportivă.

''Sport Club Municipal Timisoara'' a depus la Ministerul Tineretului si Sportului prin Adresa inregistrata cu nr. 14590/10.12.2016, dosarul cu documente pentru obtinerea acordului de functionare si autorizarea inscrierii in Registrul Sportiv, respectiv atribuirea Certificatului de identitate sportivă și a numărului de identificare, respectiv H.C.L.M.T. nr..470/30.10.2016 cu Anexa1-Regulamentul de organizare si functionare a clubului.

Certificatul de identitate sportivă, pe baza căruia funcționează Sport Club Municipal Timișoara, cuprinde următoarele ramuri sportive: handbal, baschet, rugby, volei, sportul pentru toți.

În decursul anului 2016, mai multe structuri și entități sportive (karate, tenis, motociclism viteză, etc.), au depus către SCM Timișoara solicitări de aderare la această structură sportivă.

Primul pas legal pentru extinderea activității SCM Timișoara și spre alte sporturi decât cele deja funcționale, îl reprezintă modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, prin completarea cu toate ramurile sportive care, în viitor, ar putea fi înființate în cadrul SCM Timișoara.

Un al doilea pas legal îl reprezintă afilierea noilor ramuri sportive la federațiile de specialitate și completarea CIS-ului actual și, în funcție de Strategia pe termen mediu și lung pe care Consiliul Local al Municipiului Timișoara o va stabili în ceea ce privește funcționarea Sport Club Municipal Timișoara și de bugetul alocat, se vor putea înființa noi secții.

Consiliul de Administrație al SCM Timișoara propune completarea secțiilor sportive cu următoarele: fotbal; atletism; canotaj; caiac-canoe; judo; tenis de masă; tenis de camp; karate; motociclism viteză; badminton; box; gimnastică; gimnastică ritmică; haltere; lupte, natație și pentathlon modern, unele dintre aceste discipline, putând să devină performante în municipiul Timișoara pentru Olimpiada din anul 2020

Hotararea de consiliu local va completa dosarul depus de Clubul Sportiv '' Sport Club Municipal Timisoara'' la Ministerul Tineretului si Sportului pentru extinderea acordului de functionare si autorizarea inscrierii in Registrul Sportiv, respectiv atribuirea Certificatului de identitate sportivă și a numărului de identificare și pentru ramurile sportive nou propuse.

Tinand cont de expunerea de motive mai sus prezentată,

PROPUNEM

 • 1. Aprobarea completării art. 7 din Regulamentului de organizare si functionare al Clubului Sportiv '' Sport Club Municipal Timisoara'',aprobat prin HCLMT nr. 470/30.10.2015 și modificat prin HCLMT nr. 47/2.02.2016, cu punctele 2A2 și 2A3, la solicitarea directorului Sport Club Municipal Timișioara, care vor avea următorul conținut:

(2A2) Structura Sport Club Municipal Timișoara se completează cu următoarele secții sportive:

 • a) fotbal;

 • b) atletism;

 • c) canotaj;

 • d) caiac-canoe;

 • e) judo;

 • f)  tenis de masă;

 • g) tenis de camp;

 • h) karate;

 • i)  motociclism viteză;

 • j) badminton;

 • k) box;

 • l)  gimnastică;

 • m) gimnastică ritmică;

 • n) haltere;

 • o) lupte

 • p) natație și pentathlon modern.

(2A3) Federatiile sportive nationale la care Sport Club Municipal Timisoara se va afilia sunt urmatoarele: Federatia Româna de Fotbal; Federatia Romană de Atletism; Federatia Romană de Canotaj; Federatia Romană de Kaiac Canoe; Federatia Romană de

Judo; Federatia Romană de Tenis de Masa; Federatia Romană de Tenis; Federatia Romană de Karate; Federatia Romană de Motociclism; Federatia Romană de Badminton; Federatia Romană de Box; Federatia Romană de Gimnastică; Federatia Romană de Gimnastică Ritmică; Federatia Romană de Haltere; Federatia Romană de Lupte; Federatia Romană de Natatie și Pentatlon Modern.”

9

 • 2. Regulamentul de organizare si functionare al Clubului Sportiv '' Sport Club Municipal Timisoara'' cu modificarile aduse, in forma completa, este cuprins in Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotarare.

  VICEPRIMAR,

  DAN DIACONU


SPORT CLUB MUNICIPAL,

DIRECTOR

RADU TOANCA

SERVICIUL JURIDIC

DANIELA ȘTEFAN