Hotărârea nr. 134/2016

134/18.10.2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare si modificarea Statului de Functii la Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala
Hotararea Consiliului Local 134/18.10.2016
privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare si modificarea Statului de Functii la Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.3359/29.09.2016 al Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala, aprobat de Primarul Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 24843/11.10.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.582 din 09.12.2014 privind reorganizarea Cantinei de Ajutor Social Timişoara, aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, precum si Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr .381 din 22.09.2015 privind modificarea Statului de Funcţii şi a Organigramei la Centrul Social de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină Socială;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c),din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala Timişoara, conform Anexei nr.1, Anexei nr.2 şi Anexei nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aproba modificarea Statului de functii al Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala, conform Anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic
- Direcţiei Fiscale a Municipiului Timisoara,
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Tehnice;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala
Timisoara;
-Mass - media locale.Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

CONSILIUL LOCAL AL MUN. TIMIȘOARA

CENTRUL SOCIAL DE URGENTA PENTRU PERSOANE

FARA ADAPOST CU CANTINA SOCIALA

APROBAT, PRIMAR

NICOLAE ROBU


Anexa nr.4 la HCL nr.din

STAT DE FUNCTII

FO.2-01-1


Nr. crt

Denumirea functiei

Nivel studii

Functii -posturi contractuale

Nr. posturi

Grad

Treapta

A. Functii contractuale de conducere

1

Director

S

1

II

2

Sef serviciu

S

2

I

Total personal contractual-conducere

3

B. Functii personal contractual executie

3

Auditor

S

2

I

4

Asistent social

S

3

Principal

5

Asistent social

S

1

Practicant

6

Psiholog

S

1

Practicant

7

Medic

S

1

8

Asistenta medicala

PL

2

9

Educator

S

1

Principal

10

Educator

S

7

11

Educator

PL

3

12

Animatori socio-educativ

PL

3

13

Animatori socio-educativ

M

2

14

Consilier juridic

S

1

II

15

Inspector

SSD

1

IA

16

Inspector de specialitate

S

3

II

17

Inspector de specialitate -( economist)

S

1

I

18

Inspector de specialitate -( economist)

S

3

II

19

Referent

M

1

IA

20

Administrator

M

1

I

21

Magaziner

M

1

22

Sofer

2

I

23

Muncitor calificat - (bucatar)

1

I

24

Muncitor calificat - (bucatar)

1

II

25

Muncitor calificat - (bucatar)

2

III

26

Muncitor calificat - (bucatar)

2

IV

27

Muncitor necalificat

2

I

28

Ingrijitor

G

1

Total personal contractual-executie

49

TOTAL GENERAL

52

Numărul total de posturi

52

din care :

- de conducere

3

- de executie

49

DIRECTOR

RESURSE UMANE                        jr. RODICA COJAN

Rodica Pupazan

Anexa nr.3 la HCLMT Nr.din

REGULAMENT de organizare și funcționare a serviciului social de zi: "Cantina Sociala "

Articolul 1 Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Serviciului social "Cantina Sociala”, aprobat prin: H.C.L. nr.582/09.12.2014 privind aprobarea Reorganizarii Cantinei de Ajutor Social Timisoara, aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare, în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații institutiei și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

Articolul 2 Identificarea serviciului social

Serviciul social "Cantina Sociala", cod serviciu social 8899 CPDH-I, cu sediul în Timișoara str.Telegrafului nr.8, este un serviciu public cu personalitate juridica, care functioneaza sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, cu respectarea Legii 292/2011, a Legii 208/1997 precum si a Ordinului 2126/2014; infiintat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.582/09.12.2014, fiind acreditat de catre Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale Timis prin Decizia 338/07.05.2012. si in curs de reacreditare conform dosarului depus in data de 28.12.2015, la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, in conformitate cu prevederile Legii nr.197/2012, privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, cu modificarile ulterioare.

Articolul 3

Scopul serviciului social

Cantina de Ajutor Social

Scopul serviciului social "Cantina Sociala" este de a presta servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor aflate in situații economico-sociale precare, sau medicale deosebite, în scopul prevenirii și limitării unor situații de dificultate care pot genera marginalizarea sau excluderea lor sociala, prin pregătirea și asigurarea hranei (prânzul și cina), în limita alocației de, hrana distribuindu-se o dată pe zi precum si oferirea de informare si consiliere sociala.

Articolul 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

(1) Serviciul social "Cantina Sociala" funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr.292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr.197/2012 - privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, precum si de Ordinul nr.2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru cantina sociala -Anexa 9.

(2) Serviciul social „Cantina sociala“este înființat prin:

H.C.L. nr.582/09.12.2014 privind aprobarea Reorganizării Cantinei de Ajutor Social Timișoara, aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare Instrucțiune: Standardul aplicabil este standardul minim de calitate în baza căruia a fost eliberată licența de funcționare a serviciului social.

Din informatiile pe care le detine cantina, institutia a parcurs un interesant traseu istoric.

În 1917 comunitatea timișoreană înființează Fundația Francisc losif I, cu un capital de 100.000 de coroane, pentru ajutorarea familiilor nevoiașe.

De asemenea, tot în aceeași perioadă, Primăria Timișoara a organizat Cantina Săracilor care oferea gratuit masa zilnică la sute de familii sărace.

Dosarele abonatilor erau sumare; ancheta sociala si documente de identitate. Numarul abonatilor a crescut de la un an la altul. Daca in 1992 erau in jur de 60 abonați, in 1994 au ajuns la 300 iar in 1999-2000 la peste 1260 de beneficiari.

Adresa cantinei era pe str. Vasile Alecsandri insa tot mai des Primaria a fost sesizata si de presa dar si de catre Directia Sanitara de faptul ca institutia nu mai poate fi autorizata iar activitatea trebuie sa fie mutata intr-un alt spatiu.

In anul 2005 prin H.C.L.M.T. cu nr.31/22.02.2005 a fost aprobată organigrama si statul de funcții în urma căreia a fost înființat compartimentul social din cadrul Cantinei de Ajutor Social.

Au fost preluate prin protocol toate dosarele sociale de la Serviciul de Asistenta Sociala a Primariei.

In anul 2006, Cantina de Ajutor Social a avut 15 angajați din care 7 bucătari care au pregătit hrana necesară pentru o medie lunară de aproximativ 440 abonați /lună.

Articolul 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 • (1) Serviciul social "Cantina Sociala" se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "Cantinei Sociale" sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitatea de exercițiu;

 • h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • i) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • k) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • l) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • m) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaților legale cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere;

 • o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • p) colaborarea centrului/unității cu serviciul public de asistență socială.

Articolul 6

Beneficiarii serviciilor sociale

 • (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Cantina Sociala" sunt:

 • a) copiii în varsta de pana la 18 ani, aflați în întreținerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoana în întreținere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoana singura, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

 • b) ținerii care urmează cursuri de zi la instituțiile de învățământ ce funcționează în condițiile legii, pana la terminarea acestora, dar fără a depăși varsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durata mai mare de 5 ani, care se afla în situația prevăzută la lit. a);

 • c) persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare bănești acordate în condițiile legii și al căror venit este de pana la nivelul venitului net lunar pentru o persoana singura, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

 • d) pensionării;

 • e) persoanele care au împlinit varsta de pensionare, aflate întruna dintre următoarele situații: sunt izolate social, nu au sustinatori legali, sunt lipsite de venituri;

 • f) invalizii și bolnavii cronici;

 • g) orice persoana care, temporar, nu realizează venituri.

 • h) persoanele prevăzute la lit. g) beneficiază de serviciile cantinelor de ajutor social, în condițiile prevăzute de prezenta lege, pe o perioada de cel mult 90 de zile pe an.

 • i) .Serviciile sociale enumerate mai sus se prestează gratuit pentru persoanele, care nu au venituri sau ale căror venituri sunt sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoana singura, luat în calcul la stabilirea ajutorului social.

 • j) .Persoanele îndreptățite sa beneficieze de serviciile cantinei sociale, care realizează venituri ce se situeaza peste nivelul venitului net lunar, pentru o persoana singura, luat în calcul la stabilirea ajutorului social, pot beneficia de serviciile cantinei de ajutor social, cu plata unei contribuții de 30% din venitul pe persoana, fără a se depăși costul meselor servite, calculat pe aceeași perioada.

 • k) . Beneficiarii de ajutor social au dreptul la serviciile cantinei de ajutor social pe baza de ancheta socială, potrivit dispoziției primarului

 • (2) Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

 • a) acte necesare:

 • 1. cerere

 • 2. acte de identitate

 • •   carte de identitate

 • •   certificat de nastere

 • •   certificat de casatorie

 • 3. acte doveditoare privind veniturile

 • •  cupon pensie din luna anterioara depuneri cererii;

 • •   adeverinta de salar;

 • •  valoarea tichetelor de masa;

 • •   cupon ajutor special lunar;

 • •  cupon indemnizatie de plasament;

 • •  dovada pensie alimentara;

 • •   cupon alocatie de stat;

 • •   copie file cec alocatie de stat pentru copiii scolari.

 • 4. adeverinta de venit administratia finantelor publice a mun. tm - (p-ta 700)

 • 5. adeverinta eliberata de primaria municipiului timisoara (primarie camera 12)

 • 6. persoanele apte de munca, fara loc de munca

 • •  adeverinta de la agentia judeteana de ocupare si formare profesionala timis, ca nu a refuzat nejustificat un loc de munca corespunzator pregatirii si nivelului studiilor, situatiei persoanei si starii de sanatate sau ca nu au refuzat nejustificat un curs de calificare, recalificare sau perfectionala profesionala;

 • 7. persoanele care temporar nu realizeaza venituri

 • •   declaratie pe propria raspundere - notariala

8.invalizii si bolnavii cronici

 • •  certificat medical de constatere a capacitatii de munca emis de medicul expert al cabinetului de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca din cadrul casei judetene de pensii.

 • 9. persoanele care au indeplinit varsta de pensionare

 • •   declaratie pe propria respundere ca se afla in una din urmatoarele situatii: sunt izolate social, nu au sustinatori legali, sunt lipsiti de venituri

 • 10. adeverinta de scolarizare

 • 11. hotarare de incredintare, adoptie si orice hotarare privind obligatia legala de intretinere.

 • 12. adeverinta medic de familie - apt pentru cantina sociala

 • b) Criterii de eligibilitate

Persoanele considerate eligibile, sunt cele specificate in Legea nr.208/1997 a Cantinelor Sociale.

 • c) . Modalitatea de incheiere a Cotractului de furnizare de servicii si modelul acestuia.

Dupa finalizarea dosarului cu documente, asistentul social responsabil de caz, se deplaseaza la domiciliul persoanei solicitante unde efectueaza Ancheta sociala in care se propune acordarea unui numar de portii de hrana sau respingerea solicitarii (dupa caz)

Contractul de furnizare de servicii se incheie in forma scrisa, in doua exemplare, conform modelului existent la nivelul Biroului de Asistenta Sociala din cadrul Serviciului Cantina Sociala pentru o perioada de 6 luni cu posibilitatea de prelungire prin Act Aditional, care este intocmit de asistentul social, avizat de catre juristul institutiei si semnat de catre beneficiar si Directorului Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala, pe baza delegarii de competenta emisa de Primarul Municipiului Timisoara.

MODEL CONTRACT

GRATUITE PORTII

GRATUITE 90 ZILE/AN PORTII

CONTRIBUTIE 30% DIN VENIT PORTII

Nr.______/__________

CONTRACT

pentru acordarea de servicii sociale în cadrul CENTRULUI SOCIAL DE URGENTA PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST CU CANTINA SOCIALA

 • I. Părțile contractante:

 • 1. Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala, denumit in continuare furnizor de servicii sociale, cu sediul în Timișoara, Str. Telegrafului, nr.8, cod poștal 300125, cod fiscal 4483463, reprezentata de

, in calitate de DIRECTOR

Și

 • 2. Domnul/Doamna,,

denumit in continuare beneficiar , CNP, nascut(a) la data de , in loc. , fiul lui , si al , posesor al CI/BI/CIP , seria , nr.

, cu valabilitate , cu domiciliul

 • 3.avand in vedere:

-planul individualizat de intervenție nr./data

Convin asupra urmatoarelor:

II. Definiții:

 • 1. contractul pentru furnizarea de servicii sociale - actul juridic încheiat între o persoană fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor de servicii sociale, și o persoană fizică aflată în situație de risc sau de dificultate socială, denumită beneficiar de servicii sociale, care exprimă acordul de voință al acestora în vederea acordării de servicii sociale;

 • 2. furnizor de servicii sociale - persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii în vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare, actualizat 2016

 • 3. beneficiar de servicii sociale - persoana aflată în situație de risc și de dificultate socială, împreună cu familia acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului de intervenție revizuit în urma evaluării complexe;

 • 4. servicii sociale - ansamblu de măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau de dependență pentru prezervarea autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și în scopul creșterii calității vieții, definite în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 68/2003, cu modificările și completările ulterioare, actualizat 2016

 • 5.  reevaluarea situației beneficiarului de servicii sociale - activitatea obligatorie a furnizorului de servicii sociale de a evalua situația beneficiarului de servicii sociale după acordarea de servicii sociale pe o anumită perioadă;

 • 6. revizuirea sau completarea planului individualizat de asistență și îngrijire - modificarea sau completarea adusă planului individualizat pe baza rezultatelor reevaluării situației beneficiarului de servicii sociale;

 • 7. contribuția beneficiarului de servicii sociale - cotă-parte din costul total al serviciului/ serviciilor acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, în funcție de tipul serviciului și de situația materială a beneficiarului de servicii sociale, și care poate fi în bani, în servicii sau în natură;

 • 8. obligațiile beneficiarului de servicii sociale - totalitatea îndatoririlor pe care beneficiarul de servicii sociale și le asumă prin contract și pe care le va îndeplini valorificându-și maximal potențialul psiho-fizic;

 • 9. standarde minimale de calitate - ansamblul de cerințe privind cadrul organizatoric și material, resursele umane și financiare în vederea atingerii nivelului de performanță obligatoriu pentru toți furnizorii de servicii sociale specializate, aprobate în condițiile legii;

 • 10. modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale - modificările aduse contractelor de acordare de servicii sociale în mod independent de voința părților, în temeiul prevederilor unui act normativ;

 • 11. forța majoră - eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea acestuia;

 • 12. evaluarea inițială - activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de dezvoltare și de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, precum și a prognosticului acestora, efectuată prin utilizarea de metode și tehnici specifice profesiilor sociale, de către furnizorul de servicii sociale. Scopurile evaluării sunt cunoașterea și înțelegerea problemelor cu care se confruntă beneficiarul de servicii sociale și identificarea măsurilor inițiale pentru elaborarea planului inițial de măsuri;

 • 13. planul individualizat de asistență și îngrijire - ansamblul de măsuri și servicii adecvate și individualizate potrivit nevoilor sociale identificate ca urmare a efectuării evaluării complexe, cuprinzând programarea serviciilor sociale, personalul responsabil și procedurile de acordare a serviciilor sociale;

 • 14. evaluarea complexă - activitatea de investigare și analiză a stării actuale de dezvoltare și de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care au generat și care întrețin situația de dificultate în care acesta se află, precum și a prognosticului acestora, utilizându-se instrumente și tehnici standardizate specifice domeniilor: asistență socială, psihologic, educațional, medical, juridic.

 • III. Obiectul contractului

 • a) Prin semnarea contractului de față, beneficiarul, respectiv furnizorul de servicii sociale, își asumă angajamentul de a respecta obiectivele stabilite, de comun acord, în Planul individualizat de intervenție nr.din data de.

 • b) Obiectul contractului il constituie servirea mesei, zilnic, pranzul si cina, de persoana abonata, in limita alocatiei de hrana prevazuta in lege.

 • c)  In funcție de venitul realizat, serviciile oferite sunt:

 • 1. GRATUITATE PENTRU UN NUMAR DE__PERSOANE.

 • 2. GRATUITE 90 DE ZILE/AN PENTRU UN NUMAR DE __PERSOANE;

 • 3. CONTRIBUTIE 30% DIN VENIT PENTRU UN NUMAR

DE__PERSOANE.

 • IV. Costurile serviciilor sociale acordate si contributia beneficiarului de servicii sociale sunt:

 • 1.Costul total pe luna a serviciilor sociale prevazute la cap. III este conform fisei de calcul a titularului de contract.

 • V. Etapele de acordare a serviciilor sociale:

1.Implementarea masurilor prevazute in planul individualizat de interventie.

 • VI. Drepturile si obligațiile părților:

Drepturile furnizorului de servicii sociale:

 • 1. de a verifica veridicitatea informatiilor primite de la beneficiarul de sevicii sociale

 • 2. de a sista acordarea serviciilor sociale catre beneficiar in cazul in care constata ca acesta i-a furnizat informatii eronate

 • 3. de a utiliza, in conditiile legii, date ale beneficiarilor in scopul intocmirii de statistici pentru dezvoltarea serviciilor sociale

Obligațiile furnizorului de servicii sociale:

 • 1.  să ofere informații beneficiarilor despre drepturile și obligațiile celor două părți precum și despre principiile etice

 • 2.  sa respecte drepturile si libertatile fundamentale ale beneficiarului in acordarea serviciilor sociale

 • 3.  sa acorde servicii sociale prevazute in planul individualizat

 • 4.  să aducă la cunoștința beneficiarului procedura de confidențialitate a instituției

 • 5.  să ofere informații și sprijin în vederea obținerii drepturilor legale de către beneficiar

 • 6.  să ofere consiliere pentru beneficiar și membrii familiei acestuia

 • 7.  să caute, în comunitate, alte servicii de care ar putea avea nevoie beneficiarul

 • 8.  să înlesnească accesul beneficiarului la serviciile sociale existente în comunitate

 • 9.  să medieze, în limita posibilităților, diverse situații conflictuale în care s-ar putea găsi beneficiarul

 • 10. sa reevalueze periodic situatia beneficiarului de servicii sociale si, dupa caz, sa completeze sau sa revizuiasca planul individualizat

 • 11. sa ia in considerare dorintele si recomandarile obiective ale beneficarului cu privire la acordarea serviciilor sociale

 • 12. sa utilizeze contributia beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate de acordarea serviciilor sociale

 • 13. sa se implice in procesul de elaborare, implementere si evaluare a interventiei

 • 14. sa depuna toate eforturile in vederea realizarii obiectivelor stabilite in Planul de interventie individualizat

 • 15. sa respecte conform legii, confidentialitatea datelor si informatiilor referitoare la beneficiarul de servicii sociale

Drepturile beneficiarului:

 • 1. de a beneficia de serviciile sociale prevazute in Planul individualizat de asistenta

 • 2. de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atata timp cat cat se mentin conditiile care au generat situatia de dificultate

 • 3. de a refuza primirea serviciilor sociale

 • 4. de a avea acces la propriul dosar

 • 5. de a-si exprima nemultumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale

 • 6. de a fi informati, in timp util, asupra:

 • -   drepturilor sociale

 • -   modificarilor intervenite in acordarea serviciilor sociale

 • -   oportunitatii acordarii altor servicii sociale

 • -   listei la nivel local cuprinzand furnizorii acreditati sa acorde servicii sociale

 • -  regulamentului de ordine interioara

Obligațiile beneficiarului de servicii sociale:

 • 1.  să depună toate eforturile în vederea realizării obiectivelor stabilite în planul de intervenție

 • 2.  să furnizeze informații cât mai complete și reale privind situația familiala si financiara

 • 3.  sa respecte termenele si clauzele stabilite in cadrul planului individualizat

 • 4.  in functie de caz, sa achite contributia partiala de 30 % din venitul realizat in perioada stabilita de conducerea Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala

 • 5.  sa prezinte legitimatia in momentul in care ridica hrana

 • 6.  să informeze furnizorul de servicii sociale în legătură cu schimbările survenite în situația sa familială, socială sau profesională

 • 7.  să nu se prezinte în stare de ebrietate sau sub influența altor substanțe toxice la întâlnirile stabilite cu responsabilul de caz sau cu alți profesioniști

 • 8.  să folosească un limbaj decent și să adopte un comportament civilizat pe parcursul întâlnirilor cu responsabilul de caz sau alți profesioniști, sa nu aduca prejudicii materiale sau morale institutiei.

 • 9.  să permită responsabilului de caz să facă vizite la domiciliul său

 • 10. sa respecte regulamentul de ordine interioara al Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala

 • 11. sa informeze in prealabil asistenta sociala cazurile in care din motive personale intemeiate, (imbolnavire, parasirea localitatii), renunta temporar la serviciile furnizate de catre Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala

 • 12. se interzice valorificarea alimentelor care fac obiectul acestui contract, precum si a altor bunuri primite din donatii. In caz contrar asupra beneficiarului se vor lua masuri care pot duce pana la pierderea calitatii de abonat al Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala.

 • 13. In temeiul dispozitiei nr.33/26.06.2013 art.3 lit.f), a Cartei Drepturilor si Obligatiilor Beneficiarilor privind obligatiile acestora si a Regulamentului Intern al Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala privind Biroul de Asistenta Sociala, abonatii au obligatia sa anunte asistenta sociala in termen de 24 de ore cu privire la situatiile in care nu pot ridica hrana. In conditiile in care beneficiarii nu au ridicat hrana timp de 3 zile consecutiv si nu au anuntat asistentii sociali ai institutiei,vor fi sistati de pe lista de hrana.

 • VII. Solutionarea reclamatiilor

 • 1.  Beneficiarul are dreptul de a formula verbal si/sau in scris reclamatii cu privire la acordarea serviciilor sociale

 • 2.  Reclamatiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricarei persoane din cadrul echipei de implementare a planului individualizat

 • 3.  Furnizorul are obligatia de a analiza continutul reclamatiilor

 • 4.  Daca beneficiarul nu este multumit de solutionarea reclamatiei, acesta se poate adresa in scris Comisiei de mediere sociala de la nivelul judetului Timis, care va clarifica prin dialog divergentele dintre parti sau, dupa caz, instantei de judecata competente

 • VIII. Litigii

 • 1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea ori alte pretenții decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă.

 • 2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale furnizorul de servicii sociale și beneficiarul de servicii sociale nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita Comisiei de mediere socială mijlocirea soluționării divergențelor sau se poate adresa instanțelor judecătorești competente.

 • IX. Rezilierea contractului

Constituie motiv de reziliere a contractului următoarele:

 • 1. modificarile ce apar in situatia familiala, profesionala sau financiara a beneficiarilor

 • 2. refuzul obiectiv al beneficiarului de a mai primi servicii sociale, exprimat in mod direct sau prin reprezentant

 • 3. in cazul beneficiarilor de hrana gratuit: neprezentarea in vederea ridicarii hranei timp de 90 de zile

 • 4. in cazul beneficiarilor de hrana cu plata unei contributii partiale de 30%: neachitarea sumei timp de 90 de zile.

 • 5. nerespectarea în mod repetat de către beneficiar a obligațiilor prevăzute în prezentul contract și în regulamentul de ordine interioară pe care l-a semnat după luarea la cunoștință.

 • 6. nerespectarea în mod repetat de către furnizor a obligațiilor prevăzute în prezentul contract

 • 7. retragerea acreditării furnizorului de servicii sociale pentru tipul de servicii sociale acordate beneficiarului

 • 8. schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale

 • 9. beneficiarul și-a schimbat domiciliul într-o altă localitate

10.incalcarea de catre furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, daca este invocata de beneficiarul de servicii sociale.

 • X. Încetarea contractului

Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele:

 • 1.  Expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul.

 • 2.  Acordul părților privind încetarea contractului.

 • 3.  Obiectivele planului de intervenție au fost atinse.

 • 4.  Din initiativa furnizorului in cazul in care beneficiarul nu respecta obligatiile specificate in contract la capitolul „Obligatiile beneficiarului”.

 • XI. Dispozitii finale

 • 1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni modificarea clauzelor acestuia prin act adițional numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului contract.

 • 2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislației în vigoare în domeniu.

 • 3. Limba care guvernează prezentul contract este limba română.

 • 4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.

 • 5. Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea și evaluarea serviciilor sociale acordate.

 • 6. Măsurile de implementare a planului individualizat de asistență și îngrijire se comunică Direcției generale de asistență socială și protecția copilului și Serviciului public de asistență socială, conform legii.

 • 7. Pe baza raportului cu privire la rezultatele implementării planului individualizat de asistență și îngrijire, Direcția generală de asistență socială și protecția copilului și Serviciul public de asistență socială vor monitoriza activitatea furnizorului de servicii sociale.

 • XII. Durata contractului

Durata contractului este de la data de      , până la data de .

În cazul revizuirii planului de intervenție se prelungește și durata contractului, acolo unde este cazul.

 • XIII.Anexe la contract

 • 1. Planul de intervenție nr.

 • 2. Ancheta sociala nr.

 • 3. Fisa de calcul (unde este cazul)

Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost incheiat la sediul Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala, de pe Str.Telegrafului, nr.8 in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Data:________________

Beneficiar,


DIRECTOR jr. RODICA COJAN

Avizat juridic,

întocmit,

Red.E.M. 2 ex

FP 06-08, ver.1

 • (3) Condiții de încetare a serviciilor Cantinei Sociale.

 • a) . in cazul in care perioada contractuala se finalizeaza si persoana solicitanta nu mai dorește sa beneficieze de serviciile sociale furnizate de catre Cantina Sociala.

 • b) . in cazul in care se modifica situatia sociala sau economica a familiei, iar persoana solicitanta nu se mai incadreaza in criteriile de eligibilitate

 • c) . in cazul in care nu sunt respectate clauzele contractuale

 • d) in caz de deces a beneficiarului de servicii

 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Cantina Sociala" au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități.

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Cantina Sociala" au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c) să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;

 • d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • e) să respecte prevederile prezentului regulament.

Articolul 7

Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social "Cantina Sociala." sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • 2. instrumentarea dosarului beneficiarului;

 • 3. pregatirea si servirea hranei

 • 4. consiliere si informare sociala;

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. promovarea site-ului institutiei;

 • 2. actiuni in comunitate;

 • 3. organizare de evenimente in cadrul institutiei cu deschidere catre comunitate;

 • 4. elaborarea de rapoarte de activitate;

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. distribuirea de pliante si fleyere;

 • 2. afise;

 • 3. conferinte de presa;

 • 4. publicitate in mass-media;

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • 3. planificarea activitatilor de comun accord cu beneficiarii;

 • 4. monitorizarea realizarii indicatorilor de performanta corelati obiectivelor Cantinei Sociale;

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale cantinei prin realizarea următoarelor activități:

De administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale Cantinei Sociale prin realizarea următoarelor activitati:

 • 1. Întocmirea Planului Anual de Achiziții Publice și achiziționarea produselor și serviciilor care să asigure servicii de calitate,

 • 2. Întocmirea bugetului și a rectificărilor de buget,

 • 3. Întocmirea necesarului de personal cu continuarea demersurilor în ceea ce privește angajarea de personal,

 • 4. Întocmirea programului de pregătire profesională pentru angajați

Articolul 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

 • (1) „ Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala “ funcționează

cu un număr de 52 angajați din 52 total posturi, conform prevederilor Hotărârii Consiliului

Local nr. 381/22.09.2015 privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de funcții

ale Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala.

In cadrul Cantinei Sociale isi desfasoara activitatea urmatorul personal, dupa cum urmeaza:

 • a)  Personal de conducere:

 • •  1 director - Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala;

 • •   1 sef serviciu - Cantina Sociala

 • b) Personal de specialitate de ingrijire si asistenta 2 angajati;

 • c) Personal cu functii administrative, gospodarire, intretinere-reparatii, deservire:

 • •   10 angajati - Cantina Sociala;

 • •   12 angajati - care deserves atat Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cat si Cantina Sociala

 • d) Voluntari:4

 • (2) Raportul angajat/beneficiar este formor legislatiei in vigoare si a standardelor minime de calitate

Articolul 9 Personalul de conducere

 • (1) Personalul de conducere este format din:

 • a) Directorul Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala;

 • b) Sef serviciu Cantina Sociala.

 • (2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • e) întocmește raportul anual de activitate;

 • f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;

 • g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • l) reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;

 • m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • n) numește și eliberează din funcție personalul din cadrul serviciului, în condițiile legii;

 • o) întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

 • p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

 • r) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

Articolul 10

Personalul de specialitate de îngrijire și asistență

(1) Personalul de specialitate este:

Asistent social (263501), indeplineste in principal urmatoarele atributii:

Pune in aplicare prevederile Legii nr.292/2011, si a Ordinului 2126/2014 precum si Legea nr.208/1997.

 • •   actualizarea permanentă a cunoștințelor de specialitate și a celor legate de domeniul asistentei sociale;

 • •   activează numai în interesul superior al beneficiarilor Cantinei, în cadrul strategiei de lucru al Centrului Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină Socială;

 • •   urmărește atingerea obiectivelor programului în care este responsabilizată să lucreze;

 • •   stabilește măsurile pentru :

 • -     evaluarea inițială și completă a situației psiho-sociale a beneficiarilor;

 • -     întocmirea Planului Individualizat de Intervenție;

 • -     programarea/furnizarea activităților/serviciilor și beneficiilor de asistență socială în concordanță cu nevoile identificate ale beneficiarilor în vederea reintegrării lor sociale;

 • -     corecta monitorizare a situației beneficiarilor cantinei ;

 • -  ținerea evidenței cazurilor alocate și urmărirea respectării termenelor pentru rezolvare;

 • •   identifică și dezvoltă măsurile adecvate pentru realizarea:

 • -  redacteaza anchete sociale ale beneficiarilor si se consulta cu asistentul social care lucreaza cu acestia in teren.

 • -  se preocupa de corecta completare a dosarului beneficiarilor cantinei cu toate actele necesare.

 • -  identifică familii aflate in nevoi, menține o colaborare strânsă cu serviciile abilitate ale Primariei Timisoara, cu fundațiile și asociațiile care au contract de colaborare cu Centrul Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină Socială, si cu orice altă instituție care își desfășoară activitatea în domeniul asistenței sociale, pe baza aprobării date de directorul Centrului;

 • -  aduce la cunoștința directorului prin șeful de serviciu toate problemele semnalate în cel mai scurt timp.

 • •   redactează rapoartele in urma activitatii de teren, cu privire la situația beneficiarilor cantinei.

 • •   abordarea cazurilor noi sau despre care află că au nevoie de servicii sociale sau sprijin, în cadrul instituției sau chiar și în afara ei, prezentând cazul directorului centrului spre aprobare.

 • •   schimbul continuu de informații relevante cu directorul cantinei prin șeful de serviciu și alte persoane abilitate, având permanent în vedere interesul superior al beneficiarilor;

 • •  raspunde de emiterea legitimatiilor și de programul scadențar al dosarelor.

 • •   aplică beneficiarilor chestionare în vederea evaluării gradului de satisfacție;

 • •   pune la dispoziția beneficiarilor: Codul etic, Drepturile și obligațiile beneficiarilor, Carta drepturilor și obligațiilor beneficiarilor și Regulamentul Cantinei.

 • •   desfasoara activitati de consiliere și informare a beneficiarilor;

 • •   răspunde în totalitate de corectitudinea dosarelor sociale aflate în grijă.

 • •  rezolvă și alte probleme psiho-sociale pentru care este solicitat de conducerea Centrului Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină Socială Timișoara în limita competențelor sale.

 • •  indeplinește orice alte sarcini de serviciu stabilite de directorul Centrului, în legătură cu competențele sale.

Articolul 11

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare ale Cantinei Sociale: aprovizionare, mentenanță, achiziții și este:

Consilier Juridic (261103) îndeplinește în principal, următoarele atribuții

 • •  Asigura asistenta juridica in ceea ce priveste resursele umane si achizitiile publice precum si reprezentarea institutiei in instanta in eventualele litigii;

 • •  Redacteaza materialele de specialitate pentru instantele de judecata precum, dispozitii si decizii, proiecte HCL;

 • •  Avizeaza juridic contractele cu beneficiarii Centrului Social cu Cantina;

 • •  Are obligatia de a aduce la cunostinta tuturor birourilor/compartimentelor precum si a directorului Centrului Social cu Cantina, modificarile legislative care privesc activitatea specifica compartimentului oferind consultanta juridical acestor.

 • •  Participa la sedintele de achizitie publica organizate de Centrului Social cu Cantina asigurand asistenta juridica comisiilor de evaluare a selectiilor de oferte;

 • •  Raspunde din punct de vedere juridic pentru respectarea legislatiei in toate fazele procedurii de achizitie publica ca participant la lucrarile comisiilor.

 • •  Verifica si semneaza (cu obiectiuni daca este cazul), pentru fiecare achizitie publica.

 • •  Avizeaza juridic dosarul achizitiei publice;

 • •  Redacteaza actele aditionale,unde este cazul, la contractele atribuite prin procedurile de achiziție publica in vigoare sau orice alte acte aditionale incheiate de catre institutie in baza unor prevederi legale.

 • •   Itocmeste orice alt tip de contract incheiat in conditiile legii;

 • •  încheie declaratiile de reziliere la contractele Centrului Social cu Cantina ;

 • •  Avizeaza juridic contractele de munca, statul de functii si participa la organizarea concursurilor;

 • •  Duce la indeplinire dispozitiile trasate de directorul Centrului Social cu Cantina ;

 • •  Indeplineste orice alte atributii care se impun pentru buna desfasurare a activitatii institutiei.

 • •  Raspunde de confidentialitatea datelor furnizate sau cu care lucreaza din cadrul institutiei.

Arata buna credinta si loialitate in reprezentarea intitutiei pe plan juridic

Auditor (241306) îndeplinește în principal, următoarele atribuții

 • a)      elaboreaza norme metodologice proprii, in conformitate cu Legea 672/2002 privind auditul public intern si HG 1086/2013- Norme generale privind exercitarea activitatii de audit public intern, specifice Cantinei de Ajutor Social Timisoara si Carta auditului intern specifica Cantinei de Ajutor Social Timisoara ;

 • b)      elaboreaza proiectul planului anual si multianual de audit intern, pe baza evaluarii riscului asociat diferitelor structuri, activitati, programe/proiecte sau operatiuni si il inainteaza spre aprobare directorului;

 • c)      intocmeste referatul de justificare, ce prezinta modul in care a fost selectate misiunile de audit public intern cuprinse in plan;

 • d)      actualizeaza planul de audit public intern in functie de evenimentele legislative si organizatorice sau la solicitarea expresa a Primariei Municipiului Timisoara;

 • e)      elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern;

 • f)      verifica respectarea normelor, instructiunilor, precum si a Codului privind conduita etica a auditorului intern in cadrul compartimentului de audit public intern;

 • g) exercită misiuni de audit public intern asupra tuturor activităților desfășurate cu privire la formarea și utilizarea fondurilor publice și la gestionarea patrimoniului cantinei (contracte, achizitii etc..) având ca principale domenii supuse auditului public intern următoarele:

 • 1. procesul bugetar privitor la evaluarea sistemului de control intern corespunzător formării, administrării, angajării și utilizării fondurilor publice locale;

 • 2. modul de desfășurare a serviciilor publice de asistență socială;

 • 3. modul de desfășurare a celorlalte activitati publice de interes local, cum ar fi: prepararea hranei, consiliere sociala si juridica, asistenta privind gradul de asigurare al serviciilor de utilitate publică;

 • 4. achiziții publice - evaluarea sistemului de control intern aferent activității de achiziții publice din cadrul cantinei ;

 • 5. resurse umane - salarizare - aspecte de management al resurselor umane, menținerea si dezvoltarea celor mai adecvate modalități de asigurare cu personal competent, respectarea regulilor sistemului de recrutare și salarizare, evaluarea personalului, formarea profesionala ;

 • 6. administrarea, gestionarea și utilizarea fondurilor europene privind partea de cofinanțare / componenta locală;

 • 7. sistemul informatic/activitatea privind tehnologia informațiilor - politica managerială privind achiziționarea de tehnică de calcul și aplicații informatice adecvate specificului instituției publice , pârghiile de control implementate la nivelul structurii privind tehnologia informațiilor referitoare la sistemele de securitate a datelor și a informațiilor;

 • h) efectuează activități de audit public intern, pe bază de ordin de serviciu, pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și de control ale Cantinei de Ajutor Social sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;

 • i) notifică compartimentul care va fi auditat cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de declanșarea misiunii de audit; în cadrul misiunii de audit public intern, auditorul intern realizează următoarele acțiuni:

1.colectează și prelucrează informațiile cu caracter general despre institutie /structura auditată, în vederea pregătirii misiunii de audit public intern;

2.identifică obiectivele misiunii de audit și efectuează analiza riscurilor asociate acestora în vedere ierarhizării operațiunilor ce urmează a fi auditate;

 • 3. realizează testări pentru producerea dovezilor de audit public intern, în baza cărora formulează constatări, concluzii și recomandări;

 • 4. întocmește formularele constatarilor de audit public intern în cazul identificării unor disfuncții/iregularități si le aduce la cunostinta directorului ;

 • 5. întocmește dosarele de audit public intern și le păstrează/arhivează în mod corespunzător;

 • 6. elaborează un proiect de raport de audit public intern la sfârșitul fiecărei misiuni de audit și îl transmite directorului un exemplar precum si structurii auditate;

 • 7. analizează punctele de vedere transmise de structura auditată și organizează reuniunea de conciliere;

 • 8. transmite raportul de audit public intern finalizat directorului /structurii auditate, pentru analiză și avizare;

 • 9. urmărește și verifică recomandările formulate în raportul de audit public intern pentru implementare în termenele stabilite;

 • j) înștiințează în termen de trei zile lucrătoare directorul, în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, în scopul continuării investigației și stabilirii măsurilor concrete de intrare în legalitate sau, după caz, de recuperare a prejudiciului creat;

 • k) respectă etapele, procedurile și întocmește toate documentele prevăzute de Normele generale privind exercitarea activității de audit public intern;

 • l) raspunde si da explicatii in fata organelor de control in limita competentelor stabilite prin lege;

 • m) elaborează programul de asigurare și îmbunătățire a calității activitatii de audit public intern al Compartimentului Audit Intern;

 • n) elaborează politicile, procedurile și instrumentele de lucru necesare gestionării activității de SCIM si ISO la nivelul Compartimentului Audit Intern si verifica la nivel de CAS;

 • o) raspunde de corecta intocmire a documentatiilor si raportarilor pe SCIM si ISO si isi imbunatateste continuu cunostintele de specialitate in domeniu.

Inspector specialitate - resurse umane (333304) îndeplinește în principal, următoarele atribuții

 • •   Întocmește statul de personal în urma indexarilor, majorarilor salariale, schimbarea sporurilor angajaților, angajări de personal și încetarea contractelor individuale de muncă;

 • •   Intocmeste acte aditionale in urma modificarilor legale aparute la Contractul individual de munca;

 • •   Intocmeste statul de salarii, situatia recapitulativa, fluturasii pentru angajati si declaratia 112 in forma electronica colaboreaza cu Comp BCF ;

 • •   Revizuieste procedura de scoatere la concurs a posturilor vacante, în vederea angajării de personal;

 • •   Revizuieste procedura de încetare a contractului individual de muncă;

 • •   Intocmeste pontajul conform condicii de prezență;

 • •   Intocmeste documentatia pentru modificarea statul de functii si organigramei in vederea aprobarii in Consiliul Local;

 • •        Intocmeste documentatia pentru evaluarea anuala a angajatilor Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala Timișoara, planul privind dezvoltarea carierei personalului contractual, conform legii;

 • •   Intocmeste darea de seama statistica semestrial, privind numarul de personal pentru Directia fiscala;

 • •   Intocmeste documentatia pentru declaratia de avere si declaratiile de interes a persoanelor cu functii de conducere si control din cadrul institutiei si completeaza registrele, conform legii;

 • •  Completează programul REVISAL cu modificările curente și colaborează cu ITM-ul;

 • •   Intocmeste registrul de evidenta a angajatilor in forma scrisa;

 • •  Urmareste completarea de catre angajati a declaratiei cu persoanele in intretinere pentru deducerea de impozit;

 • •   Intocmeste procese verbale de luare la cunostinta a ROF, ROI, Codul de Etica etc. a personalului angajat;

 • •   întocmește planificarea concediilor de odihna si urmareste efectuarea concediilor de odihna pe baza de cerere intocmita de angajat;

 • •   întocmește adrese si adeverinte;

 • •   întocmeste procesele verbale la sedintele CM si a convocatorului la nivel de compartiment.;

 • •   Este mandatarul unității în relații cu terții, în legătură cu relațiile de muncă;

 • •   Întreaga documentație emisă o înaintează spre avizare juristului cantinei și se consultă cu acesta pe toate problemele de personal ivite;

 • •   Îndeplineste orice alte atribuții, a căror îndeplinire se impune pentru buna desfășurare a activității instituției;

Duce la îndeplinire orice sarcină trasată de către directorul instituției

Inspector de specialitate - achiziții indeplineste in principal, următoarele atribuții:

 • •   Actualizarea permanentă a cunoștințelor de specialitate și a celor legate de domeniul SCIM și achiziții publice, în limitele competențelor stabilite;

 • -   Își îmbunătățește continuu cunoștințele pentru a asigura calitatea lucrărilor din biroul achiziții publice;

 • -   Urmărește ca prin activitățile derulate să asigure respectarea normelor legale;

 • •   Respectă politicile, procedurile și instrumentele de lucru necesare gestionării activității de achiziții publice, SCIM si SMC

 • •  Participă la realizarea documentațiilor necesare pentru implementarea și dezvoltarea SCIM

 • •  Ține evidența cu privire la documentele SCIM.

 • •   Participă la întocmirea rapoartelor la nivelul biroului Achizitii Publice.

 • •   Participă la realizarea documentației necesare pentru achizițiile publice pe care le înaintează spre avizare șefului de serviciu.

 • •   Informează în scris Seful de Serviciui al Achizitiilor Publice despre propunerile de rezolvare ale diverselor situații ivite în procedurile de achiziții.

 • •  Raspunde de corecta intocmire a documentatiilor si raportarilor pe achizitii publice , SCIM si SMC. Își imbunatateste continuu cunostintele de specialitate in domeniu.

 • •   Elaborează rapoarte cu privire la achizițiile realizate;

 • •  Elaborează propuneri de îmbunătățire a procedurilor și instrumentelor de lucru în scopul reducerii cheltuielilor;

 • •   Intocmeste si respecta situațiile privind achizițiile efectuate și încadrarea acestora în buget și PAAP.

 • •   Preia documentația de ofertare și o înaintează comisiei de selecție de oferte pentru analiza si decizie;

 • •   Participă la activitatea comisiilor în care este desemnat (casări, inventar, recepție, selecție de oferte, etc.);

 • •  Răspunde personal de respectarea termenelor conform OUG 34/2006, de termenele rezultate în urma încheierii contractelor de achiziții publice, alimente sau servicii .

 • •   Completează dosarele de specialitate în materie de achiziții publice si le supune avizarii sefului de serviciu;

 • •   Participă la ședințele și/sau întrunirile organizate pentru achitiții publice, SCIM și SMC

 • •   În colaborare cu inspectorul de specialitate de la Biroul Achizitii Publice participa la întocmirea documentației de atribuire (fișa de date a achiziției etc.) a contractelor de furnizare, servicii sau lucrări

 • •   Paticipă împreună cu inspectorul de specialitate de la Biroul Achizitii Publice la întocmirea raportului procedurii de atribuire după finalizarea evaluării ofertelor, respectând și răspunzând de timpul legal prevazut în lege; și îl transmite Directorului Cantinei pentru aprobare.

 • •   Participă la întocmirea dosarul de achizitie publică;

 • •   Are obligația de a cunoaște modificările legislative care privesc activitatea de achiziție publică și legislația cu privire la implementarea și dezvoltarea SCIM

 • •   Participă la întocmirea Programului anual al achizițiilor publice și actualizarea acestora în funcție de rectificările bugetare aprobate în colaborare cu Compartimentul Buget Financiar si Contabilitate si- supune avizarii sefului de serviciu;

 • •  Răspunde împreună cu inspectorul de specialitate de la Biroul Achizitii Publice, de realizarea documentației pentru achizițiile directe ;

 • •   Întocmește Raportul anual privind achizițiile publice împreună cu inspectorul de specialitate în termenul solicitat de către conducerea Centrului și SEAP;

 • •   Tine evidenta contractelor de achizitii, si verifica preturile pe facturi pentru conformitatea acestore si raspunde de aceasta sarcina. Realizează urmărirea achizițiilor publice și a încadrăriii în PAAP și ține la zi baza de date a tuturor achizițiilor centrului

Îndeplinește și alte sarcini de serviciu stabilite de Directorul Centrului Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină Socială Timișoara sau de Seful de Serviciu

Inspector de specialitate - economist indeplineste in principal, următoarele atribuții:

 • Asigură încadrarea cheltuielilor în bugetul instituției pe subdiviziuni bugetare aprobate. Execuție bugetară pe aliniate cu disponibilul din bugetul aprobat

 • Semnează referatele de necesitate după verificarea disponibilului și cu specificarea capitolului bugetar

 • Completează Ordinele de Plată pentru furnizori și salarii

 • Intocmeste ordonanțările bugetare

 • Înregistrează în contabilitate documentele necesare intocmirii balantei lunare;

 • Completează declarația 112 lunar și declarațiile anuale (ex. Declarația 205)

 • Întocmește situații declarative lunare, trimestriale, anuale.

- Către PMT: Dechideri bugetare, Situații plăți lunare (monitorizare cheltuieli salarii și furnizori), etc.

 • Întocmește bilanțul scurt lunar, bilanțul trimestrial și bilanțul anual, precum și orice alte documente solicitate de către PMT sau alte instituții abilitate

 • Completează statistica lunară și anuală

 • Realizează închiderile contabile lunare și trimesatriale (editare balanță de verificare și registrul jurnal);

 • Utilizeaza aplicatia buget individual si CAB ( control angajamente bugetare)din programul Forexebug al Trezoreriei Timisoara;

 • Verifica raportele si notificarile din programul Forexebug;

 • Transmite la solicitare documentele electronice in programul Forexebug

 • Înregistrează amortizări mijloace fixe, intrări-ieșiri, casări, etc., obiecte de inventar

 • Verifică Listele de alimente și notele contabile de gestiune si le semnează, Răspunde de organizarea cronologică și corectitudinea documentelor din bibliorafturi pe zile și luni.

 • Intocmeste documentele necesare inventarierii bunurilor materiale și urmărește valorificarea rezultatelor inventarierii ;

 • Întocmește și verifica plățile prin banca din disponibilitățile bănești ale Centrului Social de urgență cu Cantină Socială - Timisoara;

 • Întocmește și urmărește plățile prin banca, Trezorerie, pentru cheltuielile cu personalul, salariile, încadrarea în creditele bugetare, întocmește notele contabile aferente precum și ordinele de plata

 • Întocmeste și calculeaza salariile impreuna cu inspectorul de la Resurse Umane transmitandu-le Trezoreriei;

 • Întocmește dările de seama statistice pentru salarii solicitate de institutiile abilitate;

 • Întocmește proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Social de Urgență cu Cantină Socială - Timisoara,

 • Întocmește darea de seama contabila trimestriala și anuala si le transmite la Primarie cu semnatura directorului instituției;

 • Intocmeste si urmareste documentele privind gestionarea garantiilor materiale.

Îndeplinește si alte sarcini de serviciu stabilite de Directorul Centrului sau șeful de serviciu

Administratorul îndeplinește în principal, următoarele atribuții:

 • •   Isi actualiza permanent cunoștințele de specialitate și a celor legate de domeniul administrativ, asistentei sociale și achizițiilor publice, în limitele competențelor stabilite;

 • •   Intocmeste referatele de necesitate in vederea achizitionarii obiectelor de inventar, materiale curatenie, etc diverse materiale, mijloacelor fixe si urmareste folosirea si expirarea acestora in termen ;

 • •   Intocmeste referatele de necesitate pentru asigurarea serviciilor și lucrărilor necesare pentru funcționarea optimă a instituției și se asigură de îndeplinirea acestora conform solicitărilor

 • •   Supraveghează si controlează punerea in aplicare a masurilor de protecție si prevenire a riscurilor profesionale specifice fiecarei funcții;

 • •   Se preocupa de obținerea de oferte calitative de specialitate pentru achizițiile organizate in instituție si raspunde de legalitatea ofertei Înaintate vis avis de obiecte de inventar, etc

 • •   Participa la elaborarea proiectului de întreținere și reparații a spațiilor și mijloacelor fixe din administrarea Centrului Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină Socială ;

 • •   Raspunde de activitatile de reparatii, igenizare si eventuale investitii, de corecta derulare a acestora.

 • •   Participa la elaborarea programelor și rapoartelor de activitate (periodice sau în funcție de solicitări), la întocmirea fișei postului pentru personalul de care raspunde și întocmește rapoarte lunare în ceea ce privește parcul auto;

 • •  Receptioneaza, deconteaza si tine evidenta consumului de benzina pentru masinile centrului.

 • •  Raspunde de buna exploatare a parcului auto si de reparatiile in termen si de calitate a masinilor.

 • •   Asigura întreținerea, repararea si utilizarea eficienta a parcului auto propriu, verifica zilnic foile de parcurs și completează F.A.Z.-urile aferente autovehiculelor

 • •   Participa la activitatea comisiilor în care este desemnat (casari, inventar, receptie, etc.);

 • •   Întocmește referate de necesitate și asigura aprovizionarea cu materiale și scule pentru întreținere, piese de schimb, carburanți, obiecte de inventar și mijloace fixe;

 • •   Ia măsurile necesare pentru buna derulare a activităților gospodărești, igienizarea locurilor de muncă și îmbunătățirea continuă a condițiilor de confort și ambianță pentru beneficiarii si angajatii Centrului Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină Socială Timișoara;

 • •   In urma sarcinilor primite de la   Directorul centrului sau Seful de Serviciu, deleaga

competentele necesare personalului de specialitate aflat in subordine.

 • •   Asigură verificarea la timp și in bune condiții a aparatelor și utilajelor aflate în dotarea centrului, conform dispozițiilor în vigoare, luând măsurile necesare pentru buna întreținere a imobilelor și dotărilor aferente.

•  Administrează și gestionează spațiile și bunurile aparținând Centrului Social de Urgență

pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină Socială Timisoara;

 • •   Urmărește duratele normate de utilizare a mijloacelor fixe, starea lor de uzura și în funcție de necesități, propune casarea sau valorificarea acestora;

 • •  Asigura logistic desfășurarea corespunzătoare a acțiunilor organizate de Centrului Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină Socială Timișoara (sedinte, depuneri de coroane, activități diverse etc);

 • •   Verifica si confirma facturile emise de terți pentru serviciile prestate Centrului Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină Socială Timișoara;

 • •  Urmareste lunar consumul de apa, gaz si curent.

 • •  Raspunde de aprovizionarea cu obiecte de inventar a centrului facand parte din comisia de receptie a acestora.

 • •   Asigura dotarea, întreținerea și evidenta mijloacelor și materialelor de Prevenire și Stingere a Incendiilor;

 • •   Efectuează si organizeaza instructajul periodic de P.S.I. cu personalul Centrului Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină Socială

 • •  Raspunde de intocmirea documentației necesare pentru obținerea tuturor avizelor și autorizărilor pentru întreaga instituție (sanitare, PSI, etc.).

 • •  Raspunde de inventarul anual si casarea mijloacelor deteriorate, de completarea fișelor individuale de inventar și a registrului obiectelor de inventar

 • •   Intocmeste rapoarte de situatie si rapoarte de activitate pe care le inainteaza Directorului institutiei.

 • •  Raspunde de sistemul de alarma si tine legatura cu centrala de alarmare in caz de declansare a sistemului.

 • •  Intocmeste referare de necesitate pentru compartimentul administrativ care stau la baza intocmirii pAAp pentru anul calendaristic urmator ;

 • •   Gestioneaza si verifica incadrarea in bugetul compartimentului pe coduri CPV, articole din buget si linii bugetare ;

 • •  Efectuează, coordonează si supraveghează periodic instructajul PSI cu personalul Centrului Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină Socială ;

 • •   Ii este interzisă denigrarea activității instituției sau a colegilor în fața beneficiarilor centrului sau a terților;

 • •   Se preocupa de completarea la timp a ,, Registrului administratorului” si informeaza imediat Directorul institutiei sau in lipsa, Seful de Serviciu, de orice problema aparuta.

Îndeplinește orice alte sarcini de serviciu stabilite de Directorul si Seful de Serviciu al Centrului Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost

Magazinerul îndeplinește în principal, următoarele atribuții:

 • - completeaza Fisele de magazine, pe care le opreaza zilnic pentru toate materialele si obiectele de mica valoare

 • - intcmeste centralizatoare lunare de consum

 • - inmagazineaza materiale, mijloace fixe, obiecte de inventor, receptionant sortul, calitatea si cantitatea in momentul primirii in magazine

 • - elibereaza din magazine materiale, mijloace fixe, obiecte de mica valoare in baza bonului de eliberare (consum) pe care le preda zilnic economistei

 • - verifica impreuna cu un responsabil de la Compartimentul Buget Finanaciar si Contabilitate soldurile din Fisele de magazine

 • - verifica si confirma facturile emise de terti catre institutie.

Muncitor calificat bucătărie - intretinere indeplineste in principal, următoarele atribuții

 • -   asigura prepararea si distribuirea hranei catre beneficiarii cantinei si ai centrului

 • -   asigura transportul si pastrarea alimentelor luate in primire in deplina securitate, in stricta conformitate cu normele de igiena si securitate sanitara

 • -   respecta in tocmai meniul stabilit,

 • -   foloseste integral cantitatile scoase din magazine pentru prepararea hranei

 • -   distribuie integral hrana preparata

 • -   participa la activitati de igienizare a spatiilor destinate prepararii si servirii mesei

Muncitor necalificat - bucatarie indeplineste in principal, urmatoarele atributii:

 • -   executa dispozitiile si sarcinile stabilite de catre Director, sef serviciu, administrator si bucatar

 • -   impreuna cu bucatarul asigura transportul si pastrarea alimentelor luate in primire in deplina securitate, in stricta conformitate cu normele de igiena si securitate sanitara

 • -   igienizeaza periodic si ori de cate ori este nevoie, locul de munca

 • -   transporta resturile menajere si gunoiul in pubelele aferente

 • -   raspunde pe timpul serviciului de toate bunurile materiale date sub gestiune

 • -   anunta in cel mai scurt timp orice neregula sau defectiune constatata

 • -   indeplineste orice alte sarcini de serviciu stabilite de catre director, sef serviciu, administrator sau bucatar.

Sofer - îndeplinește în principal, următoarele atribuții:

 • •   activează numai în interesul superior al beneficiarilor centrului.

 • •   execută transportul personalului si a beneficiarilor Centrului la locatiile stabilite de conducere și al hranei la beneficiari, precum si al materialelor și obiectelor de inventar pentru care s-a stabilit acest lucru conform planificării făcute de administrator și cu aprobarea șefului de serviciu în deplină siguranță, conducând preventiv pentru evitarea oricărui eveniment rutier și în conformitate cu normele legale privind circulația pe drumurile publice;

 • •   preia și verifică înaintea plecării în cursă și pe timpul derulării acesteia starea tehnică corespunzătoare a mijlocului de transport auto încredințat, refuzând plecarea în cursă în cazul constatării unor defecțiuni care prezintă pericol în circulație sau care afectează funcționarea mijlocului de transport; informează imediat despre refuz și motivul acestuia pe administrator și pe șeful de serviciu.

 • •   completează foaia de parcurs cu datele cerute de formularul tipizat, inclusiv completarea curselor efectuate atestate prin semnătura persoanelor care au dispus efectuarea deplasărilor și răspunde de realitatea și corectitudinea datelor înscrise;

 • •   efectuează lucrări de întreținere curentă și participă la executarea reparațiilor la mijloacele de transport auto avute în primire;

 • •   verifică starea tehnică a mijlocului auto la terminarea programului zilei sau la revenirea din cursă;

 • •   efectuează alimentarea cu combustibil și justifică în condițiile legii bnurile de benzină primite;

 • •   parchează mijlocul de transport auto la locul stabilit de conducerea centrului și predă foaia de parcurs, actele autovehiculului și cheile acestuia persoanei desemnate;

 • •  nu va ceda volanul autovehiculului altei persoane, chiar dacă acesta posedă permis de conducere;

 • •   informează administratorul centrului despre defecțiunile constatate în funcționarea mijlocului de transport, pentru remedierea acestora;

 • •   igienizează periodic mijlocul de transport auto;

 • •   folosește judicios, evitând orice risipă, materialele de igienă și întreținere repartizate și a celor repartizate pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;

 • •  răspunde numerar și valoric de toate bunurile materiale date în subgestiune (în timpul serviciului);

 • •   anunță în scris administratorului (în „Registrul administratorului”) orice neregulă sau defecțiune de competența acestuia constatată pe timpul serviciului;

 • •   participă la activitățile de igienizare a spațiilor Centrului și la îngrijirea acestora ori de câte ori este nevoie;

 • •   participă la activitatea de descărcare a mărfurilor și la manevrele făcute în vederea depozitării acesteia;

 • •   îi este interzisă denigrarea activității instituției sau a colegilor în fața beneficiarilor Cantinei sau a terților;

 • Îndeplinește orice alte sarcini de serviciu stabilite de conducerea Centrului, în legătură cu competențele sale.

Articolul 12

Finanțarea cantinei

 • (1) În estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, finanțarea Cantinei Sociale are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin

la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) bugetul local al Municipiului Timișoara,

 • b) donații, sponsorizări

 • c) fonduri externe rambursabile si nerambursabile

 • d) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

DIRECTOR, jr.Rodica Cojan

INTOCMIT,

Sef Serviciu

Codruta Darida


Anexa nr.2 la HCLMT Nr.din

REGULAMENT de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare CENTRUL SOCIAL DE URGENTA PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST

Articolul 1 Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social „Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost“, aprobat prin: H.C.L. nr.582/09.12.2014 privind aprobarea Reorganizarii Cantinei de Ajutor Social Timisoara, aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare, în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

Articolul 2 Identificarea serviciului social

Serviciul social “Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost“, cod serviciu social 8790CR-PFA-I, cu sediul în Timișoara str.Telegrafului nr.8, este un serviciu public cu personalitate juridica, care functioneaza sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, cu respectarea Legii 292/2011 precum si Ordinului 2126/2014; infiintat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.582/09.12.2014, fiind acreditat de catre Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale Timis prin decizia 411/23.05.2013. si in curs de reacreditare conform dos. depus in data de 28.12.2015, la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, in conformitate cu prevederile Legii nr.197/2012, privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, cu modificarile ulterioare.

Articolul 3 Scopul serviciului social

Scopul serviciului social „Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost“ este de a furniza servicii sociale pentru imbunatatirea calitatii vietii persoanelor aflate in strada prin servicii de ingrijire a persoanei (igienizare, deparazitare, echipare), servicii medicale primare, servicii psihologice, servicii de consiliere juridica si administrative, servicii de gazduire si servirea mesei pe perioada determinata persoanelor adulte fara adpost, care, din motive singulare sau cumulate de ordin social, medical, financiar-economic, juridic ori din cauza unor situatii de forta majora, traiesc in strada.

„Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost “ ofera servicii specializate care raspund nevoilor persoanei, familiei, grupurilor ori comunitatilor in vederea prevenirii si limitarii sau inlaturarii efectelor temporare ori permanente ale situatiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea sociala, in scopul cresterii calitatii vietii si promovarii principiilor de coeziune si incluziune sociala pentru persoane fara adapost sau alte categiorii de persoane vulnerabile.

Articolul 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 • (1) Serviciul social „Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost“ funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr.197/2012- privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, precum si de Ordinul nr.2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe o perioadă determinată organizate ca centre rezidențiale pentru persoanele fără adăpost - Anexa 4.

 • (2) Serviciul social „ Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost “este înființat prin: H.C.L. nr.582/09.12.2014 privind aprobarea Reorganizarii Cantinei de Ajutor Social Timisoara, aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare.

Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost, functioneaza din anul 2015 ca urmare a implementarii unui proiect european si ca urmare a nevoilor stringente pe care Municipiul Timisoara le-a simtit ani in sir datorita lipsei serviciilor sociale specializate destinate acestei categorii defavorizate. Centrul detine o gama larga de servicii sociale, care sunt grupate pe trei componente functionale:

 • 1.  Componenta Triaj - ofera servicii persoanelor fara adapost care nu solicita admiterea in cadrul componentei de urgenta. In cadrul acestei component sunt oferite servicii de ingrijire personala (igienizare, deparazitare, echipare), evaluare medicala si asistenta medicala primara, informare si consiliere sociala in vederea obtinerii unor drepturi, consiliere psihologica si suport emotional.

In cadrul acestei compenente, functioneaza Ambulanta sociala’ care ofera servicii in regim de urgenta pe strada - evaluare sociala initiala, evaluare medicala, informare si consiliere sociala si consiliere psihologica.

 • 2.  Componenta de urgenta - ofera servicii persoanelor fara adapost care solicita admiterea in regim de urgenta (servicii furnizate pe baza de contract, in urma Deciziei de admitere, aprobata de catre seful centrului). In principal, Centrul de urgenta gazduieste persoanele care apeleaza la serviciile centurului si care petrec maxim 90 de zile intr-o etapa tranzitorie pana la definitivarea dosarului social, a situatiei medicale, a documentelor de identitate, etc. necesare a fi consemnate in dosarul personal si care urmeaza sa fie prezentat in Comisia de Adminitere in Centrul Rezidential pentru persoanele apartinand Municipiului Timisoara sau ale Judetului Timis.

Persoanele apartinatoare altor judete din tara, au drept de sedere in Centrul de Urgenta pentru o perioada de maxim 14 zile lucratoare, cu derogare acordata de catre directorul Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala in vederea definitivarii (actelor de identitate sau medicale), maxim 30 zile lucratoare.

Servicii oferite: de ingrijire personala (igienizare, deparazitare, echipare), hrana 3 mese/zi, in limita valorii alocatiei zilnice de hrana, sprijin pentru obtinerea actelor de identitate su a altor acte de stare civila, evaluare medicala, consiliere psihologica si suport emotional, asistenta medicala primara, informare si consiliere sociala in vederea obtinerii unor drepturi sau beneficii sociale.

 • 3.  Componenta de tip Rezidential - ofera servicii sociale cu cazare conform legii pentru o perioada de maxim 2 ani. Aceste servicii sunt furnizate pe baza de Contract in urma Hotararii Comisiei de Admitere in Serviciu de Tip Rezidential.

Ofera servicii de: hrana 3 mese/zi, in limita valorii alocatiei zilnice de hrana, servicii medicale primare si monitorizarea starii de sanatate, educatie pentru sanatate, evaluare si consiliere psihologica si suport emotional, evaluare si consiliere in obtinerea unor drepturi sau beneficii sociale, educatie formala si nonformala in vederea asimilarii cunostintelor si deprinderilor necesare reintegrarii sociale, recuperare, reabilitare si readaptare in vederea reintegrarii sociale, consiliere si orientare profesionala, sprijin si acompaniere pentru obtinerea unui loc de munca, sprijin si acompaniere pentru identificarea unor solutii de locuit si monitorizare post-interventie.

Totodata, in vederea sprijinirii reinseriei socio-locative, odata cu parasirea Centrului, persoana fara adapost isi va economisi o suma de bani, in functie de veniturile sale (obligatie consemnata in Contractul de furnizare de servicii).

Articolul 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 • (1) Serviciul social „ Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost “ se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul

„ Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost “ sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanelor fara adapost;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor fara adapost în ceea ce priveste egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele fara adapost;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei fara adapost;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei fara adapost și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul sau de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu;

 • h) facilitarea menținerii relațiilor personale ale persoanei fara adapost și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

 • i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei fara adapost;

 • j) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei fara adapost prin Planul de Intreventie;

 • k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei fara adapost de a trăi independent;

 • l) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor fara adapost și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • m) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • n) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • p) colaborarea Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu institutii publice si private din domeniul asistentei sociale.

Articolul 6 Beneficiarii serviciilor sociale

 • (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „ Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost sunt: Persoane fara adapost;

 • (2) Condițiile de acces/admitere în centru

 • (a) Actele necesare pentru admiterea persoanelor fara adapost în Centrul Social de Urgenta pentru Persoane adulte fara Adapost - componenta Urgenta sunt următoarele:

- Cererea de admitere în Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost are forma scrisă (formular tip care se găsește la sediul unității), este adresată centrului și este semnata de beneficiar, in original,

 • - Cartea de identitate a beneficiarului (copie, precum si, daca este cazul, cartile de identitate ale copiilor, in copie; in cazul in care beneficiarul nu are acte de identitate, personalul centrului face verificari in vederea identificarii ultimei adrese de domiciliu; in lipsa documentelor de identitate-declaratie pe propria raspundere privind identitatea),

 • - Angajamentul scris referitor la respectarea Cartei Drepturilor si Obligatiilor Beneficiarilor Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost si a tuturor regulilor interne.

-Declaratia beneficiarului pe propria raspundere referitoare la situatia sa socio-economica.

 • (b) Criteriile de eligibilitate:

 • 1. a beneficiarilor de servicii in componenta Triaj:

 • •  persoane fara adapost cu domiciliul pe raza Municipiului Timisoara, a judetului Timis sau a altor judete, la recomandarea Politiei Locale Timisoara, a altor institutii, a oricarei persoane interesate sau persoane preluate in urma activitatii stradale si adusi cu Ambulanta Sociala

 • 2. beneficiarilor de servicii in Componenta de Urgenta:

 • •  persoane fara adapost cu domiciliul pe raza Municipiului Timisoara, a judetului Timis sau a altor judete, la recomandarea Politiei Locale Timisoara, a altor institutii, a oricarei persoane interesate sau persoane preluate in urma activitatii stradale si adusi cu Ambulanta Sociala care solicita admiterea si isi asuma respectarea Certei Drepturilor si a Obligatiilor Beneficiarilor si a tuturor regulilor interne pe baza de Angajament scris

 • •   Persoanele apartinatoare altor judete din tara, au drept de sedere in Centrul de Urgenta pentru o perioada de maxim 14 zile lucratoare, cu derogare acordata de catre directorul Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala in vederea definitivarii (actelor de identitate sau medicale), maxim 30 zile calendaristice.

 • 3. beneficiarilor de servicii in Componenta de tip Rezidential:

 • •  persoana fara adapost care beneficiaza de servicii in cadrul Componentei de Urgenta;

 • •  persoane fara adapost sa aibe cu domiciliul pe raza Municipiului Timisoara sau pe raza judetului Timis

 • •   sa nu detina proprietati sau terenuri

 • •   sa fie propus spre admitere de catre echipa multidisciplinara

 • •   sa prezinte dovada de la medical de familie si/sau de specialitate ca nu sefera de afectiuni psihice, psihiatrice grave sau tulburari de comportament care ar periclita buna desfasurare a activitatii centrului

NU pot beneficia de servicii cu cazare in cadrul Centrului Social de Urgenta persoanele fara adapost care se afla in cel putin una din urmatoarele situatii:

 • •  persoanele fara adapost care nu sunt independent fizic

 • •   persoanele fara adapost care necesita ingrijiri medicale de specialitate sau asistare permanenta

 • •   persoanele fara adapost care se afla in stare de ebrietate sau sub infuenta substantelor halucinogene

 • •  persoanele fara adapost care prezinta un comportament deviant sau agresiv

 • •   persoanele fara adapost care prezinta afectiuni psihice, psihiatrice grave sau tulburari de comportament care ar periclita buna desfasurare a activitatii centrului

 • •  persoanele fara adapost care sufera de boli infecto-contagioase

 • •   persoanele fara adapost care au beneficiat de servicii in cadrul Centrului si care in perioada sederii in institutie au manifestat un comportament inadecvat, au refuzat participarea active in oferirea serviciilor, nu au respectat regulamentul institutiei, etc.

 • (c) Hotararea de admitere/respingere in componenta de tip rezidențial este luata de o comisie compusa din:

 • 1. Consilier local (2)

 • 2. Directorul institutiei

 • 3. Seful Centrului

 • 4. Consilierul juridic

 • 5. Psihologul Centrului

 • 6. Medicul Centrului

 • 7. Secretarul comisiei (fara drept de vot)

Hotararea se adpota cu majoritate simpla, dupa prezentarea cazului de catre asistentul social responsabil de caz si eventuala audiere a solicitantului admiterii in centru, se redacteaza de secretarul comisiei si se semneaza de catre directorul Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala, pe baza delegarii de competenta emisa de Primarul Municipiului Timisoara.

Decizia de admitere/respingere in componenta de urgenta este luata de catre seful de serviciu (Sef centru), pe baza delegarii de comopetenta emise de Directorul Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala.

 • (d) Modalitatea de incheiere a contractului de servicii si modelul acestuia

Contractul de furnizare servicii in componenta Rezidentiala se incheie in forma scrisa conform modelului existent la nivelul Centrului, dupa hotararea favorabila a Comisiei de Admitere, dar nu mai tarziu de 7 zile.

In componenta de Urgenta termenul pentru elaborarea contractului este de 24 de ore de la admitere.

MODEL

CONTRACT pentru furnizarea de servicii sociale în cadrul CENTRULUI SOCIAL DE URGENTA PTR. PERSOANE FARA ADAPOST - Componenta de Urgenta

Părțile contractante:

 • 1.  Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala, denumit in continuare furnizor de servicii sociale, cu sediul în Timișoara, Str. Telegrafului, nr.8, cod poștal 300125, cod fiscal 4483463, reprezentata de , in calitate de DIRECTOR

Și

 • 2.  Domnul/Doamna,, denumit in continuare beneficiar , CNP, nascut la data de

_____________________,   in loc.

_________________,   posesor

, cu

_____________________________, fiul lui __________________, si al al CI/BI/CIP ________, seria __________________, nr.

valabilitate                          , cu domiciliul

având în vedere: - decizia de admitere nr.din data de.

convin asupra următoarelor:

Definiții:

 • 1. contractul pentru furnizarea de servicii sociale - actul juridic încheiat între o persoană fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor de servicii sociale, și o persoană fizică aflată în situație de risc sau de dificultate socială, denumită beneficiar de servicii sociale, care exprimă acordul de voință al acestora în vederea acordării de servicii sociale;

 • 2. furnizor de servicii sociale - persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii în vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare, actualizat 2016

 • 3. beneficiar de servicii sociale - persoana aflată în situație de risc și de dificultate socială, împreună cu familia acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului de intervenție revizuit în urma evaluării complexe;

 • 4. servicii sociale - ansamblu de măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau de dependență pentru prezervarea autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și în scopul creșterii calității vieții, definite în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 68/2003, cu modificările și completările ulterioare, actualizat 2016

 • 5. reevaluarea situației beneficiarului de servicii sociale - activitatea obligatorie a furnizorului de servicii sociale de a evalua situația beneficiarului de servicii sociale după acordarea de servicii sociale pe o anumită perioadă;

 • 6. revizuirea sau completarea planului individualizat de asistență și îngrijire - modificarea sau completarea adusă planului individualizat pe baza rezultatelor reevaluării situației beneficiarului de servicii sociale;

 • 7. contribuția beneficiarului de servicii sociale - cotă-parte din costul total al serviciului/ serviciilor acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, în funcție de tipul serviciului și de situația materială a beneficiarului de servicii sociale, și care poate fi în bani, în servicii sau în natură;

 • 8. obligațiile beneficiarului de servicii sociale - totalitatea îndatoririlor pe care beneficiarul de servicii sociale și le asumă prin contract și pe care le va îndeplini valorificându-și maximal potențialul psiho-fizic;

 • 9. standarde minimale de calitate - ansamblul de cerințe privind cadrul organizatoric și material, resursele umane și financiare în vederea atingerii nivelului de performanță obligatoriu pentru toți furnizorii de servicii sociale specializate, aprobate în condițiile legii;

 • 10. modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale - modificările aduse contractelor de acordare de servicii sociale în mod independent de voința părților, în temeiul prevederilor unui act normativ;

 • 11. forța majoră - eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea acestuia;

 • 12. evaluarea inițială - activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de dezvoltare și de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, precum și a prognosticului acestora, efectuată prin utilizarea de metode și tehnici specifice profesiilor sociale, de către furnizorul de servicii sociale. Scopurile evaluării sunt cunoașterea și înțelegerea problemelor cu care se confruntă beneficiarul de servicii sociale și identificarea măsurilor inițiale pentru elaborarea planului inițial de măsuri;

 • 13. planul individualizat de asistență și îngrijire - ansamblul de măsuri și servicii adecvate și individualizate potrivit nevoilor sociale identificate ca urmare a efectuării evaluării complexe, cuprinzând programarea serviciilor sociale, personalul responsabil și procedurile de acordare a serviciilor sociale;

 • 14. evaluarea complexă - activitatea de investigare și analiză a stării actuale de dezvoltare și de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care au generat și care întrețin situația de dificultate în care acesta se află, precum și a prognosticului acestora, utilizându-se instrumente și tehnici standardizate specifice domeniilor: asistență socială, psihologic, educațional, medical, juridic.

Obiectul contractului:

Prin semnarea contractului de față beneficiarul, respectiv furnizorul de servicii sociale, își asumă angajamentul de a respecta obiectivele stabilite, de comun acord.

Obiectul contractului il constituie:

 • •   ingrijire personala (igienizare, deparazitare, echipare),

 • •   hrana 3 mese/zi, in limita valorii alocatiei zilnice de hrana,

 • •    sprijin pentru obtinerea actelor de identitate si a altor acte de stare civila,

 • •   evaluare medicala, consiliere psihologica si suport emotional,

 • •  asistenta medicala primara,

 • •   informare si consiliere sociala in vederea obtinerii unor drepturi sau beneficii sociale

Costurile serviciilor sociale acordate și contribuția beneficiarului de servicii sociale:

Nu este cazul.

Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale:

 • 1. evaluarea initiala

 • 2. reevaluarea periodică a situației beneficiarului de servicii sociale

 • 3. prezentarea cazului in Comisia de Admitere in Serviciul Rezidential, daca beneficiarul indeplineste conditiile in acest sens.

Drepturile si obligațiile părților:

Drepturile furnizorului de servicii sociale:

 • 1. de a verifica veridicitatea informatiilor primite de la beneficiarul de sevicii sociale

 • 2. de a sista acordarea serviciilor sociale catre beneficiar in cazul in care constata ca acesta i-a furnizat informatii eronate

 • 3. de a utiliza, in conditiile legii, date ale beneficiarilor in scopul intocmirii de statistici pentru dezvoltarea serviciilor sociale

Obligațiile furnizorului de servicii sociale:

 • 1.  să ofere informații beneficiarilor despre drepturile și obligațiile celor două părți precum și despre principiile etice;

 • 2.  se respecte drepturile si libertatile fundamentale ale beneficiarului in acordarea serviciilor sociale;

 • 3.  sa acorde serviciile sociale de asistenta si ingrijire;

 • 4.  să ofere informații și sprijin în vederea obținerii drepturilor legale de către beneficiar;

 • 5.  să ofere consiliere pentru beneficiar și membrii familiei acestuia;

 • 6.  să caute, în comunitate, alte servicii care ar putea raspunde nevoilor evaluate ale beneficiarului, atunci cand competentele membrilor echipelor multidisciplinare ale Centrului sunt depasite si sa refere cazul institutiilor competente;

 • 7.  să medieze, în limita posibilităților, diverse situații conflictuale în care s-ar putea găsi beneficiarul;

 • 8.   sa reevalueze periodic situatia beneficiarului de servicii sociale;

 • 9.  sa ia in considerare dorintele si recomandarile obiective ale beneficarului cu privire la acordarea serviciilor sociale;

Drepturile beneficiarului:

 • 1. de a beneficia de serviciile sociale de asistenta si ingrijire;

 • 2. de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atata timp cat cat se mentin conditiile care au generat situatia de dificultate;

 • 3. de a refuza primirea serviciilor sociale;

 • 4. de a avea acces la propriul dosar;

 • 5. de a-si exprima nemultumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale;

 • 6. de a fi informati, in timp util, asupra :

 • -   drepturilor sociale;

 • -   modificarilor intervenite in in acordarea serviciilor sociale;

 • -   oportunitatii acordarii altor servicii sociale;

 • -   listei la nivel local cuptinzand furnizorii acreditati sa acorde servicii sociale;

 • -   regulamentului de ordine interioara;

Obligațiile beneficiarului de servicii sociale:

 • 1.  Să furnizeze informații cât mai complete și reale privind situația familiala si financiara;

 • 2.  Să informeze furnizorul de servicii sociale în legătură cu schimbările survenite în situația sa familială, socială sau profesională;

 • 3.  Să nu se prezinte în stare de ebrietate sau sub influența altor substanțe toxice la întâlnirile stabilite cu responsabilul de caz sau cu alți profesioniști;

 • 4.  Să folosească un limbaj decent și să adopte un comportament civilizat pe parcursul întâlnirilor cu responsabilul de caz sau alți profesioniști;

 • 5.  Sa respecte regulamentul de ordine interioara al Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost;

 • 6.  Sa informeze in prealabil personalul institutiei, cazurile in care din motive personale intemeiate, (imbolnavire, parasirea localitatii), renunta temporar la serviciile furnizate de catre Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost.

 • 7.   Se interzice valorificarea bunurilor primite. In caz contrar asupra beneficiarului se vor lua masuri care pot duce pana la pierderea calitatii de beneficiar al Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost.

Soluționarea reclamatiilor

 • 1.  Beneficiarul are dreptul de a formula verbal si/sau scris reclamatii cu privire la acordarea serviciilor sociale;

 • 2.  Reclamatiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricarei persoane din cadrul echipei de implementare a planului individualizat;

 • 3.  Furnizorul are obligatia de a analiza continutul reclamatiilor;

 • 4.  Daca beneficiarul nu este multumit de solutionarea reclamatiei, acesta se poate adresa in scris Comisiei de mediere sociala de la nivelul judetului Timis, care va clarifica prin dialog divergentele dintre parti sau, dupa caz, instantei de judecata competente.

Litigii

 • 1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea ori alte pretenții decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă.

 • 2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale furnizorul de servicii sociale și beneficiarul de servicii sociale nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita Comisiei de mediere socială mijlocirea soluționării divergențelor sau se poate adresa instanțelor judecătorești competente.

Rezilierea contractului

Constituie motiv de reziliere a contractului următoarele:

 • 1. modificarile ce apar in situatia familiala, profesionala sau financiara a beneficiariilor;

 • 2. refuzul obiectiv al beneficiarului de a mai primi servicii sociale;

 • 3. nerespectarea în mod repetat de către beneficiar a obligațiilor prevăzute în prezentul contract și în regulamentul de ordine interioară pe care l-a semnat după luarea la cunoștință;

 • 4. retragerea acreditării furnizorului de servicii sociale pentru tipul de servicii sociale acordate beneficiarului;

 • 5. schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale;

Încetarea contractului

Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele:

 • 1.  Expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul.

 • 2.  Acordul părților privind încetarea contractului.

 • 3.  Din initiativa furnizorului, in cazul in care beneficiarul nu respecta obligatiile specificate in contract la capitolul „Obligatiile beneficiarului”.

Durata contractului

Durata contractului este de la data de, până la data de.

Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost incheiat la sediul Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala Timisoara, de pe Str. Telegrafului, nr.8 in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Data:

DIRECTOR

Beneficiar,


Aviz juridic,

Intocmit,

MODEL

CONTRACT pentru acordarea de servicii sociale în cadrul CENTRULUI SOCIAL DE URGENTA PTR. PERSOANE FARA ADAPOST -Componenta de tip rezidențial

Părțile contractante:

 • 1. Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala, denumit in continuare furnizor de servicii sociale, cu sediul în Timișoara, Str. Telegrafului, nr.8, cod poștal 300125, cod fiscal 4483463, reprezentata de, in calitate de DIRECTOR

Și

 • 2. Domnul/Doamna,,

denumit in continuare beneficiar , CNP____________________________, nascut(a) la data de

, in loc.

, fiul lui

, si al

, posesor al CI/BI/CIP

, seria

, nr.

, cu valabilitate

, cu

domiciliul

având în vedere:

- planul individualizat de interventie (de asistenta si ingrijire) nr. din data de

convin asupra următoarelor:

Definiții:

 • 1. contractul pentru furnizarea de servicii sociale - actul juridic încheiat între o persoană fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor de servicii sociale, și o persoană fizică aflată în situație de risc sau de dificultate socială, denumită beneficiar de servicii sociale, care exprimă acordul de voință al acestora în vederea acordării de servicii sociale;

 • 2. furnizor de servicii sociale - persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii în vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare, actualizat 2016

 • 3. beneficiar de servicii sociale - persoana aflată în situație de risc și de dificultate socială, împreună cu familia acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului de intervenție revizuit în urma evaluării complexe;

 • 4. servicii sociale - ansamblu de măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau de dependență pentru prezervarea autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și în scopul creșterii calității vieții, definite în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 68/2003, cu modificările și completările ulterioare, actualizat 2016

 • 5. reevaluarea situației beneficiarului de servicii sociale - activitatea obligatorie a furnizorului de servicii sociale de a evalua situația beneficiarului de servicii sociale după acordarea de servicii sociale pe o anumită perioadă;

 • 6. revizuirea sau completarea planului individualizat de asistență și îngrijire - modificarea sau completarea adusă planului individualizat pe baza rezultatelor reevaluării situației beneficiarului de servicii sociale;

 • 7. contribuția beneficiarului de servicii sociale - cotă-parte din costul total al serviciului/ serviciilor acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, în funcție de tipul serviciului și de situația materială a beneficiarului de servicii sociale, și care poate fi în bani, în servicii sau în natură;

 • 8. obligațiile beneficiarului de servicii sociale - totalitatea îndatoririlor pe care beneficiarul de servicii sociale și le asumă prin contract și pe care le va îndeplini valorificându-și maximal potențialul psiho-fizic;

 • 9. standarde minimale de calitate - ansamblul de cerințe privind cadrul organizatoric și material, resursele umane și financiare în vederea atingerii nivelului de performanță obligatoriu pentru toți furnizorii de servicii sociale specializate, aprobate în condițiile legii;

 • 10. modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale - modificările aduse contractelor de acordare de servicii sociale în mod independent de voința părților, în temeiul prevederilor unui act normativ;

 • 11. forța majoră - eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea acestuia;

 • 12. evaluarea inițială - activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de dezvoltare și de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, precum și a prognosticului acestora, efectuată prin utilizarea de metode și tehnici specifice profesiilor sociale, de către furnizorul de servicii sociale. Scopurile evaluării sunt cunoașterea și înțelegerea problemelor cu care se confruntă beneficiarul de servicii sociale și identificarea măsurilor inițiale pentru elaborarea planului inițial de măsuri;

 • 13. planul individualizat de asistență și îngrijire - ansamblul de măsuri și servicii adecvate și individualizate potrivit nevoilor sociale identificate ca urmare a efectuării evaluării complexe, cuprinzând programarea serviciilor sociale, personalul responsabil și procedurile de acordare a serviciilor sociale;

 • 14. evaluarea complexă - activitatea de investigare și analiză a stării actuale de dezvoltare și de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care au generat și care întrețin situația de dificultate în care acesta se află, precum și a prognosticului acestora, utilizându-se instrumente și tehnici standardizate specifice domeniilor: asistență socială, psihologic, educațional, medical, juridic.

Obiectul contractului:

Prin semnarea contractului de față, beneficiarul, respectiv furnizorul de servicii sociale, își asumă angajamentul de a respecta obiectivele stabilite, de comun acord, în Planul individualizat de intervenție (de asistenta si ingrijire) nr. din data de

Obiectul contractului il constituie:

 • >  hrana 3 mese/zi, in limita valorii alocatiei zilnice de hrana,

 • >  servicii medicale primare si monitorizarea starii de sanatate,

 • >  educatie pentru sanatate,

 • >  evaluare si consiliere psihologica si suport emotional,

 • >  evaluare si consiliere in obtinerea unor drepturi sau beneficii sociale,

 • >  educatie formala si nonformala in vederea asimilarii cunostintelor si deprinderilor necesare reintegrarii sociale,

 • >  recuperare,

 • >  reabilitare si readaptare in vederea reintegrarii sociale,

 • >  consiliere si orientare profesionala,

 • >  sprijin si acompaniere pentru obtinerea unui loc de munca,

 • >  sprijin si acompaniere pentru identificarea unor solutii de locuit si monitorizare post-interventie.

Costurile serviciilor sociale acordate și contribuția beneficiarului de servicii sociale:

Nu este cazul.

Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale:

 • 1. implementarea măsurilor prevăzute în planul individualizat de intervenție (de asistenta si ingrijire)

 • 2. reevaluarea periodică a situației beneficiarului de servicii sociale;

 • 3. revizuirea planului individualizat de interventie (de asistenta si ingrijire) în vederea adaptării serviciilor sociale la nevoile beneficiarului.

Drepturile si obligațiile părților:

Drepturile furnizorului de servicii sociale:

 • 1. de a verifica veridicitatea informatiilor primite de la beneficiarul de sevicii sociale

 • 2. de a sista acordarea serviciilor sociale catre beneficiar in cazul in care constata ca acesta i-a furnizat informatii eronate

 • 3. de a utiliza, in conditiile legii, date ale beneficiarilor in scopul intocmirii de statistici pentru dezvoltarea serviciilor sociale

Obligațiile furnizorului de servicii sociale:

 • 1. să ofere informații beneficiarilor despre drepturile și obligațiile celor două părți precum și despre principiile etice;

 • 2. se respecte drepturile si libertatile fundamentale ale beneficiarului in acordarea serviciilor sociale;

 • 3. sa acorde serviciile sociale prevazute in planul individualizat de interventie (de asistenta si ingrijire);

 • 4. să ofere informații și sprijin în vederea obținerii drepturilor legale de către beneficiar;

 • 5. să ofere consiliere pentru beneficiar și membrii familiei acestuia;

 • 6. să caute, în comunitate, alte servicii care ar putea raspunde nevoilor evaluate ale beneficiarului, atunci cand competentele membrilor echipelor multidisciplinare ale Centrului sunt depasite si sa refere cazul institutiilor competente;

 • 7. să medieze, în limita posibilităților, diverse situații conflictuale în care s-ar putea găsi beneficiarul;

 • 8. sa reevalueze periodic situatia beneficiarului de servicii sociale si, dupa caz, sa completeze sau sa revizuiasca planul individualizat de interventie (de asistenta si ingrijire);

 • 9. sa ia in considerare dorintele si recomandarile obiective ale beneficarului cu privire la acordarea serviciilor sociale;

 • 10. sa se implice in procesul de elaborare, implementere si evaluare a planului de interventie (de asistenta si ingrijire);

 • 11. sa depuna toate eforturile in vederea realizarii obiectivelor stabilite in Planul individualizat de interventie (de asistenta si ingrijire).

Drepturile beneficiarului:

 • 1.  Serviciile sociale se acordă la solicitarea clientului sau în urma sesizării venite din partea cetățenilor, unor instituții sau reprezentanți ai societății civile

 • 2.  Drepturile se stabilesc, se suspendă, se modifică după caz încetează în condițiile și procedurile prevăzute de normele legale în vigoare

 • 3.  Beneficiarilor serviciilor sociale li se respectă drepturile și libertățile fundamentale fără nici o discriminare bazată pe etnie, sex sau orientare sexuală, stare civilă, convingeri politice și / sau religioase, deficiențe fizice sau psihice sau pe alte asemenea criterii

 • 4.  Beneficiarilor de servicii sociale li se respectă dreptul la demnitate prin recunoașterea valorii fiecăruia ca ființă rațională, posesoare a unor drepturi și libertăți inalienabile, indestructibile și imprescriptibile, capabilă să își controleze propria sa viață, respectându-se convingerile sale politice, religioase, culturale, sociale

 • 5.  Beneficiarilor de servicii sociale li se respectă dreptul la autodeterminare prin implicarea lor directă în luarea deciziilor privind intervenția socială care îi vizează cu afirmarea dreptului clientului la libertatea de a alege varianta de intervenție optimă

 • 6.  Beneficiarilor de servicii sociale li se respectă dreptul la confidențialitate și intimitate, informațiile privind identitatea clientului și aspectele de intimitate ale problemei sale neputând fi divulgate sau făcute publice decât cu permisiunea acestuia asigurându-se astfel dreptul la bunul său renume

 • 7.  Beneficiarilor de servicii sociale li se asigură continuitatea serviciilor sociale furnizate atâta timp cât se mențin condițiile care au generat starea de nevoie precum și funcție de resursele umane și materiale ale serviciului

 • 8.  Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la politețe și considerație din partea profesionistului creându-se posibilitatea unei cooperări constructive într-un climat de încredere reciprocă între cei doi factori implicați în acordarea serviciilor sociale

 • 9.  Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la noninterferență respectiv la dreptul la reținere, acea libertate negativă care conferă demnitatea de a avea propriile valori și credințe și a nu discuta cu profesionistul situațiile pe care nu le consideră relevante pentru situația socială în cauză, beneficiarii fiind îndreptățiți să decidă dacă doresc sau nu o altă formă de ajutor

 • 10. Beneficiarilor de servicii sociale li se respectă dreptul la viața intimă pe tot parcursul procesului de furnizare a serviciilor

 • 11. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul să participe la evaluarea serviciilor sociale acordate putând negocia orice modificare cu profesionistul și de a realiza orice activitate de intervenție pe baza unui contract, contractul neputând fi modificat unilateral

 • 12. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul de a-și exprima nemulțumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.

 • 13. Beneficiarii au dreptul la o informare corectă, obiectivă, conformă cu realitatea și centrată pe problema clientului fiind transmisă într-un limbaj clar, concis, adaptat la capacitate de înțelegere a clientului dându-i clientului posibilitatea de a opta în cunoștință de cauză pentru o formă sau alta de ajutor

 • 14. Beneficiarii au dreptul la o informare adaptată în funcție de nevoile și problemele lor

 • 15. Beneficiarii au dreptul la o informare completă care să cuprindă toate avantajele și dezavantajele opțiunilor posibile

 • 16. Beneficiarii au dreptul la o informare operativă realizată în cel mai scurt timp posibil de la momentul solicitării

 • 17. Beneficiarii au dreptul la o consiliere adaptată nevoilor clientului ceea ce presupune din partea profesionistului o explorare aprofundată a problemelor și totodată o explorare a soluțiilor alternative în vederea depășirii situației de risc în care se află clientul.

 • 18. Beneficiarii au dreptul la o consiliere neutră și imparțială ceea ce presupune neimplicarea profesionalistului în relații sentimentale, de rudenie, de prietenie cu clientul, cât și netranspunerea profesionistului în starea emoțională a clientului

 • 19. Beneficiarii au dreptul la asigurare continuitatii serviciilor sociale atata timp cat cat se mentin conditiile care au generat situatia de dificultate

 • 20. Beneficiarii au dreptul de a beneficia de serviciile prevazute in Contractul de furnizare servicii

 • 21. Beneficiarii au dreptul de a beneficia de serviciile prevazute in Planul individualizat de interventie (de asistenta si ingrijire)

 • 22. Beneficiarii au dreptul de a avea acces la propriul dosar

 • 23. Beneficiarii au dreptul de a fi informati cu privire la procedurile aplicate in institutie

 • 24. Beneficiarii au dreptul de a li se asigura confidentialitatea asupra datelor personale

 • 25. Beneficiarii au dreptul de a fi protejati asupra orcarei forme de abuz, neglijare sau exploatare

 • 26. Beneficiarii au dreptul de a face sugestii si reclamatii fara teama de consecinte

 • 27. Beneficiarii au dreptul la consiliere juridica

 • 28. Beneficiarii au dreptul la consiliere psihologica

 • 29. Beneficiarii au dreptul la consiliere sociala

 • 30. Beneficiarii au dreptul la serviciile medicale oferite de catre institutie

 • 31. Beneficiarii au dreptul de a beneficia de spatiu de cazare (pat) personale

 • 32. Beneficiarii au dreptul la asigurarea a 3 mese pe zi gratuite

 • 33. Beneficiarii au dreptul de a-si desfasura activitatile zilnice intr-un mediu fizic accesibil, sigur si functional

 • 34. Beneficiarii au dreptul de a accesa toate spatiile si echipamentele comune

 • 35. Beneficiarii au dreptul de a le fi asigurate spatii curate, igienice, pentru a fii protejati impotriva infectiilor

 • 36. Beneficiarii au dreptul de a-si exprima liber orientarile si interesele culturale, etnice, religioase, sexuale, conform legislatiei in vigoare

 • 37. Beneficiarii au dreptul de a fi tratati individualizat

 • 38. Beneficiarii au dreptul de a participa la evaluarea si reevaluarea obiectivelor stabilite in Planul de interventie personalizat

 • 39. Beneficiarii au dreptul de a participa la activitati recreative, distractive, interactive, educative, etc.

 • 40. Beneficiarii au dreptul de a fi consultați cu privire la programul de activități

 • 41. In caz de deces , beneficiarii au dreptul de a li se organiza ceremonii funerare in conformitate cu convingerile si credinta religioasa, in limita bugetului alocat

 • 42. Beneficiarii au dreptul de a-si exprima nemultumirea cu privire la acordarea serviciilor

 • 43. Beneficiarii au dreptul de a refuza primirea serviciilor care le sunt oferite.

Obligațiile beneficiarului de servicii sociale:

 • 1.  Beneficiarii serviciilor sociale au obligația de a spune profesionistului adevărul, de a furniza acestuia informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică, in vederea completari fisei de evaluare ;

 • 2.  Beneficiarii serviciilor sociale au datoria de a accepta responsabilități, respectiv de a-și asuma toate responsabilitățile obișnuite ale unei ființe umane ca membru al unei familii, al comunității și ca cetățean în acord cu normele legale în vigoare ;

 • 3.  Beneficiarii serviciilor sociale sunt obligați să participe si sa coopereze cu specialistii la procesul de furnizare a serviciilor sociale ;

 • 4.  Beneficiarii serviciilor sociale au obligația să comunice serviciului social orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală pe tot parcursul acordării serviciului social ;

 • 5.  Beneficiarii serviciilor sociale au obligația de a sesiza conducerea institutiei în cazurile în care profesionistul nu-și îndeplinește corespunzător atribuțiile prevăzute în fișa postului și obligațiile prevăzute în Codul etic.

 • 6.  Beneficiarii serviciilor sociale au obligația să manifeste respect în relația cu profesionistul.

 • 7.  Obligatia de a furniza informatii corecte cu privire la identitatea și situația familială, medicală, economică si socială si să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicității acestora;

 • 8.  Să depună toate eforturile în vederea realizării obiectivelor stabilite în Planul individualizat de interventie (de asistenta si ingrijire);

 • 9.  Sa respecte termenele si clauzele stabilite in cadrul Contractului de furnizare de servicii

 • 10. Obligatia de a participa activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale si la reevaluarea si revizuirea Planului individual de interventie;

 • 11. Să informeze instituția în legătură cu schimbările survenite în situația sa familială, socială sau profesională;

 • 12. Să permită responsabilului de caz să facă vizite la domiciliul său;

 • 13. Sa informeze in prealabil responsabilul de caz despre cazurile in care din motive personale intemeiate, (imbolnavire, parasirea localitatii), renunta temporar la serviciile furnizate de catre Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost

 • 14. Obligația de a respecta Regulamentul de organizare si funcționare si normele interne de funcționare, procedurile de lucru ale centrului

 • 15. Obligatia de a economisi minim 60% din veniturile realizate pe perioada șederii in Centru, in vederea asigurarii unui buget propriu care sa faciliteze reinsertia sociala;

 • 16. Să declare în scris dacă a suferit sau nu condamnări sau dacă a săvârșit sau nu infracțiuni;

 • 17. Să efectueze, analizele medicale (MRF, VDRL, RBW, coproparazitologic), la solicitarea personalului medical din cadrul institutiei;

 • 18. Să declare sincer bolile de care suferă și dacă sunt în evidență unor unități sanitare, pentru prevenirea îmbolnăvirii celorlalți beneficiari;

 • 19. Să nu posede arme de foc, obiecte contondente sau obiecte ce pot duce la     vătămarea

corporală a altor persoane; în cazul posesiei, să le predea polițistului local, la intrarea în incinta Centrului;

 • 20. Să nu comită nici un fel de fapte antisociale cât timp are calitatea de beneficiar al centrului (cersetorie, furturi, alte contraventii sau infractiuni);

 • 21. Să nu aibe o atitudine violentă sau sa fie recalcitrant la adresa personalului centrului sau la adresa celorlalți beneficiari; în caz contrar serviciul de pază va lua legătura cu secția de poliție pentru depășirea situației de criză si excluderea beneficiarului din institutie;

 • 22. Să colaboreze cu personalul angajat și să participe la toate activitatile organizate in cadrul institutiei;

 • 23. Să nu se prezinte în stare de ebrietate sau sub influența altor substanțe toxice la sediul institutiei;

 • 24. Sa nu introduca in incinta institutiei bauturi alcoolice, substante halucinogene sau alte substante toxice;

 • 25. Sa fumeze doar in locul special amenajat in acest sens; este interzis a fuma in incinta institutiei;

 • 26. Să folosească un limbaj decent și să adopte un comportament civilizat pe parcursul întâlnirilor cu responsabilul de caz sau alți profesioniști;

 • 27. Se interzice distrugerea, sustragerea si/sau valorificarea bunurilor din cadrul institutiei. In caz contrar asupra beneficiarului se vor lua masuri care pot duce pana la pierderea calitatii de beneficiar al Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost;

 • 28. Obligatia de a nu-si insusi lucruri, obiecte sau documente care apartin altor persoane beneficiare de servicii in cadrul institutiei;

 • 29. Să respecte toate regulile centrului;

 • 30. Să respecte tot personalul angajat al Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost;

 • 31. Sa respecte si să aiba o atidudine pozitiva fata de ceilalti beneficiari ai institutiei;

 • 32. Obligatia de a avea o tinuta decenta, igiena corporala adecvata si un limbaj de comunicare corespunzator;

 • 33. Obligatia de a respecta intocmai toate indicatiile primite din partea personalului cu privire la igiena corporala si cu privire la pastrarea curateniei in incinta dependintelor;

 • 34. Obligatia de a pastra intacte bunurile centrului primite in folosinta pe timpul sederii;

 • 35. Obligatia de a nu solicita servicii suplimentare față de cele prevăzute în Contractul de furnizare a serviciilor sociale.

Soluționarea reclamatiilor

 • 1. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal si/sau scris reclamatii cu privire la acordarea serviciilor sociale;

 • 2. Reclamatiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricarei persoane din cadrul echipei de implementare a planului individualizat;

 • 3. Furnizorul are obligatia de a analiza continutul reclamatiilor;

 • 4. Daca beneficiarul nu este multumit de solutionarea reclamatiei, acesta se poate adresa in scris Comisiei de mediere sociala de la nivelul judetului Timis, care va clarifica prin dialog divergentele dintre parti sau, dupa caz, instantei de judecata competente.

Litigii

 • 1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea ori alte pretenții decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă.

 • 2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale furnizorul de servicii sociale și beneficiarul de servicii sociale nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita Comisiei de mediere socială mijlocirea soluționării divergențelor sau se poate adresa instanțelor judecătorești competente.

Rezilierea contractului

Constituie motiv de reziliere a contractului următoarele:

 • 1. modificarile ce apar in situatia familiala, profesionala sau financiara a beneficiariilor;

 • 2. refuzul obiectiv al beneficiarului de a mai primi servicii sociale;

 • 3. nerespectarea în mod repetat de către beneficiar a obligațiilor prevăzute în prezentul contract și în regulamentul de ordine interioară pe care l-a semnat după luarea la cunoștință;

 • 4. retragerea acreditării furnizorului de servicii sociale pentru tipul de servicii sociale acordate beneficiarului;

 • 5. schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale;

 • 6. beneficiarul și-a schimbat domiciliul într-o altă localitate.

Încetarea contractului

Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele:

 • 1. Expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul.

 • 2. Acordul părților privind încetarea contractului.

3.Obiectivele planului de intervenție au fost atinse.

 • 4.Din initiativa furnizorului, in cazul in care beneficiarul nu respecta obligatiile specificate in contract la capitolul „Obligatiile beneficiarului”.

Dispoziții finale

 • 1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni modificarea clauzelor acestuia prin act adițional numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului contract.

 • 2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislației în vigoare în domeniu.

 • 3. Limba care guvernează prezentul contract este limba română.

 • 4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.

 • 5. Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea și evaluarea serviciilor sociale acordate.

 • 6. Măsurile de implementare a planului individualizat de asistență și îngrijire se comunică Direcției generale de asistență socială și protecția copilului și Serviciului public de asistență socială,

 • 7. Pe baza raportului cu privire la rezultatele implementării planului individualizat de asistență și îngrijire, Direcția generală de asistență socială și protecția copilului și Serviciul public de asistență socială vor monitoriza activitatea furnizorului de servicii sociale.

Durata contractului

Durata contractului este de la data de __/__/__, până la data de __/__/__.

În cazul revizuirii planului de intervenție se prelungește și durata contractului prin act aditional, acolo unde este cazul.

Anexe la contract

Planul de intervenție nr.     / ..

Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost incheiat la sediul Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala, de pe Str. Telegrafului, nr.8 in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Data:...

DIRECTOR

Beneficiar,


Aviz juridic,

Intocmit,

 • (3) Condiții de încetare a serviciilor:

 • 1. Principalele situatii in care centrul inceteaza acordarea serviciilor catre beneficiar:

 • - in cazul in care s-au atins obiectivele stabilite in Planul de Interventie Personalizat (ex.: reinsertie psiho-sociala, profesionala, familiala, etc);

 • - in cazul in care perioada acordata conform Deciziei/Hotaraii a expirat;

 • - în cazul părăsirii centrului de către beneficiar prin proprie voință;

 • - în caz de internare în spital, în baza recomandărilor medicale;

 • - în caz de transfer într-un alt centru/instituție, în scopul efectuării unor terapii sau programe de recuperare/reabilitare funcțională sau de integrare/reintegrare socială pe perioadă determinată;

 • - în cazuri de forță majoră (cataclisme naturale, incendii, apariția unui focar de infecție, sistarea licenței de funcționare a centrului, etc.) centrul stabilește, împreună cu beneficiarul și serviciul public de asistență socială pe a cărei rază teritorială își are sediul centrul, modul de soluționare a situației fiecărui beneficiar (transfer în alt centru, revenire în familie pe perioadă determinată, etc.);

 • - în caz de deces al beneficiarului;

 • - în cazul în care beneficiarul are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în centru în condiții de securitate pentru el, pentru ceilalți beneficiari sau pentru personalul centrului;

 • - când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar

 • - daca a savarsit fapte penale sau fapte de a prejudicia imaginea instutitiei in timpul furnizarii serviciilor in component de Rezidential/Urgenta;

 • - daca a sustras sau distrus voit bunuri din cadrul centrului sau a produs vatamari corporale altor persoane

 • - lipsa nemotivata din institutie pentru o perioada mai mare de 48 de ore,

 • - daca in perioada sederii se constata ca se afla in cel putin una din situatiile de neeligibilitate, prevazute la Art.6, litera (b), pct. 3, din prezentul regulament.

 • 2. Decizia de incetare a serviciilor oferite atat in componenta Rezidentiala, cat si in cea de Urgenta se concretizeaza prin dispozitia de incetare a furnizarii serviciilor si se consemneaza de catre personalul de serviciu in Registrul de evidenta privind admiterea beneficiarilor.

 • - In cadrul componentei de tip Rezidențial, exista situatii in care se impune sistarea acordării serviciilor catre beneficiar, aceasta fiind facuta in conformitate cu prevederile Ordinului 2126/2014, Anexa 4.

 • 3. Acte necesare

-cererea de incetare a serviciilor semnata de beneficiar/reprezentantul familiei (dupa caz, in original)

 • - raport cu privire la situatia beneficiarului, intocmit de asistentul social, semnat de catre echipa multidisciplinara, avizat de catre seful de serviciu si aprobat de catre directorul institutiei

-registrul de evidenta privind admiterea beneficiarilor

-procesul verbal de transfer in alt centru/institutie

-copie dupa constatatorul/certificatul de deces

-copie dupa registrul de consemnare a evenimentelor/raportul prin care s-a consemnat comportamnetul inadecvat cara face incompatibila gazduirea acestuia in centru in conditii de securitate pentru el, pentru ceilalti beneficiari sau pentru personalul centrului, ori de constatare a nerespectarii clauzelor contractuale de catre beneficiar

-documnete tipizate de preluare a persoanei si de predare a acesteia in/din centru

-documente medicale cu privire la internarea acestuia in institutii medicale sau care atesta probleme medicale cu caracter infecto-contagios (TBC, HIV, HEPATITA A , etc)

 • (4) Persoanele beneficiare de servicii socialefurnizate în „Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost”au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • c) să li se asigure păstrarea confidențialitășii asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile

care au generat situația de dificultate;

 • e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt persoane cu dizabilități.

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii socialefurnizate în „Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost “ au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • d) să aibă un comportament adecvat atât în incinta institutiei cât și în comunitate

 • e) să respecte prevederile prezentului regulament, prevederi regăsite și în Carta Drepturilor si Obligatiilor Beneficiarilor Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost.

Articolul 7

Activități și funcții

Principalele funcții ale „ Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost “ sunt următoarele:

 • a) De furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea

următoarelor activități:

 • 1. Reprezentarea Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • 2. Găzduire pe perioada determinata:

 • a) maxim 2 ani in cadrul componentei Rezidențiale

 • b) maxim 90 de zile calendaristice in cadrul componentei de Urgenta

 • 3. Îngrijire personala:

 • a) igienizare

 • b) deperazitare

 • c) echipare

 • 4. Hrana-3 mese /zi, in limita valorii alocatiei zilnice de hrana

 • 5. Supraveghere

 • 6. Evaluare medicala si asistenta medicala primara/Educatie pentru sanatate/V accinari

 • 7. Consiliere psihologica si suport emotional

 • 8. Informare si consiliere in vederea realizarii unor drepturi

 • 9. Sprijin pentru obtinerea actelor de identitate si altor acte de stare civila

 • 10. Consiliere si orientare profesionala

 • 11. Sprijin/acompaniere in gasirea unui loc de munca

 • 12. Sprijin/ acompaniere in gasirea unei solutii de locuire

 • 13. (Re)insertie sociala

 • 14. Monitorizare post-interventie.

 • b) De informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1.  Ședințe cu beneficiarii,

 • 2.  Stabilirea Programului de activităti,

 • 3.  Actiuni in comunitate,

 • 4.  Organizarea de evenimente in cadrul institutiei cu deschidere catre comunitate

 • 5.  Actualizarea site-ului precum și a materialelor informative

 • 6.  Elaborarea de rapoarte de activitate.

 • c) De promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

Prin distribuirea de pliante, fleyere, afise, materiale de promovare a insitutiei pe raza orasului Timisoara, pentru informnarea si responsabilizarea cetatenilor. Actualizarea site-ului institutiei, conferinte de presa, publicitate in mass-media, etc.

 • d) De asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. Folosirea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • 2. Realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • 3. Planificarea activitatilor de comun acord cu beneficiarii;

 • 4. Monitorizarea realizării indicatorilor de performanță corelați obiectivelor centrului.

 • e) De administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost prin realizarea următoarelor activitati:

 • 1. Întocmirea Planului Anual de Achiziții Publice și achiziționarea produselor și serviciilor

care să asigure servicii de calitate,

 • 2. Întocmirea bugetului și a rectificărilor de buget,

 • 3. Întocmirea necesarului de personal cu continuarea demersurilor în ceea ce privește

angajarea de personal,

 • 4. Întocmirea programului de pregătire profesională pentru angajați.

Articolul 8 Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

 • (1) „ Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala “ funcționează cu un număr de 52 angajați din 52 total posturi, conform prevederilor Hotărârii Consiliului

Local nr. 381/22.09.2015 privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala.

In cadrul Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost isi desfasoara activitatea urmatorul personal, dupa cum urmeaza:

 • a)  Personal de conducere:

 • •   1 director - Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala;

 • •   1 sef serviciu - Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost

 • b) Personal de specialitate de ingrijire si asistenta: 22 angajati;

 • c) Personal cu functii administrative, gospodarire, intretinere-reparatii, deservire:

 • •  3 angajati - Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost;

 • •   12 angajati - care deservesc atat Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cat si Cantina Sociala

 • d) Voluntari:0

 • (2) Raportul angajat/beneficiar este conform legislatiei in vigoare si a standardelor minime de calitate.

Articolul 9 Personalul de conducere

 • (1) Personalul de conducere este format din:

 • a) Directorul Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala

 • b) Sef serviciu (Sef centru) Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost

 • (2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzator atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • b) elaborează rapoartele generale privind activitatea Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost, stadiul implementării obiectivelor ;

 • c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfectionare;

 • d) colaboreaza cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care sa raspunda nevoilor persoanelor beneficiare;

 • e) întocmește raportul anual de activitate;

 • f) asigură buna desfasurare a raporturilor de munca dintre angajații Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost ;

 • g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numarului de personal;

 • h) desfașoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încalcari ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • j) răspunde de calitatea activităților desfașurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • l) reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din tară și din strainătate, precum și în justiție;

 • m) asigură comunicarea și colaborarea permanent cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primariei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • n) numește și eliberează din funcție personalul din cadrul căminului, în condițiile legii;

 • o) întocmește proiectul bugetului propriu al căminului și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

 • p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștintă atât personalului, cât și

beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

r) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

s) alte atribuții stabilite prin fisa postului.

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățămantului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducatorilor instituției se face în condițiile legii.

Articolul 10 Consiliul consultativ

 • (1) Consiliul consultativ este o structură care asigură:

 • a) monitorizarea de către furnizorul de servicii-Centrul Social de Urgenta pentru Persoanefara Adăpost cu Cantina Sociala, care a solicitat și obținut licența de funcționare a Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adăpost, a respectării standardelor minime de calitate;

 • b) respectarea principiului participării beneficiarilor la luarea deciziilor în ceea ce privește funcționarea activitaii centrului.

 • (2) Consiliul consultativ este compus din 1 reprezentant al Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala (furnizorul de servicii), 3 reprezentanti ai Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost, 1 reprezentant ai beneficiarilor serviciilor acordate în cadrul Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost , aleși în mod democratic.

 • (3) Consiliul consultativ îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • a) participă la deciziile privind planificarea bugetului centrului, în special a aspectelor care au impact direct asupra serviciilor sociale (de exemplu: achiziția obiectelor de inventar de uz personal, amenajare, etc.);

 • b) analizează activitățile derulate în centru și propune măsuri și programe de îmbunătățire a acestora;

 • c) după caz, își exprimă acordul prealabil cu privire la încetarea serviciilor acordate unei persoane beneficiare in situatia in care aceasta nu a respectat clauzele contractului de acordare a serviciilor sau are un comportament inadecvat care face incompatibila gazduirea acestuia in centru in conditii de securitate pentru el, ceilalți beneficiari sau personalul centrului.

Articolul 11

Personalul de specialitate de îngrijire și asistență

(1) Personalul de specialitate este:

Asistentul social (263501) îndeplinește în principal, următoarele atribuții:

 • •  Pune in aplicare prevederile Legii nr.292/2011 si a Ordinului nr.2126/2014

 • •   Actualizarea permanentă a cunoștințelor de specialitate și a celor legate de domeniul asistentei sociale;

 • •   Activează numai în interesul superior al beneficiarilor, în cadrul strategiei institutiei aprobate precum si al tuturor normativelor rezultate de SCIM.

 • •  Urmărește atingerea obiectivelor programului în sectorul in care lucreza;

 • •   Stabilește, împreună cu echipa multidisciplinară măsurile pentru :

 • - corecta monitorizare a beneficiarilor centrului;

 • - ține evidența cazurilor din teren alocate și urmărește respectarea termenelor pentru rezolvarea solicitarilor.

 • •   participă la întocmirea și derularea planului de intervenție personalizată (planului de servicii personalizat).

 • •   se consultă permanent cu echipa multidisciplinară, cu directorul institutiei, seful de serviciu și cu alte persoane având competențe în rezolvarea eficientă a cazurilor, din cadrul Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost și din afara acesteia;

 • •   Completarea dosarului beneficiarilor cu toate actele necesare.

 • •   Identifică familii aflate in nevoi, menține o colaborare strânsă cu serviciile abilitate ale Primariei Timisoara, cu fundațiile și asociațiile care au contract de colaborare cu Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost, si cu orice altă instituție care își desfășoară activitatea în domeniul asistentei sociale, pe baza aprobării date de directorul Centrului;

 • •  Ascultă opinia beneficiarilor Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost, ii consiliaza la nevoie, cu privire la legislatia ce-i priveste si cere opinia juristului in acest sens, pentru a-si cunoaste drepturile.

 • •   Aduce la cunoștința sefului de serviciu toate problemele semnalate in cel mai scurt timp.

 • •   Asigură sprijin și asistență familiilor pentru a pregăti reintegrarea acestora social, dacă în urma evaluării situației, aceasta o permite;

 • •   Întocmește rapoarte cu privire la situația beneficiarilor   și formulează propuneri pentru

ameliorarea situatiilor delicate și creșterea eficienței muncii asistentului social;

 • •   Abordarea cazurilor noi repartizate sau despre care află că au nevoie de servicii sociale sau sprijin, în cadrul instituției sau chiar si inafara ei.

 • •   Schimbul continuu de informații relevante cu seful de serviciu Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost și alte persoane abilitate, având permanent în vedere interesul superior al beneficiarilor;

 • •   Intocmeste si raspunde de documentatia privind reacreditarile tuturor serviciilor furnizate de institutie.

 • •   Răspunde in totalitate de corectitudinea dosarelor sociale aflate in grija sa.

 • •  Raspunde de baza de date a Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost

 • •   Se implica activ si cu raspundere in actiunile Politiei Locale de aducere a oamenilor strazii, asigurand consiliere persoanelor fara adapost.

 • •   Efectueaza activitate stradala pentru a oferi informare si consiliere cu privire la serviciile oferite de Centru ;

 • •   Intervine in strada in regim de urgenta la sesizarea institutiei de catre organele competente sau orice persoana interesata ;

 • •   Numarul telefonic direct cu functionalitate de 24 din 24 de ore poate fi apelat de catre orice persoana care intalneste in strada, in locuri improvizate persoane fara adapost aflate fara ocrotire (telefonul verde);

 • •  In sezonul rece, institutia coordoneaza un adapost pentru a preveni decesul persoanelor fara adapost datorat temperaturilor scazute, oferindu-le servicii sociale, consiliere, de ocrotire, hrana, imbracaminte precum si servicii medicale;

 • •   Sprijin in intocmirea actelor de identitate si a altor acte de stare civila;

 • •  Ofera sprijin si acompaniere in identificarea unui loc de munca si inscrierea la cursuri de calificare/recalificare, ofera sprijin si acompaniere in gasirea unei solutii locative si asista persoanele fara adapost in vederea reinsertiei sociale si a recuperarii situatiei familiale;

 • •   Efectuarea monitorizarii postinterventie acolo unde acest lucru este posibil;

 • •    Rezolvă și alte probleme psiho-sociale pentru care este solicitat de conducerea Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost

 • •   Îndeplinește orice alte sarcini de serviciu stabilite de director în legătură cu competențele sale.

Psihologul (263401) îndeplinește în principal, următoarele atribuții:

 • •  Cunoașterea si aplicarea criteriilor de evaluare medico-psiho-socială elaborate de MS, MMSSF, ANPDC, ANPH;

 • •   actualizarea permanentă a cunoștințelor de specialitate și a celor legate de domeniul sociale;

 • •   selectează și aplică instrumentele și tehnicile psihologice în funcție de subiectul și de scopul investigației;

 • •   prelucrează și interpretează rezultatele testelor aplicate;

 • •   elaborează profilul psihologic al fiecărui beneficiar luat în evidență;

 • •   stabilește nevoile psiho-sociale ala beneficiarilor referiți;

 • •   activează numai în interesul superior al beneficiarilor în cadrul strategiei de lucru a Centrului Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost, a Metodologiei de Organizare și Funcționare a Centrului și a procedurilor interne ale serviciului;

 • •   stabilește, împreună cu ceilalți membri ai echipei multidisciplinare din care face parte măsurile pentru realizarea:

 • 1.   prevenirii primare/universale (are ca scop împiedicarea  apariției

problemelor);

 • 2.    prevenirea selectivă/secundară (are ca scop identificarea timpurie a factorilor de risc și prevenirea dezvoltării ulterioare a problemelor apărute);

 • 3.    prevenirea de indice/terțiară (are ca scop reducerea și prevenirea consecințelor sesizate și presupune obligatoriu terapie și intervenție);

 • •   urmărește atingerea obiectivelor Servicului în care este responsabilizat să lucreze prin dispoziția Directorului Centrului Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină Socială Timișoara sau prin decizia șefului de serviciu;

 • •   participă la elaborarea Planului de intervenție (P.I.) pe linia specialității sale ;

 • •   participă la elaborarea Planului individualizat de asistență și îngrijire( P.I.A.I.)

 • •   elaborează Planul de intervenție specifică (P.I.S.) pe linia specialității sale ;

 • •   participă la punerea în aplicare a P.I, P.I.A.I. și P.I.S. (anexa la P.I./ P.I.A.I.) și la atingerea obiectivelor acestora pentru beneficiarii încredințați ;

 • •   ține evidența cazurilor alocate și urmărește respectarea termenelor pentru rezolvare;

 • •  stabilește obiective specifice și căi de atingere a acestora pentru educatorii care au încredințați beneficiarii vizați de planul de intervenție (planul individualizat de asistență și îngrijire) și pentru personalul care, prin natura relațiilor de serviciu, intră în contact cu aceștia;

 • •   Evaluarea corectă a beneficiarului, stabilirea diagnosticului corect și complet pentru abordarea personalizată a fiecărui caz în parte sau pentru încadrarea într-un grad de handicap;

 • •   oferă sprijin în completarea dosarului beneficiarului;

 • •   oferă sprijin în identificarea de alternative la instituționalizare și se implică în rezolvarea problemelor legate de (re)integrarea familială, socială ori socio-profesională a beneficiarilor vizați de aceste alternative; propune rețeaua de sprijin și lucrează cu aceasta;

 • •   Urmărește stabilirea și menținerea relațiilor de colaborare cu instituțiile și persoanele abilitate în abordarea problemelor beneficiarilor asistați;

stimulează și valorizează beneficiarii pentru creșterea stimei de sine și diminuarea consecințelor maltratării prelungite, având ca rezultat integrarea într-o viață normală;

derulează toate strategiile și tehnicile pe care este dator să le cunoască pentru prevenirea instituționalizării, iar în cazul în care a survenit instituționalizarea - pentru reducerea la minim a duratei acesteia; sesizează și propune soluțiipentru stoparea instituționalizării nejustificate;

 • •   Abordarea și tratarea cazurilor repartizate sau despre care află că există în cadrul instituției în care își desfășoară activitatea;

 • •   efectuează vizite după luarea măsurilor de reintegrare și întocmește rapoarte conform legislației în vigoare;

 • •   întocmește rapoarte cu privire la situația beneficiarului și formulează propuneri pentru ameliorarea ei și creșterea eficienței;

 • •   supervizează activitatea educatorilor, a personalului de supraveghere și îngrijire și consiliază personalul educativ al centrului pentru a realiza cu beneficiarii asistați o comunicare adecvată nevoilor specifice sau problemelor de moment ale acestora;

 • •   schimbul continuu de informații relevante cu șeful de serviciu, cu asistenții sociali de la Centrul Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost și alte persoane abilitate, având permanent în vedere interesul superior al copilului;

 • •   rezolvă și alte probleme psihosociale pentru care este solicitat de conducerea Centrului;

 • •   Îndeplinește orice alte sarcini de serviciu stabilite de șeful serviciului, în legătură cu competențele sale.

Medic (222101) îndeplinește în principal, următoarele atribuții:

 • - organizeaza si rasunde de activitatea de asistenta medicala acordata beneficiarilor centrului pe care ii are in ingrijire

 • - examineaza la internare si ori de cate ori este nevoie fiecare persoana aflata in ingrijire sau care solicita acest lucru,

 • - intocmeste foile de observatie a beneficiarilor prin scrierea tratamentului si a evolutiei bolii

 • - instituie si urmareste dupa caz, aplicarea tratamentelor medicale, supravegheaza tratamentele medicale efectuate de catre asistentii medicali, iar la nevoie le efectueaza personal

 • - asigura respectarea recomandarilor cuprinse in biletele de iesire din spital, in scrisorile medicale si planurile de recuperare (de asistenta ingrijire)

 • - trimite la spital cazurtile care necesita ingrijire spitaliceasca, asigurand asistenta medicala in timpul transportului daca acesta se rewalizeaza cu mijloace propri.

 • - controleaza calitatea alimentatiei pregatite inaintea meselor principale

 • - atunci cand se petrece, confirma decesul, si pune in aplicare activitatile care-i revin consemnate in Procedura privind Decesul si Inmormantarea;

 • - controleaza, indfruma si raspunde de aplicarea normelor de igiena si sanatate publica;

 • - efectueaza Ancheta epidemiologica preliminara in cazul aparitiei unor focare de boli transmisibile

 • - raspunde de utilizarea corecta a aparaturii medicale, a instrumentarului unitatii;

 • - supravegheaza deparazitarea si igienizarea beneficiarului la intrarea acestuia in component de Triaj;

 • - intocmeste necesarul de medicamente si materiale sanitare necesare.

Asistent medical (222101) îndeplinește în principal, următoarele atribuții

 • •   actualizarea permanentă a cunoștințelor de specialitate și a celor legate de domeniul asistenței sociale a persoanelor fără adăpost;

 • •   activează numai în interesul superior al beneficiarilor Centrului, în cadrul strategiei de lucru al Centrului Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină Socială Timisoara;

 • •   urmărește atingerea obiectivelor programului în care este responsabilizată să lucreze;

 • •   pune în aplicare măsurile stabilite de echipa multidisciplinară pentru:

 • 1.    întocmirea Planului Individualizat de Intervenție (și după caz, a Planului Individualizat de Asistență și Îngrijire);

 • 2.    furnizarea activităților/serviciilor și beneficiilor de asistență socială în concordanță cu nevoile identificate ale beneficiarilor în vederea reintegrării lor sociale;

 • 3.    corecta monitorizare a situației beneficiarilor cantinei ;

 • 4.    ținerea evidenței cazurilor alocate și urmărirea respectării termenelor pentru rezolvare;

 • •   pune, de asemenea, în aplicare măsurile stabilite de echipa multidisciplinară pentru:

 • 1. prevenirea primară/universală (are ca scop împiedicarea apariției problemelor);

 • 2.  prevenirea selectivă/secundară (are ca scop identificarea timpurie a factorilor de risc și prevenirea dezvoltării ulterioare a problemelor apărute);

 • 3.  prevenirea de indice/terțiară (are ca scop reducerea și prevenirea consecințelor deja apărute și presupune obligatoriu terapie și intervenție);

 • •   se consultă permanent cu echipa multidisciplinară, cu psihologul, cu medicul și cu alte persoane având competențe în rezolvarea eficientă a cazurilor din cadrul centrului, având permanent în vedere interesul superior al beneficiarilor;

 • •   supraveghează igienizarea și deparazitarea beneficiarului care se prezintă pentru a solicita servicii de urgență sau a celor aduși de către organele abilitate;

 • •   stimulează și valorizează beneficiarii pentru creșterea stimei de sine și diminuarea consecințelor maltratării, având ca rezultat integrarea într-o viață normală;

 • •   nu părăsește instituția înainte de predarea serviciului, fără înlocuitor și fără aprobare în acest sens;

 • •  consemnează în Fișa de monitorizare a serviciilor sau în Caietul/caietele de evidență a programelor de recuperare/reabilitare funcțională participarea beneficiarilor la activitățile de integrare/reintegrare socială recomandate și la celelalte activități prevăzute în planul de intervenție;

 • •  consemnează în Registrul de evidență a abuzurilor și a incidentelor deosebite orice eveniment care face obiectul acestor consemnări;

 • •  consemnează în Registrul administratorului orice defecțiune constatată pe timpul serviciului în tură sau accidental și îl prezintă șefului de serviciu la ieșirea din tură;

 • •   desfășoară activitățile planificate prin Planul de intervenție/ Planul individual de asistență și îngrijire etc.;

 • •   efectuează și/sau supraveghează administrarea tratamentului medicamentos de către beneficiari;

 • •   participă la completarea dosarului beneficiarilor centrului și securizează dulapul cu medicamente;

 • •   în cazul îmbolnăvirii beneficiarilor, rezolvă sarcinile și administrează tratamentele stabilite de personalul medical autorizat;

 • •   însoțește beneficiarii la control medical;

 • •  răspunde numerar și valoric de toate bunurile materiale date în subgestiune;

 • •   verifică dacă paturile incontinenților au huse hidroizolante și ia măsuri de punere a acestora, dacă este nevoie;

 • •   periodic evaluează medical, în limita comptențelor sale toți beneficiarii din cadrul centrului; când constată probleme ale stării de sănătate a acestora îi prezintă medicului sau îi însoțește la spital;

 • •   lunar face necesarul de medicamente și materiale sanitare și îl prezintă directorului după ce a fost avizat de șeful de serviciu;

 • •   verifică zilnic starea de curățenie a bucătăriei, meniul și semnează lista zilnică de alimente certificând prin aceasta calitatea corespunzătoare a hranei pentru a fi servită;

 • •   verifică zilnic modul în care se efectuează transportul mâncării în cadrul Centrului;

 • •  ține legătura permanent cu farmacia de aprovizionare;

 • •  ține evidența consumului de medicamente și ia toate măsurile pentru o bună gestionare a acestora;

 • •  promovează sănătatea;

 • •   la intrarea în și ieșirea din tură verifică existența obiectelor de inventar conform Listelor de inventar pe locuri de folosință și starea de fixație a centrului, consemnând eventualele nereguli/defecțiuni în procesul verbal de predare-primire a serviciului/Registrul administratorului;

 • •   în cazul în care nevoile identificate exced prevederile fișei postului sau competențele profesionale, referă cazul către colegii cu atribuții în domeniul rezolvării nevoilor identificate sau către colegii/serviciile cu competențe în domeniu;

 • •   după caz, aduce la cunoștința directorului, șefului de serviciu și/sau asistentului social responsabil de caz toate problemele semnalate în cel mai scurt timp;

 • •    rezolvă și alte probleme psiho-sociale pentru care este solicitată de conducerea Centrului Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost , în limita competențelor sale;

 • aduce la cunoștința directorului prin șeful de serviciu toate problemele semnalate în cel mai scurt timp;

 • •  îndeplinește orice alte sarcini de serviciu stabilite de directorul Centrului sau de șeful de serviciu, în legătură cu competențele sale;

sesizează în timp optim și transmite directorului prin șeful de serviciu apariția problemelor care afectează buna desfășurare a activității Centrului Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost

Educator (263508) îndeplinește în principal, următoarele atribuții

 • •   actualizarea permanentă a cunoștințelor de specialitate și a celor legate de domeniul asistenței sociale a persoanelor fără adăpost;

 • •   activează numai în interesul superior al beneficiarilor Centrului, în cadrul strategiei de lucru al Centrului Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină Socială Timisoara;

 • •   urmărește atingerea obiectivelor programului în care este responsabilizată să lucreze;

 • •   pune în aplicare măsurile stabilite de echipa multidisciplinară pentru:

 • 1.    evaluarea inițială (în primele 72 ore) și completă a situației psiho-sociale a beneficiarilor;

 • 2.    întocmirea Planului Individualizat de Intervenție (și după caz, a Planului Individualizat de Asistență și Îngrijire);

 • 3.    programarea/furnizarea activităților/serviciilor și beneficiilor de asistență socială în concordanță cu nevoile identificate ale beneficiarilor în vederea reintegrării lor sociale;

 • 4.    corecta monitorizare a situației beneficiarilor cantinei ;

 • 5.    ținerea evidenței cazurilor alocate și urmărirea respectării termenelor pentru rezolvare;

 • •   pune, de asemenea, în aplicare măsurile stabilite de echipa multidisciplinară pentru:

1. prevenirea primară/universală (are ca scop împiedicarea apariției problemelor);

 • 4.  prevenirea selectivă/secundară (are ca scop identificarea timpurie a factorilor de risc și prevenirea dezvoltării ulterioare a problemelor apărute);

 • 5.  prevenirea de indice/terțiară (are ca scop reducerea și prevenirea consecințelor deja apărute și presupune obligatoriu terapie și intervenție);

 • •   se consultă permanent cu echipa multidisciplinară, cu psihologul, cu medicul și cu alte persoane având competențe în rezolvarea eficientă a cazurilor din cadrul centrului, având permanent în vedere interesul superior al beneficiarilor;

 • •   face evaluarea inițială a beneficiarului, supraveghează igienizarea și deparazitarea beneficiarului care se prezintă pentru a solicita servicii de urgență sau a celor aduși de către organele abilitate;

 • •   în momentul în care beneficiarul solicită admiterea în centru, aduce la cunoștința beneficiarilor Ghidul beneficiarului și materialele informative pe suport de hârtie sau electronic, alături de Procedura de admitere și Procedura de încetare/sistare a serviciilor și consemnează acest lucru în Caietul de evidență privind informarea beneficiarilor;

 •  dacă solicitarea survine în afara programului de lucru, preia cererea și angajamentul beneficiarului, permițând accesul acestuia în centru, în limita locurilor disponibile, pe baza aprobării date de șeful ierarhic și consemnează acest lucru în Registrul special de evidență privind admiterea beneficiarilor;

 •   după admitere aduce la cunoștința beneficiarilor Regulile casei, Carta drepturilor și obligațiilor beneficiarilor, Programul de vizită, Programul de curățenie și igienizare periodic și consemnează acest lucru în Caietul de evidență privind informarea beneficiarilor;

 • •   în cazul încetării/sistării serviciilor din varii motive, consemnează acest lucru în Registrul de evidență a ieșirilor din centru, specificând motivul încetării/sistării acestora;

 • •  organizează și conduce Programul de curățenie și igienizare periodic, programul de baie al beneficiarilor și spălarea lenjeriei de către beneficiari;

 • •   organizează și participă la activitățile de întreținere, reparații, de înfrumusețare și de

personalizare a spațiilor centrului;

 • •   asigură împreună cu administratorul instituției circuitul lenjeriei și încălțămintei între magazie, spălătorie(uscătorie) și beneficiari, astfel încât să se respecte în totalitate normele igienico-sanitare în vigoare;

 • •   ia pe bază de semnătură, distribuie și asigură folosirea rațională a obiectelor de inventar, materialelor și produselor alimentare sau cu caracter funcțional, cu respectarea normelor legale în vigoare;

 • •  în toate activitățile urmărește formarea la beneficiari a unui comportament și a unui vocabular civilizat, a autonomiei individuale conform dezideratului social;

 • •   însoțește beneficiarii în excursii, vizite în oraș și în afara acestuia ori în străinătate, conform aprobării (planificării) șefului de centru;

 • •   sesizează personalul medical în cazul în care constată simptome de îmbolnăvire la beneficiari, acordă primul ajutor în caz de necesitate, ia toate măsurile profilactice stabilite de medic sau prin actele normative în vigoare, și asigură administrarea tratamentului beneficiarilor pentru care s-a stabilit acest lucru;

 • •   organizează, împreună cu ceilalți educatori serbări tradiționale sau cu ocazia a diferite evenimente din viața instituției (comunității);

 • •   întocmește și actualizează permanent cu ultimele observații și date relevante un carnet propriu, de cunoaștere a beneficiarilor, cu care se prezintă periodic la psiholog și la asistenții sociali;

 • •   stimulează și valorizează beneficiarii pentru creșterea stimei de sine și diminuarea consecințelor maltratării, având ca rezultat integrarea într-o viață normală;

 • •  proiectează și organizează, cu avizul psihologului, pe baza Programului orar și al Planului de activități al Centrului, activități cu conținut educativ, recreativ și psihorecuperatoriu în incinta și în afara centrului, care să răspundă nevoilor afective, cognitive și de dezvoltare armonioasă a beneficiarilor;

 • •   formează și consolidează la beneficiari deprinderi de autoservire și autogospodărire, igienă personală, de comportare civilizată, de păstrare în ordine a obiectelor personale și a obiectelor și spațiilor de folosință comună;

 • •  este în permanență atent și răspunde oportun nevoilor de îngrijire, cognitive și de comunicare ale beneficiarilor, cu respectarea normelor deontologice;

 • •   organizează și participă la atelierele, cluburile și activitățile formațiilor artistice și a echipelor sportive;

 • •   întocmește referate de necesitate pentru dotarea cu cele necesare a beneficiarilor și a încăperilor în care aceștia își desfășoară activitatea pe care le înaintează șefului de centru prin coordonatorul turei de serviciu;

 • •   previne furturile, distrugerile și actele antisociale de orice fel, fiind primul gestionar al crizelor și tensiunilor intra- și intergrupale;

 • •   nu permite părăsirea instituției de către beneficiari decât cu respectarea actelor normative în vigoare și a prevederilor actelor administrative ale centrului;

 • •   nu părăsește instituția înainte de predarea serviciului, fără înlocuitor și fără aprobare în acest sens;

 • •   organizează și coordonează activitatea beneficiarilor de pregătire și servire a mesei și activitatea de igienizare a veselei;

 • •  consemnează în Fișa de monitorizare a serviciilor sau în Caietul/caietele de evidență a programelor de recuperare/reabilitare funcțională participarea beneficiarilor la activitățile de integrare/reintegrare socială recomandate și la celelalte activități prevăzute în planul de intervenție;

 • •  consemnează în Registrul de evidență a abuzurilor și a incidentelor deosebite orice eveniment care face obiectul acestor consemnări;

 • •  consemnează în Registrul administratorului orice defecțiune constatată pe timpul serviciului în tură sau accidental și îl prezintă șefului de serviciu la ieșirea din tură;

 • •   desfășoară activitățile planificate prin Planul de intervenție/ Planul individual de asistență și îngrijire etc.;

 • •   supraveghează autoadministrarea tratamentului medicamentos de către beneficiari;

 • •   participă la completarea dosarului beneficiarilor centrului și securizează dulapul cu medicamente;

 • •   la intrarea în și ieșirea din tură verifică existența obiectelor de inventar conform Listelor de inventar pe locuri de folosință și starea de fixație a centrului, consemnând eventualele nereguli/defecțiuni în procesul verbal de predare-primire a serviciului/Registrul administratorului;

 • •  ține permanent evidența prezenței și deplasărilor beneficiarilor, urmărind permanent ca nici un beneficiar să nu se găsească în afara programelor stabilite;

 • •   operează registrele și documentele turei de serviciu cu informațiile relevante conform procedurilor serviciului și a modelului stabilit de șeful de centru;

 • •   la predarea turei de serviciu informează membrii turei care intră în serviciu și șeful de serviciu despre toate activitățile desfășurate pe timpul serviciului, eventualele evenimente și probleme ale beneficiarilor;

 • •   în cazul în care nevoile identificate exced prevederile fișei postului sau competențele profesionale, referă cazul către colegii cu atribuții în domeniul rezolvării nevoilor identificate sau către colegii/serviciile cu competențe în domeniu;

 • •   după caz, aduce la cunoștința directorului, șefului de serviciu și/sau asistentului social responsabil de caz toate problemele semnalate în cel mai scurt timp;

 • •    facilitează vizitele și urmărește ca familia să poata depăși situația de criză;

 • •   monitorizează aceste vizite și prezintă în scris asistentului social responsabil de caz cele constatate;

 • •   întocmește rapoarte cu privire la situația beneficiarilor cantinei și formulează propuneri pentru ameliorarea situațiilor delicate și creșterea eficienței muncii turelor de serviciu;

 • •   derulează toate strategiile și tehnicile pe care este dator să le cunoască pentru prevenirea intrării în dificultate/a marginalizării sociale/ excluziunii sociale a beneficiarilor;

 • •   îi este interzisă denigrarea activității instituției sau a colegilor în prezența beneficiarilor sau a terților;

 • •  rezolvă și alte probleme psiho-sociale pentru care este solicitată de conducerea Centrului Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină Socială Timisoara, în limita competențelor sale;

 • ține legătura cu familia asistatului;

 • completează Caietul de evidență a cazurilor de abuz, neglijare și discriminare după cercetarea evenimentelor semnalate și comunicarea acestor rezultate șefului de serviciu;

 • aduce la cunoștința directorului prin șeful de serviciu toate problemele semnalate în cel mai scurt timp;

 • •  îndeplinește orice alte sarcini de serviciu stabilite de directorul Centrului sau de șeful de serviciu, în legătură cu competențele sale;

 • •     acționează numai în interesul superior al beneficiarilor Centrului, conform legislației și metodologiilor în vigoare;

 • •     adună datele necesare pentru Raportul anual de activitate al centrului;

 •   căutarea de surse suplimentare de finanțare pentru facilitarea atingerii obiectivelor Centrului;

 • •   popularizarea activităților Centrului de natură a valoriza beneficiarii și personalul angajat, cu avizul directorului;

sesizează în timp optim și transmite directorului prin șeful de serviciu apariția problemelor care afectează buna desfășurare a activității Centrului Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost

Animator socio-educativ (532908) îndeplinește în principal, următoarele atribuții

 • •   actualizarea permanentă a cunoștințelor de specialitate și a celor legate de domeniul asistenței sociale a persoanelor fără adăpost;

 • •   activează numai în interesul superior al beneficiarilor Centrului, în cadrul strategiei de lucru al Centrului Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină Socială Timisoara;

 • •   urmărește atingerea obiectivelor programului în care este responsabilizată să lucreze;

 • •   pune în aplicare măsurile stabilite de echipa multidisciplinară pentru:

 • 1.    întocmirea Planului Individualizat de Intervenție (și după caz, a Planului Individualizat de Asistență și Îngrijire);

 • 2.    furnizarea activităților/serviciilor și beneficiilor de asistență socială în concordanță cu nevoile identificate ale beneficiarilor în vederea reintegrării lor sociale;

 • 3.    corecta monitorizare a situației beneficiarilor cantinei ;

 • 4.    ținerea evidenței cazurilor alocate și urmărirea respectării termenelor pentru rezolvare;

 • •   pune, de asemenea, în aplicare măsurile stabilite de echipa multidisciplinară pentru:

1. prevenirea primară/universală (are ca scop împiedicarea apariției problemelor);

 • 6.  prevenirea selectivă/secundară (are ca scop identificarea timpurie a factorilor de risc și prevenirea dezvoltării ulterioare a problemelor apărute);

 • 7.  prevenirea de indice/terțiară (are ca scop reducerea și prevenirea consecințelor deja apărute și presupune obligatoriu terapie și intervenție);

 • •   se consultă permanent cu echipa multidisciplinară, cu psihologul, cu medicul și cu alte persoane având competențe în rezolvarea eficientă a cazurilor din cadrul centrului, având permanent în vedere interesul superior al beneficiarilor;

 • •   supraveghează igienizarea și deparazitarea beneficiarului care se prezintă pentru a solicita servicii de urgență sau a celor aduși de către organele abilitate;

 • •   în momentul în care beneficiarul solicită admiterea în centru, aduce la cunoștința beneficiarilor Ghidul beneficiarului și materialele informative pe suport de hârtie sau electronic, alături de Procedura de admitere și Procedura de încetare/sistare a serviciilor și consemnează acest lucru în Caietul de evidență privind informarea beneficiarilor;

 •   după admitere aduce la cunoștința beneficiarilor Regulile casei, Carta drepturilor și obligațiilor beneficiarilor, Programul de vizită, Programul de curățenie și igienizare periodic și consemnează acest lucru în Caietul de evidență privind informarea beneficiarilor;

 •  organizează și conduce Programul de curățenie și igienizare periodic, programul de baie al beneficiarilor și spălarea lenjeriei de către beneficiari;

 • •   organizează și participă la activitățile de întreținere, reparații, de înfrumusețare și de

personalizare a spațiilor centrului;

 • •   asigură împreună cu administratorul instituției circuitul lenjeriei și încălțămintei între magazie, spălătorie(uscătorie) și beneficiari, astfel încât să se respecte în totalitate normele igienico-sanitare în vigoare;

 • •  în toate activitățile urmărește formarea la beneficiari a unui comportament și a unui vocabular civilizat, a autonomiei individuale conform dezideratului social;

 • •   însoțește beneficiarii în excursii, vizite în oraș și în afara acestuia ori în străinătate, conform aprobării (planificării) șefului de centru;

 • •   sesizează personalul medical în cazul în care constată simptome de îmbolnăvire la beneficiari, acordă primul ajutor în caz de necesitate, ia toate măsurile profilactice stabilite de medic sau prin actele normative în vigoare, și asigură administrarea tratamentului beneficiarilor pentru care s-a stabilit acest lucru;

 • •   organizează, împreună cu ceilalți educatori serbări tradiționale sau cu ocazia a diferite evenimente din viața instituției (comunității);

 • •   întocmește și actualizează permanent cu ultimele observații și date relevante un carnet propriu, de cunoaștere a beneficiarilor, cu care se prezintă periodic la psiholog și la asistenții sociali;

 • •   stimulează și valorizează beneficiarii pentru creșterea stimei de sine și diminuarea consecințelor maltratării, având ca rezultat integrarea într-o viață normală;

 • •  proiectează și organizează, cu avizul psihologului, pe baza Programului orar și al Planului de activități al Centrului, activități cu conținut educativ, recreativ și psihorecuperatoriu în incinta și în afara centrului, care să răspundă nevoilor afective, cognitive și de dezvoltare armonioasă a beneficiarilor;

 • •   formează și consolidează la beneficiari deprinderi de autoservire și autogospodărire, igienă personală, de comportare civilizată, de păstrare în ordine a obiectelor personale și a obiectelor și spațiilor de folosință comună;

 • •  este în permanență atentă și răspunde oportun nevoilor de îngrijire, cognitive și de comunicare ale beneficiarilor, cu respectarea normelor deontologice;

 • •   organizează și participă la atelierele, cluburile și activitățile formațiilor artistice și a echipelor sportive;

 • •   previne furturile, distrugerile și actele antisociale de orice fel, fiind primul gestionar al crizelor și tensiunilor intra- și intergrupale;

 • •   nu permite părăsirea instituției de către beneficiari decât cu respectarea actelor normative în vigoare și a prevederilor actelor administrative ale centrului;

 • •   nu părăsește instituția înainte de predarea serviciului, fără înlocuitor și fără aprobare în acest sens;

 • •   organizează și coordonează activitatea beneficiarilor de pregătire și servire a mesei și activitatea de igienizare a veselei;

 • •  consemnează în Fișa de monitorizare a serviciilor sau în Caietul/caietele de evidență a programelor de recuperare/reabilitare funcțională participarea beneficiarilor la activitățile de integrare/reintegrare socială recomandate și la celelalte activități prevăzute în planul de intervenție;

 • •  consemnează în Registrul de evidență a abuzurilor și a incidentelor deosebite orice eveniment care face obiectul acestor consemnări;

 • •  consemnează în Registrul administratorului orice defecțiune constatată pe timpul serviciului în tură sau accidental și îl prezintă șefului de serviciu la ieșirea din tură;

 • •   desfășoară activitățile planificate prin Planul de intervenție/ Planul individual de asistență și îngrijire etc.;

 • •   supraveghează autoadministrarea tratamentului medicamentos de către beneficiari;

 • •   participă la completarea dosarului beneficiarilor centrului și securizează dulapul cu medicamente;

 • •   la intrarea în și ieșirea din tură verifică existența obiectelor de inventar conform Listelor de inventar pe locuri de folosință și starea de fixație a centrului, consemnând eventualele nereguli/defecțiuni în procesul verbal de predare-primire a serviciului/Registrul administratorului;

 • •  ține permanent evidența prezenței și deplasărilor beneficiarilor, urmărind permanent ca nici un beneficiar să nu se găsească în afara programelor stabilite;

 • •   operează registrele și documentele turei de serviciu cu informațiile relevante conform procedurilor serviciului și a modelului stabilit de șeful de centru;

 • •   la predarea turei de serviciu informează membrii turei care intră în serviciu și șeful de serviciu despre toate activitățile desfășurate pe timpul serviciului, eventualele evenimente și probleme ale beneficiarilor;

 • •   în cazul în care nevoile identificate exced prevederile fișei postului sau competențele profesionale, referă cazul către colegii cu atribuții în domeniul rezolvării nevoilor identificate sau către colegii/serviciile cu competențe în domeniu;

 • •   după caz, aduce la cunoștința directorului, șefului de serviciu și/sau asistentului social responsabil de caz toate problemele semnalate în cel mai scurt timp;

 • •    facilitează vizitele și urmărește ca familia să poata depăși situația de criză;

 • •   monitorizează aceste vizite și prezintă în scris asistentului social responsabil de caz cele constatate;

 • •   întocmește rapoarte cu privire la situația beneficiarilor cantinei și formulează propuneri pentru ameliorarea situațiilor delicate și creșterea eficienței muncii turelor de serviciu;

 • •   derulează toate strategiile și tehnicile pe care este dator să le cunoască pentru prevenirea intrării în dificultate/a marginalizării sociale/ excluziunii sociale a beneficiarilor;

 • •   îi este interzisă denigrarea activității instituției sau a colegilor în prezența beneficiarilor sau a terților;

 • •  rezolvă și alte probleme psiho-sociale pentru care este solicitată de conducerea Centrului Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină Socială Timisoara, în limita competențelor sale;

 • aduce la cunoștința directorului prin șeful de serviciu toate problemele semnalate în cel mai scurt timp;

 • •  îndeplinește orice alte sarcini de serviciu stabilite de directorul Centrului sau de șeful de serviciu, în legătură cu competențele sale;

 • •     acționează numai în interesul superior al beneficiarilor Centrului, conform legislației și metodologiilor în vigoare;

 • •     adună datele necesare pentru Raportul anual de activitate al centrului;

sesizează în timp optim și transmite directorului prin șeful de serviciu apariția problemelor care afectează buna desfășurare a activității Centrului Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost

Articolul 12

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare ale Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost: aprovizionare, mentenanță, achiziții și este:

Consilier Juridic (261103) îndeplinește în principal, următoarele atribuții

 • •  Asigura asistenta juridica in ceea ce priveste resursele umane si achizitiile publice precum si reprezentarea institutiei in instanta in eventualele litigii;

 • •  Redacteaza materialele de specialitate pentru instantele de judecata precum ,dispozitii si decizii, proiecte HCL;

 • •  Avizeaza juridic contractele cu beneficiarii Centrului Social cu Cantina;

 • •  Are obligatia de a aduce la cunostinta tuturor birourilor/compartimentelor precum si a directorului Centrului Social cu Cantina, modificarile legislative care privesc activitatea specifica compartimentului oferind consultanta juridical acestor.

 • •  Participa la sedintele de achizitie publica organizate de Centrului Social cu Cantina asigurand asistenta juridica comisiilor de evaluare a selectiilor de oferte;

 • •  Raspunde din punct de vedere juridic pentru respectarea legislatiei in toate fazele procedurii de achizitie publica ca participant la lucrarile comisiilor.

 • •  Verifica si semneaza (cu obiectiuni daca este cazul), pentru fiecare achizitie publica.

 • •  Avizeaza juridic dosarul achizitiei publice;

 • •  Redacteaza actele aditionale,unde este cazul, la contractele atribuite prin procedurile de achizitie publica in vigoare sau orice alte acte aditionale incheiate de catre institutie in baza unor prevederi legale.

 • •   Itocmeste orice alt tip de contract incheiat in conditiile legii;

 • •  încheie declaratiile de reziliere la contractele Centrului Social cu Cantina ;

 • •  Avizeaza juridic contractele de munca, statul de functii si participa la organizarea concursurilor;

 • •  Duce la indeplinire dispozitiile trasate de directorul Centrului Social cu Cantina ;

 • •  Indeplineste orice alte atributii care se impun pentru buna desfasurare a activitatii institutiei.

 • •  Raspunde de confidentialitatea datelor furnizate sau cu care lucreaza din cadrul institutiei.

Arata buna credinta si loialitate in reprezentarea intitutiei pe plan juridic

Auditor (241306) îndeplinește în principal, următoarele atribuții

 • a)      elaboreaza norme metodologice proprii, in conformitate cu Legea 672/2002 privind auditul public intern si HG 1086/2013- Norme generale privind exercitarea activitatii de audit public intern, specifice Cantinei de Ajutor Social Timisoara si Carta auditului intern specifica Cantinei de Ajutor Social Timisoara ;

 • b)      elaboreaza proiectul planului anual si multianual de audit intern, pe baza evaluarii riscului asociat diferitelor structuri, activitati, programe/proiecte sau operatiuni si il inainteaza spre aprobare directorului;

 • c)      intocmeste referatul de justificare, ce prezinta modul in care a fost selectate misiunile de audit public intern cuprinse in plan;

 • d)      actualizeaza planul de audit public intern in functie de evenimentele legislative si organizatorice sau la solicitarea expresa a Primariei Municipiului Timisoara;

 • e)      elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern;

 • f)      verifica respectarea normelor, instructiunilor, precum si a Codului privind conduita etica a auditorului intern in cadrul compartimentului de audit public intern;

 • g) exercită misiuni de audit public intern asupra tuturor activităților desfășurate cu privire la formarea și utilizarea fondurilor publice și la gestionarea patrimoniului cantinei (contracte, achizitii etc..) având ca principale domenii supuse auditului public intern următoarele:

 • 1. procesul bugetar privitor la evaluarea sistemului de control intern corespunzător formării, administrării, angajării și utilizării fondurilor publice locale;

 • 2. modul de desfășurare a serviciilor publice de asistență socială;

 • 3. modul de desfășurare a celorlalte activitati publice de interes local, cum ar fi: prepararea hranei, consiliere sociala si juridica, asistenta privind gradul de asigurare al serviciilor de utilitate publică;

 • 4. achiziții publice - evaluarea sistemului de control intern aferent activității de achiziții publice din cadrul cantinei ;

 • 5. resurse umane - salarizare - aspecte de management al resurselor umane, menținerea si dezvoltarea celor mai adecvate modalități de asigurare cu personal competent, respectarea regulilor sistemului de recrutare și salarizare, evaluarea personalului, formarea profesionala ;

 • 6. administrarea, gestionarea și utilizarea fondurilor europene privind partea de cofinanțare / componenta locală;

 • 7. sistemul informatic/activitatea privind tehnologia informațiilor - politica managerială privind achiziționarea de tehnică de calcul și aplicații informatice adecvate specificului instituției publice , pârghiile de control implementate la nivelul structurii privind tehnologia informațiilor referitoare la sistemele de securitate a datelor și a informațiilor;

 • h) efectuează activități de audit public intern, pe bază de ordin de serviciu, pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și de control ale Cantinei de Ajutor Social sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;

 • i) notifică compartimentul care va fi auditat cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de declanșarea misiunii de audit; în cadrul misiunii de audit public intern, auditorul intern realizează următoarele acțiuni:

1.colectează și prelucrează informațiile cu caracter general despre institutie /structura auditată, în vederea pregătirii misiunii de audit public intern;

2.identifică obiectivele misiunii de audit și efectuează analiza riscurilor asociate acestora în vedere ierarhizării operațiunilor ce urmează a fi auditate;

 • 3. realizează testări pentru producerea dovezilor de audit public intern, în baza cărora formulează constatări, concluzii și recomandări;

 • 4. întocmește formularele constatarilor de audit public intern în cazul identificării unor disfuncții/iregularități si le aduce la cunostinta directorului ;

 • 5. întocmește dosarele de audit public intern și le păstrează/arhivează în mod corespunzător;

 • 6. elaborează un proiect de raport de audit public intern la sfârșitul fiecărei misiuni de

audit și îl transmite directorului un exemplar precum si structurii auditate;

 • 7. analizează punctele de vedere transmise de structura auditată și organizează reuniunea de conciliere;

 • 8. transmite raportul de audit public intern finalizat directorului /structurii auditate, pentru analiză și avizare;

 • 9. urmărește și verifică recomandările formulate în raportul de audit public intern pentru implementare în termenele stabilite;

j) înștiințează în termen de trei zile lucrătoare directorul, în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, în scopul continuării investigației și stabilirii măsurilor concrete de intrare în legalitate sau, după caz, de recuperare a prejudiciului creat;

k) respectă etapele, procedurile și întocmește toate documentele prevăzute de Normele generale privind exercitarea activității de audit public intern;

 • l) raspunde si da explicatii in fata organelor de control in limita competentelor stabilite prin lege;

m) elaborează programul de asigurare și îmbunătățire a calității activitatii de audit public intern al Compartimentului Audit Intern;

n) elaborează politicile, procedurile și instrumentele de lucru necesare gestionării activității de SCIM si ISO la nivelul Compartimentului Audit Intern si verifica la nivel de CAS;

o) raspunde de corecta intocmire a documentatiilor si raportarilor pe SCIM si ISO si isi imbunatateste continuu cunostintele de specialitate in domeniu.

Inspector specialitate - resurse umane (333304) îndeplinește în principal, următoarele atribuții

 • •   Întocmește statul de personal în urma indexarilor, majorarilor salariale, schimbarea sporurilor angajaților, angajări de personal și încetarea contractelor individuale de muncă;

 • •   Intocmeste acte aditionale in urma modificarilor legale aparute la Contractul individual de munca;

 • •   Intocmeste statul de salarii, situatia recapitulativa, fluturasii pentru angajati si declaratia 112 in forma electronica colaboreaza cu Comp BCF ;

 • •   Revizuieste procedura de scoatere la concurs a posturilor vacante, în vederea angajării de personal;

 • •   Revizuieste procedura de încetare a contractului individual de muncă;

 • •   Intocmeste pontajul conform condicii de prezență;

 • •   Intocmeste documentatia pentru modificarea statul de functii si organigramei in vederea aprobarii in Consiliul Local;

 • •        Intocmeste documentatia pentru evaluarea anuala a angajatilor Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala Timișoara, planul privind dezvoltarea carierei personalului contractual, conform legii;

 • •   Intocmeste darea de seama statistica semestrial, privind numarul de personal pentru Directia fiscala;

 • •   Intocmeste documentatia pentru declaratia de avere si declaratiile de interes a persoanelor cu functii de conducere si control din cadrul institutiei si completeaza registrele, conform legii;

 • •  Completează programul REVISAL cu modificările curente și colaborează cu ITM-ul;

 • •   Intocmeste registrul de evidenta a angajatilor in forma scrisa;

 • •  Urmareste completarea de catre angajati a declaratiei cu persoanele in intretinere pentru deducerea de impozit;

 • •   Intocmeste procese verbale de luare la cunostinta a ROF, ROI, Codul de Etica etc. a personalului angajat;

 • •   Intocmeste planificarea concediilor de odihna si urmareste efectuarea concediilor de odihna pe baza de cerere intocmita de angajat;

 • •   Intocmeste adrese si adeverinte;

 • •   Intocmeste procesele verbale la sedintele CM si a convocatorului la nivel de compartiment.;

 • •   Este mandatarul unității în relații cu terții, în legătură cu relațiile de muncă;

 • •   Întreaga documentație emisă o înaintează spre avizare juristului cantinei și se consultă cu acesta pe toate problemele de personal ivite;

 • •   Îndeplineste orice alte atribuții, a căror îndeplinire se impune pentru buna desfășurare a activității instituției;

Duce la îndeplinire orice sarcină trasată de către directorul instituției

Inspector de specialitate - achiziții indeplineste in principal, următoarele atribuții:

 • •   Actualizarea permanentă a cunoștințelor de specialitate și a celor legate de domeniul SCIM și achiziții publice, în limitele competențelor stabilite;

 • 1.  Își îmbunătățește continuu cunoștințele pentru a asigura calitatea lucrărilor din biroul achiziții publice;

 • 2.  Urmărește ca prin activitățile derulate să asigure respectarea normelor legale;

 • •   Respectă politicile, procedurile și instrumentele de lucru necesare gestionării activității de achiziții publice, SCIM si SMC

 • •  Participă la realizarea documentațiilor necesare pentru implementarea și dezvoltarea SCIM

 • •  Ține evidența cu privire la documentele SCIM.

 • •   Participă la întocmirea rapoartelor la nivelul biroului Achizitii Publice.

 • •   Participă la realizarea documentației necesare pentru achizițiile publice pe care le înaintează spre avizare șefului de serviciu.

 • •   Informează în scris Seful de Serviciui al Achizitiilor Publice despre propunerile de rezolvare ale diverselor situații ivite în procedurile de achiziții.

 • •  Raspunde de corecta intocmire a documentatiilor si raportarilor pe achizitii publice , SCIM si SMC. Își imbunatateste continuu cunostintele de specialitate in domeniu.

 • •   Elaborează rapoarte cu privire la achizițiile realizate;

 • •  Elaborează propuneri de îmbunătățire a procedurilor și instrumentelor de lucru în scopul reducerii cheltuielilor;

 • •   Intocmeste si respecta situațiile privind achizițiile efectuate și încadrarea acestora în buget și PAAP.

 • •   Preia documentația de ofertare și o înaintează comisiei de selecție de oferte pentru analiza si decizie;

 • •   Participă la activitatea comisiilor în care este desemnat (casări, inventar, recepție, selecție de oferte, etc.);

 • •  Răspunde personal de respectarea termenelor conform OUG 34/2006, de termenele rezultate în urma încheierii contractelor de achiziții publice, alimente sau servicii .

 • •   Completează dosarele de specialitate în materie de achiziții publice si le supune avizarii sefului de serviciu;

 • •   Participă la ședințele și/sau întrunirile organizate pentru achitiții publice, SCIM și SMC

 • •   În colaborare cu inspectorul de specialitate de la Biroul Achizitii Publice participa la întocmirea documentației de atribuire (fișa de date a achiziției etc.) a contractelor de furnizare, servicii sau lucrări

 • •   Paticipă împreună cu inspectorul de specialitate de la Biroul Achizitii Publice la întocmirea raportului procedurii de atribuire după finalizarea evaluării ofertelor, respectând și răspunzând de timpul legal prevazut în lege; și îl transmite Directorului Cantinei pentru aprobare.

 • •   Participă la întocmirea dosarul de achizitie publică;

 • •   Are obligația de a cunoaște modificările legislative care privesc activitatea de achiziție publică și legislația cu privire la implementarea și dezvoltarea SCIM

 • •   Participă la întocmirea Programului anual al achizițiilor publice și actualizarea acestora în funcție de rectificările bugetare aprobate în colaborare cu Compartimentul Buget Financiar si Contabilitate si- supune avizarii sefului de serviciu;

 • •  Răspunde împreună cu inspectorul de specialitate de la Biroul Achizitii Publice, de realizarea documentației pentru achizițiile directe ;

 • •   Întocmește Raportul anual privind achizițiile publice împreună cu inspectorul de specialitate în termenul solicitat de către conducerea Centrului și SEAP;

 • •   Tine evidenta contractelor de achiziții, si verifica preturile pe facturi pentru conformitatea acestore si raspunde de aceasta sarcina. Realizează urmărirea achizițiilor publice și a încadrăriii în PAAP și ține la zi baza de date a tuturor achizițiilor centrului

Îndeplinește și alte sarcini de serviciu stabilite de Directorul Centrului Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină Socială Timișoara sau de Seful de Serviciu

Inspector de specialitate - economist indeplineste in principal, următoarele atribuții:

 • Asigură încadrarea cheltuielilor în bugetul instituției pe subdiviziuni bugetare aprobate. Execuție bugetară pe aliniate cu disponibilul din bugetul aprobat

 • Semnează referatele de necesitate după verificarea disponibilului și cu specificarea capitolului bugetar

 • Completează Ordinele de Plată pentru furnizori și salarii

 • Intocmeste ordonanțările bugetare

 • Înregistrează în contabilitate documentele necesare intocmirii balantei lunare;

 • Completează declarația 112 lunar și declarațiile anuale (ex. Declarația 205)

 • Întocmește situații declarative lunare, trimestriale, anuale.

- Către PMT: Dechideri bugetare, Situații plăți lunare (monitorizare cheltuieli salarii și furnizori), etc.

 • Întocmește bilanțul scurt lunar, bilanțul trimestrial și bilanțul anual, precum și orice alte documente solicitate de către PMT sau alte instituții abilitate

 • Completează statistica lunară și anuală

 • Realizează închiderile contabile lunare și trimesatriale (editare balanță de verificare și registrul jurnal);

 • Utilizeaza aplicatia buget individual si CAB ( control angajamente bugetare)din programul Forexebug al Trezoreriei Timisoara;

 • Verifica raportele si notificarile din programul Forexebug;

 • Transmite la solicitare documentele electronice in programul Forexebug

 • Înregistrează amortizări mijloace fixe, intrări-ieșiri, casări, etc., obiecte de inventar

 • Verifică Listele de alimente și notele contabile de gestiune si le semnează, Răspunde de organizarea cronologică și corectitudinea documentelor din bibliorafturi pe zile și luni.

 • Intocmeste documentele necesare inventarierii bunurilor materiale și urmărește valorificarea rezultatelor inventarierii ;

 • Întocmește și verifica plățile prin bancă din disponibilitățile bănești ale Centrului Social de urgență cu Cantină Socială - Timisoara;

 • Întocmește și urmărește plățile prin bancă, Trezorerie, pentru cheltuielile cu personalul, salariile, încadrarea în creditele bugetare, întocmește notele contabile aferente precum și ordinele de plată

 • Întocmeste și calculeaza salariile impreuna cu inspectorul de la Resurse Umane transmitandu-le Trezoreriei;

 • Întocmește dările de seamă statistice pentru salarii solicitate de institutiile abilitate;

 • Întocmește proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Social de Urgență cu Cantină Socială - Timisoara,

 • Întocmește darea de seamă contabilă trimestrială și anuală si le transmite la Primarie cu semnatura directorului instituției;

 • Intocmeste si urmareste documentele privind gestionarea garantiilor materiale.

Îndeplinește si alte sarcini de serviciu stabilite de Directorul Centrului sau șeful de serviciu

Administratorul îndeplinește în principal, următoarele atribuții:

 • •   Isi actualiza permanent cunoștințele de specialitate și a celor legate de domeniul administrativ, asistentei sociale și achizițiilor publice, în limitele competențelor stabilite;

 • •   Intocmeste referatele de necesitate in vederea achizitionarii obiectelor de inventar, materiale curatenie, etc diverse materiale, mijloacelor fixe si urmareste folosirea si expirarea acestora in termen ;

 • •   Intocmeste referatele de necesitate pentru asigurarea serviciilor și lucrărilor necesare pentru funcționarea optimă a instituției și se asigură de îndeplinirea acestora conform solicitărilor

 • •   Supraveghează si controlează punerea in aplicare a masurilor de protecție si prevenire a riscurilor profesionale specifice fiecarei funcții;

 • •   Se preocupa de obținerea de oferte calitative de specialitate pentru achizițiile organizate in instituție si raspunde de legalitatea ofertei inaintate vis avis de obiecte de inventar, etc

 • •   Participa la elaborarea proiectului de întreținere și reparații a spațiilor și mijloacelor fixe din administrarea Centrului Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină Socială ;

 • •   Raspunde de activitatile de reparatii, igenizare si eventuale investitii, de corecta derulare a acestora.

 • •   Participa la elaborarea programelor și rapoartelor de activitate (periodice sau în funcție de solicitări), la întocmirea fișei postului pentru personalul de care raspunde și întocmește rapoarte lunare în ceea ce privește parcul auto;

 • •  Receptioneaza, deconteaza si tine evidenta consumului de benzina pentru masinile centrului.

 • •  Raspunde de buna exploatare a parcului auto si de reparatiile in termen si de calitate a masinilor.

 • •   Asigura întreținerea, repararea si utilizarea eficienta a parcului auto propriu, verifica zilnic foile de parcurs și completează F.A.Z.-urile aferente autovehiculelor

 • •   Participa la activitatea comisiilor în care este desemnat (casari, inventar, receptie, etc.);

 • •   Întocmește referate de necesitate și asigura aprovizionarea cu materiale și scule pentru întreținere, piese de schimb, carburanți, obiecte de inventar și mijloace fixe;

 • •   Ia măsurile necesare pentru buna derulare a activităților gospodărești, igienizarea locurilor de muncă și îmbunătățirea continuă a condițiilor de confort și ambianță pentru beneficiarii si angajatii Centrului Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină Socială Timișoara;

 • •   In urma sarcinilor primite de la Directorul centrului sau Seful de Serviciu, deleaga competentele necesare personalului de specialitate aflat in subordine.

 • •   Asigură verificarea la timp și in bune condiții a aparatelor și utilajelor aflate în dotarea centrului, conform dispozițiilor în vigoare, luând măsurile necesare pentru buna întreținere a imobilelor și dotărilor aferente.

•  Administrează și gestionează spațiile și bunurile aparținând Centrului Social de Urgență

pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină Socială Timisoara;

 • •   Urmărește duratele normate de utilizare a mijloacelor fixe, starea lor de uzura și în funcție de necesități, propune casarea sau valorificarea acestora;

 • •  Asigura logistic desfășurarea corespunzătoare a acțiunilor organizate de Centrului Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină Socială Timișoara (sedinte, depuneri de coroane, activități diverse etc);

 • •   Verifica si confirma facturile emise de terți pentru serviciile prestate Centrului Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină Socială Timișoara;

 • •  Urmareste lunar consumul de apa, gaz si curent.

 • •  Raspunde de aprovizionarea cu obiecte de inventar a centrului facand parte din comisia de receptie a acestora.

 • •   Asigura dotarea, întreținerea și evidenta mijloacelor și materialelor de Prevenire și Stingere a Incendiilor;

 • •   Efectuează si organizeaza instructajul periodic de P.S.I. cu personalul Centrului Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină Socială

 • •  Raspunde de intocmirea documentației necesare pentru obținerea tuturor avizelor și autorizărilor pentru întreaga instituție (sanitare, PSI, etc.).

 • •  Raspunde de inventarul anual si casarea mijloacelor deteriorate, de completarea fișelor individuale de inventar și a registrului obiectelor de inventar

 • •   Intocmeste rapoarte de situatie si rapoarte de activitate pe care le inainteaza Directorului institutiei.

 • •  Raspunde de sistemul de alarma si tine legatura cu centrala de alarmare in caz de declansare a sistemului.

 • •  întocmește referare de necesitate pentru compartimentul administrativ care stau la baza intocmirii pAAp pentru anul calendaristic urmator ;

 • •   Gestioneaza si verifica incadrarea in bugetul compartimentului pe coduri CPV, articole din buget si linii bugetare ;

 • •  Efectuează, coordoneaza si supravegheaza periodic instructajul PSI cu personalul Centrului Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină Socială ;

 • •   Ii este interzisă denigrarea activității instituției sau a colegilor în fața beneficiarilor centrului sau a terților;

 • •   Se preocupa de completarea la timp a ,, Registrului administratorului” si informeaza imediat Directorul institutiei sau in lipsa, Seful de Serviciu, de orice problema aparuta.

Îndeplinește orice alte sarcini de serviciu stabilite de Directorul si Seful de Serviciu al Centrului Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost

Magazinerul îndeplinește în principal, următoarele atribuții:

 • - completeaza Fisele de magazine, pe care le opreaza zilnic pentru toate materialele si obiectele de mica valoare

 • - intcmeste centralizatoare lunare de consum

 • - inmagazineaza materiale, mijloace fixe, obiecte de inventor, receptionant sortul, calitatea si cantitatea in momentul primirii in magazine

 • - elibereaza din magazine materiale, mijloace fixe, obiecte de mica valoare in baza bonului de eliberare (consum) pe care le preda zilnic economistei

 • - verifica impreuna cu un responsabil de la Compartimentul Buget Finanaciar si Contabilitate soldurile din Fisele de magazine

 • - verifica si confirma facturile emise de terti catre institutie.

Muncitor calificat bucătărie - intretinere indeplineste in principal, următoarele atribuții

 • -   asigura prepararea si distribuirea hranei catre beneficiari cantinei si ai centrului

 • -   asigura transportul si pastrarea alimentelor luate in primire in deplina securitate, in stricta conformitate cu normele de igiena si securitate sanitara

 • -   respecta in tocmai meniul stabilit,

 • -   foloseste integral cantitatile scoase din magazine pentru prepararea hranei

 • -   distribuie integral hrana preparata

 • -   participa la activitati de igienizare a spatiilor destinate prepararii si servirii mesei

Muncitor necalificat - intretinere indeplineste in principal, urmatoarele atributii:

 • •   activează numai în interesul superior al beneficiarului;

 • •   efectuează lucrări de întreținere curentă și participă la executarea reparațiilor stării de fixație a componentelor centrului și la toate mijloacele fixe și obiectele de inventar, conform planificării făcute de administrator sau la solicitarea șefului de serviciu;

 • •   informează conducerea centrului despre defecțiunile constatate în cadrul centrului și înaintează administratorului liste cu necesarul de piese și materiale necesare întreținerii curente, reparațiilor medii și capitale pentru remedierea acestora;

 • •   folosește judicios, evitând orice risipă, materialele de igienă și întreținere repartizate și a celor repartizate pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;

 • •   ia măsuri pentru aprovizionarea cu cele necesare efectuării oportune și de bună calitate a întreținerilor și reparațiilor curente prin înaintarea de referate cu necesarul de materiale, pentru reducerea consumurilor și a cheltuielilor inutile ori neeconomice;

 • •  răspunde numerar și valoric de toate bunurile materiale date în subgestiune (în timpul serviciului);

 • •   anunță în scris administratorului (în „Registrul administratorului”) orice neregulă sau defecțiune de competența acestuia constatată pe timpul serviciului;

 • •   participă la activitățile de igienizare a spațiilor Complexului și la îngrijirea acestora ori de câte ori este nevoie;

 • •   participă la activitatea de descărcare a mărfurilor și la manevrele făcute în vederea depozitării acesteia;

 • •  pe timpul serviciului va purta în permanență echipament de protecție conform normelor de protecția muncii și igienico-sanitare;

 • •   nu părăsește instituția înainte de terminarea programului stabilit sau fără aprobare în acest sens;

 • •   respectă cu strictețe programul stabilit și prevederile Regulamentului Intern, ale Metodologiei de Organizare și Funcționare a Centrului Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină Socială Timisoara, ale Cartei Drepturilor și Obligațiilor beneficiarilor precum și ale Codului etic;

 • •  schimbul continuu de informații relevante cu șeful de serviciu, psihologul, asistenții sociali și alte persoane abilitate, având permanent în vedere interesul superior al beneficiarului;

 • •   îi este interzisă denigrarea activității instituției sau a colegilor în fața beneficiarilor sau a terților;

 • Îndeplinește orice alte sarcini de serviciu stabilite de șeful serviciului sau de către directorul Centrului Social de Urgență pentru Persoane fără Adapost, în legătură cu competențele sale;

Sofer - îndeplinește în principal, următoarele atribuții:

 • •   activează numai în interesul superior al beneficiarilor centrului.

 • •   execută transportul personalului si a beneficiarilor Centrului la locatiile stabilite de conducere și al hranei la beneficiari, precum si al materialelor și obiectelor de inventar pentru care s-a stabilit acest lucru conform planificării făcute de administrator și cu aprobarea șefului de serviciu în deplină siguranță, conducând preventiv pentru evitarea oricărui eveniment rutier și în conformitate cu normele legale privind circulația pe drumurile publice;

 • •   preia și verifică înaintea plecării în cursă și pe timpul derulării acesteia starea tehnică corespunzătoare a mijlocului de transport auto încredințat, refuzând plecarea în cursă în cazul constatării unor defecțiuni care prezintă pericol în circulație sau care afectează funcționarea mijlocului de transport; informează imediat despre refuz și motivul acestuia pe administrator și pe șeful de serviciu.

 • •   completează foaia de parcurs cu datele cerute de formularul tipizat, inclusiv completarea curselor efectuate atestate prin semnătura persoanelor care au dispus efectuarea deplasărilor și răspunde de realitatea și corectitudinea datelor înscrise;

 • •   efectuează lucrări de întreținere curentă și participă la executarea reparațiilor la mijloacele de transport auto avute în primire;

 • •   verifică starea tehnică a mijlocului auto la terminarea programului zilei sau la revenirea din cursă;

 • •   efectuează alimentarea cu combustibil și justifică în condițiile legii bnurile de benzină primite;

 • •   parchează mijlocul de transport auto la locul stabilit de conducerea centrului și predă foaia de parcurs, actele autovehiculului și cheile acestuia persoanei desemnate;

 • •  nu va ceda volanul autovehiculului altei persoane, chiar dacă acesta posedă permis de conducere;

 • •   informează administratorul centrului despre defecțiunile constatate în funcționarea mijlocului de transport, pentru remedierea acestora;

 • •   igienizează periodic mijlocul de transport auto;

 • •   folosește judicios, evitând orice risipă, materialele de igienă și întreținere repartizate și a celor repartizate pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;

 • •  răspunde numerar și valoric de toate bunurile materiale date în subgestiune (în timpul serviciului);

 • •   anunță în scris administratorului (în „Registrul administratorului”) orice neregulă sau defecțiune de competența acestuia constatată pe timpul serviciului;

 • •   participă la activitățile de igienizare a spațiilor Centrului și la îngrijirea acestora ori de câte ori este nevoie;

 • •   participă la activitatea de descărcare a mărfurilor și la manevrele făcute în vederea depozitării acesteia;

 • •   îi este interzisă denigrarea activității instituției sau a colegilor în fața beneficiarilor Cantinei sau a terților;

 • Îndeplinește orice alte sarcini de serviciu stabilite de conducerea Centrului, în legătură cu competențele sale.

îngrijitor - curățenie îndeplinește în principal, următoarele atribuții:

- Efectuează periodic curățenia din subsolul blocului alimentar;

 • •   activează numai în interesul superior al beneficiarului;

 • •   efectuează zilnic, periodic și de câte ori este nevoie curățirea și igienizarea spațiilor interioare și exterioare ale Centrului Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină Socială Timisoara repartizate (conform sarcinilor stabilite șeful de serviciu sau de administrator) conform normelor igienico- sanitare, în ordinea priorităților stabilite de administrator;

 • •   transportă resturile menajere și gunoiul la pubelele aferente, fără a-l împrăștia în jurul acestora; de câte ori constată aruncarea gunoiului pe lângă pubele, le încarcă pentru a facilita ridicarea acestuia;

 • •   folosește judicios, evitând orice risipă, materialele de igienă și întreținere repartizate pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;

 • •   utilizează cu atenție și cu respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă aparatura și utilajele spălătoriei și uscătoriei centrului;

 • •   asigură și gestionează circuitul lenjeriei și hainelor murdare ca și circuitul lenjeriei și hainelor curate și călcate;

 • •   la nevoie, execută serviciul în schimburi, conform planificării aprobate de șeful de serviciu;

 • •  răspunde numerar și valoric de toate bunurile materiale date în subgestiune (în timpul serviciului);

 • •   anunță în scris administratorului (în „Registrul administratorului”) orice neregulă sau defecțiune de competența acestuia constatată pe timpul serviciului;

 • •   efectuează activitățile de igienizare a spațiilor și la îngrijirea acestora;

 • •   participă la activitatea de descărcare a mărfurilor și la manevrele făcute în vederea depozitării acesteia;

 • •  pe timpul serviciului va purta echipament de protecție;

 • •  schimbul continuu de informații relevante cu șeful de centru, psihologul, medicul psihiatru și alte persoane abilitate, având permanent în vedere interesul superior al copilului;

 • •   nu părăsește instituția înainte de terminarea programului stabilit sau fără aprobare în acest sens;

 • •  respectă cu strictețe programul stabilit și prevederile Regulamentului Intern, ale Metodologiei de Organizare și Funcționare a Centrului Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină Socială Timisoara, ale Cartei Drepturilor și Obligațiilor beneficiarilor precum și ale Codului etic;

 • •  schimbul continuu de informații relevante cu șeful de serviciu, psihologul, asistenții sociali și alte persoane abilitate, având permanent în vedere interesul superior al beneficiarului;

 • •   îi este interzisă denigrarea activității instituției sau a colegilor în fața beneficiarilor sau a terților;

Îndeplinește orice alte sarcini de serviciu stabilite de șeful serviciului sau de către directorul Centrului Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină Socială Timisoara, în legătură cu competențele sale

Articolul 13

Finanțarea Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adăpost

 • (1) În estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, finanțarea Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin

la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) bugetul local al Municipiului Timișoara,

 • b) donații, sponsorizări

 • c) fonduri externe rambursabile si nerambursabile

 • d) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

DIRECTOR, jr.Rodica Cojan

ÎNTOCMIT,

Sef Serviciu

Marius Murariu


Anexa nr.1 la H.C.L.M.T. nr.

din


AVIZAT VICEPRIMAR, FARKAS IMRE


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

CENTRUL SOCIAL DE URGENTA PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST CU CANTINA SOCIALA TIMIȘOARA

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE AL SERVICIULUI PUBLIC DE INTERES LOCAL

Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adăpost cu Cantina Sociala Timișoara

Regulament de organizare si funcționare

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art.l.Prezentul regulament de organizare si funcționare al Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adăpost cu Cantina Sociala, Timișoara este un instrument de organizare care descrie structura serviciului public, prezentand pe diferitele ei component, atributii, niveluri de autoritate, responsabilitati si mecanisme de relatii.

Art.2. Regulamentul de organizare si functionare cuprinde misiunea si viziunea, structura organizatorica si de personal, principalele atributii ale compartimentelor functionale ale entitatii.

Art.3. Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala, Timisoara isi desfasoara activitatea in baza prezentului Regulament de Organizare si Functionare si a prevederilor legale in vigoare.

CAPITOLUL II MISIUNE, VIZIUNE, VALORI SI PRINCIPII

Art.4. Misiunea Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala Timisoara, consta in aplicarea la nivel local a politicilor si strategiilor de asistenta sociala in domeniul protectiei persoanelor fara adapost si al altor persoane, grupuri sau comunitati aflate in nevoie sociala, domiciliate pe raza Municipiului Timisoara jud.Timis, prin acordarea si furnizarea de servicii sociale care sa raspunda nevoilor identificate. Scopul prioritar este de a mentine functionalitatea sociala a persoanei in comunitate, urmarind prevenirea si combaterea riscului de excluziune sociala, cresterea calitatii vietii si promovarea incluziunii sociale a acestora. îndeplinirea misiunii serviciului public se face cu respectarea legislatiei specifice administratiei publice locale precum si a legislatiei in domeniul propriu de activitate.

Art.5.Viziunea Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala“, Timisoara este de a dezvolta si diversifica servicii sociale bine organizate, coordonate si planificate in functie de nevoile sociale identificate in comunitate si in functie de categoria sociala pentru care s-a infiintat serviciul. Realizarea viziunii va fi posibila prin folosirea eficienta a resurselor interne existente, prin accesarea de fonduri europene si prin conlucrarea cu alti actori sociali si institutii publice, in realizarea unei retele sociale integrate in domeniul social.

Art.6. Principalele valori si principii in domeniul asistentei sociale comform legislatiei aplicabile:

 • a)       solidaritatea sociala, potrivit careia intreaga comunitate participa la sprijinirea persoanelor vulnerabile care necesita suport si masuri de protectie sociala pentru depasirea sau limitarea unor situatii de dificultate, in scopul asigurarii incluziunii sociale a acestei categorii de populate;

 • b)       subsidiaritatea, potrivit careia, in situatia in care persoana sau familia nu isi poate asigura integral nevoile sociale, intervine colectivitatea locala prin asigurarea nevoilor de subzistenta si de ocrotire pentru o perioada limitata de timp in vederea depasirii situatiei de criza economico-sociala;

 • c)       universalitatea, potrivit careia fiecare persoana are dreptul la asistenta sociala, in conditiile prevazute de lege;

 • d)       respectarea demnitatii umane, potrivit careia fiecarei persoane ii este garantata dezvoltarea libera si deplina a personalitatii, ii sunt respectate statutul individual si social, dreptul la intimitate si protectie impotriva oricarui tip de abuz si dreptul la hrana si conditii umane de subzistenta;

 • e)       abordarea individuala, potrivit careia masurile de asistenta sociala trebuie adaptate situatiei particulare de viata a fiecarui individ; acest principiu ia in considerare caracterul si cauza unor situatii de urgenta care pot afecta abilitatile individuale, conditia fizica si mentala, precum si nivelul de integrare sociala a persoanei; suportul adresat situatiei de dificultate individuala consta inclusiv in masuri de sustinere adresate membrilor familiei beneficiarului;

 • f)       parteneriatul, potrivit caruia autoritatile publice centrale si locale, institutiile publice si private, organizatiile neguvernamentale, institutiile de cult recunoscute de lege, precum si membrii comunitatii stabilesc obiective comune, conlucreaza si mobilizeaza toate resursele necesare pentru asigurarea unor conditii de viata decente si demne pentru persoanele vulnerabile, precum si in vederea atingerii obiectivelor specific si a misiunii stabilite de catre centru.

Regulament de organizare si funcționare

 • g)      participarea beneficiarilor, potrivit careia beneficiarii participa la formularea si implementarea politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea programelor individualizate de suport social si se implica activ in viata comunitatii, prin intermediul formelor de asociere sau direct, prin activitati voluntare desfasurate in folosul persoanelor vulnerabile inclusiv a persoanelor fara adapost;

 • h) transparenta, potrivit careia se asigura cresterea gradului de responsabilitate a administratiei publice centrale si locale fata de cetatean, precum si stimularea participarii active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor;

 • i)       nediscriminarea, potrivit careia persoanele vulnerabile beneficiaza de masuri si actiuni de protectie sociala fara restrictie sau preferinta fata de rasa, nationalitate, origine etnica, limba, religie, categorie sociala, opinie, sex ori orientare sexuala, varsta, apartenenfa politica, dizabilitate, boala cronica necontagioasa, infectare HIV sau apartenenta la o categorie defavorizata, implicit marginalizata;

 • j)  eficacitatea, potrivit careia utilizarea resurselor publice are in vedere indeplinirea obiectivelor programate pentru fiecare dintre activitati si obtinerea celui mai bun rezultat in raport cu efectul proiectat;

 • k)      eficienta, potrivit careia utilizarea resurselor publice are la baza respectarea celui mai bun raport cost-beneficiuin raport cu standardele minime de calitate prevazute serviciului public vizat;

 • l)  respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit careia fiecare persoana are dreptul de a face propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurandu-se ca aceasta nu ameninta drepturile sau interesele legitime ale celorlalti;

 • m)      activizarea, potrivit careia masurile de asistenta sociala au ca obiectiv final incurajarea ocuparii, in scopul integrarii/reintegrarii sociale si cresterii calitatii vietii persoanei, si intarirea nucleului familial;

 • n)      caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistenfa sociala, potrivit caruia pentru aceeasi nevoie sau situatie de risc social se poate acorda un singur beneficiu de acelasi tip;

 • o) proximitatea, potrivit careia serviciile sunt organizate cat mai aproape de beneficiar, pentru facilitarea accesului si mentinerea persoanei cat mai mult posibil in propriul mediu de viata acolo unde acest lucru este posibil;

 • p)      complementaritatea si abordarea integrata, potrivit carora, pentru asigurarea intregului potential de functionare sociala a persoanei ca membru deplin al familiei, comunitatii si societatii, serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului si acordate integrat cu o gama larga de masuri si servicii din domeniul economic, profesional, de sanatate, cultural etc;

 • q)      concurenta si competitivitatea, potrivit carora furnizorii de servicii sociale publici si privati trebuie sa se preocupe permanent de cresterea calitatii serviciilor acordate si sa beneficieze de tratament egal pe piata serviciilor sociale;

 • r)       egalitatea de sanse, potrivit careia beneficiarii, fara niciun fel de discriminare, au acces in mod egal la oportunitatile de implinire si dezvoltare personala, dar si la masurile si actiunile de protectie sociala;

 • s)       confidenfialitatea, potrivit careia, pentru respectarea vietii private, beneficiarii au dreptul la pastrarea confidentialitatii asupra datelor personale si informatiilor referitoare la viata privata si situatia de dificultate in care se afla;

 • t)  echitatea, potrivit careia toate persoanele care dispun de resurse socio-economice similare, pentru aceleasi tipuri de nevoi, beneficiaza de drepturi sociale egale;

 • u)      focalizarea, potrivit careia beneficiile de asistenfta sociala si serviciile sociale se adreseaza celor mai vulnerabile categorii de persoane si se acorda in functie de veniturile si bunurile acestora;

 • v)       dreptul la libera alegere a furnizorului de servicii, potrivit caruia beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii de servicii sociale.

CAPITOLUL III

FUNCTIONAREA „Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala” TIMISOARA

Art.7. Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala Timisoara, este un serviciu public cu personalitate juridica, care functioneaza sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, cu respectarea Legii nr.208/1997-privind cantinele de ajutor social, Legea 292/2011 precum si Ordinul 2126/2014; infiintat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.582/09.12.2014, sub denumirea de „Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala“.

Art.8. Prin „Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala“, Timisoara in intelesul prezentului regulament, se intelege serviciul public de asistenta sociala cu personalitate juridica, subordonat si structurat pe competente, potrivit organigramei.

Regulament de organizare si funcționare

Art.9. „Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adăpost cu Cantina Sociala “, Timișoara a fost acreditat de catre Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale Timiș prin decizia 411/23.05.2013. si in curs de reacreditare conform dos. depus in data de 28.12.2015, la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, in conformitate cu prevederile Legii nr.197/2012, privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, cu modificarile ulterioare.

Art.lO. Obiectivul general al Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala Timisoara, il constituie realizarea masurilor si actiunilor in vederea oferirii de servicii specializate pentru a raspunde nevoilor persoanei, familiei, grupurilor ori comunitatilor in vederea prevenirii si limitarii sau inlaturarii efectelor temporare ori permanente ale situatiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea sociala, in scopul cresterii calitatii vietii si promovarii principiilor de coeziune si incluziune sociala pentru persoane fara adapost sau alte categiorii de persoane vulnerabile.

Art.ll. Sediul administrativ al Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala Timisoara este pe str.Telegrafului, nr.8, sediu atribuit prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

Art.12. Directorul Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala Timisoara, asigura conducerea, coordonarea si controlul serviciilor din structura entitatii.

Art.13. Directorul Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala Timisoara actioneaza permanent in vederea indeplinirii la timp si in mod corespunzator a atributiilor ce ii revin prin fisa postului, legi, hotarari, ordonante, decrete, ordine, dispozitii si a sarcinilor ce ii sunt date prin prezentul regulament.

Art.14. Legatura dintre Consiliul Local al Municipiului Timisoara si Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala Timisoara se face prin viceprimarul delegat cu probleme sociale si directorul Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala Timisoara.

Art.15. Pe toate actele emise de Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala Timisoara se va mentiona Consiliul Local al Municipiului Timisoara, Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala Timisoara si sediul serviciului public de interes local.

Art.16. Durata de functionare a serviciului public de interes local - Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala Timisoara este nelimitata.

Art.17. Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala Timisoara dispune de cod unic de inregistrare eliberat de Ministerul Finantelor Publice, cont bancar propriu, stampila si gestiune proprie. Art.18. Organele de conducere, coordonare si control ale Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala Timisoara sunt :

 • - Consiliul Local al Municipiului Timisoara;

 • - Primarul Municipiului Timisoara;

 • - Viceprimarul Municipiului Timisoara delegat cu probleme sociale;

 • - Directorul Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala Timisoara;

 • - Sefii de serviciu ai Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala;

Art.19. Consiliul Local al Municipiului Timisoara exercita categoriile de atributii stabilite de Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala privind serviciul public de interes local - Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala Timisoara, respectiv:

 • -   gestionarea serviciilor furnizate catre cetatenii Municipiului Timisoara

 • -   cooperarea interinstitutionala pe plan intern si extern in domeniul social.

 • - organizarea si functionarea serviciului public de interes local

Art.20. Primarul Mun. Timisoara si Viceprimarul Municipiului Timisoara delegat cu probleme sociale:

 • -   coordoneaza activitatea Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala Timisoara;

 • -   aproba sau avizeaza, dupa caz, referate care stau la baza proiectelor de hotarari inanintate Consiliului Local al Municipiului Timisoara, inaintate de Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala Timisoara;

-aproba concediile de odihna ale directorului Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala Timisoara;

-aproba fisa de post pentru directorul Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala Timisoara.

Regulament de organizare si funcționare

CAPITOLUL IV

FINANȚAREA „Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adăpost cu Cantina Sociala Timișoara”

Art.21 (1) Primarul Municipiului Timișoara este ordonatorul principal de credite si repartizează creditele bugetare aprobate din bugetul local al Municipiului Timișoara Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala Timișoara al carui director are calitatea de ordonator secundar de credite.

Art.22. Finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare si a sectiunii de dezvoltare se asigura din bugetul local de la capitolul 68.02.15.

Veniturile extrabugetare ale Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala Timisoara provin din donatii si sponsorizari.

Art.23. Proiectul de buget intocmit de Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala se depune la Serviciul Buget din cadrul Directiei Economice a Primariei Municipiului Timisoara si se aproba prin Hotararea Consiliului Local Timisoara.

CAPITOLUL V

ORGANIZAREA SI CONDUCEREA „Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala Timisoara”

Structura organizatorica si categoriile de personal

Art.24.Structura organizatorica a Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala Timisoara, in comformitate cu organigrama aprobata de catre Consiliul Local Timisoara, cuprinde urmatoarele servicii, compartimente si birouri:

 • -   Personal de conducere - 3

 • -   Centru Social pentru Persoane fara Adapost - 23

 • -   Compartimentul Bucatarie si Administrativ(Cantina Sociala) - 10

 • -   Compartimentul Buget Financiar Contabilitate - 4

 • -   Compartimentul Aduit Intern - 2

 • -   Compartimentul Juridic si Resurse Umane - 3

 • -   Biroul de Asistenta Sociala - 4

 • -   Biroul de Achizitii Publice - 3

Art.25. Activitatea serviciilor compartimentelor si birourilor Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala Timisoara sunt organizate si functioneaza cu respectarea prevederilor Nomenclatorului serviciilor sociale, a standardelor minime de calitate aplicabile, precum si a altor acte normative specifice domeniului de activitate.

Art.26. Structura organizatorica, numarul de posturi si categoriile de personal din cadrul Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala Timisoara se aproba, prin hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

Art.27. Personalul angajat in cadrul serviciilor Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala Timisoara, este compus din personal contractual.

Art.28. Angajarea personalului contractual se face in conditiile legii, in limita posturilor din organigrama si a statului de functii aprobat de Consiliul Local al Municipiului Timisoara.

CAPITOLUL VI

ATRIBUȚIILE, RESPONSABILITATILE SI COMPETENTELE PERSONALULUI DE CONDUCERE

al Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala Timisoara

Art.29 (1) Directorul asigura conducerea curenta a centrului si este subordonat Primarului Municipiului Timisoara, Viceprimarului Municipiului Timisoara delegat cu probleme sociale si Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

 • (2) Directorul are urmatoarele atributii principale:

 • a)  organizeaza, conduce si controleaza activitatea Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala Timisoara

 • b)  avizeaza referatele pentru proiectele de hotarari propuse spre aprobare Consiliului Local Timisoara;

 • c)  participa la sedintele in comisii si in plen ale Consiliului Local al Municipiului Timisoara pentru

Regulament de organizare si funcționare

susținerea proiectelor de hotarari ale centrului;

 • d)  avizeaza referatele avand ca obiect organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul institutiei, in conformitate cu statul de functiii aprobat prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara

 • e)  aproba fisele de post ale personalului din subordine;

 • f)   aproba rapoartele de evaluare a performantelor individuale ale personalului contractual din subordine;

 • g)  formuleaza propuneri de proiecte cu finantare nerambursabila in scopul dezvoltarii serviciilor sociale;

 • h)  avizeaza Raportul anual asupra sistemului de control intern/managerial, dezvoltat si implementat la nivelul Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala Timisoara ;

 • i)   indeplineste toate atributiile pe care legea le prevede in sarcina conducatorului, angajatorului sau ordonatorului de credite al Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala Timisoara.

 • j)  informeaza primarul/viceprimarul delegat cu probleme sociale cu privire la activitatile curente ale institutiei;

 • (3)     Directorul are calitatea de ordonator secundar de credite si comform. Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale are urmatoarele responsabilitati:

 • a)  elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu;

 • b)  angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate

 • c)  luarea masurilor pentru asigurarea integritati bunurilor aflate in proprietatea sau in administrarea institutiei pe care o conduce;

 • d)  organizarea si contabilitatii si prezentarea la termen a situatiilor financiare cu privire la situatiei patrimoniului aflat in administrare si a executiei bugetare;

 • e)  organizarea sistemului de monitorizare a programului de achizitii publice si a programului de investitii;

 • f)  alte atributii stabilite de dispozitiile legale.

 • (4)  In exercitarea atributiilor ce-i revin, directorul Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala Timisoara emite dispozitii si note interne.

 • (5) Directorul are urmatoarele responsabilitati pentru indeplinirea atributiilor serviciului public de interes local:

 • a)  raspunde de managementul institutiei pe care o coordoneaza;

 • b)  conduce serviciile subordonate si raspunde de organizarea si functionarea acestora in conditii de eficienta si eficacitate;

 • c)  raspunde de organizarea si dezvoltarea controlului intern managerial implementat la nivelul Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala Timisoara

 • d) raspunde de implementarea proiectelor cu finantare interna sau externa.

Art.30.

 • (1)  Sefii de serivciu coordoneaza si controleaza activitatea urmatoarelor servicii, conform organigramei:

 • - 1sef serviciu (sef centru) pentru: - Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost, Biroul Asistenta Sociala;

 • - 1sef serviciu pentru: - Compartimentul Bucatarie si Administrativ(Cantina Sociala), Compartimentul Buget Financiar Contabilitate, Biroul Achizitii Publice.

 • - Compartimentul Audit Intern, Compartimentul Juridic si Resurse Umane se afla in directa coordonare a directorului institutiei.

 • (2)     Sefii de serviciu sunt in subordinea directorului Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala Timisoara

 • (3)     Sefii de serviciu ai Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala Timisoara au urmatoarele atributii principale:

Seful de centru

 • a) Își îmbunătățește continuu cunoștințele pentru a asigura calitatea managementului din compartimentul pe care

Regulament de organizare si funcționare

îl coordonează;

 • b)  Urmărește ca derularea tuturor activităților să se facă cu respectarea normelor legale;

 • c)  activează numai în interesul superior al beneficiarilor Centrului, în cadrul strategiei de lucru al Centrului Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină Socială Timisoara;

 • d)  urmărește atingerea obiectivelor programului în care este responsabilizat să lucreze;

 • e)  avizează măsurile stabilite de echipa multidisciplinară pentru:

 • -   evaluarea inițială (în primele 72 ore) și completă a situației psiho-sociale a beneficiarilor;

 • -   întocmirea Planului Individualizat de Intervenție (și după caz, a Planului Individualizat de Asistență și Îngrijire);

 • -   programarea/furnizarea activităților/serviciilor și beneficiilor de asistență socială în concordanță cu nevoile identificate ale beneficiarilor în vederea reintegrării lor sociale;

 • -   corecta monitorizare a situației beneficiarilor centrului;

 • -   ținerea evidenței cazurilor alocate și urmărirea respectării termenelor pentru rezolvare;

 • f)   avizează măsurile stabilite de echipa multidisciplinară;

 • g)  verifică modul de lucru al echipei multidisciplinare, având competențe în rezolvarea eficientă a cazurilor, din cadrul centrului și din afara acestuia;

 • h)  verifică modul de consemnare a activitatilor în Fișa de monitorizare;

 • i)  raspunde de modul de completare a dosarului beneficiarilor centrului;

 • j)   întocmește rapoarte cu privire la situația beneficiarilor centrului și formulează propuneri pentru ameliorarea situațiilor delicate și creșterea eficienței muncii personalului din subordine;

 • k)  intocmeste politicile, procedurile și instrumentele de lucru necesare gestionării activității centrului, SCIM la nivelul Centrului si le prezinta spre aprobare directorului institutiei;

 • l)   raspunde de corecta intocmire a documentatiilor si raportarilor de pe structura de urgență și de pe structura de tip rezidențial a Centrului Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost;

 • m) verifica proiectele de buget ale centrului în ceea ce privire la funcționarea Centrului Social în vederea depunerii acestora spre aprobare la Consiliul Local al Municipiului Timisoara;

 • n)  identifică necesarul de aprovizionare în colaborare cu administratorul Centrului;

 • o)  participă la activitatea comisiilor în care este desemnat (casări, inventar, recepție, selecție de oferte, etc.);

 • p)  participă la ședințele și/sau întrunirile organizate pentru coordonarea echipelor multidisciplinare ale centruluisi supervizeaza activitatea acestora

r)  participă la întocmirea Programului anual al achizițiilor publice și actualizarea acestora în funcție de rectificările bugetare aprobate în colaborare cu serviciul Contabilitate;

s)  participă la întocmirea fișelor de post pentru personalul de care răspunde,

t)  indeplinește și alte sarcini de serviciu stabilite de Directorul Centrului Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină Socială.

Sef serviciu (achizitii si bugetfinanciar si contabilitate)

 • a)  Elaborează politicile, procedurile și instrumentele de lucru necesare gestionării activității de achiziții publice, SCIM si ISO,la nivelul Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala, a activitatii de buget, financiar si contabilitate si a activitatilor din bucatariei si sectorul administrativ.

 • b)  Supervizeaza toatre activitatile de achizițiile publice pe care le înaintează spre aprobare Directorului Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala, urmărind modul de aplicare al acestora, informând în scris Directorului Cantinei despre propunerile de rezolvare a diverselor situații ivite.

 • c)  Raspunde de corecta intocmire a documentatiilor si raportarilor pe achizitii publice, SCIM si ISO. Si isi inbunatateste continuu cunostintele de specialitate in domeniu.

 • d)  Elaborează rapoarte trimestriale cu privire la cheltuieli la nivelul Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala pe fiecare lot în parte;

 • e)  Identifică necesarul de aprovizionare în colaborare cu administratorul Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala;

 • f)  Negociază cu furnizorii prețurile de achiziție în avantajul instituției și în conformitate cu legea;

 • g)  Ia măsurile necesare pentru ca toate comenzile să fie executate în limita bugetului;

 • h)  Analizează documentația de ofertare și o înaintează comisiei de selecție de oferte;

 • i)   Participă la activitatea comisiilor în care este desemnat (casări, inventar, recepție, selecție de oferte, etc.);

 • j)  Răspunde personal de respectarea termenelor conform OUG 34/2006, de termenele rezultate în urma încheierii contractelor de achiziții publice, alimente sau servicii .

 • k)  Avizează dosarele de specialitate în materie de achiziții publice cât și proiectele de Hotărâri înaintate Regulament de organizare si funcționare

Consiliului Local care privesc serviciul achiziții publice;

 • l)   Pune la dispoziția solicitantului documentația de atribuire în conformitate cu legea;

 • m) Întocmeste contractul - cadru în colaborare cu juristul instituției, propunerea concretă de contract, în baza documentației de atribuire, pentru specificul fiecariu contract ce urmează a fi atribuit, în conformitate cu legea, si-l transmite spre semnare directorului;

 • n)  Răspunde la clarificările solicitate de către operatorii economici conf. art. 78 din OUG. 34/ 2006; pe net sau fax, în scris, înștiințând directorul instituției;

 • o)  Verifică și evaluează ofertele depuse de către operatorii economici la ședințele de achiziții.

 • p)  Urmărește întocmirea raportului procedurii de atribuire după finalizarea evaluării ofertelor, respectând și răspunzând de timpul legal prevazut în lege; și îl transmite Directorului Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala pentru aprobare.

r)  Răspunde de publicarea în SEAP a anunțurilor de atribuire și va înainta Directorului în timp util, în format electronic, cât și pe suport de hârtie conținutul anunțului în vederea transmiterii acestuia pe SEAP.

s)  Este mandatarul prin inputernicire emisa de director, in relatia cu furnizorii de alimente si servicii, cu operatorul SEAP, privind achizițiile publice;

s)  Are obligația de a cunoaște modificările legislative care privesc activitatea de achiziție publică și își dă concursul la articularea acesteia cu toate compartimentele interesate ale Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala;

t)   Participă la întocmirea Programului anual al achizițiilor publice și actualizarea acestora în funcție de rectificările bugetare aprobate în colaborare cu serviciul Contabilitate;

t)   Participă la întocmirea fișelor de post pentru personalul de care răspunde;

u)  Întocmește Raportul anual privind contractele de achiziții publice împreună cu inspectorul de specialitate și se asigură că acesta se transmite în termenul solicitat de SEAP;

 • v)  Coordoneaza intreaga activitate a Compartimentului Administrativ si Bucatarie si raspunde de impartirea atributiilor si buna desfasurare a activitatii in blocul alimentar, a Compartimentului Buget Financiar si Contabilitate si a Compartimentului Achizitii Publice;

x) Verifica periodic modul de indeplinire a sarcinilor si documentelor contabile la nivelul tuturor compartimentelor din subordine;

z)   Îndeplinește și alte sarcini de serviciu stabilite de Directorul Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara

Adapost cu Cantina Sociala Timișoara.

CAPITOLUL VII

Principalele atribuții ale Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala Timișoara

Art.31. In domeniul administrarii si acordarii serviciilor specializate de asistenta sociala, Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala Timisoara are urmatoarele atributii principale:

 • a)  asigura si organizeaza activitatea de primire a solicitarilor privind serviciile de asistenta sociala;

 • b)  verifica si aproba in baza dispozitiei Primarului privind delegarea de competenta, indeplinirea conditiilor legale de acordare a serviciilor de asistenta sociala, conform procedurilor prevazute de lege sau, dupa caz, stabilite prin hotarare a Consiliului Local, si pregateste documentatia necesara in vederea oferirii serviciilor de asistenta sociala;

 • c)  intocmeste dispozitii de acordare/respingere sau, dupa caz, de modificare/suspendare/incetare a serviciilor de asistenta sociala acordate din bugetul local;

 • d)   comunica beneficiarilor dispozitiile cu privire la drepturile si facilitafile la care sunt indreptatiti, potrivit legii;

 • e)   urmareste si raspunde de indeplinirea conditiilor legale de catre titularii si beneficiarii serviciilor de asistenta sociala;

 • f)   efectueaza anchete sociale in vederea monitorizarii cazurilor aflate in situatie de risc; precum si anchete sociale pentru beneficiarii serviciilor acordate si propune masuri adecvate in vederea sprijinirii acestor persoane;

 • g)  realizeaza activitatea financiar-contabila privind serviciile de asistenta sociala administrate;

Regulament de organizare si funcționare

 • h)  elaboreaza si fundamentează propunerea de buget pentru finanfarea serviciilor de asistenta sociala;

 • i)  initiaza, coordoneaza si aplica masurile de prevenire si combatere a situatiilor de marginalizare si excludere sociala in care se pot afla anumite grupuri sau comunitati;

 • j)   identifica familiile si persoanele aflate in dificultate, precum si cauzele care au generat situatiile de risc de excluziune sociala;

 • k)  incheie, in conditiile legii, contracte de parteneriat public-public si public-privat pentru sustinerea serviciilor sociale prestate de instituitie;

 • l)  monitorizeaza si evalueaza calitatea serviciilor oferite de centru, precum si a partenerilor contractuali;

 • m) elaboreaza si implementeaza proiecte cu finantare nationala si internationala in domeniul serviciilor sociale;

 • n)  asigura informarea si consilierea beneficiarilor, precum si informarea populatiei privind drepturile sociale si serviciile sociale disponibile;

 • o)  planifica si realizeaza activitatile de informare, formare si indrumare metodologica, in vederea cresterii performantei personalului care administreaza si acorda servicii sociale;

 • p)  colaboreaza permanent cu organizatiile societatii civile care reprezinta interesele diferitelor categorii de beneficiari;

 • q)  indeplinesc orice alte atribufii prevazute de reglementarile legale in vigoare.

CAPITOLUL VIII

ATRIBUȚIILE, RESPONSABILITATIILE SI COMPETENTELE COMPARTIMENTELOR FUNCȚIONALE DIN CADRUL Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapst cu

Cantina Sociala Timișoara

Art.32 Atributiile principale ale Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapst Timisoara

 • - identificarea nevoilor sociale individuale, familiale și de grup ale persoanelor aflate in dificultate de pe raza Municipiului Timișoara si ale judetelui Timis;

 • - informarea beneficiarilor de servicii sociale privind drepturile și obligațiile pe care le au;

 • - conștientizarea și sensibilizarea socială privind acțiunile realizate de către Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost.

 • - realizarea măsurilor și acțiunilor sociale întreprinse în vederea reducerii efectelor de criză si marginalizare sociala, prin care trec familiile nevoiașe;

 • - realizarea măsurilor și acțiunilor de sprijin în vederea menținerii în comunitate a persoanelor în dificultate inclusive a persoanelor fara adapost;

 • - consilierea persoanelor sau grupurilor aflate în situații de risc social;

 • - realizarea unei baze de date privind evidența beneficiarilor de măsuri de asistență socială;

 • - asigurarea unui ambient corespunzător pentru beneficiarii prezenți în incinta instituției;

 • - facilitarea comunicării și colaborării la nivel local și județean în ceea ce privește organizațiile neguvernamentale ce acționează în domeniul social;

 • - facilitarea colaborării cu diverse servicii publice sau alte instituții cu responsabilități în domeniul protecției sociale;

 • - atragerea de resurse financiare pentru realizarea obiectivelor Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost Timișoara;

 • - îmbunătățirea serviciilor și dezvoltarea de proiecte noi în domeniul asistenței și protecției socio- comunitare;

 • - asigurarea condițiilor de legalitate a tuturor actelor, faptelor și măsurilor întreprinse de Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost Timișoara în îndeplinirea tuturor atribuțiilor specifice;

 • - stabilirea cursurilor de formare profesională, participarea angajaților la aceste cursuri, urmărirea criteriilor de performanță ale angajaților;

 • - implementarea Sistemului de Control Intern Managerial precum si al Sistemului Calitatii;

 • - realizarea activităților de asistență socială, în conformitate cu responsabilitățile ce îi revin, stabilite de legislația în vigoare.

Art. 33 Atributiile Biroului de Asistenta Sociala

Scopul principal al serviciului este asigurarea beneficiilor sociale conform Legii 208/1997 privind cantinele sociale, Legea asistentei sociale 292/2011, Ordinul2126/2014, OUG 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece.

Regulament de organizare si funcționare

Atribuții:

 • a)  întocmește anchetele sociale pentru beneficiarii cantinei sociale si răspunde de corecta colectare a datelor;

 • b)  Monitorizeaza si tine legatura cu ONG-urile partenere;

 • c)  Ofera informatii si consiliere sociala pentru toate cazurile de asistenta sociala;

 • d)  Participa la distribuirea hranei si verifica listele/legitimatiile beneficiarilor cantinei;

 • e)  Participa la identificarea pe teren a cazurilor de persoane fara adapost -munca stradala;

 • f)  Intocmeste dosarele beneficiarilor si tine legatura cu familiile acestora, acolo unde este cazul;

 • g)  Participa la sedintele comisiei de admitere in centru si sustine cazul beneficiarilor in fata comisiei;

 • h)  Se preocupa de reintegrarea si integrarea socio-profesionala a beneficiarilor centrului;

 • i)  Sprijina si acompaniaza beneficiarii in gasirea unei solutii locative;

 • j)  Informeaza si consiliaza beneficiarii in vederea intocmirii documentelor de identitate si a altor acte de stare civila;

 • k)  Monitorizeaza post-interventie toate cazurile active;

 • l)  Participa la sedintele echipei multidisciplinare;

 • m) Participa active la masurile de protectie a populatiei vulnerabile pe perioada sezonului rece, in conformitate cu OUG 70/2011, privind masurile de protecfie sociala in perioada sezonului rece, actualizata;

 • n)  Participa la dezvoltarea si implementarea sistemului de control intern managerial de la nivelul serviciului.

Art. 34 Compartimentul Buget Finanțe Contabilitate

Scopul principal al serviciului este asigurarea managementului financiar contabil la nivelul Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost Timisoara.

Principalele atributii

 • a)  Fundamentarea si elaborarea proiectului de buget;

 • b)  Fundamentarea si elaborarea propunerii Programului de dezvoltare-investitii la nivelul entitatii;

 • c)  Respectarea alocarilor si creditelor bugetare aprobate prin hotararea Consiliului Local;

 • d)  Exercitarea controlului financiar preventiv asupra operatiunilor economice in limita competentelor stabilite prin dispozitia directorului si in limitele legii;

 • e)  Organizarea si tinerea la zi a contabilitatii in conformitate cu prevederile legii,precum si intocmirea si raportarea situatiilor financiare trimestriale si anuale;

 • f)  Organizarea inventarierii patrimoniului si valorificarea rezultatelor acestuia de catre comisia de inventariere;

 • g)  Plata cheltuielilor bugetare prin Trezorerie si alte banci comerciale;

 • h)  Dezvoltarea si implementarea sistemului de control intern managerial de la nivelul compartimentului.

Art. 35 Compartiment Juridic si Resurse Umane

Scopul principal al biroului este asigurarea managementului resurselor umane, respectarea conditiilor de legalitate a actelor si a masurilor intreprinse de catre Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost Timisoara precum si asigurarea respectarii legislatiei de catre angajator a prevederilor normelor de sanatate si securitate in munca.

Atributii:

 • a)  Realizarea activitatilor privind organizarea, salarizarea, ocuparea si perfecfionarea personalului, precum si intocmirea formalitatilor necesare cu respectarea legalitatii privind incadrarea/numirea, modificarea, suspendarea si incetarea raporturilor de munca/serviciu,salarizarea si acordarea tuturor drepturilor prevazute de legislatia muncii pentru personalul entitatii;

 • b)  Asigurarea nevoilor de formare/perfectionare profesionala ale personalului entitatii.

 • c)  Tinerea evidentei dosarelor personale, a registrelor salariatilor si transmiterea la REVISAL a tuturor modificarilor de personal .

Regulament de organizare si funcționare

 • d)  Colaborarea la intocmirea proiectelor de hotarari, dispozifiilor, regulamentelor, procedurilor, verificând din punct de vedere al legalitafii si semnand alte documente cu caracterjuridic(referate, adrese, raspunsuri) cu avizarea juridica a documentelor care necesita viza juridica si indeplinesc condifiile legale pentru avizare ;

 • e)  Reprezentarea in fata instantelor judecatoresti competente a intereselor Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost , in limitele prevazute in delegatia de competenta ;

 • f)   Realizarea activitatii de consiliere etica si monitorizarea respectarii normelor de conduita de catre personalul angajat al Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost Timisoara.

 • g)  Participarea la dezvoltarea si implementarea sistemului de control intern managerial de la nivelul biroului.

Art. 36 Compartimentul Audit Intern

Scopul principal al Compartimentului este de a desfasura o activitate functional independenta si obiectiva, de calitate, pentru a furniza asigurari privind eficacitatea sistemelor de management al riscurilor, de control si de guvernanta ale entitatii publice, pentru cresterea eficientei si eficacitatii acestora, prin oferirea de recomandari si solutii precum si de a consilia, pentru indeplinirea completa si la termen a obiectivelor entitatii, respectiv o mai buna administrare si pastrare a patrimoniului propriu.

Principalele atributii

 • a)   Elaboreaza norme metodologice privind exercitarea activitatii de audit public intern specifice entitatii publice in care isi desfasoara activitatea;

 • b)   Elaboreaza Carta auditului intern, documentul oficial care prezinta misiunea, competenta si responsabilitatile auditului intern;

 • c)   Elaboreaza planul multianual de audit public intern si planul anual de audit public intern, cu respectarea prevederilor legale referitoare la planificarea activitatii de audit public intern;

 • d)  Efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale entitatii sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;

 • e)   Efectueaza misiuni de consiliere formalizate, la structurile din cadrul entitatii, misiuni de consiliere cu caracter informal, la solicitarea si/sau cu aprobarea conducatorului entitatii, precum si misiuni de consiliere pentru situatii exceptionale ca urmare a unei situatii de forta majora sau altor evenimente ;

Art. 37 Compartimentul Bucătărie si administrativ

 • a.  Este subordonat direct Șefului de Serviciu al Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala Timișoara.

 • b.  În componența acestui compartiment intră umătorul personal de specialitate: Administrator, 2 Șoferi 1 Magaziner , 6 muncitori calificați bucătari și 2 muncitori necalificați.

 • c.  Scopul principal al biroului consta in realizarea activitatilor administrative si de intretinere, prepararea hranei pentru beneficiarii Cantinei Sociale Timisoara precum si ale Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost

Art.38.Biroul Achizitii publice

 • a.  Coordonarea acestui serviciu este realizata de catre seful de serviciu, atribuțiile acestuia se stabilesc prin fișa postului de către Directorul Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala

 • b.  În vederea bunei desfășurări a activității va colabora cu serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, cu toate serviciile și birourile si compartimentele institutiei, cu firmele și fundațiile care au contract de colaborare cu Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala.

 • c.  îndrumarea in vederea elaborarii procedurilor interne referitoare la achizițiile publice,asistenta sociala, bucatarie, Sistemul Managementului Calitatii si Sistemul Controlului Inten Managerial; pe care le înaintează spre aprobare Directorului Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu

Regulament de organizare si funcționare

Cantina Sociala ,urmărind modul de aplicare al acestora.

 • d.  Elaborează rapoarte cu privire la incadrarea in Planul anual de Achiziții cu respectarea cheltuielilor la nivelul Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala;

 • e.  Negociază cu furnizorii prețurile de achiziție în avantajul instituției și în conformitate cu legea;

 • f.  Ia măsurile necesare pentru ca toate comenzile să fie executate în limita bugetului aprobat in colaborare cu compartimentul buget financiar si contabilitate;

 • g.  Analizează documentația de ofertare și o înaintează spre aprobare directorului institutiei dupa care o supune spre decizie comisiei de selecție de oferte stabilita prin dispozitie la nivelul institutiei;

 • h.  Împreună cu administratorul analizează piața și monitorizează „mercurial” pieței;

 • i.   Răspunde de publicarea în SEAP a anunțurilor de atribuire și va înainta Directorului în timp util, în format electronic, cât și pe suport de hârtie conținutul anunțului în vederea transmiterii acestuia pe SEAP;

 • j.   Comunică deciziile de atribuire a contractelor de achiziție publică, nu mai târziu de 3 zile de la emiterea acestora, tuturor participanților la achiziția publică;

 • k.  Raspunde de legatura cu terții în legătură cu operatorul SEAP, privind achizițiile publice aducand la cunostinta directorului informatiile furnizate;

 • l.   Are obligația de a cunoaște modificările legislative care privesc activitatea de achiziție publică și își dă concursul la articularea acesteia cu toate compartimentele interesate ale Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala;

 • m. Raspunde de întocmirea Programului anual al achizițiilor publice și actualizarea acesteia în funcție de rectificările bugetare aprobate în colaborare cu compartimentul Contabilitate;

 • n.  Răspunde de documentația achiziției directe a produselor pe care le supune analizei si deciziei comisiei de selectii oferte organizate la nivelul institutiei, conform legii;

 • o.  Întocmește Raportul anual privind contractele de achiziții publice împreună cu inspectorul de specialitate și se asigură că acesta se transmite în termenul solicitat de SEAP.

CAPITOLUL IX

RESPONSABILITĂȚILE SI COMPETENTELE GENERALE ALE PERSONALULUI

Art.56. Personalul din cadrul Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost Timisoara are urmatoarele responsabilitati:

 • a)       Raspunde de pastrarea confidenfialitatii informatiilor detinute sau la care are acces ca urmare a executarii atributiilor de serviciu;

 • b)      Raspunde de indeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine si in mod constiincios a indatoririlor de serviciu si se abtine de la orice fapta care ar putea sa aduca prejudicii institutiei;

 • c)       Raspunde de realizarea la timp si intocmai a atributiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de catre conducerea institutiei si de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

 • d)      Raspunde, potrivit dispozitiilor legale, de corectitudinea si exactitatea datelor, informatiilor si masurilor prevazute in documentele intocmite;

 • e)       Raspunde de indeplinirea atributiilor stabilite prin fisa postului;

 • f)  Raspunde de buna utilizare si gestionare a fondurilor precum si a bunurilor publice aflate in folosinta.

Art.57. Personalul din cadrul Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala Timisoara are urmatoarele competente :

 • a)    Reprezinta si angajeaza institutia numai in limita atributiilor de serviciu si a mandatului care i s-a incredintat de catre conducerea acesteia;

 • b)  Se preocupa permanent de perfectionarea pregatirii profesionale;

 • c)    Propune documente tipizate si proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau institutiei, in general;

 • d)  Semnaleaza conducerii institutiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunostinta in timpul indeplinirii sarcinilor sau in afara acestora, chiar daca nu vizeaza direct domeniul in care define responsabilitati si atributii.

Art.58. Normele de conduita profesionala a personalului contractual sunt reglementate de Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.

Regulament de organizare si funcționare

Art.59. Personalul Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adăpost cu Cantina Sociala Timișoara. Timișoara este obligat sa cunoasca si sa respecte prevederile prezentului Regulament.

CAPITOLUL X DISPOZIȚII FINALE

Art.60. Prevederile prezentului Regulament se completeaza de drept cu prevederile altor acte normative in domeniu.

Art.61. Modificarile prezentului regulament se fac numai cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

DIRECTOR , jr.RODICA COJAN

Regulament de organizare si funcționare


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA CENTRUL SOCIAL DE URGENTA PTR. PERSOANE FARA ADAPOST CU CANTINA SOCIALA Str. Telegrafului nr. 8 Tel./Fax: 0256/433.645 e-mail: centrulsocialtm@gmail.com


Nr.3359/29.09.2016


APROBAT,

PRIMAR

NICOLAE ROBU

REFERAT

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Statului de funcții a Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala Timișoara

În conformitate cu legislatia in vigoare, Hotararea 539/09 iunie 2005 actualizata la data de 19 august 2016, Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale completata cu modificarile ulterioare conform Hotararii nr. 584 din 10 august 2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, și a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale.

La art. 1, alin (2) din Hotararea 539/09.06.2005 actualizata la data de 19 august 2016, se stipulează: „Furnizorii publicipot fi[......]alte servicii publice specializate la niveljudetean sau

local....”, art. 3, alin (1) din Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 actualizata la data de 19 august 2016,se stipulează: "Furnizorii publici și privați de servicii sociale au obligația de a elabora, pentru fiecare tip de serviciu social aflat în administrare, regulamente proprii de organizare și funcționare, pe care le aprobă prin hotărâre/decizie a organului de conducere prevăzut de lege”, cu respectarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale conform Ordinului 2126/2014 -privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale si a Legii nr. 197 din 1 noiembrie 2012 actualizată la data de 19 august 2016-privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale.

În conformitate cu cele precizate la art. 1, alin (2) din Hotararea 539/09.06.2005 actualizata la data de 19 august 2016, la art.3 alin (1) din Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 actualizata la data de 19 august 2016 și tinand cont de prevederile Ordinului 2126/2014 si a ale Legii nr. 197 din 1 noiembrie 2012 actualizata la data de 19 august 2016 -pentru serviciile sociale furnizate de Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala , se elaboreaza un Regulament de Organizare și Funcționare, care să respecte modelul cadru prevăzut în actul normativ.

Drept urmare, a fost elaborat Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala, conform prevederilor H.G.nr. 867/2015 actualizat 2016.

Organigrama, Statul de functii si Regulamentul de Organizare si Functionare ale Centrului Social pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala Timisoara au fost aprobate prin HCL nr.582/09.12.2014 , iar ultima modificare a Statului de Functii si a Organigramei a fost aprobata prin HCL 381/ 22.09.2015.

Conform referatului nr.2967/01.09.2016 al Compartimentului Resurse Umane, propunem pentru modificare un post de auditor grad II in post de auditor grad I, un post de muncitor calificat (bucatar) treapta II in muncitor calificat (bucatar) treapta I, un post de animator socio-educativ studii medii in post de educator principal cu studii superioare, un post de asistent social practicant in asistent social principal, din Statul de functii pozitiile 4, 27, 15, 7,avand ca temei prevederile art. 26, alin.(3)- din Legea 284/2010 (*actualizată*) privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice-'' (3) În situația în care nu există un post vacant, promovarea personalului plătit din fonduri publice în funcții, grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcții în care acestea sunt încadrate într-unul de nivel imediat superior.”, a alin.(5)-“(5) Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se face din 3 în 3 ani, în funcție de performanțele profesionale individuale, apreciate cu calificativul "foarte bine", cel puțin de două ori în ultimii 3 ani, de către comisia desemnată prin dispoziție a ordonatorului de credite bugetare, din care fac parte sindicatele sau, după caz, reprezentanții salariaților.”, precum si conform intrunirii conditiilor de vechime.(Legea 284/2010-(*actualizată*) privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice).

Avand in vedere cele mentionate,

PROPUNEM:

 • 1. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala Timisoara- (anexa1), (anexa 2), (anexa 3)

 • 2. Aprobarea modificarii Statului de functii al Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala - (anexa 4)

  Secretar,


Viceprimar, Farkas Imre

Director jr. Rodica Cojan

Întocmit, Resurse Umane Rodica Pupazan

Avizat juridic jr. Ursei Sandra Ana-Maria

Cod FO 53-01 ver.1