Hotărârea nr. 132/2016

132/18.10.2016 privind transmiterea Strategiei Integrate de Dezvoltare a Polului de Creştere Timişoara aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 193/10.05.2016, în patrimoniul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitar㠄Polul de Creştere Timişoara", în vederea monitorizării şi asigurării implementării proiectelor cuprinse în lista de proiecte, precum şi diminuarea corespunzătoare a cotizaţiei de membru a Municipiului Timişoara pentru anul 2015
Hotararea Consiliului Local 132/18.10.2016
privind transmiterea Strategiei Integrate de Dezvoltare a Polului de Creştere Timişoara aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 193/10.05.2016, în patrimoniul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitar㠄Polul de Creştere Timişoara", în vederea monitorizării şi asigurării implementării proiectelor cuprinse în lista de proiecte, precum şi diminuarea corespunzătoare a cotizaţiei de membru a Municipiului Timişoara pentru anul 2015


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 23449/26.09.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, Domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 5/ 27.01.2009 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Polul de creştere Timişoara", cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 153/25.03.2014 privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Polul de Creştere Timişoara" - referitor la cotizaţia anuală a membrilor;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 193/10.05.2016 privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Creştere Timişoara";
Luând în considerare prevederile art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.(2), lit. b) şi e), alin. (4), lit. e), alin. (7), lit. a) şi lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţiai publică locală , republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă transmiterea Strategiei Integrate de Dezvoltare a Polului de Creştere Timişoara în patrimoniul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Polul de Creştere Timişoara".

Art. 2: Se aprobă diminuarea cotizaţiei datorate pentru anul 2015 de către UAT Municipiul Timişoara către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Polul de creştere Timişoara" cu suma de 122.671,00 lei, TVA inclusă, reprezentând costurile avansate de Municipiul Timişoara pentru elaborarea şi avizarea Strategiei prevăzute la Art. 1.

Art. 3: Prezenta hotărâre se va aduce la îndeplinire după aprobarea celor prevăzute la Art. 1 şi Art. 2 de către Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Polul de Creştere Timişoara".

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Asociaţia de Dezvoltare Intecomunitară "Polul de Creştere Timişoara".

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Asociaţiei de Dezvoltare Intecomunitară "Polul de Creştere Timişoara";
- Mass-mediei locale.


Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.