Hotărârea nr. 13/2016

13/07.07.2016 privind prelungirea prin act adiţional a contractului de închiriere pentru imobilul situat în Timişoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 30, imobil în care funcţionează cantina şi spălătoria Colegiului Tehnic de Vest
Hotararea Consiliului Local 13/07.07.2016
privind prelungirea prin act adiţional a contractului de închiriere pentru imobilul situat în Timişoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 30, imobil în care funcţionează cantina şi spălătoria Colegiului Tehnic de Vest


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016-14227/14.06.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.177/02.11.2012 privind aprobarea contractelor de închiriere pentru imobilele situate în Timişoara în care se desfăşoară activitatea unităţilor de învăţământ - Colegiului Naţional Bănăţean împreună cu Liceul Teoretic "Dositei Obradovici" şi Colegiul Tehnic de Vest;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 532/31.10.2014 - privind prelungirea prin act adiţional a Contractului de închiriere pentru imbilul situat în Timişoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 30, imobil în care funcţionează cantina şi spălătoria Colegiului Tehnic de Vest, precum şi exprimarea intenţiei de cumpărare a imobilului;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 447/30.10.2015- privind prelungirea prin act adiţiona Contractului de închiriere pentru imobilul situat în Timiţoara, Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 30, imobilul în care funcţionează cantina şi spălătoria Colegiului Tehnic de Vest;
Având în vedere Contractul de închiriere nr. 2740/21.11.2012;
Având în vedere Adresa Colegiului Tehnic de Vest cu nr. SC2016-011831/13.05.2016 şi Adresa Episcopiei Romano- Catolică de Timişoara cu nr.SC 2016-013504/03.06.2016;
Ţinând seama de prevederile art. 103 alin. (2) şi art. 104 alin. (2) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/05.01.2011;
În conformitate cu prevederile art. 123, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.c) şi alin. (6) lit. a) pct. 1 şi art. 123 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă prelungirea prin act adiţional a Contractului de închiriere nr.2740/21.11.2012, încheiat în baza Hotărâri Consiliului Local nr.177/02.11.2012, prelungit prin actul adiţional nr.2 încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local nr.447/30.10.2015 pentru imobilul situat in Timisoara Bv.16 Decembrie 1989 nr. 30 (fost B-dul 6 Martie, nr.28), înscris în CF 430528, nr. top 17158, în care funcţionează cantina şi spălătoria Colegiului Tehnic de Vest, pe o perioadă de 6 (şase) luni începând cu data de 01.07.2016 până la data de 31.12.2016 cu o chirie de 10.000 lei /lună. Celelalte clauze ale contractului de închiriere rămân neschimbate.

Art. 2: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara să avizeze Actul aditional la Contractul de Inchiriere nr.2740/21.11.2012, în calitate de ordonator principal de credite.

Art. 3: Se împuterniceste Comisia de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, ca să negocieze pe baza unui raport de evaluare, cu Ordinul Surorilor de la "Notre - Dame" prin Episcopia Romano-Catolică de Timişoara, achiziţionarea imobilului.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroului Şcoli-Spitale-Compartiment Şcoli din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Colegiului Tehnic de Vest.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Colegiului Tehnic de Vest;
- Episcopiei Romano- Catolică de Timişoara;
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
P. SECRETAR ALIN STOICA

ROMĂNIA

APROBAT PRIMAR

Nicolae Robu


JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA BIROUL ȘCOLI-SPITALE COMPARTIMENT ȘCOLI

NR. SC2016-14227/14.06.2016

REFERAT

Privind prelungirea prin act adițional a contractului de închiriere pentru imobilul situat în Timișoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 30, imobil în care funcționează cantina și spălătoria Colegiului Tehnic de Vest

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara materialul întocmit de Biroul Școli-Spitale-Compartiment Școli, privind prelungirea prin act adițional a contractului de închiriere pentru imobilul situat in Timișoara, Bv.16 Decembrie 1989 nr.30, imobil în care funcționează cantina și spălătoria Colegiului Tehnic de Vest, urmare a adresei cu nr. SC2016-011831/13.05.2016 a Colegiului Tehnic de Vest.

Imobilul în care funcționează cantina și spălătoria Colegiului Tehnic de Vest situat în Timișoara, Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 30 (fost B-dul 6 Martie, nr.28) înscris în CF 430528 provenit din CF vechi nr.143294 a localității Timișoara, nr.top 17158 este proprietatea Ordinului Surorilor de la Notre Dame prin retrocedare.

În prezent, pentru acest imobil se află în derulare actul adițional nr.2 încheiat în baza HCL nr. 447/30.10.2015 la contractul de închiriere nr.2740/21.11.2012 încheiat în baza HCL nr. 177/02.11.2012, cu o chirie negociată de 10.000 lei/lună, contract care expiră la data de 31.06.2016.

Colegiul Tehnic de Vest prin adresa nr.SC2015-011831/13.05.2016 a solicitat prelungirea contractului de închiriere pentru acest imobil, necesar pentru asigurarea mesei la elevi.

Episcopia Romano-Catolică de Timișoara în calitate de reprezentant al Ordinului Surorilor de la Notre Dame prin adresa cu nr.1061/2016 înregistrată la instituția noastră sub nr.SC 2016-013504/03.06.2016 și-a exprimat disponibilitatea de a prelungi contractul de închiriere nr. 2740/21.11.2012 pe o perioadă de 6 (șase) luni,respectiv până la data de 31.12.2016, în aceleași condiții contractuale.

Prin HCL nr.532/31.10.2014 Consiliul Local și-a exprimat intenția de cumpărare a imobilului din Bv.16 Decembrie 1989 nr. 30 în care funcționează cantina și spălătoria Colegiului Tehnic de Vest urmând ca în baza raportului de evaluare, Comisia de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara să negocieze achiziționarea imobilului cu Ordinul Surorilor de la Notre Dame prin Episcopia Romano-Catolică de Timișoara.

Având în vedere cele expuse mai sus, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local:

  • 1. Prelungirea prin act adițional a Contractului de închiriere nr.2740/21.11.2012, încheiat în baza Hotărâri Consiliului Local nr.177/02.11.2012, prelungit prin actul adițional nr.2 încheiat în baza HCL nr.447/30.10.2015 pentru imobilul situat in Timisoara Bv.16 Decembrie 1989 nr. 30 (fost B-dul 6 Martie, nr.28), înscris în CF 430528, nr. top 17158, în care funcționează cantina și spălătoria Colegiului Tehnic de Vest, pe o perioadă de 6 (șase) luni începând cu data de 01.07.2016 până la data de 31.12.2016 cu o chirie de 10.000 lei /lună. Celelalte clauze ale contractului de închiriere rămân neschimbate.

  • 2. Împuternicirea Comisiei de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, ca în baza raportului de evaluare a imobilului, să negocieze cu Ordinul Surorilor de la Notre Dame prin Episcopia Romano-Catolică de Timișoara, achiziționarea imobilului.

VICEPRIMAR,

Dan Diaconu

ȘEF BIROU ȘCOLI-SPITALE,

Adrian Faur

COMPARTIMENT ȘCOLI,

Anca Laudatu

DIR. DIRECȚIA ECONOMICĂ, Ec. Smaranda Haracicu

SERVICIUL JURIDIC, Daniela Ștefan