Hotărârea nr. 128/2016

128/18.10.2016 privind aprobarea ofertei de despăgubire pentru terenul afectat de Inelul IV de circulaţie, str. Armoniei nr.28
Hotararea Consiliului Local 128/18.10.2016
privind aprobarea ofertei de despăgubire pentru terenul afectat de Inelul IV de circulaţie, str. Armoniei nr.28


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016-847/04.10.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Deciziei Civilă nr. 625/01.04.2015 rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr.179/A/2015 a Curţii de Apel Timişoara, pronunţate în Dosar nr.7576/30/2013*;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 214/25.11.2015 privind declararea utilităţii publice a terenului situat în Timişoara, str. Armoniei nr.28;
Ţinând cont de Procesul Verbal nr.6/22.09.2016 al Comisiei de Negociere cu Terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Luând în considerare Raportul de Evaluare întocmit de SC BLACK LIGHT SRL & SC CONSULTIM S.A. în baza Acordului cadru de servicii nr.55/2016;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă oferta de despăgubire cu valoarea de 40000 euro pentru 609 mp teren afectat de Inelul IV de circulaţie, situat în str. Armoniei nr.28, înscris în CF 428677 cu nr.top. 2151-2152/2 şi în CF 428678 cu nr. top. 2151-2152/3, conform Procesului Verbal nr.6 / 22.09.2016 al Comisiei de Negociere cu Terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse şi Comisia de Negociere cu Terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
Art.3 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- D-lui Bora Traian şi d-nei Bora Ileana;
- Mass-media locală.


Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

MUNICIPIUL TIMISOARA

APROBAT


PRIMAR

NICOLAE ROBU


DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE

SERVICIU TERENURI, BANCA DE DATE URBANĂ ȘI CADASTRU

SC2016- 847 / 04.10.2016

REFERAT

privind aprobarea ofertei de despăgubire pentru terenul afectat de Inelul IV de circulație, str. Armoniei nr.28

Se propune spre analiză comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara decizia Comisiei de Negociere cu Terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, conform Procesului Verbal nr.6/22.09.2016, privind oferta de despăgubire de 40000 euro pentru suprafața totală de 609 mp teren afectat de Inelul IV de circulație, situat în str. Armoniei nr.28, înscris în CF 428677, nr.top. 2151-2152/2 cu suprafața de 307 mp și în CF 428678 , nr. top. 2151-2152/3 cu suprafața de 302 mp.

Conform Deciziei Civilă nr. 625/01.04.2015 rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr.179/A/2015 a Curții de Apel Timișoara, pronunțate în Dosar nr.7576/30/2013*, Municipiul Timișoara este obligat să efectueze oferta de despăgubire către reclamanții Bora Traian și Bora Ileana pentru terenul proprietatea dânșilor, situat în str. Armoniei nr.28, afectat de Inelul IV de circulație.

Terenul respectiv a fost declarat ca fiind de utilitate publică prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 214/25.11.2015.

Ca urmare a Deciziei Civilă nr.179/A/2015 a Curții de Apel Timișoara a fost întocmit raportul de evaluare a terenului cu datele de identificare menționate mai sus și s-a realizat negocierea în urma căreia Comisia de Negociere cu Terții a Consiliului Local a decis în unanimitate ca oferta de despăgubire să fie de 40000 euro pentru cei 609 mp teren afectat de Inelul IV de circulație.

Având în vedere Decizia Civilă nr.179/A/2015 a Curții de Apel Timișoara, Raportul de Evaluare întocmit de SC BLACK LIGHT SRL & SC CONSULTIM S.A. în baza Acordului cadru de servicii nr.55/2016 și Procesul Verbal nr. 6 /22.09.2016 al Comisiei de Negociere, se propune oferta de despăgubire de 40000 euro pentru 609 mp teren afectat de Inelul IV de circulație, situat în str. Armoniei nr.28, înscris în CF 428677 cu nr.top. 2151-2152/2 și în CF 428678 cu nr. top. 2151-2152/3.

VICEPRIMAR

FARKAS IMRE


CONSILIER JURIDIC

GABRIELA IOVA


Pt. DIRECTOR D.C.T.D.D. LAURA KOSZEGI

CONSILIER T.B.D.U.C

DIANA ROF