Hotărârea nr. 127/2016

127/18.10.2016 privind modificarea unei clauze a Contractului de concesiune nr. 216 / 30.05.2006 pentru delegarea gestiunii serviciului public de producere a energiei termice şi electrice, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice
Hotararea Consiliului Local 127/18.10.2016
privind modificarea unei clauze a Contractului de concesiune nr. 216 / 30.05.2006 pentru delegarea gestiunii serviciului public de producere a energiei termice şi electrice, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016-24012/03.10.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa Companiei Locale de Termoficare ‘’COLTERM’’ S.A. nr.RE2016-001730/12.09.2016 ;
Având în vedere Contractul de concesiune nr. 216 / 30.05.2006 pentru delegarea gestiunii serviciului public de producere a energiei termice şi electrice, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice , aprobat prin H.C.L nr.216/30.05.2006;
Având în vedere art.8 alin.(2), lit.a) , art.15 şi art.40 alin.(7) din LEGEA nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică ;
Având în vedere art.101 din LEGEA nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 litera (a) şi (d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea art.13 litera u) din Contractul de concesiune nr. 216/30.05.2006 pentru delegarea gestiunii serviciului public de producere a energiei termice şi electrice, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice, conform Actului adiţional nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse şi Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direciei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţia Locală
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA
- Mass- media locală.Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMĂNIA

APROBAT, PRIMAR

NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMĂRIA

NR. SC2016-24012/03.10.2016

REFERAT

privind modificarea unei clauze a Contractului de concesiune nr. 216 / 30.05.2006 pentru delegarea gestiunii serviciului public de producere a energiei termice și electrice, transport, distribuție și furnizare a energiei termice Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere adresa Companiei Locale de Termoficare ‘’COLTERM’’ S.A. nr.RE2016-001730/12.09.2016 ;

Având în vedere art.8 alin.(2), lit.a) , art.15 și art.40 alin.(7) din LEGEA nr. 325 /2006 serviciului public de alimentare cu energie termică ;

Având în vedere art.101 din LEGEA nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

Având în vedere Contractul de concesiune nr. 216 / 30.05.2006 pentru delegarea gestiunii serviciului public de producere a energiei termice și electrice, transport, distribuție și furnizare a energiei termice , aprobat prin HCL nr.216/30.05.2006:

- art. 21. Orice modificare a clauzelor prezentului contract se va face prin act adițional semnat de ambele părți contractante.

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 litera (a) și (d) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

PROPUNEM:


Consiliului Local

Modificarea art. 13 litera u) din Contractul de concesiune nr. 216 / 30.05.2006, care va avea următorul conținut: ‘’să practice prețurile aprobate /avizate de autoritățile naționale de reglementare in domeniu.Pentru energia termica livrată din centrala de cogenerare CET Sud Timișoara determinarea-ajustarea prețului se realizează pe baza unei formule avizate de către autoritatea națională de reglementare în domeniu;’’

La prezentul referat anexăm propunerea pentru Actul adițional nr.2 la contractul de concesiune nr. 216 / 30.05.2006.

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ CULIȚĂ CHIȘ


SEF SERVICIU ENERGETIC MSUP IOAN ZUBAȘCU


AVIZAT JURIDIC

CONSILIER

MIRELA-ADRIANA TOC

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.