Hotărârea nr. 126/2016

126/18.10.2016 privind aprobarea Formulei de Determinare/Ajustare a Preţului de Producere în Cogenerare propusă de către SC COLTERM SA şi avizată de catre ANRE pentru determinarea /ajustarea preţului energiei termice livrate din centrala de cogenerare CET Sud Timişoara
Hotararea Consiliului Local 126/18.10.2016
privind aprobarea Formulei de Determinare/Ajustare a Preţului de Producere în Cogenerare propusă de către SC COLTERM SA şi avizată de catre ANRE pentru determinarea /ajustarea preţului energiei termice livrate din centrala de cogenerare CET Sud Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016-24011/03.10.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa Companiei Locale de Termoficare ‘’COLTERM’’ S.A. nr.RE2016-001729/12.09.2016 ;
Având în vedere Avizul nr.32/07.09.2016 al ANRE;
Având în vedere Contractul de concesiune nr. 216 / 30.05.2006 pentru delegarea gestiunii serviciului public de producere a energiei termice şi electrice, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice , aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.216/30.05.2006;
Având în vedere art.8 alin.(2), lit.a) , art.15 şi art.40 alin.(7) din LEGEA nr.325 /2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică ;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 litera (a) şi (d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1:Se aprobă Formula de Determinare/Ajustare a Preţului de Producere în Cogenerare propusă de către SC COLTERM SA şi avizată de catre ANRE pentru determinarea /ajustarea preţului energiei termice livrate din centrala de cogenerare CET Sud Timişoara, conform Aviz nr.32/07.09.2016, care constituie Anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează SC COLTERM SA şi Direcţiei Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direciei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA
- Mass- media locală.Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMĂNIA

APROBAT, PRIMAR

NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMĂRIA

NR. SC2016-24011/03.10.2016

REFERAT privind aprobarea Formulei de Determinare/Ajustare a Prețului de Producere în Cogenerare propusă de către SC COLTERM SA și avizată de catre ANRE pentru determinarea /ajustarea prețului energiei termice livrate din centrala de cogenerare CET Sud Timișoara Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere adresa Companiei Locale de Termoficare ‘’COLTERM’’ S.A. nr.RE2016-001729/12.09.2016 ;

Având în vedere art.8 alin.(2), lit.a) , art.15 și art.40 alin.(7) din LEGEA nr. 325 /2006 serviciului public de alimentare cu energie termică ;

Având în vedere Contractul de concesiune nr. 216 / 30.05.2006 pentru delegarea gestiunii serviciului public de producere a energiei termice și electrice, transport, distribuție și furnizare a energiei termice , aprobat prin HCL nr.216/30.05.2006;

Având în vedere Avizul nr.32/07.09.2016 al ANRE;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 litera (a) și (d) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

PROPUNEM:

Consiliului Local

Art.1: Aprobarea Formulei de Determinare/Ajustare a Prețului de Producere în Cogenerare propusă de către SC COLTERM SA și avizată de catre ANRE pentru determinarea /ajustarea prețului energiei termice livrate din centrala de cogenerare CET Sud Timișoara.

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ CULIȚĂ CHIȘ


SEF SERVICIU ENERGETIC MSUP IOAN ZUBAȘCU


AVIZAT JURIDIC

CONSILIER

MIRELA-ADRIANA TOC


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
Aviz nr, 32 / 07,09.2016

COLURM SA.. fetav®

Având în vedere:

 • - art. 8 alin. (2) lit. a), art. 13, ari, 14 alin. (2) lit. a), art. 15 și art. 40 alin. (7) din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare,

 • - Contractul de Concesiune pentru delegarea gestiunii Serviciului Public de producere a energiei termice și electrice, transport, distribuție și furnizare a energiei termice din Municipiul Timișoara, cu Compania de Termoficare COLTERM S.A., nr. 216/30.05.2006, aprobat prin HCL Timișoara nr. 216/ 30.05.2006,

 • - Referatul de avizare întocmit de Direcția Generală Eficiență în Domeniul Producerii, Transportului, Distribuției și Furnizării de Energie,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. (d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul

AVIZ

Art. 1 - (1) Se avizează Formula de Determinare/Ajustare a Prețului de Producere în Cogenerare propusă de S.C. Compania Locală de Termoficare . COLTERM S.A. pentru determinarea/ajustarea prețului energiei termice livrate din centrala de cogenerare CET Sud Timișoara:

Pprod 1,163x[pcomb+0,3305xpCO2$(UFaioCaregrahiita)+22,95x(l+Iinflatie/100)]+50,69x(l+Iinflatie/100)+(8;75-nx0,79)

(lei/MWh, exclusiv TVA)

 • (2) Formula de Determinare/Ajustare a Prețului de Producere în Cogenerare se va aplica separat pentru cele două categorii de consumatori de energie termică, casnic, respectiv noncasnic, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • (3) Mărimile ce intervin în formulă sunt:

 • -   pcomb este prețul mediu al combustibilului determinat la puterea calorifică inferioară (lei/MWh);

pc02 este prețul certificatelor de CO2 achiziționate (lei/certifîcat);

 • -   Faiocaregratuita “ factor care ține seama de procentajul de certificate alocate cu titlu gratuit în anul n, față de numărul de certificate alocate gratuit în 2013;

■Str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2, București, cod: 020995, telefon: 021/311.22,44, fax: 02'1/312,43,65, mail: anre@anre.ro pagină de internet: www.anre.ro

 • -   linfiatie coeficientul de variație a inflației;

 • -  ,n - anul de stabilire a prețului energiei termice pe baza formulei,

 • (4) Variabilele care intră în Formula de Determinare/Ajustare a Prețului de Producere în Cogenerare vor fi determinate pe baza raportărilor producătorului pentru realizările acestuia pe perioada 01.07.-31.12. anul precedent - 01.01,-30.06. anul în cursul căruia se realizează determinarea/ajlistarea prețului de producere în cogenerare.

 • (5) în trimestrul al III-lea al fiecărui an, Compania Locală de Termofîcare COLTERM S.A. va transmite către ANRE datele pentru ajustarea prețului de producere în cogenerare a energiei termice.

Art 2 Compania Locală de Termofîcare COLTERM S.A. comunică prezentul Aviz Municipiului Timișoara și, împreună, procedează la. modificarea Contractului de concesiune nr. 216/30.05.2006 pentru delegarea gestiunii serviciului public de producere a energiei termice și electrice, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în conformitate cu prevederile prezentului Aviz.

Art. 3 Prezentul Aviz se comunică solicitantului și produce efecte juridice de la data comunicării acestuia.

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".