Hotărârea nr. 124/2016

124/18.10.2016 privind majorarea impozitului pe teren cu 500% pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, începand cu al treilea an
Hotararea Consiliului Local 124/18.10.2016
privind majorarea impozitului pe teren cu 500% pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, începand cu al treilea an


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-25064/13.10.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, Domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederilor art. 489 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi normele de aplicare;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: (1) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se majorează cu 500%, începând cu al treilea an, în condiţiile stabilite prin Anexa nr. 1.
(2) Terenurile care intra sub incidenţa alin. (1), se vor stabili prin hotărâre a consiliului local conform elementelor de identificare.
(3) Hotărârea prevăzută la alin. (2) va avea caracter individual şi va cuprinde materia impozabilă şi datele de identificare ale contribuabilului persoană fizică sau juridică, fiind emisă în urma întocmirii proceselor-verbale de constatare de către persoanele împuternicite prin dispoziţie de către Primarul Municipiului Timişoara.
(4) Se majorează impozitul pe teren pentru contribuabilii cărora pe parcursul a doi ani consecutivi li s-au transmis procesele-verbale prevăzute la alin. (3). Majorarea impozitului se aplică pentru anul fiscal următor celui în care se adoptă hotărârea consiliului local prevăzută la alin. (2).
(5) Organul fiscal local va opera majorarea în evidenţele fiscale, va emite şi va comunica actul administrativ fiscal în baza hotărârii prevazută la alin. (2).

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează: Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara şi Compartimentul Administrare Fond Funciar din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Serviciului Avize Mediu;
- Biroului Salubrizare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă;
- Direcţiei Poliţia Locală Timişoara;
- Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timişoara;
- Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara;
- Compartimentului Administrare Fond Funciar;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

APROBAT, PRIMAR, NICOLAE ROBU


JUEDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

Nr. _____________________

privind majorarea impozitului pe teren cu 500% pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, începand cu al treilea an

În baza prevederilor art. 489 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majora impozitul pe teren cu până la 500%, începând cu al treilea an, în condițiile stabilite prin hotărâre a consiliului local.

Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 489 alin. (4) din Codul fiscal se au în vedere următoarele:

 • - în categoria terenurilor agricole intră cele care corespund următoarelor categorii de folosință: arabil, pășuni, fânețe, vii, livezi;

 • - terenul agricol corespunde încadrării ca nelucrat dacă, în fapt, nu este utilizat/exploatat/ lucrat/ întreținut potrivit categoriei de folosință cu care figurează înregistrat în registrul agricol.

Prin hotărâre a consiliului local se stabilesc:

 • - majorarea între 0% și 500%, inclusiv, pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, indiferent că acesta se află în intravilan sau în extravilan; majorarea poate fi diferită în funcție de condițiile stabilite prin această hotărâre;

 • - condițiile care trebuie avute în vedere pentru majorarea impozitului pe teren, în cazul terenurilor agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv.

PROPUNEM:

Emiterea unei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, privind majorarea impozitului pe teren, pentru terenul agricol nelucrat, după cum urmează:

 • (1) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se majorează cu 500%, începând cu al treilea an, în condițiile stabilite prin Anexa nr. 1.

 • (2) Terenurile care intra sub incidența alin. (1), se vor stabili prin hotărâre a consiliului local conform elementelor de identificare.

 • (3) Hotărârea prevăzută la alin. (2) va avea caracter individual și va cuprinde materia impozabilă și datele de identificare ale contribuabilului persoană fizică sau juridică, fiind emisă în urma întocmirii proceselor-verbale de constatare de către persoanele împuternicite prin dispoziție de către Primarul Municipiului Timișoara.

 • (4) Se majorează impozitul pe teren pentru contribuabilii cărora pe parcursul a doi ani consecutivi li s-au transmis procesele-verbale prevăzute la alin. (3). Majorarea impozitului se aplică pentru anul fiscal următor celui în care se adoptă hotărârea consiliului local prevăzută la alin. (2).

FO 53- 01, ver. 3

 • (5) Organul fiscal local va opera majorarea în evidențele fiscale, va emite și va comunica actul administrativ fiscal în baza hotărârii prevazută la alin. (2).

  SECRETAR,

  Jr. SIMONA DRĂGOI


  DIRECTOR EXECUTIV,

  ADRIAN BODO


Întocmit: Responsabil Compartiment Administrare Fond Funciar,

CONSILIER

CRISTIAN JOSAN

AVIZAT JURIDIC,

GABRIELA IOVA

Red. J.C.

Ex. 2

FP 53- 01, ver. 1

ROMÂNIA

ANEXA Nr. 1.2.


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA SECRETARIAT GENERAL

COMPARTIMENTUL ADMINISTRARE FOND FUNCIAR

Nr.________________/_______________

PROCES-VERBAL DE CONSTATARE încheiat astăzi ____/ /_______

Subsemnații________________________________________________________________________________,

consilieri la Compartimentul Administrare Fond Funciar din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. /________

privind___________________________, cu ocazia deplasării pe teren în vederea indentificării terenurilor

agricole nelucrate (care nu sunt utilizate, exploatate, lucrate, întreținute), am constatat următoarele:

Terenul agricol intravilan/extravilan având categoria de folosință arabil / pășune / fânețe / vii / livezi, identificat în strada __________________________ nr. ______ / cu nr. topografic/cadastral

____________________________, conform Titlului de proprietate / Procesului-verbal de punere în posesie / alte documente în baza cărora a fost deschis rolul fiscal, proprietatea numitului (ei)/ R.A./S.C./alte unități cu personalitate juridică _______________________________________________,

nu este utlilizat / exploatat / lucrat / întreținut /, având un grad mare de îmburuienare.

Numitul (a) / R.A ./ S.C. / alte unități cu personalitate juridică ___________________________,

cu domiciliul / sediul în ______________________________________________________________,

având codul de identificare fiscală (CNP, CÎF, CUÎ, NIF ) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, figurează înregistrat la nr. de rol nominal unic _________, precum și înscris în registrul agricol tipul ___,

vol. ____, poziția nr. ____, cartierul_______________/ nu a declarat datele pentru registru agricol.

Având în vedere cele constatate, proprietarul terenului va fi somat în scris să lucreze terenul, respectiv să asigure cultivarea terenului și protecția solului / și să declare datele pentru registru agricol.

Procesul-verbal s-a încheiat în 3 exemplare, din care un exemplar se va comunica contribuabilului- proprietar al terenului, un exemplar va fi anexat la referatul care va sta la baza emiterii hotărârii consiliului local privind majorarea impozitului pe teren, în temeiul art. 489 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, iar un exemplar va rămâne la Compartimentul Administrare Fond Funciar.

Consileri:______________________________________________________

(Contrasemnează persoana din cadrul apratului de specialitate al primarului

Contribuabil-proprietar al terenului/împuternicit


- doar în lipsa contribuabilului-proprietar al terenului/împuternicitului)

(numele și prenumele în clar)

ROMÂNIA

ANEXA Nr. 1.1.


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Nr.______________/_____________

Către,

Având în vedere cele constatate în Procesul-verbal nr. ____________________, anexat la

prezenta în original, din care rezultă faptul că terenul agricol intravilan/extravilan având categoria de folosință arabil /pășune / fânețe / vii / livezi, identificat în strada________________________________nr.____/

cu nr. topografic/cadastral _________________________, proprietatea dumneavoastră, nu este utlilizat /

exploatat / lucrat / întreținut /, având un grad mare de îmburuienare,

În baza prevederilor art. 74 - 76, din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În considerarea prevederilor art. 489 alin. (4) din Legea nr. 227/2015privind Codul fiscal;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. ___/_____

privind ______________,

VĂ SOMĂM să lucrați terenul, respectiv să asigurați cultivarea terenului agricol deținut de dumneavoastră și protecția solului.

În cazul în care nu dați curs somației și nu executați obligațiile menționate mai sus, pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se majoreaza cu 500%, începand cu al treilea an, potrivit hotărârii consiliului local, iar conform art. 74 - 76, din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare veți fi sancționat(ă), anual, cu plata unei sume de la 5 lei la 10 lei / ha, în raport cu categoria de folosință a terenului.

Totodată, vă aducem la cunoștință faptul că, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 28/ 27.08.2008, aveți obligația de a declara pentru înscrierea în Registrul agricol, datele privind suprafețele de terenuri agricole (inclusiv grădina), utilajele agricole, animalele, pomii fructiferi și construcțiile pe care le exploatați sau le dețineți în proprietate, pe raza Municipiului Timișoara.

În vederea declarării datelor pentru registrul agricol, vă rugăm să vă prezentați de urgență la sediul Compartimentului Administrare Fond Funciar, P-ța Victoriei nr. 5 (cu intrare din B-dul Mihai Eminescu, nr. 1), din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, în zilele de luni, miercuri și vineri între orele 8,30-10,30, marți și joi între orele 8,30-10,30 și 14,00-16,00, având la dumneavoastră actul de identitate (B.I./C.I.), C.N.P. al tuturor membrilor gospodăriei și actele doveditoare ale dreptului de proprietate pentru terenurile deținute (carte funciară, titlu de proprietate sau alte acte din care să rezulte modul de deținere al terenului).

Conform prevederilor art. 20 alin. (1) din O.G. nr. 28/27.08.2008, nedeclararea datelor care fac obiectul registrului agricol, declararea de date neconforme cu realitatea, refuzul de declarare, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei în cazul persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor juridice, cu amendă de la 300 lei la 1500 lei.

PRIMAR,                             SECRETAR,

Red/Dact.

Ex. 2

ROMÂNIA

ANEXA Nr. 1


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA SECRETARIAT GENERAL

COMPARTIMENTUL ADMINISTRARE

FOND FUNCIAR

Condiții privind majorarea impozitului pentru terenurile agricole neclucrate timp de doi ani consecutivi

Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se majorează cu 500 %, începând cu al treilea an, în condițiile stabilite prin prezenta.

În categoria terenurilor agricole intră cele care corespund următoarelor categorii de folosință: arabil, pășuni, fânețe, vii, livezi.

Terenul agricol corespunde încadrării ca nelucrat dacă, în fapt, nu este utilizat/exploatat/ lucrat/ întreținut potrivit categoriei de folosință cu care figurează înregistrat în registrul agricol.

Terenurile necultivate reprezintă suprafețele de teren arabil care nu au fost cultivate o perioadă de până la 2 ani, cunoscute sub denumirea de pârloage.

Ogoarele reprezintă suprafețele de teren arabil care au fost lucrate în toamna anului anterior sau în primăvara anului curent și nu au fost însămânțate, în scopul refacerii solului.

Toți proprietarii de terenuri agricole de pe raza municipiului Timișoara sunt obligați să asigure cultivarea acestora și protecția solului.

Proprietarii de terenuri care nu își îndeplinesc obligațiile vor fi somați anual, în scris de către Primăria Municipiului Timișoara, să execute aceste obligații, conform modelului din Anexa nr. 1.1.

Constatarea stării de fapt a terenului agricol nelucrat se face prin proces-verbal întocmit de către persoanele împuternicite prin dispoziție de către Primarul Municipiului Timișoara, conform modelului din Anexa nr. 1.2.

Identificarea terenurilor agricole nelucrate si proprietarilor acestora, se va face în urma verificărilor si constatărilor pe teren, pe baza datelor din registrul agricol, a informațiilor primite de la alte instituții abilitate, cum sunt: A.P.I.A. Timiș, D.J.A. Timiș, Poliția Locală Timișoara, alte asemenea și la sesizarea cetățenilor.

Procesul-verbal privind starea de fapt a terenului agricol nelucrat, contrasemnat de contribuabil ori de împuternicitul acestuia sau, în lipsa oricăruia dintre aceștia, de persoana din cadrul aparatului de specialitate al primarului, alta decât cea care întocmește și semnează acest proces-verbal, se înmânează sau se transmite contribuabilului, prin oricare dintre modalitățile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. În acest proces-verbal se prezintă elementele de fapt și de drept ale situației ce conduce la majorarea impozitului pe teren.

Dacă se constată că terenul agricol nu a fost lucrat timp de doi ani consecutivi, conform proceselor-verbale de constatare a situației existente, compartimentul de specialitate va întocmi un referat care va sta la baza emiterii hotărârii consiliului local privind majorarea impozitului pe terenul respectiv.

La propunerea primarului, prin hotărâre a consiliului local, cu caracter individual, se majorează impozitul pe teren pentru contribuabilii cărora pe parcursul a doi ani consecutivi li s-au transmis procesele-verbale privind starea de fapt a terenului agricol nelucrat. Majorarea impozitului pe teren se aplică numai pentru terenurile agricole nelucrate, identificate, după cum urmează:

 • a) pentru cele amplasate în intravilan, prin stradă și număr administrativ, potrivit nomenclaturii stradale;

 • b) pentru cele din extravilan, conform titlului de proprietate și procesului-verbal de punere în posesie sau oricărui alt document, în baza cărora a fost deschis rolul fiscal.

Majorarea impozitului pe teren în cazul terenului agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, se aplică pentru anul fiscal următor celui în care se adoptă hotărârea consiliului local.

În preambulul hotărârii consiliul local este obligatoriu să se cuprindă procesele-verbale privind starea de fapt a terenului agricol nelucrat.

SECRETAR

Jr. SIMONA DRĂGOI


Responsabil compartiment, CONSILIER, CRISTIAN JOSAN


CONSILIER,

GHEORGHE DUMITRESCU