Hotărârea nr. 118/2016

118/18.10.2016 privind închirierea imobilului situat în Timişoara Bv. Revoluţiei 1989 nr. 12 în care funcţionează Clinica de Cardiologie - ASCAR din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara
Hotararea Consiliului Local 118/18.10.2016
privind închirierea imobilului situat în Timişoara Bv. Revoluţiei 1989 nr. 12 în care funcţionează Clinica de Cardiologie - ASCAR din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-24124/03.10.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara cu numarul SC2016-021685/06.09.2016 si adresa cu nr.15175/05.09.2016 a domnului Freund Peter George Oliver inregistrata la Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara prin împuternicit Ţîrnea Titu;
Având în vedere Procesul Verbal nr. 6/22.09.2016 al Comisiei de negociere cu tertii;
Având în vedere prevederile art. 190^6 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, actualizată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) şi d) şi alin. (6) lit a) pct. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba inchirierea imobilului situat în Timişoara Bv. Revoluţiei 1989 nr. 12, în care funcţionează Clinica de Cardiologie - ASCAR din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, la preţul de 21.000 lei/lună, pe o perioadă de 1 an, începând cu data de 01.12.2016 până la data 30.11.2017.

Art. 2: Contractul de închiriere se va încheia între proprietarii imobilului şi Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara în calitate de chiriaş.

Art. 3: Se aproba împuternicirea Primarului Municipiului Timişoara, să avizeze contractul de închiriere, în calitate de ordonator principal de credite.

Art. 4: Chiria se asigură din. cap. 66.02 Sănătate alin. 51.01.46 - transferuri de la bugetele locale către instituţii publice şi activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru finanţarea sănătăţii şi va fi achitată prin Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara.

Art. 5: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Biroului Scoli - Spitale, Serviciul Juridic, Directia Economica, din cadrul Primariei Municipiului Timisoara şi Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroul Scoli - Spitale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMĂNIA                                     APROBAT,

JUDEȚUL TIMIȘ                                   PRIMAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

BIROU ȘCOLI, SPITALE                                Nicolae Robu

COMPARTIMENT SPITALE SC2016-24124 / 03.10.2016

REFERAT

privind închirierea imobilului situat în Timișoara Bv. Revoluției 1989 nr. 12 în care funcționează Clinica de Cardiologie - ASCAR din cadrul Spitalului Clinic Municipal de

Urgență Timișoara.

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara, materialul întocmit de Biroul Școli,Spitale - Compartiment Spitale, privind închirierea imobilului, situat în Timișoara Bv. Revoluției 1989 nr. 12, în care funcționează Clinica de Cardiologie - ASCAR din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

Imobilul situat în Bv. Revoluției nr.12,înscris în CF nr. 415747 Timișoara, cu nr. cad 415747, compus din clădire cu S+P+2E, cu suprafața construită la sol de 317 mp, clădire cu D+P cu suprafața construită la sol la sol de 85 mp și teren construit și neconstruit în suprafață de 445 mp a fost retrocedat în baza Legii nr. 10/2001, prin Decizia nr. 1102/08.07.2009/10959/08.07.2009, modificată prin Decizia nr. 1261/10.09/2009 emise de Spitalul Clinic Municipal de Urgență, către d-na Freund Rosalie (Rozalia).

În prezent imobilul se află în proprietatea numiților Freund Peter George Oliver -cota de 2/4, Freund Pauline Ingrid - cota de % și Freund Caroline Louise - cota de %, prin moștenire.

Prin HCLMT nr. 547/11.11.2014 s-a aprobat închirierea imobilului situat în Timișoara Bv. Revoluției 1989 nr. 12, în care funcționează Clinica de Cardiologie - ASCAR din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, cu o chirie negociată de 21.000 lei/lună, pe o perioadă de 1 an, începând cu data de 02.12.2014, cu posibilitatea prelungiri automate cu încă un an, dacă nici una din părți nu va solicita rezilierea contractului cu cel puțin 3 luni înainte de expirarea acestuia și cuantumul chiriei va putea fi modificat anual, prin negociere între părți.

Între Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara și proprietarii imobilului a fost încheiat Contractul de închiriere nr. 257/14.11.2014 care a fost prelungit prin actul adițional pe încă un an în aceleași condiții.

Având în vedere că termenul de închiriere expiră la data 01.12.2016, Spitalul Clinic Municipal de Urgență prin adresa cu numărul SC2016-021685/06.09.2016, a solicitat sprijinul instituției noastre privind continuarea activități în imobilul din Bv. Revoluției1989 nr.12, prin închiriere și ne-a transmis adresa proprietarilor imobilului reprezentați ing. Țîrnea Titus prin care își exprimă acordul de a închiria imobilul în aceleași condiții începând cu data de 01.12.2016 până în data 30.11.2017.

Solicitarea spitalului a fost transmisă la Comisia de negociere cu terții a Consiliului Local și în ședința din data 22.09.2016, comisia a stabilit în unanimitate închirierea imobilul în aceleași condiții începând cu data de 01.12.2016 până în data 30.11.2017,conform Procesului verbal nr. 6/22.09.2016.

Conform prevederilor art. 190A6 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, actualizată, bugetele locale participă la finanțarea unor cheltuieli de administrare și funcționare, respectiv bunuri și servicii, investiții, reparații capitale, consolidare, extindere și modernizare, dotări cu echipamente medicale ale unităților sanitare cu paturi transferate, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație în bugetele locale.

Având în vedere cele expuse mai sus și faptul că nu dispunem de un alt imobil care să asigure condiții optime pentru desfășurarea activități Clinicii de Cardiologie - ASCAR din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, supunem spre analizare și aprobare Consiliului Local:

  • 1.  Închirierea imobilului situat în Timișoara Bv. Revoluției 1989 nr. 12, în care funcționează Clinica de Cardiologie - ASCAR din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, la prețul de 21.000 lei/lună, pe o perioadă de 1 an, începând cu data de 01.12.2016 până la data 30.11.2017.

  • 2. Contractul de închiriere se v-a încheia între proprietarii imobilului și Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara în calitate de chiriaș.

  • 3. Împuternicirea Primarului Municipiului Timișoara, să avizeze contractul de închiriere, în calitate de ordonator principal de credite.

  • 4. Chiria se asigură din. cap. 66.02 Sănătate alin. 51.01.46- transferuri de la bugetele locale către instituții publice și activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru finanțarea sănătății și va fi achitată prin Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

    VCEPRIMAR, Dan Diaconu


DIRECȚIA ECONOMICĂ, DIRECTOR Steliana Stanciu

BIROU ȘCOLI, SPITALE, ȘEF BIROU Faur Adrian

CONSILIER, Adam Daniela

SERVICIUL JURIDIC, Daniela Ștefan