Hotărârea nr. 117/2016

117/18.10.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în strada Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr. 11, etaj parter, nr. ap. SAD3, la preţul de 122.650,00 lei
Hotararea Consiliului Local 117/18.10.2016
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în strada Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr. 11, etaj parter, nr. ap. SAD3, la preţul de 122.650,00 lei


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 23622/27.09.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr. SC2016- 023412 din 23.09.2016, înregistrată la Direcţia Comunicare de către SC. GLEMENT SRL CHISODA prin Zserai Tiberiu administrator, prin care solicită ca Primăria Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare a Spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, Bulevardul nr.16 Decembrie 1989 nr. 11, etaj parter, nr. ap. SAD3 , înscris în C.F. nr.403036-C1-U1, nr. topo 12196/III, având o suprafaţă utilă de 46,40 mp. şi un preţ de vânzare de 122.650,00 lei;
Având în vedere Adresa cu nr. 2589 din 14.09.2016, emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2016 - 023412 din 27.09.2016 a Biroului Spaţii cu altă Destinaţie;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2016 - 023412 din 26.09.2016 a Biroului Şcoli-Spitale, Compartiment Şcoli;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2016 - 023412 din 26.09.2016 a Biroului Sport-Cultură,Compartiment Cultură;
În conformitate cu prevederile art.4, alin. 4 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, modificată;
În baza prevederilor art. 36, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în imobilul din Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr. 11, etaj parter, nr. ap. SAD3, înscris în C.F. nr. 403036-C1-U1, nr. topo 12196/III la preţul de 122.650,00 lei.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Cabinet Viceprimar 2 prin Compartimentul Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Sport-Cultură;
- Biroului Şcoli Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- SC. GLEMENT SRL CHISODA;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

APROBAT:

PRIMAR,


NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA NR.

REFERAT

Cu privire la neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în strada Bv.dul 16 Decembrie 1989 nr.11, etaj parter,nr.ap.SAD3, la prețul de 122.650,00 lei.

Având în vedere adresa nr.SC2016- 023412 din 23.09.2016, înregistrată la Direcția Comunicare de către SC. GLEMENT SRL CHISODA prin Zserai Tiberiu administrator, prin care solicită ca Primăria Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare a Spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara .Bulevardul nr.16 Decembrie 1989 nr.11 , etaj parter, nr.ap.SAD3 , înscris în C.F.nr.403036-C1-U1, nr.topo 12196/III, având o suprafață utilă de 46,40 mp și un preț de vânzare de 122.650,00 lei.

Spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință -SAD3, este compus din 1 încăpere pentru prăvălie, 1 boxă pentru lemne la subsol și 1 cameră spre curte cu 1/50% p.c.i și cu 1/50% mp teren în proprietate.

Având în vedere adresa nr. 2589 din 14.09.2016 ,emisă de către Direcția Județeană pentru Cultură-Timiș, prin care ne informează că nu își exercită dreptul de preemțiune, asupra SAD3 din Timișoara , Bulevardul nr.16 , înscris în C.F. nr. 403036-C1-U1, nr.topo 12196/III, inclus în Situl urban „Vechiul cartier Iozefin ‘’ Cod TM-II-s-B-06098, poziția 63 în Lista Monumentelor Istorice 2015.

Biroul Spații cu altă Destinație din cadrul Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse ne comunică prin adresa SC2016- 023412 din 27.09.2016 că spațiul mai sus menționat nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara.

Prin adresa cu nr.SC2016-023412 din 26.09.2016 Biroul Școli -Spitale ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfășurarea unor activități de interes public (sănătate, învățământ) , ce aparțin de birou.

Prin adresa cu nr.SC2016-023412 din 26.09.2016 , Biroul Sport- Cultură ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfășurarea unor activități de interes public (sănătate,cultură )ce aparțin de birou.

Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea nr.67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;                                 Cod fo 53-01, ver.2

PROPUNE:

Emiterea unei Hotărâri, prin care Consiliul Local Timișoara nu își exercită dreptul de preemțiune privitor la cumpărarea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în strada Bv.dul 16Decembrie 1989 nr.11, etaj parter,nr.ap.SAD3, înscris în C.F. nr. 403036-C1-U1, nr.topo 12196/III,la prețul de 122.650,00 lei.

VICEPRIMAR, FARKAS IMRE

P. DIRECTOR D.C.T.D.D.

LAURA KOSZEGI

CONSILIER,

LUMINIȚA MIRICĂ

SERVICIUL JURIDIC