Hotărârea nr. 116/2016

116/18.10.2016 privind anularea poziţiei nr. 420 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 72/2015 privind trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a Municipiului Timişoara a terenului din str. Câmpului nr. 37
Hotararea Consiliului Local 116/18.10.2016
privind anularea poziţiei nr. 420 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 72/2015 privind trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a Municipiului Timişoara a terenului din str. Câmpului nr. 37


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SJ2016 - 395 / 20.09.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 72/2015 - privind trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a Municipiului Timişoara a terenurilor din Anexa 1(poziţiile 406-424);
Având în vedere Hotărârea Civilă nr. 2073/ 09.06.2016 pronunţată de Curtea de Apel Timişoara prin care instanţa a casat Sentinţa Civilă nr. 190/02.02.2016 a Tribunalului Timiş; Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliară, modificată;
Luând în considerare prevederile art. 36 alin.(1) şi (2) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se ia act de conţinutul Hotărârii Civile nr. 2073/ 09.06.2016 pronunţată de Curtea de Apel Timişoara prin care instanţa a casat Sentinţa Civilă nr. 190/02.02.2016 a Tribunalului Timiş şi a dispus anularea parţială a Hotărârii Consiliului Local nr.72/2015 doar în ceea ce priveşte trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a Municipiului Timişoara a terenului cuprins în Anexa 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 72/2015 la poziţia nr.420.

Art. 2: Se aprobă modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.72/03.03.2015 prin anularea poziţiei nr. 420 la care este înscris terenul din CF. nr.424746 (CF. vechi 15132), cu nr. top 7603 şi suprafaţa de 584 mp, situat în Timisoara, str. Câmpului nr. 37.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - Serviciul Terenuri, Banca de Date Urbană şi Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                                 APROBAT

DIRECȚIA URBANISM

SERVICIU BANCA DE DATE URBANĂ ȘI CADASTRU                     PRIMAR

SJ2016- 395 / 20.09.2016                                          NICOLAE ROBU

R E F E R A T privind anularea poziției nr.420 din Anexa 1 la HCL72/2015 privind trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a Municipiului Timișoara a terenului din str. Câmpului nr.37

Prin HCL 72/03.03.2015 s-a aprobat trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a Municipiului Timișoara a terenurilor înscrise în Anexa 1 la HCL72/2015.

Prin Hotărârea Civilă nr. 2073/ 09.06.2016 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara instanța a casat Sentința Civilă nr. 190/02.02.2016 a Tribunalului Timiș în Dosar nr. 6783/30/2015 și a admis acțiunea reclamanților Cicoș Leontin și Cicoș Elena Terezia, fiind dispusă anularea parțială a HCL72/03.03.2015 doar în ceea ce privește trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a Municipiului Timișoara a terenului cuprins în Anexa 1 la HCL 72 /2015, poziția nr.420, teren situat în str.Câmpului nr.37, înscris în CF 424746 Timișoara (CF vechi 15132), cu nr.top.7603 și suprafața de 584 mp.

Potrivit art. 24 din Legea nr. 554/2004 a Contenciosului Administrativ, alin.(1)"Dacă în urma admiterii acțiunii autoritatea publică este obligată să încheie, să înlocuiască sau să modifice actul administrativ, să elibereze un alt înscris sau să efectueze anumite operațiuni administrative, executarea hotărârii definitive se face de bunăvoie în termenul prevăzut în cuprinsul acesteia, iar în lipsa unui astfel de termen, în termen de cel mult 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii", respectiv alin. (2) " În cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligația sa, aceasta se duce la îndeplinire prin executare silită, parcurgându-se procedura prevăzută de prezenta lege."

Propunem emiterea unei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timișoara prin care se ia act de conținutul Hotărârii Civile nr. 2073/ 09.06.2016 pronunțata de Curtea de Apel Timișoara și se aprobă modificarea Anexei 1 la HCL72 /03.03.2015 prin anularea poziției nr.420 la care figurează terenul situat în str. Câmpului nr.37, înscris în CF 424746 Timișoara (CF vechi 15132), cu nr.top.7603 și suprafața de 584 mp.

VICEPRIMAR                                   DIRECTOR D.C.T.D.D.

FARKAS IMRE                               LAURA KOSZEGI

AVIZAT JURIDIC

GABRIELA IOVA


CONSILIER T.B.D.U.C

DIANA ROF