Hotărârea nr. 115/2016

115/18.10.2016 privind alipire imobile, cu nr. top. 435118 si nr. top. 438204
Hotararea Consiliului Local 115/18.10.2016
privind alipire imobile, cu nr. top. 435118 si nr. top. 438204


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CT2016-1590 din 13.09.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin 2 lit.(c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba operatiunea de alipire parcela cu nr. top. 435118 in suprafata de 6634 mp. cu constructiile: C2 - remiza tramvai si C3 - cladire pentru dispeceri in regim P+1E partial (turn) si nr. top. 438204 in suprafata de 114mp., conform documentatiei intocmite de S.C. BLACK LIGHT S.R.L., avizata O.C.P.I. Timis cu nr. 30925 din 18.02.2016, unde va rezulta o parcela NOU creata (cu nr. top. 442899) in suprafata de 6748mp. cu constructiile: C2 - remiza tramvai si C3 - cladire pentru dispeceri in regim P+1E partial (turn), in proprietatea MUNICIPIULUI TIMISOARA - DOMENIUL PUBLIC, drept de administrare REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TIMISOARA.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA                                    APROBAT,

JUDEȚUL TIMIȘ                                   PRIMAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                         NICOLAE ROBU

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI SI DOTĂRI DIVERSE SERVICIUL TERENURI BANCA DE DATE URBANĂ ȘI CADASTRU NR. CT2016-1590 din 13.09.2016

REFERAT

Privind alipire imobile, cu nr. top. 435118 si nr. top. 438204

Se propune spre analiza Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara, materialul intocmit de Serviciul Terenuri, Banca de Date Urbana si Cadastru din cadrul Direcției Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, ca urmare a cererii cu nr.CT2016-001590 din 23.03.2016 depuse de Regia Autonoma de Transport Timisoara.

Teren intravilan in str. Take lonescu, nr.83, cu nr. top. 435118, inscris in CF nr.435118 Timisoara in suprafata de 6634 mp., (Foaie de Proprietate)- 54205/04.04.2013; Dezmembrare; B2. Intabulare, drept de PROPRIETATE, dezmembrare aut. 67506/2007; L.213/1998, atestare prin HG 1016/2005, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1 - MUNICIPIUL TIMISOARA, domeniul public; Act administrativ nr.10956, din 26.01.2012, emis de BCPI TIMISOARA; B4. Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Construire, cota actuala 1/1 - MUNICIPIUL TIMISOARA, domeniul public; Act administrativ nr.513, din 01.10.2012, emis de PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA, protocol nr.SC2006/1325 8/04-07-2006, emis de PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA-RATT; HCL nr.223/30-05-2006 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA; B5. Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Construire, cota actuala 1/1 - MUNICIPIUL TIMISOARA, domeniul public; B6. Intabulare, drept de ADMINISTRARE, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1 - REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TIMISOARA. 42082/19.02.2016; Act administrativ nr. Referat 30925, din 05.02.2016, emis de insp. Boba Ionut Daniel; B7. Se noteaza receptia documentatieie cadastrale de alipire a imobilului cu nr. 30925/05.02.2016, conf. art. 18, al.1, lit.V art.31 si art.125 al.4 din ODG nr.700/2014, privind regulamentul de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara.

Teren intravilan in str. Dragasani, nr.1, cu nr. top. 438204, inscris in CF nr.438204 Timisoara in suprafata de 114 mp., (Foaie de Proprietate)- 101271/19.06.2014; Act administrativ nr.459, din 03.09.2013, emis de Primaria Timisoara, documentatie cadastrala; B2. Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1 - MUNICIPIUL TIMISOARA -DOMENIUL PUBLIC; 128357/07.08.2014; Act administrativ nr. HCL 459, din 03.09.2013, emis de CONS. LOCAL AL MUN. T-SOARA; B3. Intabulare, drept de ADMINISTRARE - REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TIMISOARA; 42082/19.02.2016; Act administrativ nr. Referat 30925, din 05.02.2016, emis de insp. Boba Ionut Daniel; B4. Se noteaza receptia documentatieiei cadastrale de alipire a imobilului cu nr. 30925/05.02.2016, conf. art. 18, al.1, lit.V art.31 si art.125 al.4 din ODG nr.700/2014, privind regulamentul de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara

Obiectul lucrării, conform adresei cu nr. 15558 din data de 18.07.2016, in care REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TIMISOARA, ne comunica „ ca aceasta unificare a parcelelor de teren este necesara, pentru buna functionare a cladirii viitorului Muzeu de Transport Public, pentru a putea obtine toate avizele de punere in functiune a acestei investitii si pentru reglementarea situatiei incintei in Cartea Funciara ca un tot unitar”.

Conform documentației topografice executate de persoana juridica autorizata de

A.N.C.P.I. - S.C. BLACK LIGHT S.R.L., si avizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobilaira Timis cu nr. 30925 din 18.02.2016, se va efectua operatiunea de alipire a parcelei cu nr. top. 435118 in suprafata de 6634mp. cu constructiile: C2 - remiza tramvai si C3 - cladire pentru dispeceri in regim P+1E partial (turn) si nr. top. 438204 in suprafata de 114mp., unde va rezulta o parcela NOU creata (cu nr. top. 442899) in suprafata de 6748mp. cu constructiile: C1 - remiza tramvai si C2 - cladire pentru dispeceri in regim P+1E partial (turn).

Conform adreselor de la Serviciul Juridic cu nr. SJ2016-1590/25.04.2016, Compartimentului Administare Fond Funciar nr. CT2016-1590/22.04.2016 si Directia Cladiri, Terenuri si Dotari -Biroul Cladiri cu nr. CT2016-001581/07.06.2016, ni s-a adus la cunostinta ca asupra acestui imobil nu exista litigii pe rolul instantelor de judecata si nici cereri de revendicare.

Mentionam ca a fost emis Certificatul de Urbanism nr. 375 din 01.02.2016 in scopul: „Alocare numar cadastral prin operatiunea de alipire ”.

Dupa analizarea celor prezentate mai sus, de catre comisiile Consiliului Local al Municipiului Timisoara, se va aviza documentatia de alipire imobile cu nr. top. 435118 si nr. top.438204 , teren intravilan.

Avand in vedere cele de mai sus, propunem emiterea unei hotarari a Consiliului Local al Municipiului Timisoara, prin care se aprobă:

- operatiunea de alipire parcela cu nr. top. 435118 in suprafata de 6634mp. cu constructiile: C2 - remiza tramvai si C3 - cladire pentru dispeceri in regim P+1E partial (turn) si nr. top. 438204 in suprafata de 114mp., conform documentatiei intocmite de S.C. BLACK LIGHT S.R.L., avizata O.C.P.I. Timis cu nr. 30925 din 18.02.2016, unde va rezulta o parcela NOU creata (cu nr. top. 442899) in suprafata de 6748mp. cu constructiile: C2 - remiza tramvai si C3 - cladire pentru dispeceri in regim P+1E partial (turn), in proprietatea MUNICIPIULUI TIMISOARA - DOMENIUL PUBLIC, drept de administrare REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TIMISOARA.

VICEPRIMAR FARKAS IMRE


DIRECTOR D.C.T.D.D.

LAURA KOSZEGI

CONSILIER JURIDIC GABRIELA IOVA

CONSILIER S.T.B.D.U.C.

GIULIAN LOREDANA