Hotărârea nr. 114/2016

114/18.10.2016 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a cotei de 1610/1667 teren înscris în C.F. nr. 400954 nr. top. 12485-12486, situat în Timişoara str. Ciprian Porumbescu nr. 36
Hotararea Consiliului Local 114/18.10.2016
privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a cotei de 1610/1667 teren înscris în C.F. nr. 400954 nr. top. 12485-12486, situat în Timişoara str. Ciprian Porumbescu nr. 36


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CT2016-005277 din 04.10.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere solicitarea nr. CT2016-005277 din 21.09.2016, depusă de către Bratulov Adrian, de trecere a acestui teren în domeniul privat;
În baza prevederilor art.10, alin. 2 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică actualizată, trecerea din domeniul public în domeniul privat se face prin Hotărâre de Consiliu Local;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a cotei de 1610/1667, teren înscris în în C.F. nr. 400954 Timişoara nr. top. 12485-12486, C.F. vechi nr. 4687, situat în Timisoara, str. Ciprian Porumbescu nr. 36.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - Serviciul Terenuri Banca de Date Urbane şi Cadastru şi Direcţia Economică - Compartimentul Evidenţa Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- domnului Bratulov Adrian domiciliat în Timişoara, str. Ciprian Porumbescu nr. 36;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMĂNIA


APROBAT:


JUDEȚUL TIMIȘ

PRIMAR,

NICOLAE ROBU


MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE

SERVICIUL TERENURI,

BANCA DE DATE URBANE ȘI CADASTRU

NR. CT2016-005277 din 04.10.2016

REFERAT

Privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a cotei de 1610/1667 teren înscris în C.F. nr. 400954 nr. top. 12485

12486, situat în Timișoara str. Ciprian Porumbescu nr.36

Având în vedere solicitarea nr. CT2016-005277 din 21.09.2016, depusă de către Bratulov Adrian, asociat unic al SC Bercuci Company SRL care a cumpărat conform Contractului de vânzare-cumpărare nr.329 din 15.02.2005, SAD 6 și terenul aferent, situate în Timisoara, str. Ciprian Porumbescu nr.36, înscris în C.F. nr. 400954 Timișoara nr. top. 12485-12486, C.F. vechi nr.4687, de trecere a acestui teren în domeniul privat.

Conform C.F. nr. 400954 Timișoara, cota de 1610/1667 teren, este inclusă în domeniul public al Municipiului Timișoara și atestată prin H.G. nr.1016 /2005.

Pentru terenul înscris în C.F. nr. 400954 Timișoara nr. top. 12485-12486, C.F. vechi nr.4687, în conformitate cu adresa Biroului Clădiri nr.CT2016-005277/03.10.2016, nu au fost depuse cereri de revendicare conform Legii nr.10/2001, art.21, alin. 2,3 și nici cereri depuse în baza O.U.G. nr.94/2000, republicată, modificată și completată prin O.U.G. nr.209/2005, privind retrocedarea unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România. Deasemenea în conformitate cu adresa Serviciului Juridic nr. CT2016-005277/03.10.2016 și adresa Serviciului Administrare Fond Funciar nr. CT2016-005277/04.10.2016, referitor la imobilul de mai sus nu figurează litigii pe rolul instanțelor de judecată și nu a fost solicitat de către foștii proprietari sau moștenitorii acestora;

În baza prevederilor art.10, alin. 2 din Legea nr.213/1998-actualizată, privind bunurile proprietate publică, trecerea din domeniul public în domeniul privat se face prin Hotărâre de Consiliu Local;

În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

În temeiul art.45 alin.3 din legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

PROPUNEM:

1. Emiterea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara, a unei hotărâri privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a cotei de 1610/1667, teren înscris în în C.F. nr. 400954 Timișoara nr. top. 12485-12486, C.F. vechi nr.4687, situat în Timisoara, str. Ciprian Porumbescu nr.36.

VICEPRIMAR

DIRECTOR

Laura Koszegi


Imre Farkas

ÎNTOCMIT

Mircea Hărăbor

SERVICIUL JURIDIC

Cod FO 53-01, ver.2