Hotărârea nr. 113/2016

113/18.10.2016 privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara str. Ion Ionescu de la Brad nr.32
Hotararea Consiliului Local 113/18.10.2016
privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara str. Ion Ionescu de la Brad nr.32


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016-24038 din 03.10.2016, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr.E22016-13513 din 13.04.2016, înregistrată la Direcţia Fiscală şi redirecţionată către Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse cu nr. IF2016-50180 din 19.04.2016, prin care Laszlo David, în calitate de coproprietar al apartamentului nr.2, situat în Timişoara str. I. I. de la Brad nr.32, înscris în C.F. nr.415433-C1-U1-Timişoara(conversie a C.F. nr.113323), nr. topo.29939/1/II, solicită transcrierea Contractului de concesionare nr.6 din 07.02.2001, privind concesionarea suprafeţei de 10.90 m.p. pentru extinderea construcţiei şi 33.20 m.p. pentru garaj, încheiat conform prevederilor H.C.L. nr.64 din 31.03.98, în favoarea numitei Laszlo Barbara ;
Având în vedere adresa nr.CT2016-2229 din 08.09.2016, a Serviciului Juridic ;
Având în vedere adresa nr.CT2016-2229 din 08.09.2016, a Compartimentului Administrare Fond Funciar ;
Având în vedere adresa nr.CT2016-2229 din 09.09.2016, a Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, Biroul Clădiri ;
Conform dispoziţiilor art. 10, alin. (2), din Legea nr. 213/1998 - privind bunurile proprietate publică, trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului, se va face prin hotărâre a Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului aferent construcţiei cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara str. . I. I. de la Brad nr.32, înscris în C. F. nr.415433-Timişoara(conversie a C.F. nr.112235), nr. topo.29939/1, în suprafaţă de 1065 m.p.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică - Compartimentul Evidenţa Patrimoniului şi Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - Serviciul Terenuri, Banca de Date Urbane, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timiş;
- Domnului Laszlo David;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

Aprobat:

PRIMAR,

NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Nr. SC2016-24038 din 03.10.2016

REFERAT

Cu privire la trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara, în domeniul privat al municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință, situat în Timișoara str. Ion Ionescu de la Brad nr.32

Având în vedere adresa nr.E22016-13513 din 13.04.2016, înregistrată la Direcția Fiscală și redirecționată către Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse cu nr. IF2016-50180 din 19.04.2016, prin care Laszlo David, în calitate de coproprietar al apartamentului nr.2, situat în Timișoara str. I. I. de la Brad nr.32, înscris în C.F. nr.415433-C1-U1-Timișoara(conversie a C.F. nr.113323), nr. topo.29939/1/II, solicită transcrierea Contractului de concesionare nr.6 din 07.02.2001, privind concesionarea suprafeței de 10.90 m.p. pentru extinderea construcției și 33.20 m.p. pentru garaj, încheiat conform prevederilor H.C.L. nr.64 din 31.03.98, în favoarea numitei Laszlo Barbara ;

Solicitantul este coproprietar al imobilului-construcții, conform Certificatului de moștenitor nr.17 din 13.12.2010, autentificat la Biroul Notarului Public ” Graur Elisabeta” și a înscrisului în C.F. nr.415433-C1-U1-Timișoara ;

Având în vedere extrasul C.F. nr.415433-Timișoara(conversie a C.F. nr.112235), din care rezultă că, imobilul-teren situat în str. I. I. de la Brad nr.32, nr. topo.29939/1, este atestat în domeniul public al Municipiului Timișoara, conform H.G. nr.1016/2005 ;

Având în vedere adresa CT2016-2229 din 08.09.2016, a Serviciului Juridic, prin care ne informează că, pentru imobilul situat în str. I. I. de la Brad nr.32, nu figurează litigii pe rolul instanțelor de judecată;

Având în vedere adresa CT2016-2229 din 08.09.2016, a Compartimentul Administrare Fond Funciar, prin care ne informează că, imobilul menționat mai sus, nu figurează a fi solicitat de către foștii proprietari sau moștenitorii acestora;

Având în vedere că, în evidența Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse, la data prezentei, imobilul respectiv, nu figurează notificat în baza Legii nr.10/2001 și nici în baza O.U.G. nr. 94/2000-privind retrocedarea unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România;

Conform dispozițiilor art.10, alin.2, din Legea nr.213/1998-privind bunurile proprietate publică, trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului, se va face prin hotărâre a Consiliului Local.

În vederea întocmirii procedurii de încheiere a unui nou contract de concesionare, pentru terenului aferent construcțiilor cumpărate în baza Legii nr.112/1995, conform prevederilor H.C.L. nr.452/10.10.2014, modificată prin H.C.L. nr.596/09.12.2014,

Cod FO 53-01, ver.2

PROPUNEM:

Emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local, prin care să aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului aferent construcțiilor cu destinația de locuință, situat în Timișoara str. I. I. de la Brad nr.32, înscris în C. F. nr.415433-Timișoara(conversie a C.F. nr.112235), nr. topo.29939/1, în suprafață de 1065 m.p.

VICEPRIMAR,

Imre Farkaș

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI și DOTĂRI DIVERSELaura Koszegi

CONSILIER,

Ilie Dumbravă

AVIZAT:

Serviciul Juridic,

Cod FO 53-01, ver.2