Hotărârea nr. 111/2016

111/18.10.2016 privind aprobarea Conventiei dintre Municipiul Timisoara si Compania Locala de Termoficare COLTERM SA cu privire la garantarea imprumutului de catre Municipiul Timisoara, precum si constituirea fondului de risc si plata ratelor si dobanzilor restante
Hotararea Consiliului Local 111/18.10.2016
privind aprobarea Conventiei dintre Municipiul Timisoara si Compania Locala de Termoficare COLTERM SA cu privire la garantarea imprumutului de catre Municipiul Timisoara, precum si constituirea fondului de risc si plata ratelor si dobanzilor restante


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) si alin. (4) lit. b, ale art. 45,art. 63 alin (1) lit.c si alin. (4) lit.c, precum si ale art.115 alin. (1) lit. b, alin (3), (5) si (6) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,republicata si modificata;
Avand in vedere Avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele ale Hotararii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea comisiei de Autorizare a imprumuturilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Tinand seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Luand in considerare prevederile art. 9, pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;
Avand in vedere Legea Bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339 / 2015;
Avand in vedere Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 47 / 01.09.2012 privind modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri fiscal - bugetare;
Avand in vedere Referatul de aprobare prezentat de catre Primarul Municipiului Timisoara, in calitatea sa de garant, inregistrat su SC 2016 - 25491/18.10.2016;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 150/24.04.2012 privind aprobarea avalizarii de catre Municipiul Timisoara a biletelor la ordin emise de catre SC Compania Locala de Termoficare COLTERM SA in valoare de 35 milioane lei in vederea finantarii si refinantarii unor lucrari de investitii la sistemul de alimentare centralizata cu energie termica.
Avand in vedere Contactul de facilitate de credit la termen nr. 472/21.11.2012.


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Conventia de garantare a Imprumutului de 32.482.251 lei, contractat de SC Compania Locala de Termoficare Colterm SA de la SC Bancpost SA prin contractul de facilitate de credit la termen nr. 472/21.11.2012, conform modelului anexat, in care Municipiul Timisoara, are calitate de Garant, persoana juridica romana, cu sediul in Timisoara, blv. C.D. Loga nr. 1 Timisoara si SC Compania Locala de Termoficare Colterm SA in calitate de Garantat, persoana juridica romana cu sediul in str. Episcop Joseph Lonovici nr. Timisoara.


Art.2 : Se aproba constituirea fondului de risc in valoare de 4.300.650 lei reprezentand 13,24%. din valoarea imprumutului contractat de Sc Compania Locala de Termoficare Colterm SA si totodata actualizarea in functie de legislatia incidenta in materie aparuta pe parcursul derularii contractului, precum si plata ratelor si dobanzilor restante.


Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se insarcineaza Directia Tehnica, Directia Economica din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.


Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Dezvoltare
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

CONVENȚIE

De garantare de catre Municipiul Timișoara a imprumutului contractat de catre SC COLTERM SA privind avalizarea biletelor la ordin conform contract nr. 472 / 21.11.2012

Încheiată în baza Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 150 / 24.04.2012 privind aprobarea avalizarii de către Municipiul Timisoara a biletelor la ordin emise de către Compania Locala de Termoficare SC Colterm SA in vederea finanțării si refinantarii unor lucrari la sistemul de alimentare centralizata cu energie termica, în valoare de 35.000.000,00 lei.

Consiliul Local al Municipiului Timisoara, în calitate de “GARANT”, persoana juridică română, cu sediul în Timisoara, Str. C.D. Loga nr. 1, reprezentată de domnul Robu Nicolae, în calitate de Primar, garantează avalizarea biletelor la ordin în valoare de 35.000.000,00 lei emise de Compania Locala de Termoficare SC Colterm SA, în calitate de “GARANTAT'”, persoană juridică română, cu sediul în Timisoara, str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, reprezentată de domnul Mircea Cristian Aron, în calitate de Director General.

Art. l: Valoarea și obiectul garanției

 • 1.1.     Garantul garantează rambursarea împrumutului în valoare de 35.000.000,00 lei acordat Companiei Locale de Termoficare SC Colterm SA prin avalizarea biletelor la ordin, inclusiv dobânzile.

Prezenta convenție constituie titlu executoriu fără îndeplinirea altor formalități.

Art. 2: Garanții

 • 2.1.     Garantatul se angajează irevocabil și necondiționat față de Garant să îndeplinească următoarele:

Să utilizeze împrumutul numai pentru scopurile prevăzute în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 150 din 24.04.2012 privind aprobarea avalizarii de către Municipiul Timisoara a biletelor la ordin emise de către Compania Locala de Termoficare SC Colterm SA in vederea finanțării si refinantarii unor lucrari la sistemul de alimentare centralizata cu energie termica, în valoare de 35.000.000,00 lei.

 • 2.1.1.   Să achite la scadență ratele de capital, dobândă, spezele și comisioanele aferente, precum și alte cheltuieli conform prevederilor contractului de facilitate de credit la termen nr. 472/21.11.2012. În cazul în care garantatul nu își va achita la scadență ratele de împrumut, dobândă, spezele și comisioanele aferente și Garantul va achita sumele datorate de Garantat în baza contractului de facilitate de credit la termen nr.472/21.11.2012 atunci, Garantatu1 va plăti Garantului, pe lângă sumele datorate și dobânzile și penalitățile de întârziere la nivelul celor prevăzute de dispozițiile legale în vigoare privind colectarea creanțelor fiscale pentru orice sume platite ca urmare a executării garanției emise de Garant.

 • 2.1.2.   Să înștiințeze în scris Garantul cu 15 zile lucrătoare înainte de data scadenței despre imposibilitatea constituirii parțiale sau totale a sumelor necesare pentru plata obligațiilor

 • 2.1.3.  Să facă toate demersurile și să întreprindă orice măsură considerată necesară sau utilă în scopul asigurării resurselor necesare pentru achitarea împrumutului, precum și a oricăror altor sume care sunt datorate, conform contractului

 • 2.1.4.  Să suporte toate cheltuielile pe care Garantul le va face în cazul în care garantatul nu își va onora la timp obligațiile decurgând din prezenta convenție în contract.

 • 2.1.5.   Să comunice Garantului lista cuprinzând conturile și băncile la care are deschise aceste conturi, să anunțe în prealabil, în cazul în care intenționează să transfere și/sau să deschidă un nou cont la o altă bancă.

 • 2.1.6.   Să transmită cu promptitudine Garantului, la termenele stabilite, toate datele și informațiile solicitate de acesta, din care să rezulte:

 • -        situația patrimonială pe bază de bilanț, aprobat cu precizarea patrimoniului liber de orice sarcină pe perioada rambursării împrumutului, situația indicatorilor economico-financiari și a contului de profit și pierderi.

 • -       alte obligații de plată decurgând din împrumuturi interne sau exteme, actuale sau viitoare, eșalonate conform scadențelor de rambursare (dacă este cazul).

 • -        datele privind modul în care a onorat plățile datorate la fondul de risc, la termenele și în condițiile stabilite, în conformitate cu prevederile legale și cu cele cuprinse în prezenta convenție.

 • 2.1.7.   Informarea Garantului și solicitarea amendării prezentei convenții în cazul intenției de divizare a patrimoniului Garantului, urmare a oricărei modificări în statutul juridic al acestuia.

 • 2.1.8.   Informarea Garantului asupra oricărei intenții de modificare a contractului, precum și solicitarea acordului scris al acestuia în cazul unor astfel de măsuri.

Art.3: Comision

 • 3.1.     Garantatul va plăti un comision de risc de% din valoarea totală a creditului, reprezentând lei.

 • 3.2.     Suma va fi achitată în termen de, în contul IBAN RO39TREZ6215020XXX007684 deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara.

 • 3.3.     În cazul în care Garantatul nu achită comisionul de risc la termenele angajate, Garantul este îndreptățit să pretindă Garantului dobânzi și penalități de întârziere la nivelul celor prevăzute de dispozițiile legale în vigoare privind colectarea creanțelor fiscale.

Art.4: Cazuri de culpă

 • a)      Culpa se constată și se apreciază în conformitate cu legislația în vigoare din România. Garantatul răspunde în cazul în care:

 • b)      nu achită la scadență datoriile sale față de garant, așa cum au fost ele stipulate în prezenta convenție și în alte documente ce au legătură directa cu aceasta;

 • c)      întrerupe fără o prealabilă notificare către Garant operațiunile pentru care a contractat creditul intern;

 • d)     fumizează garantului date incomplete sau false cu privire la situația     economico-

financiară, prezentând documente, acte informative contrafăcute ori declarații semnate de persoane neabilitate în acest sens de societate;

 • e)       împiedică prin orice act decizia cu caracter specific ori general sau orice alt document al organelor de conducere proprii, executarea în totalitate ori în parte a prezentei convenții;

 • f)       încearcă prin orice mijloace (conturi bancare la alte bănci decât cele declarate garantului) să se sustragă achitării datoriilor scadente și a celorlalte obligații față de garant.

Art.5: Litigii

 • 5.1.     Orice neînțelegeri decurgând din interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentei convenții vor fi soluționate de părți pe cale amiabilă.

 • 5.2.     În cazul în care nu se va putea ajunge la un acord pe aceasta cale, părțile convin ca neînțelegerile să fie soluționate de instanțele judecătorești competente.

Art.6: Amendamente

6.1.Orice modificare sau revizuire a acestei convenții se va face în scris cu acordul părților și cu respectarea legislației în vigoare.

Art.7: Valabilitatea

7.1.     Prezenta convenție intră în vigoare la data semnării acesteia.

 • 7.2.    Convenția rămâne în vigoare pe toată perioada de valabilitate a contractului de facilitate

de credit la termen nr. 472/21.11.2012 și își încetează valabilitatea odată cu îndeplinirea tuturor obligațiilor de plată rezultând din această convenție și din contractul de facilitate de credit la termen nr. 472/21.11.2012.

Prezenta convenție este redactată în două exemplare, fiecare având valoare de original și a fost încheiată în Timisoara, la data de...........................

GARANT,

GARANTAT,

SC Colterm SA


Municipiul Timisoara

ROMÂNIA

APROBAT, PRIMAR NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Nr.SC2016 -25491/18.10.2016

REFERAT

privind aprobarea Convenției dintre Municipiul Timișoara si Compania Locala de Termoficare COLTERM SA cu privire la garantarea imprumutului de catre Municipiul Timișoara, constituirea fondului de risc si plata ratelor si dobanzilor restante

Avand in vedere adresa înregistrată cu nr. SC2016-025179/14.10.2016 a SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA nr. 19358/14.10.2016 prin care instiinteaza” Garantul „respectiv Municipiul Timisoara privind imposibilitatea platii ratelor si dobanzilor restante ,aferente contractului de credit numarului 472/21.11.2012,contractat de la BANCPOST SA.

Avand in vedere Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr. 2478 din 7 noiembrie 2012, prin care s-a avizat favorabil avalizarea de catre Municipiul Timisoara a biletelor la ordin ce urmau a fi emise de SC Compania Locala de Termoficare Colterm SA in valoare de 32.482.251,00 lei la care se adauga dobanda aferenta finantarii unor lucrari de investitii publice de interes local la sistemul de alimentare centralizat cu energie termica.

Avand in vedere HCL nr.150/24.04.2012 privind aprobarea avalizarii de catre Municipiul Timisoara a biletelor la ordin emise de cate Sc Compania Locala de Termoficare Colterm S.A in valoare de 35 milioane lei in vederea finantarii si refinantarii unor lucrari de investitii la sistemul de alimentare centralizat cu energie termica, prin care Municipiul Timisoara a asigurat integral garantarea.

Conform art.63 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale,actualizata , in care se precizeaza conditiile pentru contractarea sau garantarea de imprumuturi, fie de catre unitatea administrativ teritoriala sau de catre operatorii economici si de servicile publice din subordinea acestora care pot fi garantate prin venituri propii.

In 21.11.2012 a fost incheiat contractul de credit Nr 472 dintre : S.C.Bancpost S.A in calitate de „Banca”, Sc Compania Locala de Termoficare Colterm S.A in calitate de”Imprumutat” si Municipiul Timisoara in calitate de „Avalist

Avand in vedere capitolul II, Termenii Facilitatii- pct. 11 privind Rambursarea , respectiv lit. b) Modalitatea de plata a restituirii creditului, lit.c ),, In cazul in care obligatia de plata a unei sume conform prezentului contract nu este indeplinita in urma primirii solicitarii bancii, Avalistul are obligatia de a plati in baza avalizarii biletelor la ordin, avand in vedere ca este tinut solidar cu Imprumutantul pentru indeplinirea obligatilor la plata. Orice suma platita Bancii de catre Avalist va fi utilizata exclusiv in vederea rambursarii sumelor datorate in baza facilitatii.”

Conform art. 64 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, se constituie un fond de risc pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de catre unitatile administrativ teritoriale a imprumuturilor contractate de operatorii economici si serviciile publice de subordonare locala in afara bugetului local.

Fondul de risc se pastreaza in conturi separate deschise la unitatile teroriale ale trezoreriei statului si se constituie distinct pentru garantii locale la imprumuturi interne si imprumuturi externe.

Nivelul comisionului de risc conform art. 64, al. 4 din Legea 273/2006, se determina de catre Ordonatorul principal de credite si se aproba de catre autoritatile deliberative si se aplica asupra valorii imprumutului garantat.

Avand in vedere cele prezentate:

PROPUNEM:

 • 1.  Aprobarea constituirii fondului de risc in valoare de 4.300.650 lei reprezentand 13,24%. din valoarea imprumutului contractat de Sc Compania Locala de Termoficare Colterm SA si totodata actualizarea in functie de legislatia incidenta in materie aparuta pe parcursul derularii contractului, precum si plata ratelor si dobanzilor restante.

 • 2.  Aprobarea Conventiei de garantare a Imprumutului de 32.482.251 lei, contractat de SC Compania Locala de Termoficare Colterm SA de la SC Bancpost SA prin contractul de facilitate de credit la termen nr. 472/21.11.2012, conform modelului anexat, in care Municipiul Timisoara, are calitate de Garant, persoana juridica romana, cu sediul in Timisoara, blv. C.D. Loga nr. 1 Timisoara si SC Compania Locala de Termoficare Colterm SA in calitate de Garantat, persoana juridica romana cu sediul in str. Episcop Joseph Lonovici nr. Timisoara.

 • 3. împuternicirea d-lui Robu Nicolae, primarul Municipiului Timisoara sa semneze pentru si in numele garantului Municipiului Timisoara, Conventia de garantare, cu respectarea pct. 1 si 2.

VICEPRIMAR

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ

STELIANA STANCIU

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ CULIȚA CHIȘ

ȘEF SERVICIU BUGET RAMONA RADU


ȘEF SERVICIU ENERGETIC IOAN ZUBAȘCU

AVIZAT JURIDIC