Hotărârea nr. 110/2016

110/18.10.2016 privind darea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara a investiţiei privitoare la reconstrucţia şi modernizarea a şapte tramvaie de tip GT4
Hotararea Consiliului Local 110/18.10.2016
privind darea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara a investiţiei privitoare la reconstrucţia şi modernizarea a şapte tramvaie de tip GT4


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 25198/14.10.2016 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică , drepturile omului şi probleme ale monorităţilor , Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa Regiei Autonome de Transport Timişoara nr. 21673/12.10.2016, înregistrată la noi cu nr. CDT2016 - 1704/12.10.2016;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 108/27.03.2012 - privind darea în administrare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local;
În temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) şi alin. (2), art. 8 alin. (1), art. 25 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice;
În conformitate cu prevederile art. 17, art. 36 alin (2) lit.c) şi d), alin. (5) lit. a), alin (6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: (1) Se aprobă darea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara a investiţiei privitoare la reconstrucţia şi modernizarea a şapte tramvaie de tip GT4 denumite după modernizare ,,Armonia" având valoarea de 15.166.666,69 lei, fara TVA, aşa cum rezultă din Contractul subsecvent nr. 252/24.08.2015, pe perioada cât Regia Autonoma de Transport Timisoara îsi mentine forma juridica avuta la data emiterii prezentei hotarâri.
(2) Predarea tramvaielor are loc după recepţia şi punerea în circulaţie a acestora pe baza Protocolului cadru de predare-primire încheiat între cele două părti,conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Direcţia Economică, Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse şi Directia Tehnica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Corpului de Control şi Antifrauda al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

PROTOCOL DE PREDARE - PRIMIRE

Încheiat azi între:

MUNICIPIUL TIMIȘOARA în calitate de predător reprezentată prin :

 • -  2 REPREZENTANȚI AI DIRECȚIEI C.T.D.D.

 • -  1 REPREZENTANT AL DIRECȚIEI ECONOMICE

 • -  2 REPREZENTANȚI AI DIRECȚIEI TEHNICE

Și

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT TIMIȘOARA în calitate de primitor reprezentată prin :

 • - DIRECTOR GENERAL            IOAN GOIA

 • - DIRECTOR ECONOMIC           FELICIA LĂSCUȚ

 • - DIRECTOR TEHNIC              ADRIAN SÂRB

 • -  ȘEF SECȚIE TRAMVAIE           ILIE JURA

În conformitate cu H.C.L. nr.........../......................, se transmit în administrarea

Regiei Autonome de Transport Timișoara 7 tramvaie reabilitate destinate pentru asigurarea transportului de persoane prin curse regulate pe raza Municipiului Timișoara.

Dreptul de administrare al Regiei Autonome de Transport Timișoara pentru cele 7 tramvaie reabilitate se păstrează pe perioada cât aceasta își menține forma juridică actuală.

Regia Autonomă de Transport Timișoara are obligația de a exploata în mod corect bunurile în cauză, de a asigura întreținerea și repararea acestora, precum și de a achita toate cheltuielile, taxele și impozitele care se impun cu privire la aceste tramvaie.

Prezentul protocol s-a încheiat în 4 exemplare, câte două exemplare pentru fiecare parte.

Municipiul Timișoara,


Regia Autonomă de Transport Timișoara,

Nr. crt.

Marca si tipul

Nr. înregistrare

Numarul de identificare sau sasiu

1

2

3

4

5

6

7

Municipiul Timișoara,


Regia Autonomă de Transport Timișoara,

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                            APROBAT

DIRECȚIA TEHNICĂ                                   PRIMAR

SERVICIUL TRANSPORT ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI     NICOLAE ROBU

BIROUL TRANSPORT

NR._______________________________________________________________________________

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERAT privind darea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timișoara a investiției privitoare la reconstrucția și modernizarea a șapte tramvaie de tip GT4

În urma licitației deschise s-a atribuit Acordul - cadru de prestări servicii nr. 108/16.04.2014 asocierii formate din SC ELECTROPUTERE VFU PAȘCANI SA - lider și ASTRA Vagoane Călători SA având ca obiect principal prestarea de Servicii de reparație generală cu reconstrucție și modernizare a vagoanelor de tramvai tip GT4.

Prin Acordul -cadru de prestări servicii mai sus menționat promitentul - prestator se obligă, ca în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor să presteze servicii de reparație generală cu reconstrucție și modernizare a vagoanelor de tramvai de tip GT4. Cantitățile previzionate a se realiza sunt minim 1 tramvai maxim 30 tramvaie, în baza contractelor subsecvente cantitatea va fi prestată astfel:

 • - primele 2 contracte subsecvente min. 1 ^ max 7 tramvaie.

 • - contractele subsecvente 3 și patru min. 1 ^ max. 8 tramvaie.

În baza Acordului - cadru mai sus amintit primul contract subsecvent de prestări servicii nr. 146/11.06.2014 a fost încheiat pentru o cantitate de 2 tramvaie. Al doilea contract subsecvent nr. 252/24.08.2015 s-a încheiat pentru o cantitate de 7 tramvaie, respectându-se prevederile Acordului - cadru de prestări servicii nr. 108/16.04.2014 mai sus menționate, iar al treilea contract subsecvent nr. 331/25.11.2015 s-a încheiat pentru o cantitate de 5 tramvaie. Prețul pentru un tramvai reabilitat, conform ofertei depuse, este 2.166.666,66 lei.

Tramvaiele reabilitate prin contractul nr. 252/24.08.2015 au fost livrate/sunt în curs de livrare, urmând a fi puse în circulație.

Serviciul de transport persoane prin curse regulate pe raza municipiului Timișoara a fost dat în administrarea Regiei Autonome de Transport Timișoara prin HCLMT nr. 108/27.03.2012.

Prin adresa numărul 21673/12.10.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. CDT2016-1704/12.10.2016, Regia Autonomă de Transport Timișoara a solicitat demararea procedurilor necesare pentru darea în administrare a celor șapte tramvaie modernizate denumite „Armonia”.

Regia Autonomă de Transport Timișoara a fost înființată în baza Legii Nr.15/1990, privind reorganizarea unităților economice ca regii autonome și prin Decizia Primariei Nr.99/29.01/1991, înregistrată la Camera de Comerț sub nr. J/35/3034/1991 având ca obiect principal de activitate transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători - conform cod CAEN 4931 - și alte obiecte secundare de activități de prestări servicii către populație sau agenți economici. Este o entitate publică sub autoritatea unității administrativ - teritoriale Municipiul Timisoara, conform Hotararii Nr. 597 din 28 septembrie 1992 privind trecerea sub autoritatea consiliilor locale sau, după caz, județene, a regiilor autonome și societăților comerciale cu capital integral de stat, care prestează servicii publice de interes local sau județean.

RATT desfăsoară un serviciu de utilitate publică, care face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică de interes economic și social general desfașurate la nivelul unității administrativ teritoriale sub controlul și coordonarea administrației publice locale.

Administrația publică locală și RATT, în calitate de operator de transport public local, trebuie să asigure satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale cetățenilor, prin servicii de calitate, susținerea și dezvoltarea economică a localității prin realizarea unei infrastructuri moderne și totodată, asigurarea continuității serviciilor de transport.

Potrivit art. 3 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, serviciile de utilități publice sunt în responsabilitatea autorităților administrației publice locale și se înființează, se organizează și se gestionează potrivit hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în funcție de gradul de urbanizare, de importanța economico-socială a localităților, de mărimea și de gradul de dezvoltare ale acestora și în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă.

În organizarea, funcționarea și dezvoltarea serviciilor de utilități publice interesul general al comunităților locale este prioritar. Prevederile legii vizează satisfacerea cât mai completă a cerințelor utilizatorilor, protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităților locale, precum și dezvoltarea durabilă a unităților administrativ-teritoriale (art. 3 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006).

Autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilități publice (art. 8 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006).

Consiliile locale pot hotărî asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, la înființarea, funcționarea și dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local sau județean, în condițiile legii (art. 17 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală).

În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, bunurile proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice pot fi date în administrare sau pot fi concesionate operatorilor în conformitate cu prevederile legale

Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții (conform art. 36 alin. (2) lit. c) și d) din Legea nr. 215/2001):


 • c) atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului;

 • d) atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni.

Luând în considerare toate cele mai sus menționate, propunem darea în administrare Regiei Autonome de Transport Timișoara a investiției privitoare la reconstrucția și modernizarea a șapte tramvaie de tip GT4 denumite după modernizare „Armonia" având valoarea de 15.166.666,69 lei, fara TVA, așa cum rezultă din Contractul subsecvent nr. 252/24.08.2015, pe perioada cât Regia Autonoma de Transport Timisoara îsi mentine forma juridică actuală. Predarea tramvaielor are loc după recepția și punerea în circulație a acestora pe baza Protocolului cadru de predare-primire încheiat între cele două părti, conform Anexei care face parte integrantă din hotărâre.

DIRECTOR, CULIȚĂ CHIȘ

DIRECTOR D.E., STELIANA STANCIU


DIRECTOR D.C.T.D.D., LAURA KOSZEGISTOIANOV

ȘEF SERVICIU, ADRIAN COLOJOARĂ

ȘEF BIROU, CRISTINA GAVRA


CONSILIER,

NASTASIA POP


SERVICIUL JURIDIC,

CRISTINA BOZAN