Hotărârea nr. 108/2016

108/18.10.2016 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei MARCOV ZLATIBORCA
Hotararea Consiliului Local 108/18.10.2016
privind validarea mandatului de consilier local al doamnei MARCOV ZLATIBORCA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere prevederile art.31 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.106/18.10.2016 - privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei CSOKANY PETRONELA;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.1/24.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, modificată;
Luând în considerare Adresa Nr.115//13.10.2016 a Uniunii Democrate Maghiare din Romînia , înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2016 - 025345/17.10.2016;
Având în vedere Procesul-Verbal al Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 18.10.2016;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(9) şi art.34 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 şi art.31 alin. (5) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se validează mandatul de consilier local al doamnei MARCOV ZLATIBORCA.

Art. 2: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice ;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului; ;
- Biroului Audit;
- doamnei Marcov Zlatiborca;
- Uniunii Democrate Maghiare din România;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI