Hotărârea nr. 107/2016

107/18.10.2016 privind modificarea componenţei Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 107/18.10.2016
privind modificarea componenţei Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 -25499/18.10.2016 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 1/24.06.2016 - privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.106/18.10.2016 - privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Csokany Petronela;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea dommeniului public şi privat, servicii, publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
În conformitate cu prevederile art.31 şi art.36 alin.1 şi 9 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată


HOTARASTE

Art.1: Se modifică componenţa Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara în sensul înlocuirii doamnei Csokany Petronela , al cărei mandat a încetat de drept , cu domnul FARKAS IMRE.
Comisia de validare va avea următoarea componenţă:
1. SIMONIS ALFRED ROBERT - PREŞEDINTE
2. MOŞIU SIMION - SECRETAR
3. DUGULESCU MARIUS-CRISTINEL - Membru
4. BORDEAŞU ILARE - Membru
5. FARKAS IMRE - Membru

Art.2: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului ;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI