Hotărârea nr. 106/2016

106/18.10.2016 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei CSOKANY PETRONELA
Hotararea Consiliului Local 106/18.10.2016
privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei CSOKANY PETRONELA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul constatator nr. SC2016 - 25436/17.10.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Adresa nr. SC2016 - 25342/17.10.2016 a doamnei Csokany Petronela prin care ne informează asupra deciziei de a renunţa la calitatea de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.9 alin.2 lit.(a), art.9 alin.3 şi art.12 alin.1 şi alin.2 din Legea nr. 393/2004 - privind Statutul aleşilor locali, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei CSOKANY PETRONELA - aleasă pe lista Uniunii Democrate Maghiare din România la data de 5 iunie 2016.

Art.2: Se declară vacant locul deţinut de doamna CSOKANY PETRONELA în Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Serviciului Juridic;
- D-nei Csokany Petronela;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMARIA

DIRECȚIA SECRETARIAT GENERAL

NR. SC2016 -    /

REFERAT CONSTATATOR

În baza Adresei nr.SC2016 -025342/17.10.2016 a doamnei CSOKANY PETRONELA , prin care ne informează asupra deciziei de a renunța la calitatea de consilier local al Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. 2 lit.(a) din Legea nr. 393/2004 - privind Statutul aleșilor locali, modificată:

„Calitatea de consilier local sau de consilier județean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului , în caz de demisie”.

Alin. 3 prevede: „Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local, respectiv de consiliul județean, prin hotărâre, la propunerea primarului ori, după caz, a președintelui consiliului județean sau a oricărui consilier.”

În baza art. 12 : „ (1) Cu excepDia cazului prevăzut la art. 9 alin. hA1), în situațiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia ,consiliul local sau consiliul județean , după caz, adoptă în prima ședință ordinară, la propunerea primarului, respectiv a consiliului județean, o hotărâre prin care se ia act de situația apărută și se declară vacant locul consilierului în cauză.

(2) Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile , un referat constatator semnat de primar și de secretarul comunei sau orașului, respectiv de președintele consiliului județean și de secretarul general al județului. Referatul va fi însoțit de actele justificative”.

Având în vedere aspectele menționate:

PROPUNE:

Consiliul Local al Municipiului Timișoara ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei CSOKANY PETRONELA - aleasă pe lista Uniunii Democrate Maghiare din România , la data de 5 iunie 2016 - în urma demisiei - și declară vacant locul acesteia în Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

PRIMAR, ROBU NICOLAE


SECRETAR, SIMONA DRĂGOI


Cod. FO 53-01, Ver.3