Hotărârea nr. 105/2016

105/20.09.2016 privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi din partea Primarului Municipiului Timişoara în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi ale unităţilor de învăţământ privat din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2016 -2017
Hotararea Consiliului Local 105/20.09.2016
privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi din partea Primarului Municipiului Timişoara în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi ale unităţilor de învăţământ privat din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2016 -2017


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2016-22152/12.09.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 96 alin. (1), (2) şi (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi din partea Primarului Municipiului Timişoara în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi ale unităţilor de învăţământ privat din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2016-2017, prevăzuţi în Anexa nr. 1 respectiv în Anexa nr. 2 si Anexa nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: La data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 426/16.10.2015 privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi din partea Primarului Municipiului Timişoara în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi ale unităţilor de învăţământ privat din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2015 -2016.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează membrii prevăzuţi în Anexa nr. 1, în Anexa nr. 2 şi Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroul Şcoli-Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Timişoara, din Anexa nr.
1, Anexa nr. 2 si Anexa nr. 3;
- Inspectoratului Scolar Judetean Timis;
- Persoanelor desemnate în Consiliul de Administraţie;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Anexa nr. 1 la HCL nr. /05"

CENTRALIZATOR

PRIVIND NUMIREA MEMBRILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT

Nr. Crt

Unitatea de învățământ cu prsonalitate juridica

Unitatea de învățământ arondată

Nr total membri

Reprezentant al Primarului

Reprezentanți ai Consiliului Local

1

COLEGIUL NAȚIONAL BĂNĂȚEAN MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRI, GIM, LIC

B-dul 16 Decembrie 1989; nr.26; 0256/ 491713,0256/ 491714 cnb@colegiulbanatean.ro

13

Popovici Camelia

 • 1. Mateescu Ioan

 • 2. Popovici Gabriela

 • 3. Căldăraru Lucian

2

COLEGIUL NAȚIONAL "CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA" MUNICIPIUL TIMIȘOARA GIM , LIC

B-dul C.D.LOGA NR.37;TEL.O256/

491873;FAX.O256/ 491874; email loga@email.ro

13

Ganciov Ioan

 • 1. Grigore Grigoroiu

 • 2. Lorenzo Barabas

 • 3. Bordeașu Ilare

3

COLEGIUL NAȚIONAL "ANA ASLAN" MUNICIPIUL TIMIȘOARA

LIC , POS

B-dul.Revoluției,nr.l5/ A, 300034,Tel/ Fax 0256492345,Email anaaslantm@yahoo.com

13

Orobeti Codruta

 • 1. Tirziu Adelina-Larissa

 • 2. Mihok Ciprian

3.1eremia Ion-Ardeal

4

COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTA "ION VIDU" MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRI, GIM , COL/ COL NAT str. Cluj nr.12 cod postai 300576 tel:0256-490467,fax: 0256-221000, e-mail ion.vidu@gmail.com

13

Faur Adrian

 • 1. Grigore Grigoroiu

 • 2. Adrian Lulciuc

 • 3. leremia Ion-Ardeal

5

LICEUL TEORETIC "WILLIAM SHAKESPEARE" MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRI, GIM, LIC/LICTEO str.I.L.Caragiale nr.6; cod postai 300104 Tel.0256/ 201247, Fax 0256/ 435188,e-maii directiune@williamshakespeare.ro

13

Daniela Adam

 • 1. Lorenzo Barabas

 • 2. Marius Dugulescu

 • 3. Luminița Țundrea

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.44

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE str. Iosif Vulcan nr.l 0256208418; doinamargan@yahoo.com

6

LICEUL TEORETIC "JEAN LOUIS CALDERON" MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRI, GIM, LIC/ LIC TEO STR.PESTALOZZ1 NR.14,COD POȘTAL 300115;

TEL:0256491540 FAX:0256203406 liceu calderon@yahoo.com

13

Anca Laudatu

 • 1. Grigore Grigoroiu

 • 2. Moșiu Simion

 • 3. Luminița Țundrea

7

LICEUL TEORETIC "BARTOK BELA" MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRI, GIM, LIC / LIC TEO

Bv. G. Dragalina Nr. 1 IA, cod: 300181, tel.: 0256493031, Fax: 0256221273, e-mail: bartok@bartok.ro

13

Ilie Borbely

1.Sandu Ștefan Constantin

 • 2. Csokany Petronela

 • 3. Lorenzo Barabas

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.10

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE

Str. Iuliu Maniu nr 42 , 0256494742

8

LICEUL TEORETIC "NIKOLAUS LENAU"

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRI, GIM, LIC/ LIC TEO str.Gheorghe Lazar nr.2; cod postai 300078; tel/ fax 0256201885; e-mail n.lenauschuletS),vahoo.de

13

Cojocari Ioan

 • 1. Grigore Grigoroiu

 • 2. Moșiu Simion

3.Szatmari Ioan Ștefan

9

LICEUL TEORETIC "VLAD

ȚEPEȘ" MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRI, GIM, LIC/ LIC

STR. NEGOI; NR. 47; COD POȘTAL 300568; TEL/ FAX: 0256224384; E-MAIL vladtepes tm(a>yahoo.com

9

Cosmin Preda

 • 1. Căldăraru Lucian

 • 2. Simonis Alfied Robert

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.28

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE str. Zona Stadion 1 Mai;0256-463742;lia_petrenciuc@yahoo.co m

10

LICEUL TEORETIC "DOSITEI OBRADOVICI" MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRI, GIM, LIC/ LIC TEO

Bd.-ul. Gen. I. Dragalina, nr.6, tel/ fax 0256491624, dobradovicifoîvahoo.com

9

Cosmin Preda

 • 1. Csokany Petronela

 • 2. Mariș Daniela

11

LICEUL TEORETIC "GRIGORE MOISIL"

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRI / GIM, LIC/LIC TEO STR. Ghirlandei nr.4; cod postai 300231, tel.0256493451; fax

13

Culiță Chiș

 • 1. Grigore Grigoroiu

 • 2. Dimeca Radu

 • 3. Simonis Alfred Robert

0256498362; e-mail d i rector («) i nfo .tm. ed u. ro

12

LICEUL PEDAGOGIC "CARMEN SYLVA" MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRI, GIM, LIC/ LIC TEO / LIC VOC

B-dul C.D.Loga NR.45 ; cod postai

300020; TEL./ FAX.0256490043 ;

lped_tm@yahoo.com

13

Gavra Alina

 • 1. Mosiu Simion

 • 2. Căldăraru Lucian

 • 3. Bordeașu Ilare

13

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "BANATUL"

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRI / GIM, LIC/ SP str. F. C. Ripensia, nr. 29; cod poștal 300584; telefon/ Fax: 0256 489 153; 0256 293 453;         e-

mail: licsportbanatul@yahoo.com

13

Viziteu Gabriela

1

 • 1. Grigore Grigoroiu

 • 2. Simonis Alfred-Robert

 • 3. Sandu Ștefan Constantin

14

LICEUL DE ARTE PLASTICE

MUNICIPIUL TIMIȘOARA ,PRI/ GIM, LIC/ LIC VOC

BD. M. EMINESCU

NR.2,COD:300024,TEL./ FAX:0256-493822,e-mail:liceuarteplastice_MUNICIPIU L TIMIȘOARA@yahoo.com

9

Koncz Mihaela

1

 • 1. Ieremia Ion-Ardeal

 • 2. Mosiu Simion

15

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL "LOGOS" MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE/ PRI, GIM, LIC/ LIC VOC/ POS

str. Transilvania, nr.lOA, cod poștal 300456, telefon 0256240644, fax 0256240643, email scoalalogos@yahoo.com /

13

Lucian Ciobanu

1

1

 • 1. Daniela Mariș

 • 2. Taropa Lucian-Dorel

 • 3. Popescu Raluca-Ioana

16

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "GERHARDINUM"

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRI, LIC/ LIC VOC

P-ța.Regina Maria nr. 1; Tel:0256/ 201986,0256/200635; Fax:0256/ 295777;

gerhardinum@yahoo.coin

9

Gama Pauliean

1 .Sandu Constantin -Ștefan

2. Ieremia lon-Ardeal

17

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST

MUNICIPIUL TIMIȘOARA GIM, LIC/LIC VOC

STR. ADY ENDRE NR. 20, COD POȘTAL 300175; TEL. 0256208601; FAX: 0356814284; office@ltbtm.ro /

9

Gama Pauliean

 • 1. Dugulescu Marius Cristinel

 • 2. Mihok Ciprian

18

LICEUL WALDORF

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE/ PRI/ GIM, LIC/ LIC TEO STR URANUS NR 10,cod postai 300687,tel 0256482448/ 0256482448/ liceul_waldorf_MUNICIPIUL TIMIȘOARA@yahoo.com /

9

Cristiu Eliza

 • 1. Lorenzo Barabaș

 • 2. Orza Adrian-Romiță

19

COLEGIUL ECONOMIC "FRANCESCO SAVERIO

NITTI" MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

LIC

Str.Corbului nr.7/ C,cod postai 300239,telefon -fax 0256-490980 /

13

Mihaela Mircea

1 .Sandu Constantin Ștefan

 • 2. Popovici Gabriela

 • 3. Mosiu Simion

20

COLEGIUL TEHNIC DE VEST

MUNICIPIUL TIMIȘOARA COL/ COL TEHN

B-DUL REGELE CAROL I NR. 11 COD POȘTAL 300172,TEL:FAX:0256493026, e-mail ctv_MUNICIPIUL TIMIȘOARA@yahoo.com / liceal

9

Stoinel Ilie Lucian

 • 1. Grigoroiu Grigore

 • 2. Căldăraru Lucian

21

COLEGIUL DE

SILVICULTURĂ ȘI AGRICULTURĂ "CASA

VERDE" MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

PRE, PRI, COL / COL TEH Aleea Pădurea Verde nr.5, tel / fax 0256219513,0256220093, lsilvic@gmail.com

9

Adrian Faur

1. Mosiu Simion

2.Szatmari loan

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.13

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

AEROPORT, 0256386040

22

COLEGIUL TEHNIC "AZUR"

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

COL/ COL TEH

CALEA MARTIRILOR; NR.64; 300727; TEL/ FAX 0256463247,0256467585, 0356410068,0356410069; liceulazur@yahoo.com

9

Adrian Faur

 • 1. Sandu Constantin -Ștefan

 • 2. Idolu Iulian Daniel

23

COLEGIUL TEHNIC "EMANUIL UNGUREANU"

MUNICIPIUL TIMIȘOARA COL/ COL TEH

P-ta Iancu Huniade; nr. 3; cod 300029; Telefon 0256493854; Fax 0356411540; email emanuil.ungureanu@yahoo.com /

13

Anca Laudatu

1 .Dimeca Radu Dragoș

 • 2. Mosiu Simion

 • 3. Popovici Gabriela

24

COLEGIUL TEHNIC "HENRI

COANDĂ" MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

PROF, LIC str.C.Brediceanu nr.37,cod poștal 300012,0256/ 226404,0256293688, colegiul coanda@yahoo.com

13

Ioan Mihai Costa

 • 1. Tirziu Adelina Larissa

 • 2. Mihok Ciprian

 • 3. Mateescu Ioan

25

COLEGIUL TEHNIC "ION I.C.

BRĂTIANU" MUNICIPIUL TIMIȘOARA

COL / COL TEH

str.P-ța Iancu Huniade nr.2

Tel: 0256-434934, 0256-434906; 0356-440330;

Fax: 0256-436322

mail: coltehtim@yahoo.com /

13

Gabriela Viziteu

 • 1. Dugulescu Marius-Cristinel

 • 2. Adrian Lulciuc

 • 3. Orza Adrian-Romiță

26

COLEGIUL TEHNIC "REGELE FERDINAND I "

TIMIȘOARA

COL/ COL TEH

STR.RENAȘTERII NR.24/ A;COD POȘTAL 300310;

0256225905/025225905/ dsenergetic2004@yahoo.com

13

Lucian Ciobanu

 • 1.  Sandu Ștefan C-tin

 • 2.   Căldăraru Lucian

 • 3.  Țundrea Luminița

27

COLEGIUL TEHNIC "ION

MINCU" MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

PRI/GIM/LIC TEH/ COL/ COL TEH

Str.Gheorghe Lazar nr.20, 0256200020,secretariat@ionmincut m.ro

13

Cristiu Eliza

 • 1. Moșiu Simion

 • 2. Lorenzo Barabas

 • 3. Taropa Lucian-Dorel

28

COLEGIUL TEHNIC "ELECTROTIMIȘ" MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRI, GIM, COL/ COL TEH Str.Matei Millo nr.2/ a , 300696 , 0256 222444/ 0256 222808 electrotimis@yahoo.com

13

Ioan Mihai Costa

 • 1. Grigore Grigoroiu

 • 2. Lorenzo Barabas

 • 3. Csokany Petronela

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR.20 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRI/ GIM,

Str. Martir Radu Constantin nr.23, 0256222572, scoala 20@yahoo.comGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE str. Mart. C-tin Radu, nr.23; 0256222659

29

LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRI, GIM, LIC/ LIC TEH / POS / Str.Ardealului nr.l Timișoara,

TEL.0256/ 221.671 , FAX.0256/ 221.672 email: licautotim@gmail.com

13

Ioan Mihai Costa

 • 1. Mateescu Ioan

 • 2. Daniela Mariș

 • 3. Dugulescu Marius-Cristinel

30

LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

LIC/ LIC TEH

str. Calea Bogdanestilor nr.32/ A; 300015; 0256/ 472047, 0256/ 472091/0256/ 472047/ gsia.MUNICIPIUL

TIMIȘO ARA@yahoo.com

13

Ursu Steluta

1 .Mihok Ciprian

 • 2. Sandu Ștefan C-tin

 • 3. Szatmari Ioan

31

COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA"

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRI,GIM, PROF, LIC

STR. DUNAREA; NR.9; 300612; 0256472315/0256472315/liccfrtm @gmail.com / liceal

13

Lucian Ciobanu

 • 1. Grigoroiu Grigore

 • 2. Simonis Alffed-Robert

 • 3. Orza Adrian-Romiță

32

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRI, GIM

Str. Comanesti nr.3;nr.tel. 0256/ 224454 ;fax 0256/ 246456 e-mail:

scoala gen 1 tm@yahoo.com

9

Daniela Adam

 • 1. Taropa Lucian-Dorel

 • 2. Moșiu Simion

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.4

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRI, GIM

str.Jules Veme nr.64

tel. 0256/219703

fax.0256/219703

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.5

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

NORMAL NR.5 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE

33

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRI, GIM

STR.MURES NR.8 ,TEL/ FAX-

0256217172

13

Ioana Ciucur

1 .Sandu Ștefan C-tin

 • 2. Dimeca Radu Dragos

 • 3. Popovici Gabriela

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.29

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE str. Mureș nr.6;0256-452009;daniela_valcea@yahoo.co m

34

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.6

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRI, GIM

Vulturilor, nr.89,cod POȘTAL 300151, 0256456622/0256456622, scoala nr6 tm@yahoo.com

9

Gabriela Viziteu

 • 1. Daniela Mariș

 • 2. Adrian Lulciuc

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.30

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE str. Vasiie Lupu nr.29/ a;0256-456771; GRĂDINIȚA pp30@yahoo.com

35

ȘCOALA GIMNAZIALĂ nr.7 •'SFÂNTA MARIA"

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRI, GIM

str. ION IONESCU DE LA BRAD NR.2 ;cod:300255 ; 0256 210542 / 0256 214916/ scoala7tm@yahoo.com /

13

Manolache Ionut

 • 1. Taropa Lucian-Dorel

 • 2. Grigoroiu Grigore

 • 3. Adrian Lulciuc

36

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.12

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRI, GIM

Bl.Regele Carol I nr.17 ; cod postai 300180 ;

tel/ fax 0256/

439037;scoala_nr 12@yahoo.com

13

Stoinel Ilie Lucian

 • 1. Popovici Gabriela

 • 2. Căldăraru Lucian

 • 3. Mihok Ciprian

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.21

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE str.Radulescu nr.5;300199;0256452764;

miutel cornelia@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT C.F.R.

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE str.Suceava,nr. 13 A,0256/ 447709,GRĂDINIȚA _25@yahoo.com

37

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRI, GIM

str.G.Muzicescu

nr. 14,codpostal300509, tel/fax.0256/218777

13

Larco Daniela

 • 1. Căldăraru Lucian

 • 2. Daniela Mariș

 • 3. Popescu Raluca-Ioana

38

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 15

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRI, GIM

str. Chisodei Nr. l;cod 300430,tel/fax 0256/216024, emaikscnr 15@yahoo.com

7

Lucian Ciobanu

1. Popescu Raluca-Ioana

39

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 16 "TAKE IONESCU"

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRI, GIM

STR.BUCURESTI NR.l 1 COD 300064;TELEFON/ FAX 0256/ 292889;e-mail

:eco_scoala_l 6tm@yahoo.com

13

Cosmina Fota

 • 1. Taropa Lucian-Dorel

 • 2. Moșiu Simion

 • 3. Dimeca Radu

40

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 18

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRI, GIM

str. Amforei Nr.6 cod 300660 tel/ fax 0256444828 e-mail cinteanlia@zahoo.com /

9

Iulia Ciupercea

 • 1. Adrian Lulciuc

 • 2. Mihok Ciprian

41

ȘCOALA GIMNAZIALĂ nr. 19

"AVRAM IANCU"

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRI, GIM

Bd Cetății nr 24; cod 300397; Tel /

Fax 0256.444733; e-mail: scoalal9avramiancu@yahoo.com

13

42

ȘCOALA GIMNAZIALĂ nr. 21 "VICENȚIU BABEȘ" MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRI, GIM

S.Barnutiu;nr.9;cod 300133; tel/ fax0256208318; e-mail scoala21tm@yahoo.com

13

43

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR.24 MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

PRI, GIM

str.Brandusei

nr.7,300624, tel.0256226444,fax.02 56442726 /

13

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.27

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE str. Brândușei nr. 15 ;0256-442998; otilia.rila@bild-instal.com

44

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.25

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRI, GIM

STR.COSMINULUI; NR.42; COD

POȘTAL 300720;

TEL.0256465120/ 0256465120/

scoala25@yahoo.com

13

Ioan Mihai Costa

 • 1. Mihok Ciprian

 • 2. Adrian Lulciuc

 • 3. Lorenzo Barabas

Gabriela Viziteu

 • 1. Grigoroiu Grigore

 • 2. Simonis Alfred-Robert

 • 3. Orza Adrian-Romiță

Ciprian Orhei

 • 1. Mihok Ciprian

 • 2. Tirziu Adelina-Larissa

 • 3. Idolu Daniel Iulian

Gabriela Viziteu

 • 1. Lorenzo Barabas

 • 2. Sandu Ștefan C-tin

 • 3. Țundrea Luminița

45

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.27

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRI, GIM

str.Aleea Gornistilor nr.3

Telefon:0256452948

Fax:0256452948, e-

mail:scoala27@yahoo.com

9

Gabriela Viziteu

1 .Tirziu Adelina-Larissa

 • 2. Mariș Daniela

 • 3. Mateescu Ioan

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.3

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE str. Leonard nr,13;0256-457374; grădiniță nr3@yahoo.com

46

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.30

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRI, GIM

STR. AȘTRILOR, NR. 13, COD POȘTAL 300685 TELEFON 0256/ 462302, FAX 0256/ 462302, e-mail scoala30tm@yahoo.com

13

Iulian Dascalu

 • 1. Idolu Dan

 • 2. Tirziu Adelina Larissa

 • 3. Lorenzo Barabas

47

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "RUDOLF WALTHER"

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE, PRI, GIM

str. Rudolf Walther nr.l/ 300314/

0256292542/0256493937/ srwtim@yahoo.com

7

Gama Pauliean

1. Ieremia Ion-Ardeal

GRĂDINIȚA CU PROGRAM SAPTAMINAL "RUDOLF WALTHER" MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

str. Rudolf Walther nr.l/ 300314/

0256292542/

0256493937/ srwtim@yahoo.com/

48

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.2

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

str. Herculane nr.9; 0256-290828;

sneja2010@yahoo.com

7

Lucian Ciobanu

1 .Grigoroiu Grigore

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.1

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

str.Alunis nr.41 A ;0256-463344

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.7

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

str. C.I.Nottara nr.l tel. 0256/ 290430

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

NORMAL NR.14 MUNICIPIUL

TIMIȘOARA PRE str.Herculane, nr. 34; 0256215828/

49

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGITNR.il

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE

str. Versului nr.2;0256-

465307;crisanlavinia@gmail.com

7

Victor Birda

1. Lorenzo Barabas

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.12

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE

str.Axente Sever nr.10; 0356451744;

adrianal cata@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.7 MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

str. Independenței, nrl8 , tel 0256207209 /

50

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.14

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

Str. Al. Odobescu, Nr.56 A, cod postai 300237, Tel. / Fax. 0256 223136, E-mail gradippl4@yahoo.com

7

Martin Staia

1. Căldăraru Lucian

GRĂDINIȚA CU PROGRAM SĂPTĂMÂNAL

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

str. Odobescu nr.45/ b; 0256491665;

gradinita_ps 1 @yahoo.com

1

51

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.20

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

str. M-tir Silviu Motohon nr.53; 0256212667;

tamarafetyko@yahoo.com

7

Gabriela Viziteu

1. Mihok Ciprian

GRĂDINIȚA CU PROGRAM nr 9 PRELUNGIT "CARLA PELZ" MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

str.Crisan nr.21/ 23;0256-226010;nelipirva@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.4 MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

str. Ion Ionescu de la Brad A2

;0256-214913

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

NORMAL NR.27 MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

str. Constantin Zabulica A 14;

0256-281877

52

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.22

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

str. Semenic nr.8;0256-

434046;gradipp22tm@yahoo.com

7

Cosmin Preda

l.Grigoroiu Grigore

53

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.23

MUNICIPIUL TIMIȘOARASTR. G. MUSICESCU, NR. 9, TEL/ FAX 0256272945, E-MAIL gradinita23_MUNICIPIUL TIMIȘOARA@yahoo.com

7

Gabriela Viziteu

1. Popovici Gabriela

i

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.31

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

str. Platanilor nr. 2 0256-452764

54

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.25

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE

str. Suceava nr.l3a; 0256447709;

GRĂDINIȚA 25@yahoo.com /

7

Cosmin Preda

 • 1. Sandu Ștefan C-tin

 • 2. Țundrea Luminița

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.24

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

STR. MĂSLINULUI, MNR.7/ 9,0256471829, nelutajune@yahoo.com

GRĂDINIȚA PROGRAM

PRELUNGIT NR. 4

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

str. C.A ROSETTI, NR.6, MUNICIPIUL TIMIȘOARA

55

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.26

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

str. Teiului nr.3; 0256226307;

barbufelicia@yahoo.com

7

Balanescu Alina

1. Lorenzo Barabas

56

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.32

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE

str. Stegarilor nr.2;0256-464406;

GRĂDINIȚA pp32@yahoo.com

7

Gabriela Viziteu

1. Tirziu Adelina Larissa

I

57

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.33

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

str. Olimpiadei nr.6;0256-432363; borlovanangela@vahoo.com

7

Lucian Ciobanu

1 .Simonis Alfred Robert

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.19

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

str. Narciselor nr. 5 0256494243; danielatoch@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT POSTA MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

b-dul Revoluției 1989 nr. 2, tel. -gut delia@vahoo.com

58

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.36

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

str. Teiului nr.5; 0256-441674;

delia.dragan@yahoo.com

7

Adrian Faur

1. Mihok Ciprian

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.37 MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

Calea Aradului, Nr.38, 0256426078, delia.@yahoo.com /

59

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.38 MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

Str. Intrarea Neptun nr. 4, tel. 0256223611, GRĂDINIȚA pp38@yahoo.com

7

Ioan Mihai Costa

1. Grigoroiu Grigore

1

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.6

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

NORMAL NR.19 MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

str. Luminii nr.22;0256-222507;

maria_chera@yahoo.com

60

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.53

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

str. Pestalozzi nr.4;0256-202798; adri anacaprariu@yahoo.com

7

Anca Laudatu

1. Dimeca Radu

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR. 16

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

str.Abrud, nr. 19, 0256433495,

alexandramircov@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.45

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

str.Fagului, nr. 17, 0256490687

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.48

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

str. Dragasani nr.l;0256-432014; floriluput@yahoo.com

1

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

NORMAL NR.16 MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

PRE

str.Renasterii nr. 4; 0256205791

61

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "NIKOLAUS LENAU" MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

str. Gen.N.Grigorescu nr.3;0256-201757;beleiumiralda@yahoo.com

7

Bălan Andreea

1 .Lorenzo Barabas

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „FRANZ LUKAS,,    (fosta nr.8)

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE

Str.Ghirlandei, nr.2 / 0256-493450

62

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENTA TIMIȘ Str.Ghirlandei nr.4 Timișoara, jud.Timiș

Anca Laudatu

Lorenzo Barabas

Anexa nr. 3 la HCL

CENTRALIZATOR

PRIVIND NUMIREA MEMBRILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT

PREUNIVERS1TAR PRIVAT AUTORIZAT

Nr. Crt

Unitatea de învățământ cu prsonalitate juridica

Unitatea de învățământ arondată

Reprezentant al Consiliului Local

1

ȘCOALA POSTLICEALA FUNDAȚIA ECOLOGICA GREEN MUN. TIMIȘOARA BUL. REGELE CAROL I NR. 11 tel. 760663941 cristiana_camat@yahoo.com

Lorenzo Barabas

2

COLEGIUL „ALMA MEDICA”

MUN. TIMIȘOARA,

STR. SIM1ON BARNUTIU, NR 9 tel. 925628792

Căldăraru Lucian

3

LICEUL TEORETIC

„SOCRATES”

MUN TIMIȘOARA,

Str. Calea Bogdfaeitilor nr. 32 B ,

tel 0356113322 copaci22@yahoo.fr

Dimeca Radu

4

LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" MUN. TIMIȘOARA

STR.OFCEA NR.9

Te 1.0256/486321 henricoandatrn@yahoo.com

Grigoroiu Grigore

5

ȘCOALA

"SF.ANTIM IVIREANU" MUN.

TIMIȘOARA

STR. ALUNIS NR.36 tel. -256228784 lavinia.damian@yahoo.com

Kristof Robert

6

ȘCOALA PRIMARĂ“WENDY KIDS” MUN.TIMIOSARA

ALEEA GHIRODEI, NR. 55A tel

- 0720176954

contact@gradinitawendy.ro

Lulciuc Adrian

Mariș Daniela

7

GRĂDINIȚĂ “WENDY KIDS” MUN.TIMIOSARA

ALEEA GHIRODEI, NR. 55A tel

- 0720176954

contact@gradinitawendy.ro

8

GRĂDINIȚĂ TROITA

MUN.TIMIȘOARA

STR. ALEXANDRU BORZA NR.

8, AP.2.

TeL-0356715950 fax- 0356715955 adelapanait@yahoo.com

Mihok Ciprian

9

GRĂDINIȚĂ LUI GOGHITA

MUN. TIMIȘOARA

STR. AIDA NR.l

tel-6356100475 polianadragos@yahoo.com

Moșiu Simion

10

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "FLUTURAUL BOBITA”

MUN. TIMIȘOARA

Str. HEBE Nr. 54

Tel - 7227966844

brank_a28@yahoo.com

Sandu Ștefan Constantin

11

GRĂDINIȚĂ „ KINDER-GARTEN

MIN1SSA „

MUN.TIMIȘOARA

Str. PAUL CONSTANTINESCU

Tel. -0720910128

corina_aida@yahoo.com

Tirziu Adelina-Larissa

12

GRĂDINIȚĂ PP ”DIN-DIN"

MUN.TIMIȘOARA

STR. SOMEȘ NR. 6

Tel- 745625803

dansilvia07@yahoo.com

Mateescu Ioan

13

GRĂDINIȚĂ „BETANIA"

MUN.TIMIȘOARA

STR. INDEPENDENTEI NR. 19, TEL. 0256/490653, FAX 0257/278290 sogardl@yahoo.com

Popovici Gabriela

14

GRĂDINIȚĂ” COPIILOR FERICIȚI”

MUN.TIMIȘOARA

STR. ARGEȘ, NR 3

Tel-072134853

Simonis Alfred Robert

anka albT@yahoo'.com

Anexa nr. 2 la HCL....^P^ /

CENTRALIZATOR

PRIVIND NUMIREA MEMBRILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT

PREUN1VERSITAR PRIVAT ACREDITAT

Nr. Crt

Unitatea de învățământ cu prsonalitate juridica

Unitatea de învățământ arondată

Reprezentant al Consiliului Local

1

ȘCOALA POSTLICEALA "HENRI COANDA" MUNICIPIUL TIMIȘOARA, JUDEȚUL TIMIȘ

Str. Liviu Rebreanu nr.35

tel/fax: 0256/486322

Idolu Iulian Daniel

2

LICEULTEORETIC "MILLENIUM" MUNICIPIUL TIMIȘOARA, JUDEȚUL TIMIȘ

Str. Brediceanu nr.37

Tel: 0256/292880

Szatmari Ioan Ștefan

3

LICEULTEHNOLOGIC UCECOM "SP1RU HARET" MUNICIPIUL TIMIȘOARA JUDEȚUL TIMIȘ Str. .Bogdanetilor nr.32B tel/fax-0256472701

Luminița Țundrea

4

LICEULTEHNOLOGIC "IOAN SLAVICI" MUNICIPIUL TIMIȘOARA, JUDEȚUL TIMIȘ,

str. Dr.Aurel Paunescu Podeanu nr. 144, tel.-0256213109

Bordeașu Ilare

5

ȘCOALA GIMNAZIALA "MONTESSORI SCHULE" MUN.TIMIȘ0ARA JUDEȚUL TIMIȘ,

STR. C. BANCOVEANU, NR. 73-77 Tel - 256494076 office@montessorihaus.ro

Taropa Lucian-Dorel

6

ȘCOALA PRIMARA

"CASA SPERANȚEI" MUNICIPIUL TIMIȘOARA,JUDEȚUL TIMIȘ

Str. Frați Buzeuti nr. 14

Tel/fax 0256-471965

Ieremia Ion-Ardeal

7

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL "CASA SPERANȚEI" MUNICIPIUL TIMIȘOARA, JUDEȚUL TIMIȘ

Str. Frați Buzești nr. 14

Tel/fax 0256-471965

Dugulescu Marius-Cristinel

8

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PROGRAM

PRELUNGIT „CODRINA”

TIMIȘOARA

JUDEȚUL TIMIȘ

Str. Glad nr.27

Tel/ fax 0256-456527

Bordeașu Ilarie

9

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM

PRELUNGIT " KINDERGARTEN GIMINNI"

MUNICIPIUL TIMIȘOARA ,

JUDEȚUL TIMIȘ

Tel. 0736344188

Csokany Petronela

10

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "LADY BIRD” MUNICIPIUL TIMIȘOARA Str. Martir Dan Carpin, nr 19, tel. Tel-0256/29495 8,07232291994

Orza Adrian -Romiță

11

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "NOTRE DAME” MUN. TIMIȘOARA

JUDEȚUL TIMIȘ

B-DUL REGELE CAROLI, NR. 13 Tel - 728273389 cristina.buleja@gmail.com

Orza Adrian-Romiță

12

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL "PRIMI PAȘi"

MUNICIPIUL

T1M10ARA, JUDEȚUL TIMIȘ

Calea Martirilor nr.96 TEL.0734322845

Csokany Petronela