Hotărârea nr. 104/2016

104/20.09.2016 privind includerea în documentele oficiale emise de Primaria Municipiului Timişoara a titulaturii "Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii"
Hotararea Consiliului Local 104/20.09.2016
privind includerea în documentele oficiale emise de Primaria Municipiului Timişoara a titulaturii "Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 22898/20.09.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Referatul cu numărul SC2016-022768/19.09.2016 iniţiat de domnii consilieri Adelina Tîrziu şi Ştefan Sandu privind includerea în documentele oficiale emise de Primăria Municipiului Timişoara a titulaturii "Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii";
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 371/01.08.2014 privind includerea în documentele oficiale emise de Primăria Municipiului Timişoara a titulaturii Timişoara 2021 Capitală Culturală Europeană Oraş Candidat;
În conformitate cu prevederile articolului 36 alin.(8) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă includerea în documentele oficiale emise de Primăria Municipiului Timişoara a titulaturii "Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii".

Art. 2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 371/01.08.2014 privind includerea în documentele oficiale emise de Primăria Municipiului Timişoara a titulaturii Timişoara 2021 Capitală Culturală Europeană Oraş Candidat.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează tuturor direcţiilor şi compartimentelor aparatului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, precum şi tuturor instituţiilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Casei de Cultura a Municipiului Timisoara;
- Instituţiilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE COMUNICARE

SC2016          ^2016

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERAT

privind modificarea HCL nr. 371/01.08.2014 privind includerea în documentele oficiale emise de Primăria Municipiului Timișoara a titulaturii Timișoara 2021 Capitală Culturală

Europeană Oraș Candidat

Având în vedere Referatul cu numărul SC 2016-022768/19.09.2016 inițiat de domnii consilieri Adelina Tîrziu și Ștefan Sandu privind includerea în documentele oficiale emise de Primăria Municipiului Timișoara a titulaturii Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii, precum și anunțul din data de 16 septembrie 2016, prin care juriul internațional delegat de Uniunea Europeană a declarat oficial orașul Timișoara ca fiind investit cu titlul de Capitală Culturală Europeană în anul 2021:

PROPUNEM:

Emiterea unei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timișoara prin care să se aprobe modificarea HCL nr. 371/01.08.2014 privind includerea în documentele oficiale emise de Primăria Municipiului Timișoara a titulaturii Timișoara 2021 Capitală Culturală Europeană Oraș Candidat, în sensul schimbării titulaturii din “Timișoara 2021 Capitală Culturală Europeană Oraș Candidat” în “Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii”.

Anexăm toate documentele depuse pentru susținerea acestui proiect de hotărâre.


Serviciul Juridic


ROMANIA

Județul Timiș

Primăria Municipiului Timișoara Direcția Comunicare

S-a înregistrat cu numărul: SC2016-022768 din 19.09.2016

SC45 Corespondenta Consiliul local - aparatul propriu de lucru la Consiliul local - aparatul propriu de lucru

Am preluat de la SANDU ȘTEFAN SI ADELINA TÂRZIU Cu adresa: Timișoara, Str. CD LOGA nr. 1

Total 1 file            Termen de rezolvare: 19.10.2016

Termen direcție: 04.10.2016 Obs. ÎNAINTARE REFERAT PRIVIND ADOPTARE HCL REF INCLUDERE IN DOCUMENTELE OFICIALE EMISE DE PMT A TITULATURII TIMIȘOARA - CAPITALA CULTURALA EUROPEANA 2021

Timișoara, la 19.09.2016


ConsilierR^ferent, Alina Petrovici

Cod FO-24 - 01,ver.2


ReferatPentru emiterea unei HCL privind includerea în documentele oficiale emise de Primăria Municipiului Timișoara a titulaturii Timișoara - Capitală Culturală Europeană 2021

Având in vedere importanta desemnării Municipiului Timișoara ca si Capitală Europeană a Culturii in anul 2021, este esențiala promovarea acestui titlu prin toate mijloacele.

In anul 2014, la propunerea noastra, Consiliul Local Timișoara a emis o HCL nr. 371 / 01.08 privind includerea în documentele oficiale emise de Primăria Municipiului Timișoara a titulaturii Timișoara 2021 Capitală Culturală Europeană Oraș Candidat. Având in vedere noul statut, propunem abrogarea respectivei HCL si emiterea unei noi HCL care sa prevada includerea în documentele oficiale emise de Primăria Municipiului Timișoara a titulaturii Timișoara-Capitală Culturală Europeană 2021 in forma text si grafica adaptata specificului fiecărui document.

Consilieri locali2 21


Timișoara 2021

Capitală Europeană a Culturii

ROMÂNIA                                                AVIZAT

JUDEȚUL TIMIȘ                                               SECRETAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA COMUNICARE

BIROUL ORGANIZARE EVENIMENTE                              Simona Drăgoi

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 371/01.08.2014 privind includerea în documentele oficiale emise de Primaria Municipiului Timișoara a titulaturii Timișoara 2021 Capitală Culturală Europeană Oraș Candidat

Ca urmare a referatului cu nr. SC2016 - 22898/20.09.2016 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu;

Având în vedere Referatul cu numărul SC 2016-022768/19.09.2016 inițiat de domnii consilieri Adelina Tîrziu și Ștefan Sandu privind includerea în documentele oficiale emise de Primăria Municipiului Timișoara a titulaturii Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii;

Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte;

Având în vedere HCL nr. 371/01.08.2014 privind includerea în documentele oficiale emise de Primăria Municipiului Timișoara a titulaturii Timișoara 2021 Capitală Culturală Europeană Oraș Candidat;

În conformitate cu prevederile articolului 36 alin.(8) din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Modificarea HCL nr. 371/01.08.2014 privind includerea în documentele oficiale emise de Primăria Municipiului Timișoara a titulaturii Timișoara 2021 Capitală Culturală Europeană Oraș Candidat, în sensul schimbării titulaturii din “Timișoara 2021 Capitală Culturală Europeană Oraș Candidat” în “Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii”.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează tuturor direcțiilor și compartimentelor aparatului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, precum și tuturor insituțiilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Instituției Prefectului - Județului Timiș;

 • - Primarului Municipiului Timișoara;

 • - Direcției Urbanism;

 • - Direcției Tehnice;

 • - Direcției Economice;

 • - Direcției de Mediu;

 • - Direcției Dezvoltare;

 • - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;

 • - Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;

 • - Direcției Comunicare;

 • - Biroului Audit;

 • - Biroului Managementul Calității;

 • - Compartimentului Control;

 • - Casei de Cultura a Municipiului Timisoara;

 • - Instituțiilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

 • - Mass-media locale.

Președinte de ședință Consilier