Hotărârea nr. 103/2016

103/20.09.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zona locuinte in intravilan", Calea Urseni, C.F. 421466, C.F. 421476, Timisoara
Hotararea Consiliului Local 103/20.09.2016
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zona locuinte in intravilan", Calea Urseni, C.F. 421466, C.F. 421476, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2016 - 012409/ 17.08.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 233/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 140/19.04.2011 - privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului", modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 138/28.09.2012;
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 04/26.01.2015, Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului de Urbanism nr. 02/25.02.2016;
Având în vedere Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 85 din 21.12.2015;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Dezvoltare zona locuinte in intravilan", Calea Urseni, C.F. 421466, C.F. 421476, Timisoara, având ca beneficiar pe BABA RAMONA MIHAELA, întocmit conform Proiectului nr. 13.017, realizat de S.C. SIREGON GRUP S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: Regim de înalţime pentru locuinte cu regim redus de inaltime cu caracter urban max P+1E+M, care vor cuprinde maxim 2 unităţi locative pe o parcelă; H max. = 9 m; CUT max = 0,9; POT max = 35 %, Sp verzi = 5.2 % - spatiu verde amenajat public si 71.16% (2.300 mp) spatiu verde amenajat in cadrul parcelelor de locuinte conform Deciziei de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 85/21.12.2015; Se va respecta Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, , SECŢIUNEA 4 Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor (case izolate). Pentru construirea pe limita de proprietate se va obtine Acordul notarial al vecinilor direct afectati conform plansei nr. 02 - ,,Reglementari urbanistice - Zonificare"; acces auto si realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari conform Avizului Comisiei de Circulatie nr. DT2015-001505/25.06.2015.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zona locuinte in intravilan", Calea Urseni, C.F. 421466, C.F. 421476, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul studiat este în suprafaţă totală de 3232 mp, din care 2.990 mp - inscris in C.F. 421476, nr. top 421476 (C.F. vechi 150481, top vechi 1290-998-1030/a/1/1/1/2/2), teren intravilan - curti, constructii, proprietar BABA RAMONA MIHAELA, si 242 mp - inscris in C.F. 421466, nr. top 421466 (C.F. vechi 1576, top vechi 1290-998-1030/a/1/1/1/1), teren intravilan - curti, constructii, proprietar BABA RAMONA MIHAELA.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zona locuinte in intravilan", Calea Urseni, C.F. 421466, C.F. 421476, Timisoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri, vor deveni publice.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Proiectantului S.C. SIREGON GRUP S.R.L.;
- Beneficiarului BABA RAMONA MIHAELA;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI URBANISTIC ZONAL

 • I. DISPOZIȚII GENERALE

 • 1. ROL R.L.U.

Regulamentul aferent PLAN URBANISTIC ZONAL DEZVOLTARE ZONA LOCUINȚE IN INTRAVILAN TIMIȘOARA, PARCELELE 421466 si 421476, cuprinde prescripții cu privire la restricții și permisiuni care sunt obligatorii pe întreg teriotriul ce face obiectul PUZ. Regulamentul este parte integrantă a PLAN URBANISTIC ZONAL DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE IN INTRAVILAN TIMIȘOARA, PARCELELE 421466 SI 421476 și se aprobă odată cu acesta.

 • 2. BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII

La baza elaborării Regulamentului aferent planului urbanistic zonal stau în principal:

o H.G.R. nr. 525/1996 și ghidul de aplicare R.G.U. aprobat prin ordinul MLPAT nr. 176/N/16.08.2000;

o  Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanism (republicata);

o  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru

realizarea locuințelor (republicata);

o Legea fondului funciar nr. 18/1991 (republicata);

o Legea nr.33/1994 privind expropierea pentru utilitate publica;

o Legea nr. 107/1996 legea apelor (republicata);

o Legea nr. 137/1995 privind protectia mediului;

o Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

o Legea nr. 54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor;

o Hotararea C.J. Timis nr. 1 15/2008 privind aprobarea reglementarilor si indicilor urbanistici din Judetul Timis;

precum și celelalte acte legislative specifice sau complementare domeniului.

Reglementările cuprinse in PUG si prescriptiile regulamentului de urbanism aferente PUG pentru zona ce face obiectul PUZ.

 • 3. DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul regulament cuprinde reglementari obligatorii cu privire la modul de amplasare a construcțiilor, spatiilor verzi, parcajelor si drumurilor, profilele acestora, coeficienti de utilizare a terenurilor, solutii de echipare edilitara pentru zona studiata in vederea autorizarii acesteia.

Prevederile PUZ și ale Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ, odată aprobate, constituie act de autoritate al administrației publice locale.

Pentru zona studiata distributia functiunilor este urmatoarea:

PARCELE CU LOCUINȚE

Funcțiuni permise:

Pentru aceste parcele functiunile permise sunt de locuinte individuale cu regim redus de inaltime cu caracter urban.

Funcțiuni complementare:

Spatii verzi, circulatii auto, spatii administrative pentru firme, puncte alimentare, prestari servicii diverse nepoluante (noxe, zgomot, vibratii) complementar zonei de locuit, cabinete medicale.

Dotari complementare:

Garaj, anexe, parcaje si instalatii edilitare.

Funcțiuni interzise:

Pentru toata zona studiata sunt interzise urmatoarele functiuni: gospodarire comunala si cimitire, depozite deseuri, agro-zootehnice, industriale, servicii poluante de tip spalatorii auto, benzinarii.

 • II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

 • 4. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI SI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT

Ca urmare a analizei privind impactul asupra mediului pentru zona studiata sau formulat propuneri si masuri de intervenție urbanistica, ce privesc:

o Diminuarea pana Ia eliminare a surselor de poluare (emisii, deversări etc.)

o Prevenirea producerii riscurilor naturale;

o  Depozitarea controlata a deșeurilor;

o  Organizarea sistemelor de spatii verzi;

o Refacere peisagistica si reabilitare urbana;

o Eliminarea disfunctionalitatilor din domeniul cailor de comunicație si al rețelelor edilitare majore.

Protecția calitatii apelor

Avandu-se in vedere modul de gestionare a apelor se considera ca prin amenajarile propuse se vor elimina orice surse de poluare a apelor de suprafata sau subterane.

Protecția calitatii aerului

Terenul fiind in intravilanul localitatii Timisoara, calitatea aerului este buna.

Energia termica necesara incalzirii si preparării apei calde menajere pentru acest complex de locuințe si servicii va fi asigurata cu ajutorul centralelor termice individuale (murale sau de pardoseala), alimentate cu gaze naturale si vor fi amplasate in incaperi special destinate cu suprafete si cos de fum corespunzatore.

Nu vor exista depasiri ale limitelor impuse de normativele in vigoare privind protectia mediului:

o Ord. 462/1993 al MAPPM privind emisiile;

o STAS 12574/1987 privind calitatea aerului;

o Ordonanta de urgenta nr. 243/2000 privind protectia atmosferei.

Protectia impotriva zgomotului si a vibrațiilor

Activitatea de baza prevazuta in zona, de locuire nu produce zgomote si vibratii care sa necesite masuri speciale de protectie impotriva zgomotelor.

Protectia solului si subsolului

Activitiatea de locuire nu va implica operatii care pot periclita calitatile solului sau a subsolului. In varianta folosirii cazanelor de incalzire cu combustibil lichid cu rezervoare ingropate sau aeriene se vor respecta normele tehnice in vigoare privind protectia mediului (cuva din beton sau rezervoare cu pereti dubli) si sanatatea populatiei.

Gospodarirea deșeurilor

Deseurile produse de acest complex ce se va executa in aceasta zona vor fi preluate de firme autorizate in domeniu si depuse pentru neutralizare la rampa de gunoi a municipiului Timisoara.

In timpul executiei locuintelor, materialele se vor aproviziona in baze proprii si se vor aduce in santier numai in masura punerii in opera.

In timpul lucrarii de realizare a obiectivelor, muncitorii vor fi instruiti sa vegheze asupra factorillor de mediu.

Excesul de pamant si moloz, ramase din timpul constructiei vor fi evacuate in zonele de umpluturi indicate de catre Primaria Timisoara.

Gospodarirea substantelor toxice

Nu este cazul.

Gestionarea ambalajelor

Nu este cazul.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Pentru asigurarea unui ambient necesar zonelor de locuinte individuale cu regim redus de inaltime cu caracter urban cat si pentru a aduce un aport imbunatatirii calitatii aerului se vor amenaja spatii verzi de minim 26 mp/locuitor astfel:

minim 40% din suprafata parcelelor rezultate prin reglementarile prezentului PUZ, amenajate ca spatii verzi (spatiu verde privat), in interiorul parcelelor.

Impactul asupra patrimoniului construit

Zonele de vecinătate care fac obiectul prezentului PUZ sunt definite din:

o Zona 1 de vecinătate este definita prin Planul Urbanistic GENERAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, PLANUL URBANISTIC ZONAL CALEA URSENI - BUZIASULUI, PLAN URBANISTIC GENERAL - ETAPA 2 - CONCEPTULUI GENERAL DE DEZVOLTARE

(MASTERPLAN) si PLAN URBANISTIC GENERAL - ETAPA 3 (in lucru) ca locuinte individuale cu caracter urban (UTR - Liu) si mica industrie, pe care sunt edificate constructii;

o Zona 2 de vecinatate este definita prin Planul Urbanistic GENERAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA si PLANUL URBANISTIC ZONAL CALEA URSENI - BUZIASULUI ca zona de servicii, pe care sunt edificate constructii.

o Zona 3 de vecinatate este definita prin Planul Urbanistic GENERAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA, PLANUL URBANISTIC ZONAL CALEA URSENI - BUZIASULUI, PLAN URBANISTIC GENERAL - ETAPA 2 - CONCEPTULUI GENERAL DE DEZVOLTARE (MASTERPLAN) si PLAN URBANISTIC GENERAL - ETAPA 3 (in lucru) ca zona de locuinte individuale cu caracter urban (UTR - Liu), pe care sunt edificate constructii.

o  Zona 4 de vecinatate este  definita prin  PLANUL  URBANISTIC  GENERAL AL

MUNICIPIULUI TIMISOARA ca zona de de gospodarie comunala, pe care nu sunt

edificate constructii.

o  Zona 5 de vecinatate este  definita prin  PLANUL  URBANISTIC  GENERAL AL

MUNICIPIULUI TIMISOARA ca zona de utilitati - Uzina de apa, pe care sunt edificate constructii.

Promovarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE IN INTRAVILAN TIMISOARA, PARCELELE 421466 SI 421476, atît în faza de execuție, c a t și în cea de funcționare, va genera un impact redus și local asupra calității mediului înconjurător.

 • 5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANTA CONSTRUCTIILOR SI LA APARAREA INTERESULUI PUBLIC

La proietarea constructiilor se vor respecta prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, normativul P118 privind siguranta la foc a constructilor precum si normative specifice de proiectare pe specialitati sau tip functiune.

Prin prevederile prezentului PUZ au fost reglementate accese carosabile in zona si parcaje.

 • 6. REGULI DE AMPLASARE A CONSTUCTIILOR ȘI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

Conform reglementarilor aferente prezentului PUZ se propun următoarele:

Zone functionale propuse in zona studiata sunt:

o pentru locuinte: 0,2468 ha (76,36%);

o pentru drumuri, alei si parcaje: 0,0764 ha (23,64%).

Suprafete si coeficienti:

o  POT  - maxim 35% pentru locuinte;

o  CUT  - maxim 0,90 pentru locuinte;

Regim de inaltime: maxim P+1E+M;

Inaltime maxima: H max. = 9,0 m;

S teren: 3 232 mp.

Alinierea construcțiilor propuse va fi de:

o  6 m de la limita posterioara a parcelei;

o  2 m de la limita de proprietate de la strada.

Tipul de acoperire:

o sarpanta sau terasa.

La amplasarea constructilor se vor respecta:

o normele de insorire si iluminat natural;

o distantele minime de siguranta la foc intre constructii si dotarile edilitare respectiv intre dotarile edilitare si limita de proprietate precum si accesele in constructie pentru asigurarea cerintelor de siguranta la foc;

o constructile nou propuse atat pentru constructile de locuit cat si pentru alte functiuni admise in mod exceptional, in regim P+1E+M vor respecta prevederile Codului Civil cu privire la vecinatati pentru cazul P si P+M iar in situatia in care depasesc doua niveluri se va respecta distanta minima de % din H cornisa fata de mezuinile laterale, cu exceptia cladirilor cuplate sau insiruite;

o la amplasarea constructilor pe limita de proprietate se va solicita acordul notarial al proprietarului parcelei fata de care se amplaseaza constructia propusa.

Prin avizele detinatorilor de utilitati din zona amplasamentului nu sunt inpuse retrageri sau restrictii.

 • 7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

Accese carosabile

În zona studiată vor fi prevăzute noi cai de comunicație rutiera care sa asigure accesul în zona. Drumurile ce deservesc zona vor fi racordate la Calea Urseni.

Accesul la parcelele din zona studiata se va face din strada nou proiectate.

Documentația de execuție a lucrărilor aferente acceselor în zona studiată vor fi întocmite de un proiectant de specialitate - lucrari rutiere.

Drumuri de incintă

Drumurile de incintă vor fi proiectate și prevăzute cu marcaje și indicatoare corespunzătoare. Documentația de execuție a lucrărilor aferente acceselor în zona studiată vor fi întocmite de un proiectant de specialitate.

Parcaje

Autorizarea executării construcțiilor care prin destinație, necesită spații de parcare se admite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în incinta.

Necesarul de parcaje se va calcula astfel: minim un loc pentru cladiri cu aria utila mai mica de 100 mp si minim 2 pentru cele cu aria utila mai mare de 100 mp.

 • 8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA

Racordarea la rețele tehnico-edilitare existente

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării cu uti litati a amplasamentului respectiv asigurarea cu energie electrica, apa potabila si evacuare ape manajere.

Dupa realizarea retelelor centralizate de utilitati publice beneficiarul se obliga să racordeze imobilele la rețelele centralizate publice.

Realizare a de rețele tehnico-edilitare

Pentru asigurarea utilităților necesare funcționării zonelor de locuinte se propune obligativitatea realizării următoarelor echipări edilitare:

o Asigurarea cu apa potabila a obiectivelor se va realiza din reteaua de apa potabila a municipiului Timisoara.

o Apele uzate menajere provenite de pe zona studiata se colecteaza prin intermediul retelei de canalizare si se deverseaza in reteaua de canalizare a municipiului

Timisoara.

o Apele meteorice de pe constructii se colecteaza prin intermediul retelei de canalizare si se deverseaza in reteaua de canalizare a municipiului Timisoara.

o Apele meteorice de pe drumuri si parcare se vor colecta prin intermediul retelei de canalizare pentru ape pluviale, separata de reteaua de canalizare apa menajera si se vor deversa intr-un bazin de retentie.

o Pentru zona de servicii in care functioneaza punctele de alimentație publica, apele menajere vor fi trecute printr-un separator de grăsimi.

o  Asigurarea cu energie electrica a zonei se va realiza prin bransamente la reteaua de

energie electrica adiacent amplasamentului.

o  Asigurarea cu gaze naturale a zonei se va realiza prin bransamente la reteaua gaze

naturale adiacenta amplasamentului.

Pentru rețelele de utilități existente în zonă, lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de investitor.

Investitorii vor realiza propriile instalații de încălzire. Centrala termica va functiona cu gaz natural.

 • 9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU CONSTRUCTII

Terenurile pentru construcții vor fi dimensionate avand în vedere următoarele elemente:

 • •  Retragerea de 2 m de la limita proprietatii strazilor nou proiectate respectiv 6 m de la limita proprietatii posterioare;

 • •  Caile de comunicatie ce deservesc amplasamentul vor avea urmatoarele prospecte:

o strazi propuse - 12,0 m, compus din: trotuar 1,5 m, zona verde 1,0 m, carosabil 7,0 m, zona verde 1,0 m si trotuar 1,5m;

 • 10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI

Spații verzi și plantate

Autorizația de construire va conține obligația creării de spații verzi amenajate. Este obligatorie amenajarea și plantarea spațiului verde aferent circulațiilor carosabile.

Prin prevederile prezentului PUZ, s-au prevăzut spatii verzi amenajate de minim 26 mp/locuitor astfel:

o minim 40% din suprafata parcelelor rezultate prin reglementarile prezentului PUZ, amenajate ca gradini (spatiu verde privat), in interiorul parcelelor, procent impus prin avizul de oportunitate.

Împrejmuiri

Este permisă realizarea de împrejmuiri:

 • •  transparente, decorative sau gard viu pentru delimitarea parcelelor aferente clădirilor fata de limita de proprietate dinspre strada, cu inaltimea de maxim 2 m, iar inaltimea soclului nu va depasi 0,5 m;

 • •  opace, din zidarie sau lemn cu inaltimea maxima de 2 m pentru delimitarea parcelelor aferente clădirilor fata de limita de proprietate aferente altor cladiri.

Aspectul împrejmuirilor se va supune acelorași exigențe ca și în cazul aspectului exterior al clădirilor.

 • III. ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ

 • 11. UNITĂȚI ȘI SUBUNITĂȚI FUNCȚIONALE

Zona studiată este reglemantata prin P.U.Z. CU CARACTER DIRECTOR TIMIȘOARA NORD, PLAN URBANISTIC GENERAL - ETAPA 2 - CONCEPTULUI GENERAL DE DEZVOLTARE (MASTERPLAN), si PLAN URBANISTIC GENERAL - ETAPA 3 (in lucru) ca zona de locuinte individuale cu regim redus de inaltime cu caracter urban (UTR - Liu).

In concluzie zona studiata este definita ca zona de locuinte individuale cu regim redus de inaltime cu caracter urban dar in prezent amplasamentul se constituie din gospodarie comunala in intravilan.

 • IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR TERITORIALE DE REFERINȚA

L - locuirea

Zona studiata va fi prevazuta ca zona de locuinte individuale cu regim redus de inaltime cu caracter urban.

Parcelele de teren rezultate vor fi prevazute cu spații verzi amenajate private (gradini), minim 40% din suprafata.

IS - instituții și servicii

Nu este cazul.

ID - unități de producție și depozitare

Nu este cazul.

C- căi de comunicație

Zona studiata va fi prevazuta cu cai de comunicatie conform capitol II, punct 7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii.

SP - spații plantate, agrement, sport

Zona studiata va fi prevazuta cu spații verzi amenajate, minim 40% din suprafata parcelelor.

DS - destinație specială

Nu este cazul.

GC - gospodărire comunală

Nu este cazul.

TE - echipare edilitară

Zona studiata va fi prevăzuta cu echipări edilitare conform capitol II, punct 8. Reguli cu privire la echiparea edilitară.

 • V. UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERIN ȚĂ

 • •  Zona studiată se constituie într-o zona cu unitati teritoriale de referința respectiv Liu -locuinte individuale cu regim redus de inaltime cu caracter urban, subimpartita după cum urmează:

 • •  Parcelele 1 + 4 subzona locuinte;

 • •  Parcela 5 - subzona drumuri, alei, parcaje.

Pentru unitatea functionala aferente zonei studiate se vor aplica prescripțiile privind restricții și permisiuni prevăzute în PUZ.

Intocmit, arh. HENT Sorin

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

MEMORIU DE PREZENTARE

 • 5.1. INTRODUCERE

 • 5.1.1. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

o Denumirea lucrării

PLAN URBANISTIC ZONAL DEZVOLTARE ZONA LOCUINȚE IN INTRAVILAN TIMIȘOARA, PARCELELE 421466 SI 421476.

o Amplasament:

Amplasamentul studiat se gaseste poziționat in intravilanul localitatii Timișoara, județul Timiș, in partea de sud a acesteia si este identificat prin:

o  CF 421466, nr. cad. 421466, S teren = 242 mp;

o  CF 421476, nr. cad. 421476, S teren = 2.990 mp;

Total                   S teren = 3.232 mp

Terenul in suprafata de 3.232 mp este proprietatea lui BABA Ramona-Mihaela.

Terenul este scos din circuitul agricol.

Pe amplasament exista constructii.

Imobilul are inscrieri privitoare la sarcini:

o Intabulare drept de ipoteca, valoare 220102,21 lei in favoarea SC DULCE DECOR SRL.

 • •  Beneficiari:

Beneficiarul documentației P.U.Z. este BABA Ramona-Mihaela

Proiectant general

Proiectantul general este S.C. SIREGON GRUP S.R.L. Timișoara care a elaborat proiectarea de specialitat e urbanism și rețele electrice ș i edilitare.

 • •  Subproiectanti, colaboratori

Conform foaie colectiv de elaborare, subproiectanții ș i colaboratorii sunt:

 • •  S.C. DRUM PROIECT S.R.L. Timișoara - proiectant drumuri;

 • •  S.C. EXPERT PREST S.R.L. Timișoara - consultant probleme de mediu și sănătate publică;

 • •  S.C. EDILITAR PROIECT S.R.L. Reșița - consultant gospodă rirea apelor.

 • •  Data elaborarii

aprilie 2016._____________________________________________________________________________________________

 • 5.1.2. OBIECTUL LUCRĂRII

o Solicitări ale temei program

Prin tema program se solicita analizarea contextului urbanistic privind amplasarea obiectivului: PLAN URBANISTIC ZONAL DEZVOLTARE ZONA LOCUINȚE IN INTRAVILAN TIMIȘOARA, PARCELELE 421466 SI 421476; compus din locuinte individuale cu regim redus de inaltime cu caracter urban.

Caracteristici ale amplasamentului:

o se constituie teren in intravilanul localitatii Timisoara;

o este adiacent zonei de locuinte individuale cu regim redus de inaltime cu caracter urban (UTR - Liu);

o  este adiacent zonei de servicii;

o  este adiacent zonei de gospodarie comunala;

o  este adiacent zonei de utilitati - Uzina de apa.

•  Prevederi ale programului de dezvoltare a localitatii pentru zona studiata, in

conformitate cu prevederile PLANULUI URBANISTIC GENERAL al localitatii.

In conformitate cu PLANUL URBANISTIC GENERAL - ETAPA 2 - CONCEPT GENERAL DE DEZVOLTARE URBANA (MASTERPLAN) zona studiata se incadreaza in POLITICA 6 -

MARIREA FONDULUI DE LOCUINTE SI CRESTEREA CALITATII LOCUIRII, PROGRAM 3 -ZONE REZIDENTIALE COERENTE OBTINUTE PRIN URBANIZARE SI RECONVERSIE avand ca scop:

o dezvoltare prudenta in zone construite cu respectarea calitatii spatiului urban existent;

o asigurarea, prin implementarea sistemului de reparcelare, unei structuri teritoriale si functionale coerente, cu desemnarea suprafetelor pentru dotari comunitare si a spatiilor verzi, in cadrul unor Planuri Urbanistice Zonale;

Si localizare:

o zona de dezvoltare deficitara;

o zone in care se constata tendinte de dezvoltare de locuinte individuale cu regim redus de inaltime cu caracter urban (UTR - Liu).

Prin contextul urbanistic se definește ca zona gospodarie comunala, situata in intravilanul al localitatii Timisoara, in partea de sud.

Zona studiata se afla la:

o 4345 m de zona centrala a localitatii;

o adiacent la zona de locuinte individuale cu regim redus de inaltime cu caracter urban (UTR - Liu).

o  este adiacent zonei de servicii;

o  este adiacent zonei de gospodarie comunala;

o  este adiacent zonei de utilitati - Uzina de apa.

Analizand zona studiata in relatie cu zonele vecine rezulta urmatoarele concluzii:

o Zona studiata este definita prin reglementarile PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA, PLAN URBANISTIC GENERAL - ETAPA 2 - CONCEPTULUI GENERAL DE DEZVOLTARE (MASTERPLAN) si PLAN URBANISTIC GENERAL - ETAPA 3 (in lucru) ca zona de gospodarie comunala.

o Zona 1 de vecinatate este definita prin PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA, PLANUL URBANISTIC ZONAL CALEA URSENI,   -BUZIASULUI, PLAN URBANISTIC GENERAL - ETAPA 2 - CONCEPTULUI GENERAL DE DEZVOLTARE (MASTERPLAN) si PLAN URBANISTIC GENERAL - ETAPA 3 (in lucru) ca locuințe individuale cu caracter urban (UTR - Liu) si mica industrie, pe care sunt edificate construcții;

o Zona 2 de vecinatate este definita prin PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA si PLANUL URBANISTIC ZONAL CALEA URSENI -

BUZIASULUI ca zona de servicii, pe care sunt edificate constructii.

o Zona 3 de vecinatate este  definita  prin PLANUL URBANISTIC GENERAL  AL

MUNICIPIULUI TIMISOARA,  PLANUL  URBANISTIC  ZONAL CALEA URSENI -

BUZIASULUI, PLAN URBANISTIC GENERAL - ETAPA 2 - CONCEPTULUI GENERAL DE DEZVOLTARE (MASTERPLAN) si PLAN URBANISTIC GENERAL - ETAPA 3 (in lucru) ca zona de locuinte individuale cu caracter urban (UTR - Liu), pe care sunt edificate constructii.

o Zona 4 de vecinatate este  definita  prin  PLANUL  URBANISTIC  GENERAL  AL

MUNICIPIULUI TIMISOARA ca zona de de gospodarie comunala, pe care nu sunt

edificate constructii.

o Zona 5 de vecinatate este  definita  prin  PLANUL  URBANISTIC  GENERAL  AL

MUNICIPIULUI TIMISOARA ca zona de utilitati - Uzina de apa, pe care sunt edificate constructii.

De remarcat ca in zona 3 de vecinatate va incepe in scurt timp un proces de restructurare, existand suprafete de teren neconstruit, care odata amenajate vor incheia procesul de restructurare din zona.

In concluzie, obiectul lucrării il constituie amplasarea obiectivului: PLAN URBANISTIC ZONAL DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE IN INTRAVILAN TIMISOARA PARCELELE 421466 SI 421476.

 • 5.1.3. SURSE DOCUMENTARE

 • •  Lista studiilor și proiectelor elaborate anterior

Studii elaborate anterior sunt:

o PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA;

o PLAN URBANISTIC GENERAL - ETAPA 2 - CONCEPTULUI GENERAL DE DEZVOLTARE (MASTERPLAN),

o PLAN URBANISTIC GENERAL - ETAPA 3 (in lucru);

o PLANUL URBANISTIC ZONAL CLAEA URSENI - BUZIASULUI.

 • •  Lista studiilor de fundamentare intocmite concomitent cu PUZ

o Studiu topometric;

 • •  Date statistice

PLANUL URBANISTIC GENERAL;

PLAN URBANISTIC GENERAL - ETAPA 2 - CONCEPTULUI GENERAL DE DEZVOLTARE (MASTERPLAN);

PLAN URBANISTIC GENERAL - ETAPA 3 (in lucru).

 • •  Proiecte de investiții elaborate pentru domenii ce privesc dezvoltarea urbanistica a zonei

o PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA;

o PLAN URBANISTIC GENERAL - ETAPA 2 - CONCEPTULUI GENERAL DE DEZVOLTARE (MASTERPLAN),

o PLAN URBANISTIC GENERAL - ETAPA 3 (in lucru);

o PLANUL URBANISTIC ZONAL CLAEA URSENI - BUZIASULUI.

 • 5.2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

 • 5.2.1. EVOLUȚIA ZONEI

 • •  Date privind evolutia zonei

Zona studiata si zonele de vecinătate 1, 2, 3 si 5 se constituie in teren cu construcții.

Zona de vecinatate 4 se constituie in teren pe care nu sunt edificate constructii.

 • •  Caracteristici semnificative ale zonei relationate cu evolutia localitatii.

Ca urmare a dezvoltarii localitatii, s-a creat premisa comasarii terenurilor pentru o zona de locuinte. S-a considerat ca aceasta zona este o zona favorabila pentru dezvoltarea unei zone cu acest tip de functiune.

 • •  Potential de dezvoltare

Ca urmare a pozitiei zonei in contextul urbanistic al localitatii se poate aprecia ca zona va deveni o zona dominata de locuinte.

 • •  5.2.2. INCADRARE IN LOCALITATE

 • •  Pozitia zonei fata de intravilanul localitatii.

Zona studiata se gaseste in intravilanul localitatii Timisoara, in partea de sud, intr-o pozitie a carei potential permite dezvoltarea zonei de locuinte si este identificata prin:

o CF nr.: 421466;  421476; nr. cad. 421466,  421476, nr. top (vechi): 1290/998-

1030/a/1/1/1/1; 1290/998-1030/a/1/1/1/2/2; Steren = 3 232 mp;

 • •  Relationarea zonei cu localitatea sub aspectul pozitiei accesibilitatii, cooperarii in domeniul edilitar, servirea cu institutii de interes general etc.

Zona este accesibila prin orice forma de trafic urban deoarece, printr-un racord, are acces la Calea Urseni.

Aceaste legaturi asigura fluidizarea circulatiilor atat in sensul incarcarii zonei cat și in sensul descarcarii acesteia.

In sensul cooperarii in domeniul edilitar se poate constata ca exista toate premisele asigurarii traseelor utilitare principale dar si a celor secundare. Zona este asigurata cu utilitatile necesare functionarii, respectiv energie electrica, retea apa si canalizare, gaz natural.

 • 5.2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

 • •  Elemente ale cadrului natural ce pot interveni in modul de organizare urbanistica: reliefuri, reteaua hidrografica, clima, conditii geotehnice, riscuri naturale

Zona este amplasata pe teren relativ orizontal cu acces din Calea Urseni. In consecința si celelalte elemente ale cadrului natural cum sunt clima, conditiile geotehnice si alte elemente de riscuri naturale sunt cele specifice oricarei zone din localitate.

 • 5.2.4. CIRCULATIA RUTIERA

 • •  Aspecte critice privind desfa șurarea in cadrul zonei a circulatiei rutiere

Circulatia rutiera in zona este definita de Calea Urseni si corespunde cerintelor investitorului pentru tipul de activitate propus. Circulatia este compusa din trafic de autoturisme.

 • •  Capacitati de transport, greutati in fluenta circulatiei, incomodari intre tipurile de circulatii precum dintre acestea și alte functiuni ale zonei, necesitati de modernizare a traseelor existente și de realizare a unor artere noi, capacitati și trasee ale transportului in comun, intersectii cu probleme, prioritati

Ca urmare a dezvoltarii localitatii Timisoara prin dezvoltarea unei zone de locuinte, se impune crearea unor retele rutiere care sa asigure circulatia auto in zona studiata.

In concluzie se impune de urgenta analizarea unor solutii urbanistice care sa rezolve cu prioritate traficul urban in zona studiata prin propunerea de noi strazi, astfel incat sa permita extinderea zonei de locuinte individuale cu regim redus de inaltime cu caracter urban.

 • 5.2.5. OCUPAREA TERENURILOR

 • •  Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata

Functiunile ce ocupa zona studiata sunt predominant de locuinte si partial de zona de servicii, gospodarie comunala respectiv zona de utilitati - Uzina de apa.

Constructiile din zona din zona de vecinatate 4 lipsesc cu desavarsire. In zona studiata si in zonele de vecinatate 1, 2, 3 si 5 sunt edificate constructii.

 • •  Relationari intre functiuni

In prezent intre functiunile bine constituite respectiv cele de zona de locuinte prevazute in PLANUL URBANISTIC ZONAL CALEA URSENI - BUZIASULUI PLANUL URBANISTIC ZONAL CALEA URSENI - BUZIASULUI, PLAN URBANISTIC GENERAL - ETAPA 2 - CONCEPTULUI GENERAL DE DEZVOLTARE (MASTERPLAN) si PLAN URBANISTIC GENERAL - ETAPA 3 (in lucru) si functiunile propuse exista o cooperare functionala, deoarece prezinta un tip de functiune complementara.

 • •  Gradul de ocupare a zonei cu fond construit

In prezent se poate constata ca in zona studiata exista sporadic fond construit.

 • •  Aspecte calitative ale fondului construit

Pe Calea Urseni exista constructii de locuinte cu regim de inaltime P pana la P+1E. Starea constructiilor este in general buna cu cateva excepti in care starea constructiilor este medie.

Structura clădirilor este in general cu fundații si pereti din zidărie de caramida cu acoperiș tip șarpanta si invelitoare din tigla ceramica.

 • •  Asigurarea cu servicii a zonei studiate in corelare cu zonele vecine

Zona studiata se propune a se constituii in zona de locuinte similar cu zonele de vecinatate 1 si 3.

 • •  Asigurarea cu spatii verzi

Prezenta spatiilor verzi in zona studiata poate fi definita in cadrul unui fenomen general de definire a acestora, respectiv de zona verde in sensul lipsei constructiilor, nicidecum in sensul existentei unor spatii verzi peisagere sau a unei zone agricole.

Prin prevederile prezentului PUZ, s-au prevazut spatii verzi amenajate de minim 26 mp/locuitor astfel:

o minim 40% din suprafata parcelelor rezultate prin reglementarile prezentului PUZ, amenajate ca spatii verzi (spatiu verde privat), in interiorul parcelelor din care minim 5 % din suprafata parcelelor rezultate prin reglementarile prezentului PUZ amenajate ca locuri de joaca pentru copii.

 • •  Existenta unor riscuri naturale in zona studiata sau in zonele vecine

Nu este cazul.

 • •  Principalele disfunctionalitati

Principalele disfunctionalitati sunt:

o Inexistenta unei retele de trafic auto si pietonal corespunzatoare zonei studiate;

o Lipsa initiativelor de remodelare functionala si urbanistica a subzonei.

 • 5.2.6. ECHIPAREA EDILITARA

 • •  Stadiul echiparii edilitare a zonei, in corelare cu infrastructura localitatii (debite si retele de distributie apa potabila, retele de canalizare, retele de transport energie eIectrica, retele de telecomunicatie, surse si retele alimentare cu caIdura, posibiIitati de alimentare cu gaze naturale — dupa caz)

Zona studiata este echipata edilitar corespunzator, fiind asigurata cu energie electrica, apa potabila, canalizare, telefonizare si gaze naturale.

 • •  Principale disfunctionalitati

Zona studiata este asigurata cu trasee edilitare ca: apa potabila, retea de canalizare, energie electrica, telefonizare si gaze naturale. Retelele de utilitati necesare functionarii se afla in imediata vecinatate pe Calea Urseni iar cheltuielile de extindere a retelelor de utilitati vor fi asigurate de catre beneficiar.

 • 5.2.7. PROBLEME DE MEDIU

Conform Ordinului comun al MAPPM (nr. 214/RT/1999) - MLPAT (nr. 16/NN/1999) si ghidului sau de aplicare, problemele de mediu se trateaza in cadrul unor analize de evaluare a impactului asupra mediului, incluse planurilor de amenajare a teritoriului si planurilor de urbanism.

Aceste analize de evaluare a problemelor existente de mediu vor fi:

 • •  Relația cadrul natural - cadrul construit

Raportul dintre calitatea cadrului natural si calitatea cadrului construit nu poate fi analizat deoarece in prezent, in zona studiata nu exista cadru construit. Desi cadrul natural nu detine calitati deosebite prin prezenta unor elemente ajutatoare, zona studiata se caracterizeaza prin teren natural.

 • •  Evidențierea riscurilor naturale si antropice

Nu e cazul.

 • •  Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicatii si din categoriile echiparii edilitare, ce prezinta riscuri pentru zona.

Așa cum s-a precizat anterior zonele de vecinatate 1, 2, 3, 4 si 5 prezinta riscuri datorita vecinatatii cu Calea Urseni.

 • •  Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie

Nu e cazul.

 • •  Evidentierea potentialului balnear si turistic - dupa caz

Nu e cazul.

Din studiul intocmit in raport cu amplasarea functiunii de locuinte, rezulta ca nu se pun probleme din punct de vedere al emiterii de noxe respectiv a protectiei mediului. In zona studiata nu se vor amplasa obiective industriale, activitati sau functiuni poluante

o Protectia calitatii apelor

Avandu-se in vedere modul de gestionare a apelor se considera ca prin amenajarile propuse se vor elimina orice surse de poluare a apelor de suprafata sau subterane.

o Protectia calitatii aerului

Terenul fiind in intravilanul localitatii Timisoara, calitatea aerului este buna, lipsind elementele de poluare.

Energia termica necesara incalzirii si prepararii apei calde menajere pentru cladirile ce urmeaza a fi edificate, va fi asigurata cu ajutorul centralelor termice individuale (murale sau de pardosea) alimentate cu gaz natural, amplasate in incaperi special destinate cu suprafete si cosuri de fum corespunzatore.

Nu vor exista depasiri ale limitelor impuse de normativele in vigoare privind protectia mediului:

 • Ord. 462/1993 al MAPPM privind emisiile;

 • STAS 12574/1987 privind calitatea aerului;

 • Ordonanta de urgenta nr. 243/2000 privind protectia atmosferei.

o Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor

Constructiile de locuinte nu produc zgomote si vibratii care sa necesite masuri speciale de protectie impotriva zgomotelor.

o Protecția solului si subsolului

Construcțiile de locuințe nu implica operații care pot periclita calitatiile solului sau a subsolului. In varianta folosirii cazanelor de incalzire cu combustibil lichid cu rezervoare ingropate sau aeriene se vor respecta normele tehnice in vigoare privind protectia mediului (cuva din beton sau rezervoare cu pereti dubli) si sanatatea populatiei.

o Gospodăria deseurilor

Deseurile produse de aceste obiective vor fi preluate de societatea de salubritate agrementata si depuse pentru neutralizare la rampa de gunoi a localitatii.

In timpul executiei obiectivelor, materialele se vor aproviziona in baze proprii si se vor aduce in santier numai in masura punerii in opera.

In timpul lucrarii de realizare a obiectivului, muncitorii vor fi instruiti sa vegheze asupra factorillor de mediu.

Excesul de pamant si moloz, ramase din timpul constructiei vor fi evacuate in zonele de umpluturi indicate de primarie.

o Gospodărirea substanțelor toxice

Nu este cazul.

o Gestionarea ambalajelor

Nu este cazul.

o Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Pentru asigurarea unui ambient necesar zonelor de locuinte, cat si pentru a aduce un aport imbunatatirii calitatii aerului se vor amenaja spatii verzi de minim 26 mp/locuitor astfel:

minim 40% din suprafata parcelelor rezultate prin reglementarile prezentului PUZ, amenajate ca spatii verzi (spatiu verde privat), in interiorul parcelelor din care minim 5% din suprafata parcelelor rezultate prin reglementarile prezentului PUZ amenajate ca locuri de joaca pentru copii.

 • 5.2.8. OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

 • •  Se vor prezenta optiunile populatiei, precum si punctele de vedere ale administratiei publice locale asupra politicii proprii de dezvoltare urbanistica a zonei

Deoarece intreaga zona de sud a localitatii a fost si este caracterizata prin suprafete de teren neconstruite, in prezent se constata o crestere a interesului privind utilizarea intensiva a acestor terenuri pentru locuinte.

De asemenea in opinia administratiei publice locale zona analizata de noi este propusa pentru zona de locuinte.

 • •  Se va expune si  punctul de vedere al  elaboratorului privind solicitarile

beneficiarului si felul cum urmeaza a fi solutionate acestea in cadrul PUZ

Consideram ca amplasarea zonei de locuinte se dezvolta in directia unei zone de locuinte, este o situatie de normalitate cat si una de necesitate.

 • 5.3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

 • 5.3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

 • •  Se pot prezenta sintetic concluziile studiilor de fundamentare elaborate anterior si concomitent cu PUZ in special a celor ce justifica enuntarea unor reglementari urbanistice

Din concluziile studiilor de fundamentare ce justifica reglementările in zona studiata rezulta oportunitatea interventiilor de a include zona studiata in circuitul zonelor de locuinte individuale cu regim redus de inaltime cu caracter urban.

 • 5.3.2. PREVEDERI ALE P.U.G.

 • •  Vor fi prezentate prevederile  PUG aprobat cu implicatii asupra dezvoltarii

urbanistice a zonei in studiu: cai de comunicatie; relatiile zonei studiate cu

Iocalitatea si in special cu zonele vecine; mutatii ce pot interveni in folosinta terenurilor; lucrari majore prevazute in zona; dezvoltarea echiparii edilitare; protectia mediului etc.

Zona studiata se afla in intravilanul localitatii Timisoara si sunt prevederi pentru aceasta zona impuse prin PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, PLANUL URBANISTIC ZONAL CALEA URSENI - BUZIASULUI, PLAN URBANISTIC GENERAL -ETAPA 2 - CONCEPTULUI GENERAL DE DEZVOLTARE (MASTERPLAN) SI PLAN

URBANISTIC GENERAL - ETAPA 3 (IN LUCRU), astfel:

o Prevederea drumurilor noi cu profile de 12 m;

o Dezvoltarea retelelor de utilitati.

Prin dezvoltarea functiunii in zona studiata se prevede amplificarea colaborarii cu celelalte zone din localitate.

 • 5.3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Se vor mentiona posibilitatile de valorificare ale cadrului natural:

 • •  relationarea cu formele de relief; prezenta unor oglinzi de apa si a spatiilor plantate; construibilitatea si conditiile de fundare ale terenului, adaptarea Ia conditiile de clima; valorificarea unor potentiale balneare etc. - dupa caz

Interventiile in zona studiata vor avea in vedere ca toate construct iile și amenajarile vor fi percepute in mare masura de la nivelul pietonului, sens in care toate rezolvarile specifice vor respecta aceasta reglementare. Ca urmare a acestui fapt se va acorda o atentie deosebita prezentei spatiilor plantate de protectie.

 • 5.3.4. MODERNIZAREA CIRCULATIEI

In functie de prevederile Planului Urbanistic General in domeniul circulatiei si concluziile studiilor de fundamentare se vor prezenta:

 • •  Organizarea circulatiei.

In zona studiata vor fi prevazute noi cai de comunicatie rutiera care sa asigure accesul in zona de pe Calea Urseni astfel:

o P re v e d e r e a d r u mu r i l o r n o i c u p ro fi l e d e 1 2 m;

 • 5.3.5. ZONIFICAREA FUNCȚIONALA - REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Zone funcționale propuse in zona studiata sunt:

o pentru locuințe: 0,2468 ha (76,36%);

o pentru drumuri, alei si parcaje: 0,0764 ha (23,64%). Total: 0,3232 ha (100%).

Suprafețe si coeficienți:

o POT     - maxim 35% pentru locuințe.

o CUT -  - maxim 0,90 pentru locuinte.

o Regim de inaltime

 • - maxim P+1E+M pentru locuinte;

 • - H maxim = 9,0 m pentru locuinte;

o S teren 3.232 mp.

Alinierea constructiilor propuse va fi de:

o Locuinte

o  - 2 m de la limita din fata a parcelei.

o  - 6 m de la limita din spate a parcelei.

Repartizarea suprafetelor:

o         864 mp - constructii locuinte;

o         763 mp - platforme rutiere, alei si parcaje de incinta;

o       1605 mp - spatii verzi amenajate de incinta;

3232 mp

 • 5.3.6. DEZVOLTAREA ECHIPARII UTILITARE

In functie de concluziile analizei critice a situatiei existente si de prevederile din PUG se vor trata urmatoarele categorii de probleme:

Alimentare cu apa: lucrari necesare pentru asigurarea capacitatii instalațiilor de alimentare cu apa la sursa, tratare si aductiune; dezvoltari ale retelelor de distributie din zona; modificari partiale ale traseelor retelelor de distributie existente etc.

Asigurarea cu apă potabilă a zonei studiate se face din rețeaua de apă potabilă ce asigură alimentarea cu apă a localității Timisoara, rețea publică de apă potabila administrat ă de c ătre AQUATIM Timi ș oara.

Dimensionarea instalațiilor se va face avându-se în vedere consumatorii propusi în zona studiată.

Necesarul de apă s - a determinat pentru o zonă de locuinte în intravilanul localității Timisoara, in baza S.R. 1343/1-06, pentru:

o 4 locuințe x 6 persoane/cladire = 24 locuitori.

Pentru satisfacerea nevoilor de apă se impune realizarea unei rețele de apă atât pentru satisfacerea nevoilor igienico-sanitare din cadrul obiectivului cât și pentru asigurarea debitului necesar stingerii incendiilor.

Debitele de apă necesare conform breviarului de calcul sunt:

o Qs zi med = 73,49 mc/zi = 0,851 l/s________________________________________________________________ o Qș ZI MAX = 95,54 mc/zi = 1,106 l/s

o Qș ORAR MAX = 8,36 mc/h = 2,322 l/s

Racordarea rețelei de apă propuse pentru obiectiv se realizează la rețeaua localitatii Timișoara prin intermediul unei extinderi de apă din PE-HD.

Pentru parcelele propuse în “ PLAN URBANISTIC ZONAL DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE IN INTRAVILAN TIMIȘOARA, PARCELELE 421466 SI 421476. ”, alimentarea cu apă se va realiza prin inermediul unei conducte din PE-HD, D. 75mm în lungime totală de L= 80 m.

Pe rețeaua de apă propusă s-au prevăzut 2 hidranti supraterani de incendiu exterior și 2 cămine de vane (conform planului de situație).

Pozarea conductelor se va face îngropat sub adâncimea de î ngheț conform STAS 6054-77 pe un strat de nisip de cca. 15 cm.

Reteaua de apa potabila si bransamentele la retea se va realiza pe cheltuiala investitorului.

Proiectul tehnic de racordare a obiectivului propus la reteaua de apa potabila se va corela cu solutiile si strategiile de dezvoltare a retelei edilitare din zona, existente la data intocmirii proiectului tehnic.

Avizul de principiu obținut la faza P.U.Z. nu autorizează execuția lucrărilor de investiții.

La fazele următoare: Certificat de Urbanism și Autorizație de Construcție pentru lucrările propriu-zise se va obține avizul definitiv cu soluția alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuție necesare constructorului, precum și avizele de gospodărire subterană pentru rețelele edilitare din zonă.

Canalizare: imbunatatiri si extinderi ale retelei de canalizare din zona; extinderi sau propuneri de statii noi de epurare sau statii de preepurare etc.

Deversarea apelor uzate menajere din zona studiata se face in rețeaua de canalizare ape uzate a localității Timisoara, rețea publică de canalizare ape uzate administrat ă de c ătre AQUATIM Timi ș oara.

Apele meteorice de pe constructii se vor colecta prin intermediul retelei de canalizare pentru ape pluviale, separata de reteaua de canalizare apa menajera si se vor deversa in bazinul de retentie. Apele meteorice de pe drumuri si parcaje vor fi colectate separat de apele pluviale de pe constructii si trecute printr-un separator de produse petroliere inainte de colectarea lor intr-un bazin de retentie.

Di mensionarea instalațiilor se va face avându-se in vedere consumatorii propusi in zona studiata.

Ape uzate menajere

Canalizarea menajeră a fost dimensionată la debitele:

QUZIMEDIU = 1,00*QZIMED=1,00*73,49mc/zi = 73,49mc/zi = 0,851l/s

Quzimax= 1,00*Q ZIMAX- 1,00*95,54mc/zi-95,54mc/zi-1,106l/s

Qu0max-1,0*Q0max- 1,0*8,36mc/h-8,36mc/h-2,322l/s

Debitul de apă uzată menajeră se determină conform STAS 1846-90.

Apele uzate menajere de la parcela propusă vor fi colectate și evacuate la canalul propus prin intermediul unei extinderi a rețelei de canalizare cu De 315 mm, cu racordare la canalizarea localității Timisoara.

Pentru canalizarea parcelelor s-a propus o rețea de canalizare din tuburi PVC KG SN4 cu De 315x3,2 mm în lungime totală de cca. 110 m. Pe acestă rețea s-au prevăzut 6 cămine de vizitare.

Traseul rețelelor de canalizare și pozițile căminelor de vizitare se vor urmări pe planul de situație. Panta canalului este funcție de adâncimea de ieșire din clădire, astfel încât să se asigure viteza de autocuratire.

Materialul utilizat pentru realizarea rețelei de canalizare va fi PVC pentru canalizare SN4, Dext = 315 mm. Materialul din care sunt realizate conductele au o rezistență mare față de agresivitatea solului și o durată mare de existență (50 ani).

Rețeaua de canalizare va fi poziționată obligatoriu pe un strat de nisip de 15 cm grosime, deasupra se va realiza o umplutură de nisip de 15 cm, iar lateral de 20 cm.

Rugozitatea conductelor este foarte mică (Z = 0,03) iar materialul din care sunt realizate prezintă o mare siguranță la transport și o etanșare absolută a rețelei realizate.

Pentru asigurarea unei exploatări corespunzătoare, rețelele de canalizare vor fi prevăzute cu cămine de vizitare amplasate la o distanță maximă de 60m unul de altul, conform STAS 3051 -91. Se mai prevăd cămine de vizitare în punctele de schimbare a direcției, de intersecție cu alte canale și în puncte de schimbare a pantelor.

Căminele de vizitare permit accesul la canale în scopul supravegherii și întreținerii acestora, pentru curățirea și evacua rea depunerilor sau pentru controlul cantitativ sau calitativ al apelor.

Căminele de vizitare vor fi realizate din beton armat monolit, conform STAS 2448 - 82, având dimensiunile plăcii de bază 1,5 x 1,5 m. Ele vor fi acoperite cu capace de fontă carosabil e, în teren cu apă subterană și vor fi protejate la exterior prin strat de bitum, iar la interior prin tencuire.

Avizul de principiu obținut la faza P.U.Z. nu autorizează execuția lucrărilor de investiții.

La fazele următoare: Certificat de Urbanism și Autorizație de Construcție pentru lucrările propriu-zise se va obține avizul definitiv cu soluția de canalizare care va cuprinde toate detaliile de execuție necesare constructorului, precum și avizele de gospodărire subterană pentru rețelele edilitare din zonă.

Canalizare ape pluviale

Apele pluviale de pe cladiri vor fi colectate prin jgheaburi si burlane apoi vor fi deversate prin intermediul canalizarii de ape pluviale in bazinul de retentie.

Apele pluviale de pe drumuri si parcarile propuse vor fi colectate prin rigole de scurgere amplasate pe marginea platformelor rutiere in reteaua de canalizare ape pluviale si vor fi trecute printr-un deznisipator si separator de produse petroliere inainte de stocarea lor intr-un bazin de retentie.

Preaplinul apelor meteorice colectate in bazinul de retentie se va deversa in reteaua publica de canalizare in conditiile impuse de HG 352/2005 (NTPA 001/2002).

Racordarea la canalizarea publica se va face printr-un cămin de racord.

Clasa de importanță a folosinței conform STAS 4273-83 este de clasa III:

 • - drum asfalt-trotuare             0,0763 ha  coef. de colectare ape meteorice $=0,85

 • - spatii verzi publice si gradini    0,1605 ha  coef. de colectare ape meteorice $=0,10

 • - cladiri                           0,0864 ha  coef. de colectare ape meteorice $=0,90

Clasa de importanță III (unitate cu caracter social) =>frecvența ploii de calcul 2/1.

m = 0,80 la t < 40 minute

m = 0,90 la t > 40 minute.

Timpul de ploaie va fi : tp = 12 + L/60xV = 12 + 50/60x0,7 =12.58 min.______________________

Conform STAS 9470-73 zona 13 f 2/1 i = 100 l/sec.ha

Qp=m*S*0*i= 5l/s

Deznisipatorul-separatorul de hidrocarburi a fost dimensionat la un debit de 25 l/s și va colecta nisipul și uleiurile provenite accidental de la autovehicole, de pe pl atformele rutiere si parcaje de incinta.

Bazinul de retenție prevăzut în P.U.Z. asigură stocarea apei pe timpul ploii a unui volum de 4mc.

V = Q x tp = 4 mc

Dimensiunile bazinului de retenție sunt: H = 1 m, L = 2 m, B = 2 m.

Debitul apelor meteorice pe un an de pe suprafața considerată de 3719 mp, se calculează în funcție de media anuală căzută pe suprafața respectivă (592 l/mp an, conf. datelor din pagina Web a Primăriei Timișoara).

Debitul anual de pe suprafata considerata este de:

Q = 592 l/mp an x 864 mp constructii x 0,90   =   460 339 l/an =   460,339 mc/an

Q = 592 l/mp an x 763 mp drumuri    x 0,85   =   383 942 l/an =   383,982 mc/an

Q = 592 l/mp an x 1605 mp spatii verzi x 0,10   =   95 016 l/an =    95,016 mc/an_______

Cantitatea de apa preluata de reteaua de canalizare: 939 297 l/an ~  939,297 mc/an

Reteaua de canalizare ape uzate respectiv de ape pluviale si bransamentele la aceste retele se vor realiza pe cheltuiala investitorului.

Avizul de principiu obținut la faza P.U.Z. nu autorizează execuția lucrărilor de investiții.

La fazele următoare: Certificat de Urbanism și Autorizație de Construcție pentru lucrările propriu-zise se va obține avizul definitiv cu soluția de canalizare car e va cuprinde toate detaliile de execuție necesare constructorului, precum și avizele de gospodărire subterană pentru rețelele edilitare din zonă.

 • •  Alimentare cu energie electrica: asigurarea necesarului de consum electric; propuneri pentru noi statii sau posturi de transformare; extinderi sau devieri de linii electrice: modernizarea liniilor electrice existente: modernizarea iluminatului public etc.

In zona studiata nu sunt asigurate conditiile specifice acestor lucrari. Asigurarea alimentarii cu energie electrica a investitiei se va face din reteaua de joasa tensiune aflata adiacent amplasamentului, prin extinderea retelei.

Reteaua de energie electrica si bransamentele la retea se va realiza pe cheltuiala investitorului.

 • •  Telecomunicatii: extinderea liniilor de telecomunicatii noi amplasamente pentru oficii poștale, centrale telefonice, relee, posturi de radio si T V etc.

In zona studiata nu sunt asigurate conditiile specifice acestor lucrari. Asigurarea cu telefonizare a investitiei se va face de la unul din furnizorii aflati in zona adiacent zonei studiate.

Reteaua de telefonizare si bransamentele la retea se va realiza pe cheltuiala investitorului.

 • •  Alimentare cu caldura: sisteme de incalzire propuse; tipuri de combustibili, modernizari sisteme existente etc.

Sistemul de incalzire propus - centrale termice proprii cu combustibil gaz natural.

 • •  Alimentare cu gaze naturale - dupa caz: extinderi ale capacitatilor existente, procedura de urmat pentru aprobarea introducerii alimentarii cu gaze naturale etc.

Deoarece in zona studiata nu sunt asigurate condițiile specifice acestor lucrări, ca urmare a inexistentei retelei de gaz natural, alimentarea cu gaz natural a zonei studiate se va face prin extinderea retelei de gaz natural a localitatii, aflata in vecinatate.

Reteaua de gaz natural si bransamentele la retea se va realiza pe cheltuiala investitorului.

 • •  Gospodaria comunala: amenajari pentru sortarea, evacuarea, depozitarea si tratarea deșeurilor; extinderi pentru baze de transport in comun; construcții si amenajari specifice etc.

In zona studiata sunt asigurate toate conditiile specifice acestor lucrari.

 • 5.3.7. PROTECTIA MEDIULUI

Ca urmare a analizei privind impactul asupra mediului pentru zona studiata sau formulat propuneri si masuri de interventie urbanistica, ce privesc:

o Diminuarea pana Ia eliminare a surselor de poluare (emisii, deversari etc.);

o Prevenirea producerii riscurilor naturale;

o Depozitarea controlata a deseurilor;

o Organizarea sistemelor de spatii verzi;

o Refacere peisagistica si reabilitare urbana;

o EIiminarea disfunctionalitatilor din domeniul cailor de comunicatie si al retelelor edilitare majore.

CRITERII

pentru determinarea efectelor semnificative potentiale asupra mediului

PUZ- DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE IN INTRAVILAN TIMISOARA, PARCELELE 421466 SI 421476.

 • 1. Caracteristicile planurilor si programelor cu privire in special la:

 • a). gradul in care planul sau programul creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitati viitoare fie in ceea ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de functionare, fie in privinta alocarii resurselor;

Planul urbanistic zonal propune, pe terenul in suprafata totala de 3232 mp, organizarea la standarde ridicate a unei zone de locuinte. Astfel, aceasta etapa se constitue intr-o premisa a unei dezvoltari ulterioare a acestei zone, in special prin extinderea zonelor de locuinte. Acesta premisa s-a creat in special datorita existentei unor suprafete de teren relativ mari utilizate pana in prezent ca si terenuri agricole in intravilanul localitatii Timisoara.

Aceasta premisa va atrage dupa sine rezolvarea problemei alimentarii cu apa si a canalizarii pentru intreaga zona cat si realizarea unui acces facil catre reteaua stradala a localitatii Timisoara.

Orice alta dezvoltare a activitatii pe amplasament se va realiza cu respectarea functiunilor initiate de catre planul de urbanism zonal prezentat.

 • b) . gradul in care planul sau programul influențează alte planuri si programe, inclusiv pe cele in care se integreaza sau care deriva din ele;

Planul urbanistic zonal propus va influenta si celelalte planuri sau programe pentru zona supusa dezbaterii, existente deja sau in curs de aprobare, in sensul in care se va accelera obtinerea aprobarilor necesare de la organele abilitate si a demararii activitatilor de parcelare si construire a imobilelor si infrastructurii aferente.

In aceeasi masura planul urbanistic zonal supus aprobarii este influentat de planurile existente in lucru sau aprobate in zona, in sensul corelarii proiectelor de realizare a infrastructurii zonei (extindere retea de apa canal, realizare drumuri de acces).

Aceasta va accentua tendinta de dezvoltare a zonei de sud a localitatii, va atrage dupa sine demararea tuturor lucrarilor propuse a se realiza in zona datorita in special aportului pe care il vor avea noi inestitori la aceasta.

 • c) . relevanta planului sau programului in/pentru integrarea considerațiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovarii dezvoltarii durabile;

Toate proiectele promovate pe amplasament se aliniaza proiectelor de dezvoltare durabila a zonei. Activitatea promovata de catre titularul planului se incadreaza specificului zonei.

Se evidentiaza demararea proiectelor pentru:

o alimentarea cu apa potabila in sistem centralizat, de la reteaua localitatii, prin extinderea acesteia pana la zona studiata;

o colectarea centralizata a apelor menajere;

o colectarea apelor pluviale in sistem centralizat;

o realizarea drumurilor de acces si legatura.

Racordarea propriu-zisa a acestor retele se va realiza la cele existente si cele prevazute in etapa de perspectiva.

Orice posibila sursa de poluare se va analiza cu cea mai mare atentie, astfel incat simultan cu aparitia acesteia este analizata si proiectata solutia constructiva sau masura organizatorica necesara eliminarii acesteia.

 • d) . probleme de mediu relevante pentru plan sau program;

Cea mai importanta problema de mediu ridicata de promovarea planului urbanistic zonal consta in colectarea si directionarea spre canalizare a apelor uzate colectate de pe amplasament.

Se evidentiaza colectarea separata a apelor pluviale de cele menajere.

O alta problema de mediu va fi cea data de gestionarea deseurilor menajere. Acestea vor fi ridicate de catre serviciul de salubritate al localitatii Timisoara. Prin implementarea proiectului propus se vor elimina de asemenea si rampele clandestine de deseuri ce se creaza in zona ca urmare a depozitarii necorespunzatoare de deseuri provenite din lucrarile de amenajare realizate de catre inestitorii din zona.

 • e) . relevanta planului sau programului pentru implementarea legislatiei nationale si comunitare de mediu (de exemplu, planurile si programele legate de gospodarirea deseurilor sau de gospodarirea apelor)

Asa cum s-a amintit anterior, va exista o preocupare permanenta pentru activitatea de gestionare a deseurilor produse in perimetrul zonei studiate. Se evidentiaza existenta la ora actuala a functionarii serviciului de colectare a deseurilor menajere de pe raza localitatii Timisoara si in zona din imediata vecinatate a acesteia.

Se evidentiaza de asemenea faptul ca necesarul de apa se va asigura centralizat pe amplasament, reglementarea consumurilor cat si a conditiilor de evacuare a apelor reziduale facandu-se prin avizele solicitate de catre beneficiar la institutiile abilitate.

 • 2. Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, in special la:

 • a) . probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor;

Avandu-se in vedere ca inca de la etapa de analiza a planului urbanistic zonal, urmata de cea de proiectare a tuturor elementelor ce vor concura la mobilarea amplasamentului, se iau toate masurile de prevenire a poluarii. Se considera ca probabilitatea aparitiei de evenimente nedorite va fi cu totul accidentala.

Se va urmari indeaproape modul in care se vor respecta conditiile impuse de catre institutiile abilitate la realizarea echiparii edilitare si a mobilarii amplasamentului. Se considera astfel ca zona nu va suferii modificari ale calitatii mediului. Probabilitatea unor evenimente cu impact negativ asupra mediului este minima si total accidentala.

 • b) . natura cumulativa a efectelor;

Avandu-se in vedere impactul redus asupra mediului a functiunilor propuse, prin gestionarea conforma cu normativele de mediu a tuturor factorilor de mediu posibil a fi afectati, se considera ca nu va exista o acumulare de efecte negative ce pot influenta amplasamentul si implicit zona de sud a localitatii Timisoara.

 • c) . natura transfrontiera a efectelor;

Nu este cazul.

 • d) . riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu (de exemplu datorita accidentelor);

Nu sunt riscuri pentru sanatatea populatiei, in primul rand datorita naturii proiectului propus - edificarea unei zone de locuinte, cat si a solutiilor adoptate, pentru implementarea acestuia.

Riscurile pentru mediu sunt de asemenea reduse ca urmare a elementelor amintite anterior.

 • e) . marimea si spatialitatea efectelor (zona geografica si marimea populatiei potential afectate);

Asa cum s-a amintit anterior, realizarea efectiva a proiectului in perimetrul analizat nu va afecta, in cazul gestionarii corespunzatoare si a echiparii corespunzatoare, aceasta suprafata si nici zonele invecinate. Nu se pune astfel problema marimii si spatialitatii efectelor, a zonelor geografice si a marimii populatiei ce ar putea fi afectate.

 • f) . valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat de:

Nu este cazul.

Realizarea planului urbanistic zonal se inscrie in dinamica de dezvoltare a zonelor de locuinte din Romania.

 • (i) . caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural:

Nu exista areale specifice ce pot fi afectate de promovarea investitiilor pe suprafata de teren propusa pentru demararea acestora. Intregul perimetru va fi amenajat astfel ca acestea se vor incadra in specificul zonei.

 • (ii) . depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului

Nu vor exista depasiri ale limitelor impuse de normavele in vigoare. Toate sursele de poluare sunt identificate astfel incat se iau toate masurile eliminarii acestora, inca din etapa de proiectare.

In ceea ce privește sursele de poluare a aerului datorate funcționarii centralelor termice proprii ce asigura apa calda si agentul termic necesar incalzirii imobilelor in perioada de iarna, acestea se vor incadra in limitele impuse de normativele in vigoare. Aceasta ca urmare a combustibilului utilizat, in cea mai mare parte fiind gazul natural, a cantitatilor relativ mici necesare in cea mai mare parte a anului si a echipamentelor de ultima generatie existente pe piata romaneasca.

 • (iii). folosirea terenului in mod intensiv;

Folosirea terenului pentru constructia de imobile si echiparea edilitara se va realiza in parametri normali de utilizare, nu se pune problema utilizarii acestuia in mod intensiv.

Proiectul promovat nu va afecta arealul analizat.

 • g). efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejere recunoscut pe plan national, comunitar sau international.

Nu este cazul.

 • 5.3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

Pentru a facilita prevederea si urmarirea realizarii obiectivelor de utilitate publica sunt necesare urmatoarele operatiuni:

o  Investitiile din zona propusa sunt majore si se impune la aceasta data dezvoltarea

retelelor de apa potabila si canalizare pentru zona studiata.

o  Primaria Timisoara va intocmi formalitatile de acordare a unui numar de imobil

investitiilor propuse.

5.4. CONCLUZII, MASURI IN CONTINUARE

 • •  Inscrierea amenajarii si dezvoltarii urbanistice propuse a zonei in prevederile PUG.

Consideram ca interventiile propuse de firma noastra sunt in concordanta cu prevederile de dezvoltare mentionate in PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, PLANUL URBANISTIC ZONAL CALEA URSENI - BUZIASULUI, PLAN URBANISTIC GENERAL - ETAPA 2 - CONCEPTULUI GENERAL DE DEZVOLTARE (MASTERPLAN) si PLAN URBANISTIC GENERAL - ETAPA 3 (in lucru).

 • •  Categorii principale de interventie, care sa sustina materializarea programului de dezvoltare.

Pentru evitarea aglomerarii cu constructii in zona studiata se propune ca POT maxim sa fie 35% pentru locuinte individuale iar CUT maxim sa fie 0,90 pentru locuinte individuale. De asemenea, frontul la strazile noi propuse sa fie retras cu 2 metri de la limita de proprietate.

 • •  Prioritati de interventie.

Prin reglementarea situatiilor juridice a terenurilor, ca urmare a unificarilor si dezmembrarilor ce vor surveni in urma operatiunilor de sistematizare a zonei studiate, vor rezulta urmatoarele parcele:

 • (a) Parcelele 1 + 4 - locuinte (maxim 2 familii);

 • (b) Parcela 5 - drumuri.

Aprecieri ale elaboratorului PUZ asupra propunerilor avansate, eventuale restricții.

Apreciem propunerile avansate ca fiind in concordanta cu previziunile de dezvoltare ale localitatii Timișoara.

Utilizand logica coroborarii elementelor componente ale vietii urbane si a deducerii implicatiilor lantului decizional, concluzionam ca prin acest P.U.Z. se certifica urmatoarele:

 • -  Zona studiata se dezvolta in directia unor functiuni de interes general prioritare fiind locuinte;

 • -  Obiectivul propus, prin activitatea sa, se include in gama de functiuni privind dezvoltarea zonei studiate;

 • -  Zona studiata va fi sistematizata prin prevederea unor cai de acces rutier care sa corespunda intereselor beneficiarului dar și de dezvoltare a zonei studiate in relatie cu zonele invecinate;

 • -  Primaria Timisoara va atribui numere pentru parcelele nou create;

Intocmit

arh. Simina ZBUCEA

Verificat

arh. Sorin HENT


yy

g9.4i"

yyfy

^0

C3

89.24»

"89.09    89


\  "88.36

®61 50

O

0’88.52

O)

03

O

"88.45

"88.44Proiectant gen

S.C. SIREGON GRUP

Tel-fax:+4 0256 493670

eral:          Q

SR EN ISO!9001:2008

Certificat nr. 1824

Beneficiar:

BABA Ramona - Mihaela

Proiect Nr.:

13.017

5.R.L., cod fiscal: R0 7182260, B-dul B. P. Hasdeu Nr. 21, Timișoara Tel: +4 0722 778955, e-mail: proiectare@siregon.ro, www.sinegon.ro

Specificatie:

Nume:

Semnatura:

SCARA:

1: 500

Denumire proiect:

PLAN URBANISTIC ZONAL - DEZVOLTARE ZONA

LOCUINTE IN INTRAVILAN TIMISOARA - PARCELELE 421466 SI 421476

Calea Urseni, municipiul Timisoara, judetul Timis

Faza:

P.U.Z.

Sef Proiect:

arh. HENT Sorin

Proiectat:

arh. HENT Sorin

Proiectat:

arh. ZBUCEA Simina

DATA: aprilie 2016

Denumire plansa:

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

Nr. Plansa: 04422869

27

-—~2ja


P7vni TARE ZONA LOCUINȚE IN INTRAVILAN ■nMISOARA, PARCELELE 421466 si 421476


Nr. cad. 421476


vechi 1290/998-1030/3/1/1/1/2/2


S=2990mp


P. u


DEZVOLTARE ZONA LOCUINȚE IN INTRAVILAN TIMIȘOARA, PARCELELE 421466 SI 421476


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA


P. U. Z. DEZVOLTARE ZONA LOCUINT TIMIȘOARA PARCELELE 421466 SI

EXTRAS DIN P.U.G.

Zona dotări - instituții publice si servicii

Zona de locuințe cu funcțiuni complementare

Zona utilitati, uzina de apa

Proiectant general:           Q

S.C. SIREGON GRUP S.R.L., cod fiscal: RO 7182260, B-dul B. P. Hasdeu Nr. 21, Timișoara Tel-fax: +4 0256 493670, Tel: +4 0722 778955, e-mail: proiectare@siregon.ro, www.sitegon.ro

Specificație:

Nume:

Semnătură:

Sef Proiect:

arh. HENT Sorin

Proiectat:

arh. HENT Sorin

Proiectat:

arh. ZBUCEA Simina


Denumire proiect:

PLAN URBANISTIC ZONAL - DEZVOLTARE ZONA

LOCUINȚE IN INTRAVILAN TIMIȘOARA- PARCELELE 421466 SI 421476

Calea Urseni, municipiul Timișoara, județul Timiș

Denumire planșa:

SITUAȚIA EXISTENTAROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA URBANISM SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI REABILITARE SI CONSERVARE CLĂDIRI ISTORICE BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PU D/PUZ

B d . Constantin Diaconovrci L o g a , nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mail:de;voltareurbana@>primariatm.ro., internet:www.prlrnariatm.ro

Nr. UR2015-002930/08.06.2015

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:

 • -  Documentația: PUZ - „DEZVOLTARE ZONA LOCUINȚE IN INTRAVILAN”;

 • -  Amplasament: Calea Urseni, CF 421466, CF 421476, Timișoara;

 • -  Beneficiar: BABA RAMONA MIHAELA;

 • -  Proiectant: S.C. SIREGON GRUP S.R.L

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul:

Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ din cadrul Direcției Urbanism și afișată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 10.03.2015 - 03.04.2015.

în acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Direcția Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primăriei Municipiului Timișoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, informarea cetățenilor realizandu-se si prin publicarea anunțului pe site-ul www.primariatm.ro.

Proprietari notificați:

 • -  Calea Urseni nr. 23D - Pentek Andreea ;

Calea Urseni nr. 28A , Loc. Recas nr. 749 - Popa Viorel si Popa Daniela;

 • -   Calea Urseni nr. 25, nr. 27, nr.29, nr. 31, nr. 33, nr. 35, nr. 19C, nr. 21, nr. 23C.

 • -  Calea Urseni - Uzina de Apa

Documentația disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ, nu a fost consultată de nici o persoane.

La intalnirea cu proiectantul S.C. SIREGON GRUP S.R.L, organizata in data de 18.03.2015, intre orele 15,00 - 16,00, la sediul administrației publice, Direcția Urbanism - Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, et. II, cam. 213, au participat din partea publicului 5 (cinci) persoane interesate.

S-au formulat sugestii si obiecții din partea publicului cu privire la aceasta investiție, atat din partea persoanelor care au participat la intalnirea cu proiectantul organizata in data de 18.03.2015, respectiv din partea persoanelor participante la Dezbaterea publica organizata in data de 30.04.2015, la Primăria municipiului Timișoara, in sala Consiliului Local al municipiului Timișoara, cat si prin adresele inregistrate prin Serviciul Relationare Directa cu Cetățenii (cam 12) din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, din partea vecinilor direct afectați, care se opun acestei investiții.

La toate aceste sugestii si obiecții din partea publicului, proiectantul documentației PUZ - „DEZVOLTARE ZONA LOCUINȚE IN INTRAVILAN", amplasament: Calea Urseni, CF


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA URBANISM SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI REABILITARE SI CONSERVARE CLĂDIRI ISTORICE BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

B d . Constantin Diaconovici L o = a , nr 1, 3 0 0 3 3 0, tal + 4 0 256 4 0 3 4 3 5

421466, CF 421476, Timișoara, a răspuns prin adresa înregistrata cu nr. UR2015-000146/07,04.2015.

Conform acestor răspunsuri din partea proiectantului:

o 1. "Sa se menționeze cu evidențiere zona de implantare a clădirilor, suprapunere cu limita de proprietate''.

Zona de implantare (construibila) este reprezentata cu hașura neagra la 450. Linia albastra punctata care a fost in discuție la intalnirea cu proiectantul reprezintă aliniamente si retrageri iar impreuna cu limita de proprietate reprezintă o zona de implantare (construibila) reprezentata cu hașura neagra la 450 pe planșa 02 precum si in legenda.

o 2. Referitor la "Garaje determinate".

Conform Regulamentului de urbanism aferent PLAN URBANISTIC GENERAL - ETAPA 3 TIMIȘOARA pentru zona Liu este obligatoriu ca parcajele sa fie amenajate in incinta, minim un loc pentru clădiri cu aria utila mai mica de 100 mp si minim 2 pentru cele cu aria utila mai mare de 100 mp. In planșa nr. 05.1 - prezentare pentru consultarea populației era prevăzut un loc de parcare in interiorul construcției. Am anexat si o varianta cu un loc de parcare in incinta.

o 3. "Sa se stabilească distanta intre proprietăți - laterala - unde construiește amprenta la sol".

Distanta intre limita PUZ si proprietatea D-lor Popa este de 4,92 m la coltul stanga spate respectiv 4,61 fata de coltul stanga fata (cum privim din Calea Urseni).

o 4. "Nu se respecta noul PUG (...] inițial ZV Caracter tematic".

Conform PLAN URBANISTIC GENERAL - ETAPA 3 TIMIȘOARA parcele 421466 si 421476, care fac obiectul PUZ sunt reglementate ca Liu: zona de locuințe individuale cu regim redus de inaltime cu caracter urban.

Modificarea PLAN URBANISTIC GENERAL - ETAPA 3 TIMIȘOARA din Vt: Zona verde cu caracter tematic in Liu: zona de locuințe individuale cu regim redus de inaltime cu caracter urban s-a făcut ca urmare a dezbaterilor publice care au avut loc pentru documentația PUG.

5. "Regimul dominant de inaltime este P si se dorește construire de S+P+E+M/Er etc".

Regimul dominant de inaltime in vecinătatea zonei studiate este P+1E/M, spre strada Lidia si P+M spre Rudicica. De asemenea conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PLAN URBANISTIC GENERAL - ETAPA 3 TIMIȘOARA regimul maxim admis este de trei niveluri supraterane P+1E+M/R sau D+P+M/R si subteran - subsol.

Fata de cele prezentate mai sus consideram ca reglementările propuse prin prezentul PUZ sunt in concordanta cu regulamentul local de urbanism aferent PLAN URBANISTIC GENERAL - ETAPA 3 TIMIȘOARA, cat si cu caracterul actual al zonei.


ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA URBANISM SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA Si REABILITARE Si CONSERVARE CLĂDIRI ISTORICE BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

3 d . Constantin Diaconovici L o g a , n r , 1 , 3 0 0 0 3D, t £ i ; +40 2 5 6 4 0 3 4 3 5 - o ■» " 5 r n * * w -.v w D5':"^o5'i3,Lrn a o

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr, 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, etapa 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal , PUZ - „DEZVOLTARE ZONA LOCUINȚE IN INTRAVILAN", amplasament: Calea Urseni, CF 421466, CF 421476, Timișoara a fost finalizată și se va putea începe circuitul legal de avizare.

AIU^Țgs/sjF

Ciprian Șilvi u/CĂWARIIJ

ÎS- ■'

w7 A


Red G.G.-2 ex

JUDE Ț UL TIMI Ș

MUNICIPIUL TIMI Ș OARA DIRECTIA URBANISM

COMPARTIMENT AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341

e - mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

SE APROBA, P R I M A R NICOLAE ROBU

Nr. UR2016-012409/ 17.08.2016

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona locuinte in intravilan”, Calea Urseni,

C.F. 421466, C.F. 421476, Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2016-012409/ 17.08.2016, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona locuinte in intravilan”, Calea Urseni, C.F. 421466, C.F. 421476, Timișoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și „Conceptul general de dezvoltare urbana (MASTERPLAN) promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 04/26.01.2015, de Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului de Urbanism nr. 02/25.02.2016;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 424 din 12.02.2015 prelungit pana la data de 13.02.2017, respectiv prevederile Certificatului de Urbanism nr. 3382 din 12.08.2016, precum si adresa Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr. 85 din 25.12.2015;

Documentația PUZ “Dezvoltare zona locuințe in intravilan”, Calea Urseni, C.F. 421466, C.F. 421476, Timișoara, beneficiar BABA RAMONA MIHAELA, proiectant S.C. SIREGON GRUP S.R.L., a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începand cu luna martie 2015, cu ocazia demararii Etapei 2 - etapa elaborarii propunerilor PUZ si RLU aferent, de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/2012, etapa finalizata prin afisarea pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara in data de 08.06.2015, a Raportului informarii si consultariipublicului cu nr. UR2015-002930/08.06.2015;

Documentatia PUZ “Dezvoltare zona locuințe in intravilan”, Calea Urseni, C.F. 421466, C.F. 421476, Timișoara, beneficiar BABA RAMONA MIHAELA, proiectant S.C. SIREGON GRUP S.R.L, a fost supusa dezbaterii publice in data de 30.04.2015. De asemenea, pe marginea documentatiilor de urbanism propuse pe Calea Urseni, au mai fost discutate in cadrul dezbaterilor publice in data de 24.02.2015 si 26.03.2015.

In timpul perioadei de informare si consultare a publicului au fost formulate sugestii si obiectii din partea publicului cu privire la aceasta investitie.

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/2012, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUZ “Dezvoltare zona locuinte in intravilan”, Calea Urseni, C.F. 421466, C.F. 421476, Timișoara, se incadreaza in Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modificata prin HCL nr. 138/2012), in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

JUDE Ț UL TIMI Ș MUNICIPIUL TIMI Ș OARA DIRECTIA URBANISM

COMPARTIMENT AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341

e - mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației Plan Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona locuințe in intravilan”, Calea Urseni, C.F. 421466, C.F. 421476, Timișoara.

Planul Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona locuinte in intravilan”, Calea Urseni, C.F. 421466, C.F. 421476,, Timișoara, este elaborat de proiectantul S.C. SIREGON GRUP S.R.L, proiect nr. 13.017, la cererea beneficiarului BABA RAMONA MIHAELA.

Terenul studiat în cadrul Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona locuinte in intravilan”, Calea Urseni, C.F. 421466, C.F. 421476, este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în zona de sud a orașului.

Prin P.U.G. Timișoara acest amplasament face parte din UTR 71, pentru care a fost propusă funcțiunea de „zona gospodarie comunala”.

Terenul reglementat prin documentatie este ocupat in prezent prin constructii.

Terenul studiat pe care urmeaza a se realiza investiția, este delimitat astfel: la nord si la vest -Uzina de apa, la est - Calea Urseni, la sud - parcela proprietate.

Zona studiată care face obiectul acestei documentații, nu se află în zona protejată sau de protecție a monumentelor istorice.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona locuinte in intravilan”, Calea Urseni, C.F. 421466, C.F. 421476, Timișoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Terenul studiat este în suprafață totală de 3232 mp, din care 2.990 mp - inscris in C.F. 421476, nr. top 421476 (C.F. vechi 150481, top vechi 1290-998-1030/a/1/1/1/2/2), teren intravilan -curti, constructii, proprietar BABA RAMONAMIHAELA, si 242 mp - inscris in C.F. 421466, nr. top 421466 (C.F. vechi 1576, top vechi 1290-998-1030/a/1/1/1/1), teren intravilan - curti, constructii, proprietar BABA RAMONA MIHAELA.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona locuinte in intravilan”, Calea Urseni, C.F. 421466, C.F. 421476, Timișoara, se propune realizarea unor locuinte cu regim redus de inaltime cu caracter urban.

Accesul auto si pietonal la parcele se va asigura din Calea Urseni, conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2015-001505/25.06.2015.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 107/2014.

Indicii propuși prin documentație sunt:

 • -  Regim de înalțime pentru locuinte cu regim redus de inaltime cu caracter urban max P+1E+M, care vor cuprinde maximum 2 unități locative pe o parcelă;

 • -  H max. = 9 m;

 • -  CUT max = 0,9;

 • -  POT max = 35 %;

 • -  Sp verzi = 5.2 % - spatiu verde amenajat public si 71.16% (2.300 mp) spatiu verde amenajat in cadrul parcelelor de locuinte conform Deciziei de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 85/21.12.2015;

JUDE Ț UL TIMI Ș MUNICIPIUL TIMI Ș OARA DIRECTIA URBANISM

COMPARTIMENT AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341

e - mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

 • -  Se va respecta H.G. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, , SECȚIUNEA 4 Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și ale construcțiilor (case izolate);

 • -  Pentru construirea pe limita de proprietate se va obtine Acordul notarial al vecinilor direct afectati - conform plansei nr. 02 - „Reglementari urbanistice - Zonificare” ;

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Avizul pentru rețele existente cu nr. 401 din 17.05.2016 (eliberat în baza avizelor eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice) a fost emis pentru amplasamentul studiat prin PUZ, acesta nefiind condiționat de funcțiunea zonei.

Autorizația de Construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri, vor deveni publice.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Planul Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona locuinte in intravilan”, Calea Urseni, C.F. 421466, C.F. 421476, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara si va avea perioada de valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

PROPUNEM:

 • 1.  Analizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona locuinte in

intravilan”, C.F.  421466, C.F. 421476, Timișoara, având ca beneficiar pe BABA

RAMONAMIHAELA, întocmit conform Proiectului nr. 13.017, realizat de S.C. SIREGON GRUP S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • 2. Se stabilesc condițiile de construire:

 • - Regim de înalțime pentru locuinte cu regim redus de inaltime cu caracter urban max P+1E+M, care vor cuprinde maximum 2 unități locative pe o parcelă;

 • - H max. = 9 m;

 • - CUT max = 0,9;

 • - POT max = 35 %;

 • - Sp verzi = 5.2 % - spatiu verde amenajat public si 71.16% (2.300 mp) spatiu verde amenajat in cadrul parcelelor de locuinte conform Deciziei de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 85/21.12.2015;

 • - Se va respecta H.G. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, , SECȚIUNEA 4 Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și ale construcțiilor (case izolate) ;

 • - Pentru construirea pe limita de proprietate se va obtine Acordul notarial al vecinilor direct afectati - conform plansei nr. 02 - ,,Reglementari urbanistice - Zonificare” ;

 • 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona locuinte in intravilan”, Calea Urseni, C.F. 421466, C.F. 421476, Timișoara, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al

JUDE Ț UL TIMI Ș MUNICIPIUL TIMI Ș OARA DIRECTIA URBANISM

COMPARTIMENT AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341

e - mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Municipiului Timișoara si va avea perioada de valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

Terenul studiat este în suprafață totală de 3232 mp, din care 2.990 mp - inscris in C.F. 421476, nr. top 421476 (C.F. vechi 150481, top vechi 1290-998-1030/a/1/1/1/2/2), teren intravilan -curti, constructii, proprietar BABA RAMONAMIHAELA, si 242 mp - inscris in C.F. 421466, nr. top 421466 (C.F. vechi 1576, top vechi 1290-998-1030/a/1/1/1/1), teren intravilan - curti, constructii, proprietar BABA RAMONAMIHAELA.

 • 4. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona locuinte in intravilan”, Calea Urseni, C.F. 421466, C.F. 421476, Timișoara, și a Regulamentului Local de Urbanism;

 • 5. Autorizatia de Construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri, vor deveni domeniu public.

ARHITECT ȘEF

CONSILIER

Liliana IOVAN


Andreea STĂNILĂ

ȘEF BIROU CONSULTANȚĂ JURIDICĂ, Daniel VACARESCU

Red/Dact L.I.