Hotărârea nr. 102/2016

102/20.09.2016 privind desemnarea reprezentantului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş
Hotararea Consiliului Local 102/20.09.2016
privind desemnarea reprezentantului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016-22341/13.09.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr.1551/07.09.2016 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr.CDM2016-534/08.09.2016;
Având în vedere Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş (ADID) şi Documentul de Poziţie Privind Modul de Implementare a Proiectului "Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Timiş";
Având în vedere prevederile art.8 alin.3 lit.c) şi art.10 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată şi actualizată;
Având în vedere prevederile art.6 alin.1 lit.d) din Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, actualizată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit. d) şi e), alin.6 lit.a) pct.14 şi alin.(7) lit.c) şi art.11 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se desemnează domnul Adrian - Amedeo BERE - SEMEREDI - Director Executiv Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, cetăţean român, posesor al C.I. Seria TM nr.755822, eliberat de SPCLEP Timişoara, la data de 07.07.2009, să participe la toate adunările generale ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al Municipiului Timişoara orice document va fi necesar pentru modificarea statutului şi actului constitutiv al ADID Timiş, precum şi orice alt document va fi necesar în vederea bunei funcţionări a ADID Timiş.

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş (ADID);
- Domnului Adrian-Amedeo Bere-Semeredi;
-Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

APROBAT

PRIMAR


NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE MEDIU

SC2016-22341/13.09.2016

REFERAT

privind desemnarea reprezentantului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș (ADID Timiș)

Conform art.11 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, actualizată “două sau mai multe unități administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competențelor autorităților lor deliberative și executive, să coopereze și să se asocieze, în condițiile legii, formând asociații de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat și de utilitate publică ”.

Asociațiile de dezvoltare intercomunitară se constituie în condițiile legii, în scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizării în comun a unor servicii publice.

Prin Hotărârea nr.457/20.12.2005 Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat asocierea cu alte consilii locale ale municipiilor, orașelor și comunelor județului Timiș și cu Consiliul Județean Timiș pentru promovarea proiectului „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Timiș” în vederea finanțării din Fondurile de Coeziune ale uniunii Europene.

Prin Hotărârea nr.95/24.02.2009 Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat Statutul-cadru și Actul constitutiv-cadru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș.

Prin Hotărârea nr.124 din 05.04.2016 Consiliul Local al Municipiului Timișoara a mandatat pe Domnul Nicolae Robu, Primarul Municipiului Timișoara sau o persoană delegată de acesta, pentru a reprezenta Municipiul Timișoara în Adunarea Generală a ADID Timiș, pentru a vota și semna, în numele și pe seama Municipiului Timișoara Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor ADID Timiș, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.52/01.03.2016.

Potrivit prevederilor art.68 alin.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, actualizată, „mandatul primarului este de 4 ani și se exercită până la depunerea jurământului de către primarul nou-ales”. În urma alegerilor locale desfășurate în luna iunie 2016 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a fost validat în funcția de Primar al Municipiului Timișoara Domnul Nicolae Robu.

Prin adresa nr.1551/07.09.2016 înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr.CDM2016-534/08.09.2016, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș solicită desemnarea unui reprezentant din partea Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Asociației ca urmare a alegerilor locale din iunie 2016.

Conform art.14 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș „ (1) Adunarea generală este organul de conducere al Asociației, format din toți reprezentanții asociaților, desemnați pri hotărâre a autorităților deliberative ale acestora. (2) Fiecare asociat va depune toate diligențele pentru a-și asigura reprezentarea permanentă în cadrul adunării generale a Asociației”.

Potrivit prevederilor art.65 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată și actualizată, primarul poate delega atribuțiile ce îi sunt conferite de lege și alte acte normative, conducătorilor compartimentelor funcționale sau personalului din aparatul de specialite.

Având în vedere cele expuse mai sus

PROPUNEM:

- desemnarea domnului Adrian - Amedeo BERE - SEMEREDI - Director Executiv Direcția de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, cetățean român, posesor al C.I. Seria TM nr.755822, eliberat de SPCLEP Timișoara, la data de 07.07.2009, să participe la toate adunările generale ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș, să semneze în numele și pe seama Consiliului Local al Municipiului Timișoara orice document va fi necesar pentru modificarea statutului și actului constitutiv al ADID Timiș, precum și orice alt document va fi necesar în vederea bunei funcționări a ADID Timiș.

Viceprimar

Dan DIACONU


Director Executiv Direcția de Mediu Adrian-Amedeo BERE-SEMEREDI

Resp. Birou Monitorizare și Protecție Mediu Adina PANC

AVIZAT SERVICIUL JURIDIC c.j. Alin STOICA