Hotărârea nr. 100/2016

100/20.09.2016 privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 59/2013 privind aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice ocupării postului de administrator public la Municipiul Timişoara
Hotararea Consiliului Local 100/20.09.2016
privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 59/2013 privind aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice ocupării postului de administrator public la Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 22374/14.09.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 59/2013 - privind aprobarea criteriilor, procedurilor si atributiilor specifice ocuparii postului - administrator public la Municipiul Timisoara;
În conformitate cu prevederile art.112 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică punctul I - Criterii specifice postului din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 59/2013, astfel:
1- Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
2- Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel) - Microsoft Office - nivel mediu;
3- Limbi străine (necesitate si nivel) - 2 limbi de circulaţie internaţională, din care obligatoriu limba engleză- nivel avansat.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Resurse Umane;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SERVICIUL RESURSE UMANE

SC2016 - 22374 / 14.09.2016APROBAT PRIMAR Nicolae Robu

R E F E R A T

privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local nr.59/2013 privind aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice ocupării postului de administrator public la Municipiul Timișoara

Având în vedere prevederile art.112 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, potrivit cărora : "Numirea și eliberarea din funcție a administratorului public se fac de primar, pe baza unor criterii, proceduri și atribuții specifice, aprobate de consiliul local. Numirea în funcție se face pe bază de concurs."

Propunem modificarea punctului I — Criterii specifice postului din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.59/2013 privind aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice ocupării postului de administrator public al Municipiului Timișoara, astfel:

  • 1.  Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

  • 2.  Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel)- Microsoft Office - nivel mediu;

  • 3.  Limbi străine (necesitate si nivel)- 2 limbi de circulație internațională, din care obligatoriu limba engleză- nivel avansat

    Avizat Juridic Gabriela Iova


Șef Serviciu Resurse Umane Rodica Aurelian